Σάββατο, 31 Ιουλίου 2010

... συνθετικά τα όνειρά σας, κτήνη ...

   Τα οποία όνειρά σας ... θα απλοποιήσω ...
   Συντόμως πως ...  
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Ο ... απατεών εβραίος και οι χούφτεν-χάφτεν 12

   Ώστε, ώ Αναγνώστα, τον Φεβρουάριον του έτους 2007 οι Έλληνες ήσαν οι πλέον ... σκληρώς εργαζόμενοι της Ε.Ε., βάσει ερεύνης της ιδίας της Ε.Ε. ... !!!
   Αλλά μόλις τον Μάιον του 2010 μ.Χ. οι Έλληνες ετράπησαν εις ... τεμπέληδες, συμφώνως προς τον σκουπιδο-άξελ, τον σκουπιδο -ιωσήφ, τον ... φόκους-μόκους-και το κακό συναπάντημα ... !!!
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !
   ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ...

Οι ... κρυπτοεβραίοι, κλπ, Πολιτικοί "μας" 53

   Η απάντησις εις το ως άνω ερώτημα του δημοσιογράφου γνωστή και απλή εστί ...
   Έτερον εστί το σημαντικόν ερώτημα : Ο εν λόγω ...Ευταξίας ήτο εβραϊκή-πούστρα ; ...
   Άλλως, τίνος λόγου ένεκεν ανέλαβεν την βιογραφίαν του ο κρυπτο-εβραίος ... κόλ-μερ ; ...

Να ...τρέξωμεν, να ... βοηθήσωμεν ...

   Ώστε, Μάκη Κουρή, στέγνωσαν ; ...
   Και προς τι δεν τας ... υγραίνουν οι ιδιοκτήται των ; ...
   Ότε εκέρδαινον ... δισεκατομμύρια ; ...
   Όσον περί των χιλιάδων επιχειρήσεων ...
   Ουδεμία σχέσις ...
   Εθνικοποιεί μίαν τράπεζαν το σκουπιδο-εβραϊκόν κωλοσφούγγιον και εξυπηρετεί τας επιχειρήσεις ...    
   Αυτά, αλλά και απτά.-

Οι ... πολιτισμένοι του τσογλανο-προμηθεάκου και του σκουπιδο-πάνα ...

Επιστρέψατε εις χωρία καταγωγής υμών 15

   Ώστε, ώ Αναγνώστα, ο Σωκράτης κατέβη μίαν ημέραν εις τον Πειραιάν, μετά του Αρίστωνος υιού του Γλαύκωνος, ίνα προσευχηθούν εις την θεάν Αρτέμιδαν και ίνα παρακολουθήσουν τον τρόπον της εορτής, το πρώτον επιχειρουμένης ! Εκεί τους είδεν ο υιός του Κεφάλου Πολέμαρχος, μετά της συντροφιάς του, αιτηθείς όπως αναμένουν εκείνον. Εντός μικρού διαστήματος χρόνου έφθασεν ο Πολέμαρχος, ο αδελφός του Γλαύκωνος Αδείμαντος, ο υιός του Νικία Νικήρατος και κάποιοι ακόμη. 
   Η ως άνω διήγησις, ώ Αναγνώστα, αναφέρεται εις μίαν συντροφίαν των αρχαίων Αθηνών και του επινίου του, ήτοι του Πειραιώς. 
   Υποθέτεις, ότι εις τας Αθήνας και τον Πειραιάν της σήμερον (των 5-7.000.000 νεοελλήνων και ξένων) θα ηδύνατο, όπως επαναληφθή η ως άνω σκηνή ; ...
   Η ανάπτυξις της προσωπικότητος ενός εκάστου εκ των μελών της ως άνω συντροφίας ή ετέρας συντροφίας της εποχής ημών απαιτεί, εκτός ετέρων τινών, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ !
   Συστατικόν στοιχείον των μικρών οικισμών ...
   Και ουχί των τερατουπόλεων του σκουπιδο-πάνα ... 
   Ερεύνησον, εάν θέλης, τα περί Ιπποδαμείου Πολεοδομικού Συστήματος !
   Ίσως εννοήσης τους λόγους της υποχρεωτικής ανά 1.000 άτομα το ανώτερον συγκατοικήσεως ...

