Τρίτη, 24 Αυγούστου 2010

Ώστε, ... παπαγιοχανάν, ο ... πάπας παρεμβαίνει, εν ώ "ο παππάς" ... απαγορεύεται ; ...


   Ώστε, ώ Αναγνώστα, συμφώνως προς το ως άνω δημοσίευμα, ετέρου Ιστολογίου, ... λογικόν και αποδεκτόν εστί, όπως ... παρεμβαίνει εις την Πολιτικήν ζωήν της κουτο-φραγγίας ο εν ρώμη αρχηγός της παπικής, αιρετικής, εκκλησίας ...
   Εάν, όμως, και ότε παρενέβαινεν ο ... Χριστόδουλος, τότε εσύ και οι όμοιοι εσού σκουπιδο-δημοσιογράφοι λυσσομανούσατε ... 
   Λοιπόν, παπαγιοχανάν, θα ... δοκιμάσης την ... ποντιακήν ...
   Και εσύ ...
   Και "η θεία εσού από τα Μέγαρα" ...
   σκουπιδάκι ... 

Ο εβραίος πισωγλέντης ... πάππας πασών των πούστηδων-εβραίων και η ... διασταύρωσις των γύφτων ...


   'Ωστε, εβραίε πισωγλέντη, "οι καθολικοί έχουν καθήκον, να υποδέχωνται ανθρώπους όλων των καταγωγών" ; ...
   Αλλά, τίνος λόγου ένεκεν ... μόνον οι καθολικοί ; ...
   Η σκουπιδο-φυλή εσού, τα εβραϊκά πιθηκό-σκυλα, έχει το αυτό καθήκον ; ...
   Μεσολάβησον, λοιπόν, εις το σκουπιδο-ισραήλ, όπως ... υποδεχθή τους γύφτους της ρουμανίας ...
   Και τότε θα ειδής ... τιμάς εκ μέρους του θεού εσού, ήτοι του σατανά, ήτοι του πανός, ήτοι της ορθίας σκουπιδο-κατσίκας ...
   σκουπίδι ...
   Υ.Γ. Τι να είπω περί του κωλ.παπα ... αρτίρ ερβέ (αλβανός ; τούρκος ;), ο οποίος "προσεύχεται, να πάθη ο σαρκοζί καρδιακή προσβολή, προκειμένου να σταματήση η καταστολή των ρομά" ; 
   Αναλογίσου, ώ Αναγνώστα, να εδήλωνεν ιερεύς της Εκκλησίας της Ελλάδος, ότι "προσεύχωμαι, να ψοφήση ο παπαεβραίου, προκειμένου να σταματήση η προδοσία της Ελλάδος" ...  
   Τι θα εσυνέβαινεν ; ... 
   Πώ, πώ, πώ ...
   Κατακλυσμός υβρεολογίων και ...πολιτικών αναλύσεων υπό των σκουπιδο-δημοσιογράφων ...
   σκουπίδια άπαντες ... 

Ουδεμία έκπληξις ως προς το ... αλβανικόν ζώον !


   Οι κάτοικοι του εν λόγω Χωρίου ουδέν ήκουσαν εκ των ειδήσεων περί των αλβανικών ζώων ; ...
   Επί 20 έτη, και ευθύς αμέσως ως τους έστειλεν ο σκυλο-μπερίσα και τους εδέχθησαν οι σκουπιδο-σκανδαλίδηδες και σκουπιδο-παυλόπουλοι, ... σκοτώνουν, βιάζουν και κλέπτουν ...
   Τίνος λόγου ένεκεν ... μαζεύετε τα αλβανικά ζώα εις τα Χωρία υμών ; ...
   Αισθάνεσθε, μήπως, ένιοι εξ υμών αρβανίται ... αδελφοί των ; ...  
   Τότε παιδίσκην υμών έπρεπεν, όπως βιάση και σκοτώση το αλβανικόν κτήνος και ουχί των ξένων ...
   Γελοίοι νεοέλληνες ...

Το σκουπιδο-ισραήλ κείται ... μακράν του δυτικού Νείλου ; ...