Εδώ θα ... ψοφήσετε ! Σκουπίδια ...

   Λυσσαλέως πως, ω ... αίγαγρε και κύνες, επιδιώκετε την αναχώρησιν υμών εκ του Πλανήτου τούτου !
   Κατόπιν των πολλών εγκλημάτων υμών εναντίον του ... 
   Και ουχί προς τον Άρην ...
   Αλλά προς την ... Αντιχθώναν ... 
   Την οποίαν είδατε εκ της ... Σελήνης ...
   Δε σφάξανε ...
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ! 

Η Αγάπη των Ομογενών Ελλήνων προς την Πατρίδαν !

   Και ημείς, αγαπητή, νοιώθωμεν υπερήφανοι ...
   Επειδή υφίστανται εν ζωή Ελληνίδαι ως Εσύ !
   Χαίρου και Υγίαινε.

Θεοσεβείς έως Θεογνώσται οι Έλληνες ! 1

   Ώστε, ώ Αναγνώστα, εκάστη οικία των αρχαίων Ελλήνων κατείχεν βωμόν, εν τω αυλείω χώρω της οικίας, όπου και έθυεν συχνώς !
   Ότε επρόκειτο, όπως π.χ. ταξειδεύση ...
   Ότε η σύζυγος επρόκειτο, ίνα τεκνοποιήση ...
   Ότε το τέκνον επρόκειτο, ίνα νυμφεφθή/υπανδρευθή ...
   Ότε πατήρ και υιός επρόκειτο, ίνα υπάγουν εις τον πόλεμον ...
   Μικράν μίμησιν εκείνης της συνηθείας αποτελεί και το ... εικονοστάσιον, το οποίον κατέχουν συνήθως ... πτωχαί οικίαι ...
   Παρασύρεσθε υπό των αοράτων δαιμόνων, οίτινες ευρίσκωνται μεταξύ υμών, και ούτως ... υβρίζετε ... Χριστόν, Παναγίαν, ακόμη και ... Θεόν ...
   Αξιωματικός τις, δε, του Στρατού (σχης) ύβριζεν τον ... Δίαν, υπήκων εις την Προπαγάνδαν του τέως ... Μητρα-πολίτου Πειραιώς !
   Ποίοι ; ...
   Υμείς ο ... Θεοσεβής έως Θεογνώστης Λαός ... 
   Οποίος ... ευτελισμός ...

Οι ... κρυπτοεβραίοι, κλπ, Πολιτικοί "μας" 52

   Ώστε, κωστή στεφανόπουλε, είχες φορέσει το ... καπελάκι των σκουπιδο-εβραίων ...
   Νωρίς νωρίς ...
   Βρε Σωκράτη Γκιόλια !
   Τοιαύτας ειδήσεις γράφω εγώ ...
   Όχι εσύ, όστις κατείχες Ιστολόγιον μετά δεκάδων χιλιάδων επισκεπτών και η υπ'εσού ... προπαγάνδα=αποκατάστασις της Α-ληθείας έθετεν εις κίνδυνον σημαντικά συμφέροντα του σκουπιδο-πάνα και των επί γης κωλο-σφουγγίων του ...

Ούλε ! Ούλε !

   Η ως άνω σελίς προέρχεται εκ του συγγράμματος του Καθηγητού Πανεπιστημίου Στ. Θεοφανίδη, Έλληνος του Πόντου εκ της Καβάλας καταγομένου, υπό τον τίτλον "Η Αγγλική είναι διάλεκτος της Ελληνικής" !
   Ό,σοι εξ υμών, λοιπόν, ασχολείστε μετά του κλωτσοσκουφίου, επιβάλετε τουλάχιστον την Ελληνικήν ιαχήν, αντί της ... ισπανικής ...
   Φουκαράδαι ... 

Οι ... κρυπτοεβραίοι, κλπ, Πολιτικοί "μας" 51

   Ούτω πως εξηγείται, ώ Αναγνώστα, και το, διαχρονικώς επιδειχθέν, ... ανθ-Ελληνικόν μένος της εν λόγω σκουπιδο-οικογενείας ...
   Απίστευτος ανθ-Ελληνισμός ...
   Απίστευτον μίσος ...
   Απίστευτον κλέψιμον του Δημοσίου Χρήματος ...
   (Αι μισαί επισκέψεις εις τον ... Χριστοφοράκον εγένοντο υπό μελών της εν λόγω οικογενείας ...)
   Απίστευτος και η ... ποντιακή, την οποίαν θα δοκιμάσετε ...
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Εάν έκαιγον οι Έλληνες μετανάσται ; ...

   Α) Εάν, λοιπόν, έκαιγον οι Έλληνες μετανάσται τας Εκκλησίας των εντοπίων εις την σκουπιδο-αυστραλίαν, τι θα εσυνέβαινεν ; ...
   Εάν έκαιγον οι Έλληνες μετανάσται τας Εκκλησίας των χούφτεν-χάφτεν, τι θα εγίνετο ; ...
   Εάν έκαιγον οι Έλληνες μετανάσται τας Εκκλησίας των αγγλο-σαξώνων, τι θα εγίνετο ; ...
   Εάν έκαιγον οι Έλληνες τας σκουπιδο-συναγωγάς των σκουπιδο-εβραίων, τι θα εγίνετο ; ... 
   Εάν έκαιγον οι Έλληνες τας ... στοάς των μασώνων, τι θα εγίνετο ;  .. 
   Β) Ώστε, ουδεμία σκουπιδο-εφημερίς και ουδέν σκουπιδο-κάναλον ανεφέρθη εις το εν λόγω γεγονός ...   
   Ποία λέτε εστί η Μοίρα των σκουπιδο-εφημερίδων και των σκουπιδο-κάναλων ; ...
   Καλώς εννοήσατε ...

Ο ...Πολιτισμός της σκουπιδο-βρετανίας 18

   "Με ... μαχαίρι, σκότωσεν ... βρετανός τα δύο τέκνα του, ηλικίας ... 1 και 2 ετών, κατόπιν έσφαξεν και την σύζυγόν του και, τέλος, ηυτοκτόνησεν", Ειδήσεις της 28ης Ιουλίου 2010 μ.Χ.
   Ηκούσατε τι εκ του σκουπιδο-εκόνομιστ ; ...
   Εκ του σκουπιδο-γκάρντιαν ; ...
   Εκ των σκουπιδο-τάϊμς ; ...
   Εκ της σκουπιδο-σάν ; ...
   Εκ ... ; ...
   ΟΥΧΙ ;
   "Λογικόν" ...
   Ειδικεύωνται εις τον ανθ-Ελληνισμόν ...
   ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2010

Οι ... πλουτοκράται της Ελλάδος 7

 Η ανάρτησις ταύτη
αφιερούται εις τον Σταύρον,
μετανάστην εν τη Χώρα των χούφτεν-χάφτεν ! 


   Ώστε, ώ Αναγνώστα, ουδεμία αμφιβολία αφήνει εις ημάς η ως άνω αναμνηστική πλάξ ...
   Η οικογένεια του αποθανόντος Ιωάννη ... Λάτση εδώρισεν χρήματα προς συντήρησιν του ... Σινικού Τείχους ... της Κίνας !!!
   Προς αγοράν Πολεμικών αεροπλοίων ή πλοίων θαλάσσης της Πατρίδος έδωσεν ; ...
   ΟΥΧΙ !
   Προφανώς ... ετέρα η Πατρίς της εν λόγω οικογενείας εστί ... 
   Δικαίωμα !
   Αλλά και ημείς οι Έλληνες εις την ... ετέραν πατρίδαν υμών θα σας στείλωμεν ...