   Ανεπαισθήτως πως, βοηθούσης και της θερινής ραστώνης, εφόρτωσαν επί του Λαού της προσφιλούς Πατρίδος ημών των Ελλήνων και ... νέον ιόν ...
   Εκείνον του ... δυτικού Νείλου ... 
   Αλλά ο ... δυτικός Νείλος δεν ευρίσκεται πλησιέστερον εις το σκουπιδο-ισραήλ, απ' ότι εις την ... Νάουσσαν ; ...
   Πόσοι ξένοι κατάσκοποι, ήτοι εχθροί της Ελλάδος και των Ελλήνων, ... λουφάζουν εν Ελλάδι και πότε-πότε ... σπείρουν ιούς, άλλοτε ... φόνους και άλλοτε ... Προδότας ; ...
   Εκείνο το εν Θεσσαλονίκη σκουπιδο-Προξενείον των γαμημένων πολιτειών Αμερικής μετά τίνων "έργων" ασχολείται ; ... 
   ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ !
   σκουπίδια ...

Η δημοσιο-γραφία του ... κώλ... 1


   Συμφώνως προς τον, παραπλανητικόν, τίτλον του ως άνω κειμένου, ετέρου Ιστολογίου, τα ... λουκέτα έπεσαν ως βροχή εις την σκουπιδο-βρετανίαν και οι εκεί επιχειρηματίαι του τουρισμού περιέπεσαν εις .. πτώχειαν ...
   Εν τω κειμένω, όμως, διορθούται η παραπλάνησις και αντιλαμβάνεται ο Αναγνώστης, ότι τα ... λουκέτα έπεσαν εις ... ολίγα γραφεία οργανώσεως ταξειδίων τουρισμού εκτός σκουπιδο-βρετανίας ...
   Έως τέλους του κειμένου ουδαμού αναφέρεται ποίος πλήττεται εκ των ολίγων τούτων λουκέτων ...
   Ήτοι η ΕΛΛΑΣ, αλλά και έτεραι Χώραι προορισμού των ταξειδιωτών !
   Τούτο συνιστά δημοσιο-γραφίαν του κώλ...
   Ένιαι περαιτέρω σκέψεις, αι οποίαι ευρίσκωνται ... μακράν της κεφαλής του ως άνω δημοσιο-γράφου : 
1) Εάν η ΕΛΛΑΣ εκυβερνάτο υπό ΕΛΛΗΝΩΝ, την οργάνωσιν των ταξειδίων θα ανελάμβανον οι ... κηφήναι των εις το Εξωτερικόν υφισταμένων γραφείων του ΕΟΤ.-
2) Τούτο θα εσήμαινεν και αύξησιν των θέσεων εργασίας εις τα εν λόγω γραφεία του ΕΟΤ, αλλά και εις πολλά έτερα, τα οποία θα έπρεπεν, όπως ιδρυθώσιν.-
3) Εάν η ΕΛΛΑΣ εκυβερνάτο υπό ΕΛΛΗΝΩΝ, την μεταφοράν των τουριστών εις την Ελλάδαν θα ανελάμβανον, κυρίως, αερόπλοια της Ελλάδος και ανθυποτριτευόντος ... ξένων αεροπορικών εταιρειών.- 
4) Τούτο θα εσήμαινεν και αύξησιν των θέσεων εργασίας.-
   Τι, ακριβώς, θα εσήμαιναν τα ως άνω εις την "τουριστικήν βιομηχανίαν" και την εν συνόλω Εθνικήν Οικονομίαν της Πατρίδος ημών των Ελλήνων, ο πάσα ένας δύναται, όπως αντιληφθή ... 
   Εκτός των ... σκουπιδο-κρυπτο-εβραίων ... δημοσιο-γράφων ...
   Αντελήφθης ... παπα-γιοχανάν ; ...

Σάββατο, 21 Αυγούστου 2010

Η εν Ελλάδι ... προδοτική 5η Φάλαγξ ! 1


   Ώστε, ώ Αναγνώστα, μόλον ότι ο ως άνω, φέρων εντελώς ... Ελληνικόν επώνυμον, ... δελαστίκ, δηλώνει, ότι εν σκουπιδο-αλβανία υφίσταται ... εθνικιστική ζάλη ...
   Μόλον ότι ... 3 αλβανικά ζώα εσκότωσαν Έλληναν της Βορείου Ηπείρου (επειδή ωμίλει την γλώσσαν ημών των Ελλήνων και ουχί την σκουπιδο-διάλεκτον των αλβανικών ζώων της σκυθίας) ... 
   Ωστόσον, ημείς οι Έλληνες ωφείλωμεν, συμφώνως προς τον εν λόγω ... ελληναράν δημοσιογράφον, να είμεθα εγκρατείς και νηφάλιοι χειρισταί του ... φόνου του Έλληνος ...
   Και να μην επιτρέπωμεν την καλλιέργειαν βίαιων αντιαλβανικών αισθημάτων εις τον Λαόν της Ελλάδος ... 
   ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΩΜΕΝ φουκαροειδές ...
   ΚΑΙ ΘΑ ΣΕ ... δελαστικώσω ... 

Ο ... κρυπτο-εβραίος φιντέλ κάστρο ομιλεί περί απάντων, εκτός της ... ταμπακιέρας ...


   Ομιλών εναντίον των ό,σων καταφέρεσαι, ομιλείς, είτε το επιθυμείς είτε όχι, περί των ... σκουπιδο-εβραίων ...
   Τίνος λόγου ένεκεν, λοιπόν, ... αποφεύγεις την αναφοράν εις την καταγωγήν των εν λόγω σκουπιδιών του Πλανήτου ; ...
   Μόνον μία η εξήγησις : ΕΙΣΑΙ ΕΒΡΑΙΟΣ !
   Και θα εξουδετερώσουν τον λόγον εσού ... ευκόλως πως ...
   Τέλος : Πως εσύ, διοικών μίαν ασήμαντον και μικράν Χώραν ναρκεμπόρων και πορνών, δύνασαι, ίνα ... καταρρίπτης ... 2 αεροσκάφη πολιτικά των γαμημένων πολιτειών Αμερικής, άνευ συνεπειών τύπου "Ιράκ" ή "Αφγανιστάν" ; ...
   Δύναται και η ΕΛΛΑΣ, επί της οποίας τόσα δεινά επέφερον, ίνα ... π.χ. βομβαρδίση την εν Αθήναις πρεσβείαν των γαμημένων πολιτειών Αμερικής ή έστω την στρατιωτικήν βάσιν των εις την Σούδαν, άνευ συνεπειών ; ...
   Περί της ταμπακιέρας, λοιπόν, ουδέν καταθέτεις ...
   Επιτρέπων εις τους κρυπτο-εβραίους της Ελλάδος, όπως παρουσιάζουν εσέ εισέτι ως ... ήρωαν, αντιστεκόμενον και έτερα φληναφήματα ...
   Ηλίθιε σκατόγερα ...
   Και πονηροί ... κρυπτο-εβραίοι της Ελλάδος ...
   Υ.Γ. Εις την ... στύγαν ορκίζωνται και έτεροι πλην των σκουπιδο-εβραίων ; Διότι γνωστός εστί εις εμέ ο ... όρκος "Μα τα ύδατα της στυγός" ...  Αντελήφθης ... νάκι της μπέτυς ; ...

Το καθήκι ο ... ίβκοβιτς και τα λοιπά σερβικά βόδια !

   Ο εν λόγω σκατόγερας ...
   Μόλον ότι εχόρτασεν την σερβικήν πείναν του εις την Ελλάδαν ...
   Εκ της οποίας απεμύζησεν πολλά εκατομμύρια ευρώ ...
   Δεν δέχεται, όπως ηττηθή εκ της Εθνικής Ομάδος της Ελλάδος η εθνική ομάδα της βοϊδο-χώρας του ...
   Και ότε αντιλαμβάνεται, ότι πρόκειται, να ηττηθή η ομάδα του, τότε τρέπεται εις ... τραμπούκον και δη έχοντα ... δίκαιον ...
   Το σκουπίδι αυτό ώφειλε, να καλέση ο Εισαγγελεύς ως πρωταίτιον των επεισοδίων !
   Το δε σερβικόν βόϊδι, τίνος λόγου ένεκεν άφησες ελεύθερον, ω Εισαγγελεύ ; ...
   Τοιαύται εντολαί σοι εδόθησαν ; ...
   Η δικαιοσύνη λειτουργεί μόνον, ότε δεν εμποδίζεται υπό των Αδελφών σας, εν μασωνία και συναγωγή ; ...
   Εάν, επίσης, υφίσταντο πλουτοκράται μετά ελαχίστης Εθνικής Συνειδήσεως εις το μπασκετάδικο "ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ", τότε ο εν λόγω σκατόγερας όχι απλώς θα απολύετο πάραυτα, αλλά θα εξεδιώκετο δια του δικού του τρόπου, ήτοι με κλωτσιές και με μπουνιές !
   Τέλος, γελοία υποκείμενα νεοέλληνες (όσοι ευρίσκεσθο εις τον αγώναν και ... βλέπατε αμέριμνοι τα σερβικά βόδια, να ξυλοφορτώνουν τους παίκτας της Εθνικής Ελλάδος), ειπέτε εις εμέ τον κακόν : Εάν ο αγών εγίνετο εις βελιγράδιον, την ιδίαν συμπεριφοράν θα είχον και οι σέρβοι ... φίλαθλοι ; ...     
   Η εν λόγω συμπεριφορά σας αποτελεί Γενικόν Κανόναν εις την Ελλάδαν, εξ ού και η κατάστασις εις ήν περιήλθομεν ...

Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2010

Η Πολεμική Αεροπορία να ισοπεδώση τα σκουπιδο-τίρανα ! Αι μυστικαί Υπηρεσίαι να εξοντώσουν το σκυλί, τον μπερίσα !

   Τρία ζώα της αλβανίας ... εφόνευσαν εις Χειμάρραν Έλληναν της Βορείου Ηπείρου, επειδή ωμίλει την Γλώσσαν ημών (Ειδήσεις 18/8) !
   Την αυτήν ημέραν αλβανικόν ζώον έβαλεν, δια Καλάσνικωφ, εναντίον περιπολικού εις Ημαθίαν, τραυματίζον Αστυνομικούς (Ειδήσεις 18/8) !
   Εάν την Ελλάδαν εκυβέρνων Έλληνες, αι δύο εντολαί του τίτλου της αναρτήσεως ταύτης θα είχον δοθεί εντός ημισείας ώρας το αργότερον εκ της γνώσεως των γεγονότων !
  Δυστυχώς, όμως, την Ελλάδαν κυβερνούν οι εχθροί της ...
  Την αυτήν τύχην μετά του ... σκυλο-μπερίσα ...
  Θα έχης και εσύ, ... σκύλας και πουτάνας εβραίας γέννημα, παπανδρέου ή ζετκίν ή καψαλί.-

Μετά χρημάτων και εσού ισχυροποίησαν την μογγολο-εβραιο-τουρκία !

Τι λέγετε ; Να σπεύσωμεν, να ... βοηθήσωμεν ...


   Σπουδαία υπόθεσις η ... προπαγάνδα ...
   Συγνώμην, η ... δημοσιο-γραφία ήθελον, να είπω ...
   Το ... παγκοίνως γνωστόν εμφανίζεται ως σπουδαία ανάλυσις ...

Τι ... νέα, επιτυχημένον κωλοπαίδιον ; ...


   Και ποίος ο ... αίτιος των ό,σων ορθώς περιγράφεις Μάκη Κουρή ; 
   Αλλά τας παραιτήσεις Υπουργών τας ζητείς εκ κυβερνήσεων της ... κακιάς δεξιάς μόνον εσύ ...
   Ά, μπα !
   Δεν αποτελείς στυλοβάτην και, συνεπώς, συνεργόν του σκουπιδο-εβραίου αβάπτιστου ...

Η πούστρα και τα άλλα ... εβραϊκά κωλοσφούγγια του Δήμου ... Αθηναίων ... εβραίων ...


   Ναι, αλλά δεν μας λέγεις τι περί τούτων Μάκη Κουρή ...
   Θα έχης τους λόγους σου ...

Ο ... νεάντερταλ της γυφτο-ρουμανίας ...