Προσεύχεσθε εις τον Θεόν τ'ουρανού ! Σας ακούει ...

   Συχνώς, ώ Αναγνώστα, διαφωνώ μετά τμήματος τινός του σημειώματος του ως άνω Εκδότου και Διευθυντού του εν λόγω εντύπου !
   Άλλοτε ... θυμώνω ...
   Ιδίως με την τάσιν του, ίνα παριστά τον ... ψύχραιμον, αντικειμενικόν, κλπ. 
   Ως π.χ. εις τας τρεις τελευταίας σειράς του κειμένου του ...
   Ως, επίσης, εις την αρχήν του θαυμασίου τούτου κειμένου, όπου χρησιμοποιεί στίχον της Ιλιάδος αναφερόμενον εις ... Τρώα, ήτοι εις τον Χρύσην ...
   Ως οι ... Ατρείδαι να μην προσηύχωντο και να μην υπήρχεν ανάλογος στίχος ...
   Άς είναι ...
   Μελέτησον, ώ Αναγνώστα, πολλάκις το εν λόγω θαυμάσιον κείμενον, ίνα μείνη εντός εσού η γνώσις, ότι οι Έλληνες προσεύχωνται εις τον Θεόν των και τους Αγίους των ...
   Εν αντιθέσει προς τους βαρβάρους ...
   Και "Τα Σκουπίδια της Γης", οι οποίοι προσεύχωνται εις την ... ορθίαν ... κατσίκαν, ήτοι τον σατανάν ή διάβολον ή ιαπετόν ή πάναν ή ιάφεθ ή ιεπταί ή γιαχβέ ή άτον ή χάτον ή ... 
   Προσεύχεσθε ! 

Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2010

Συνεχίζεις το ... έργον του γερασίμου ; ...

   Θα έχης την ... ιδία κατάληξιν μετά του γερασίμου ... 
   ΣΚΥΛΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ... 

Ο μηχανισμός του Κράτους "μας"=εβραϊκά σκουπίδια ...

Πόσοι ... νεοέλληνες προδίδουν εν τέλει την Ελλάδαν ; ... 9

   Εκτός του ... όντος (ερπετού ... βασιλεύσαντος εις την αρχαίαν Αίγυπτον) το οποίον παριστά τον Υπουργόν Οικονομίας της Ελλάδος ...
   Δεκάδες ... αξιωματικοί (αλλά ουχί Αξιωματικοί) των Ενόπλων Δυνάμεων, ... πριχού ξημερώσει, δίδουν εις τας εταιρείας εμπορίας όπλων το ΕΜΠΑΕ ...
   Γνωστόν εστί τοις πάσι το γεγονός τούτο ...
   Προς τι η έκπληξις ; ...

Πόσην σχέσιν έχει το Λονδίνον μετά του Διεθνούς Δικαίου ;

   Ό,ση η ... πούστρα μετά της ... δημιουργίας οικογενείας ...

Για να γονατίσωμεν οι Έλληνες ; ... Δεν σφάξανε ...

Τι λένε οι ... συγγενείς της μαμάς, ώ σκουπιδο-ιωσήφ ή ζοζέφ ή τζέφ; ...

Πόσοι ... νεοέλληνες προδίδουν εν τέλει την Ελλάδαν ; ... 8

Θα ψάχνετε ... τρύπες, ίνα κρυφθήτε ...


   Αλλά και εκεί θα σας εύρω ...
   Και θα βουλώσω πάσαν τρύπαν ... 
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.-

Εσώθη εκ της χρεωκοπίας ...


   Ο εν λόγω ... οδηγήθη εις το θράσος ...
   Ένεκεν της παρ' ολίγον πτωχεύσεως της οινοποιίας του ... 
   Ότε ηγόρασεν την εν Αταλάντη χρεωκοπημένην ζυθοποιίαν ... Χένιγκερ ...
   Εσώθη εκ της χρεωκοπίας, δια δανείων υπό των τραπεζών ...
   Οφείλει εις τους ... τραπεζίτας, ήτοι εις τα εβραιόσκυλα ...