   Οι γνωρίζοντες τα σχετικά προς την Χώραν ταύτην γελούν ...
   Συχνάκις πλημμυρίζει ...
   Και πνίγωνται ουκ ολίγοι ...
   Και πλημμυρίζουν αμέτρηται οικίαι ...
   Αλλά, ο νεάντερταλ δεν διαθέτει ... γενήτριας αντλήσεως υδάτων, ίνα βοηθήση τον Λαόν του ...
   Συχνάκις, επίσης, χιονίζει υπερμέτρως εκείσε ...
   Αλλά, ο νεάντερταλ δεν διαθέτει μέσα προστασίας του Λαού του !
   Και ούτω πως δεκάδες "άνθρωποι"-άστεγοι παγώνουν και αποθνήσκουν ως ... αστακοί επί αλιευτικού πλοίου εν τω ... ατλαντικώ Ωκεανώ ...
   Άπαντα τούτα αιτίαν έχωσι την απίστευτον διοίκησιν και προπαγάνδαν εκείνου του, κομμουνιστικού-σιωνιστικού σκουπιδιού, του τσαουσ-έσκου !
   Ο οποίος επανελάμβανεν, θρασυτάτως πως και ανά εκάστην ημέραν, ότι η ... ρουμανία αποτελεί το κέντρον του ... Πλανήτου !
   Ο φουκαρο-μαλάκας ...
   Διοικών Λαόν εκ 2-3 εκατομ. ούγγρων και εκ 5-6 εκατομ. γυφτο-τσιγγάνων, μόλις και μετά βίας αποτελεί Κράτος 10-12 εκατομ. βαρβάρων ... δακών !
   Ήλπιζεν, λοιπόν, ότι οι ... σύντροφοί του της Σοβιετικής Ενώσεως θα του έδιδον και την σημερινήν ... μολδαυίαν, ώστε να τραπή εις ... μεγάλον κράτος 30 εκ. ανθρώπων και ούτω πως να μην ... φοβήται ούτε τους ούγγρους, αλλά ούτε και τους ρώσους ... 
  Οι σύντροφοί του, όμως, δεν απετόλμησαν τούτο ...
   Έκτοτε η προπαγάνδα του εν λόγω γυφτο-κράτους οργιάζει εις βάρος της ... ρωσίας ...
   Ουχί εις βάρος των σκουπιδο-συντρόφων του εβραίων της Σ.Ε. ...
   Λοιπόν, εάν δεν το γνωρίζεις, ω Αναγνώστα, η Ευρώπη διαθέτει έν σημαντικόν κράτος εισέτι ...
   Την γυφτο-τσιγγανο-ουγγρο-δακίαν ...
   Άει σιχτίρ, μαλάκα ναυτικέ ...

Τους ... φανατικούς Χριστιανούς τους ... ενοχλεί τούτο ; ...


   Δεν πιστεύω ...
   Εκείνους τους ενοχλούν τα ... είδωλα μόνον ...
   ΒΛΑΚΟΒΛΑΚΕΣ !
   Ή κρυπτο-εβραίοι ; ...

Τα βουλγάρικα σκυλιά !


   Και βεβαίως αι ... ανακρίσεις των ... ανακριτών της Ελλάδος ... καθησυχάζουν εμέ και τους λοιπούς Έλληνας ...
   Ως και αι ποιναί αι οποίαι επιβάλλωνται ...
   Όμως, έτερος ο στόχος του σχολιασμού εμού ...
   Αναλογίζεσαι, ώ Αναγνώστα, Έλληναν της σκυλο-βουλγαρίας, ίνα προκαλή ... 16 εμπρησμούς εκείσε ; ... 
   Της βλακο-γερμανίας ; ...
   Της σκουπιδο-αυστραλίας ; ...

Η πουτανίτσα του σκουπιδο-ισραήλ και ο ... πυρηνικός ...


   Ώστε, εβραϊκόν  κωλοσφούγγιον κατέχετε πυρηνικά όπλα !
   Και τίνος λόγου ένεκεν απαγορεύεται η κατοχή των εις το ιράν ; 
   Επειδή, υμείς το σκουπιδο-ισραήλ δεν επιθυμεί ; ...
   Και ο ... Πλανήτης άπας συμφωνεί ; ...
   Ναί, ως φαίνεται εκ του περι-παθούς φιλιού του ... κανίς  ...
   Είπες, μωρή εβραιο-πουτανίτσα, εις τους χούφτεν-χάφτεν, ότι αποτελείς μέλος της σκουπιδο-φυλής του Πλανήτου ; ...

Η εφημερίς "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ" ... εκπροσωπεί το σκουπιδο-ισραήλ ; ...


   Και σας τι σας νοιάζει ; ...
   Αθανασιαδο-πούλες ; ...
   Πράκτορες του σκουπιδο-ισραήλ είσθε ; ...
   Επειδή, ενθυμούμαι και το ... δελτίον τύπου της ... σκυλο-μοσσάντ, ότι δεν ... επιδίδωνται εις δολοφονίας εν Ευρώπη ...
   Το οποίον εδημοσιεύσατε ... 
   Ηκούσατε περί ... ποντιακής ; ...
   Πληροφορηθείτε ...
   Θα σας χρειασθεί ... 

Και υμείς, ηλίθιοι νεοέλληνες, επιδίδεσθε εις ... εισαγωγάς !