Παπα-εβραίου ή ζετκίν ή καψαλί=Προδοτικόν κωλοσφούγγιον ...


   Ένεκεν τούτου δεν σέβεται ούτε τον δολοφονηθένταν πατέραν του !
   Υφ' ό,σων υπηρετεί σήμερα ...
   Υιός να σου πετύχη...

Άτιμη ... φάρα ...


   Εξηγήσιμον μόνον λόγω ... καταγωγής ...
   Ο εν λόγω φονεύς της μητρός του ονομάζεται Αμίτσης ... 
   Ο θρασύς εκπρόσωπος των ... αλβανών Ελλάδος ονομάζεται ... μήτσης ...
   Και ... σατανιστής τις των Πατησίων ονομάζεται ... Μήτσης ...

Κλέπται και οι ... φράγκοι ; ... Αδύνατον ...


   Ώστε, έως και προσφάτως κλέπτετε την Ελλάδαν και τους Έλληνας ... και ζείτε εις βάρος των ...
   Σκουπίδια εβραϊκά, ηλίθιοι γότθοι, μαλάκες φράγκοι και σκυλο-πουστάρες αγγλο-σάξωνες ... 
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.- 
   ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ.- 

Θρασύς δραχμο-ευρω-φονιάς, αρβανίτης και ... γαμ..κος ...αρχιεπίσκοπος ...


   Ώστε, αδίκως είχον κατηγορήσει εσέ ως ... πλιατσικολογήσαντα την περιουσίαν της Εκκλησίας της Ελλάδος επί Σεραφείμ ...
   ...Εσυκοφαντήθης, ίνα εκλεγή ο ... Χριστόδουλος ...
   Και η βίλα εν μέσω του Ελικώνος μετά της πισίνας ; ...
   Ποία η αξία της ; ...
   Ποίους, ακριβέστερον ... ποίας εφιλοξένεις εκείσε ; ...
   Και ο ... υιός της λογίστριας ; ...
   Ο οποίος εμεγάλωσεν εις Πατήσια άνευ Πατρός ; ...
   Και ο οποίος ομοιάζει εσέ ως ... ακραιφνής υιός εσού ; ...

Και το ... καλόν και ... πατριωτικόν πα.σο.κ. ; ...


   Είτε καθεύδει ...
   Είτε υφίσταται μόνον εις την ... φαντασίαν ενίων ... 
   Δέκα βουλευταί μόνον καταρρίπτουν την σκουπιδο-κυβέρνησιν του σκουπιδο-εβραίου ζετκίν ή καψαλί ...
   Πόσους διαθέτει το ... καλόν και ... πατριωτικόν πα.σο.κ. ; ... 

Τα Σκουπίδια οι εβραίοι-τραπεζίται ... κυβερνούν ...

Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010

Η ... σέχτα, η ... μέχτα και το ... κακό συναπάντημα ...

   Κατόπιν της ... ανακοινώσεως υμών, σήμερον, προς άπανταν ... τον Τύπον (αντί της επιβολής αυστηράς σιωπής ...), περί των λόγων δολοφονίας υφ'υμών (εν είδει ... υπερ-Εισαγγελέως και υπερ-αστυνομίας, ... άντε γαμ....θήτε σκουπίδια) του Σωκράτη Γκιόλια ...
   Την οποίαν ημείς οι ... χαζοί Έλληνες ... εχαύσαμεν ...
   Ουδέν πρόβλημα ...
   Σκοτώσατε ...
   Κλείσατε το στόμα του ... επικίνδυνου ως προς τα σχέδιά σας (άκου ημερησία εφημερίς ... ανεξάρτητη και προς 0,70 ευρώ) ...
   Και δεν κινδυνεύετε ...
   Ποίος θα τολμήση, ίνα δηλώση (το γνωστόν εξ άλλου), ότι είσθε η σκυλο-μοσσάντ, η σκουπιδο-σία, η μογγολο-ΜΙΤ, η ΜΙσκ... και τα γελοία ενεργούμενα υμών ; ...
   Εγώ, πάντως, ούτε ... φοβούμαι, ούτε λησμονώ ...
   ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ.-
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ! 

Μία πλούσια ... υπερπροδομένη Χώρα !

Κάποιοι αποτελούν Προδότας !


   "ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ" ; ...
   Κάποιοι αποτελούν ... Προδότας ...
   Τίνος λόγου ένεκεν, Μάκη Κουρή, ... φοβείσαι την ακριβήν προς έκφρασιν της καταστάσεως λέξιν ; ...

Ώστε Εισαγγελεύ ... ουδέν λειτουργεί καλώς ...


   Το ... 87 % ...
   Την πλήρωσαν οι "μικροί" ...
   Δηλαδή "η ηγεσία της Δικαιοσύνης" ... καθαρά εστί ; ...
   Ώστε, να καθαρίση τον χώρον ; ...
   ΛΑΘΟΣ ή ΨΕΥΔΟΣ ; 
   Εσύ διαλέγεις, ώ Αναγνώστα ...
   Εγώ, πάντως, δεν πιστεύω εις την ... μισθωτήν δικαιοσύνην ...
   Και εις ποίαν Δικαιοσύνην πιστεύω ;
   ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΣΥ ΔΙΚΑΣΤΗΣ, ΑΥΡΙΟΝ ΕΓΩ ... 

Άπαντα καλώς εις την Δικαιοσύνην ; ...

   Ώστε, άπαντα βαίνουν καλώς ... Εισαγγελεύ ; ...
   Ορθώς ο καταγγέλων εζήτησες, όπως δώση προς εσέ στοιχεία των υπ'εκείνου καταγγελθέντων !
   Όμως, γενικήν εντύπωσιν εσού αποτελεί, ότι άπαντα βαίνωσιν καλώς ; ...
   Πόθεν η καταγωγή εσού Εισαγγελεύ ; ...
   Αποτελείς Έλληναν της Ελλάδος ή εβραίον της Ελλάδος ; ...
   Επειδή, υφίσταται εντύπωσις τις, ότι ο εκάστοτε Πρόεδρος και Εισαγγελεύς του Αρείου Πάγου ... κρυπτο-εβραίοι εισίν ...
   Και .. μασώνοι ...

ο τσογλανο-προμηθεάκος και τα αλβανικά ζώα του ... 4


   Ώστε, ομολογείται, και, δη, δημοσίως, ότι ήτο Α-ληθές το λεχθέν παλαιώτερον περί του σκυλο-μπερίσα ...
   Ότι δηλαδή ήνοιξεν τας φυλακάς και διηυκόλυνεν την είσοδον των φυλακισμένων εις την Ελλάδαν ...
   Συνεπώς προς την σκουπιδο-φυλήν ομίλησεν ο Πρόξενος ...
   Ήτοι μετά θράσους ...
   Δεν εχρειάζετο ...
   Ούτως ή άλλως θα πληρώσουν και οι εδώ σκουπιδο-αλβανοί και οι εκεί ...
   ΖΩΑ ΤΗΣ ΚΑΣΠΙΑΣ ...

Οι ... κρυπτοεβραίοι, κλπ, Πολιτικοί "μας" 50

   


   Μα, Αναγνώστα, υποθέτεις, ότι πρόκειται περί ανοήτου ; ...
   Τίνος λόγου ένεκεν υποθέτεις, ότι εξελέγη ο εν λόγω Πολιτικός, πρώτον ως αρχηγός του Κόμματος "ΣΥΡΙΖΑ" και κατόπιν ως βουλευτής ; ...
   Επειδή, επιμελείται ανά εκάστην πρωίαν της ... κομμώσεώς του, ως "να έγλειψεν εκείνον αγελάς" ; ...
   Το επώνυμον τσίπρας προέρχεται εκ του ... τζίμπρε ...
   Ορθώς εσκέφθης, ότι πρόκειται περί σκουπιδο-εβραϊκού επωνύμου ...
   Αλί και, τρίς, αλί ...

Ο ... απατεών εβραίος και οι χούφτεν-χάφτεν 11


   Ώστε, οι Έλληνες ασχολούνται μετά του "στησίματος παιχνιδιών" ...
   Μόλον ότι διδάσκαλοι εις τούτο υπήρξαν οι χούφτεν-χάφτεν και τα βρετανικά ζώα ; ...
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.-

Ποίον εξαπατάς Μάκη Κουρή ; ...


   Ώστε, ... απογοητευμένος ο ... γιώργος ; ...
   Ώστε, οι ... υπουργοί ευθύνωνται ως προς τα χάλια της Ελλάδος και τα βάσανα του Λαού της ; ... 
   Πάντως, εάν το ... παιδί υποφέρει πολύ, στείλε τον εις εμέ : Σε βεβαιώ, ότι θα τον γοητεύση η ... ποντιακή ...

Ποία η αξία 3 ανθρώπων ... έμπροσθεν των διακοπών του ιατρού ; ...


   Ώστε, έκλεισαν την Μονάδαν Μεταμοσχεύσεων του Ωνασείου και απήλθον προς ... διακοπάς ...
   Εάν, όμως, ότε επιστρέψουν, λάβουν ... 3 μηνύσεις, 3 αγωγάς και 3 απολύσεις, τότε θα ευθύνωνται οι κακοί ... Δικηγόροι ...
   Οι οποίοι ... μισούν τους ιατρούς ...
   ΤΙ ΓΕΛΟΙΑ ΟΝΤΑ ΕΠΙΒΙΟΥΝ ΕΝΘΑΔΕ !

Οι ... κρυπτοεβραίοι, κλπ, Πολιτικοί "μας" 49


   Ώστε, γνωρίζετε καλώς τι γράφουν τα Ιστολόγια περί υμών ...
   Ώστε, φοβείσθε ... 
   Και τι, κατ' εσέ, οφείλουν οι Έλληνες, ίνα πράττουν ; ...
   Να ορούν εσέ τον Προδότην, ουδέν πράττοντες ; ...
   Έξυπνον ...
   ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ !
   αλβανικόν ζώον ...

Το ... καλό ... πα.σο.κ. ...


   Τον Σεπτέμβριον ; ...
   Ήτοι εντός ενός μηνός ...
   Και σύ τι πράττεις, Μάκη Κουρή ; ...
   Σύ ο οποίος αποκαλείς ... γιώργο τον παπα-εβραίου ή ζετκίν ή καψαλί ...
   Τίναν εξαπατάτε Μάκη Κουρή, ότε ισχυρίζεστε, ότι υφίσταται καλόν και ... πατριωτικόν πα.σο.κ. ; ...
   Έως το Σούνιον έφθασαν οι μογγόλοι Μάκη Κουρή ...
   Ποία η ... κόκκινη γραμμή του πατριωτικού πα.σο.κ. ; ...
   Μήπως η ... Καλλιθέα ; ...

Οι ... κρυπτοεβραίοι, κλπ, Πολιτικοί "μας" 48


   Είχεν είπει, την ημέραν υποστολής της Σημαίας των Ελλήνων εις τας Νήσους ΄Ιμια, ο μέγας εις κρέας θεόδωρος ο αλβανός ή κοσσοβάρος : "Κατεβάστε την και θα πούμε, ότι την πήρε ο αέρας" ...
   Ποίος πιστεύει, εκ νέου, εις ό,τι και να είπη ο ... αλβανο-κοσσοβάρος ; ...
   Ά, ναι ...
   Οι ... βλακοποιηθέντες ...
   ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΔΟΤΗ ! 

ο τσογλανο-προμηθεάκος και τα μογγολικά ζώα του ... 3