   Πλούσιοι θα εγίνεσθο, εάν εμπορεύεσθο τα προϊόντα της Γης της Ελλάδος !
   Αλλά υμείς προτιμάτε την εισαγωγήν ... ρεγκάτο, σκουπιδάτο και του κακού συναπαντήματος ...
   ΓΕΛΟΙΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΗΤΟΙ !

Οι Έλληνες ... αλλού θα τον στείλωμεν !

Το ηναλωθέν υπό των ... δημοκρατικών της Ελλάδος ... κουτόχορτον 7


   Άντε τώρα, να είπης το τοιούτον εις ... πολύ ... δημοκρατικόν και ... πολύ ... προοδευτικόν άνθρωπον της Ελλάδος ...
   Έως και ... γρόνθους θα εισπράξης ...

Ερωτήσεις.-


   Ο ως άνω αποτελεί ... φυσικόν πρόσωπον ; ...
   Ή ... υπηρεσία ; ...
   Το εικονιζόμενον πρόσωπον αντιστοιχεί προς το φερόμενον ως ονοματεπώνυμον τούτου ; ...
   Όλως τυχαίως, ως θα έλεγεν ο αγαπητός εις εμέ Σωτήρης Σοφιανόπουλος, το αυτό ονοματεπώνυμον φέρει φίλος εμού ...
   Που ηύρεν ο ως άνω την ηλεκτρονικήν διεύθυνσιν εμού ; ...
   Η εικών του ως άνω φέρει προς ... αλβανικήν φάτσαν ή ού ; ...
   Ο εν λόγω ουδέποτε επεκοινώνησεν μετά του Ιστολογίου εμού και ουδέποτε εσχολίασεν κείμενον εμού !
   Προς τι, λοιπόν, η ... πρόσκλησις ; ...
   Τι ομάδας επιθυμεί, όπως οργανώσωμεν ; ...
   ... σωτηρίας της ζωο-αλβανίας ; ...
   ... μήπως του σκουπιδο-ισραήλ; ...

γερμανική δικαιοσύνη=εβραϊκόν μπορντέλον ...


   Σιγά μην έστελνε ο εν βλακο-γερμανία ... κρυπτο-εβραίος σκουπιδο-δικαστής τον ... φανερόν σκουπιδο-εβραίον, την ως άνω σατανικήν και πληγιαστικήν σκατόφατσαν, εις την Δικαιοσύνην του Ντουμπάϊ, ως ώφειλεν ...

Οι ... κρυπτοεβραίοι, κλπ, Πολιτικοί "μας" 60


   Ουδεμίαν εντύπωσιν προκαλεί εις εμέ η κακοποιός δράσις του εν λόγω βουλγαρικού σκυλιού ...
   Όμως, ο εν λόγω ... βούλγαρος εστί ή σκουπιδο-εβραίος ; ...
   Αναλογίσου, ώ Αναγνώστα :
   Άπαντες οι ... Αθανασίου της Ελλάδος ... Έλληνες εισίν ή βούλγαροι ή σκουπιδο-εβραίοι ; ...
   Ο καμπούρης, ως ραββίνος και γορίλας, του πα.σο.κ., ... Νίκος Αθανασάκης ; ...
   Οι ονομαζόμενοι Αθανασιάδης ; (Της ... Ναυτεμπορικής και δημοσιογράφος του Σταρ ή άλφα) ...
   Εκείνος ο Χατζη-αθανασίου ; (Ο ... τζάκ, ντε) ...
   Ο ... διάσημος, εις την ... νασα, μουσικός ... παπαθανασίου ; ...
   Ώχ ...

Οι ... κρυπτοεβραίοι, κλπ, Πολιτικοί "μας" 59


   Ελπιδοφόρον το ως άνω γεγονός ...
   Αποκρυβέν εκ του συνόλου  του Τύπου ...
   Όμως, ο εν λόγω σκουπιδο-κρυπτο-εβραίος δεν θα ... γλυτώση, μετά ολίγων ... ψιλών ...
   Το θρασύν "αυτό" εβραϊκόν κωλοσφούγγιον πρόκειται, όπως φάγη πολλάς και ... χονδράς ...

Ώστε, ... οι εχθροί ημών ετράπησαν εις ... προστάτην ημών ...


   Τσ, τσ, τσ ...

Ώστε, έναντι ... τεμένους ; ...


   Τι λέγετε ; ...
   Και εγώ, ο αφελής, ο οποίος επίστευσα, ότι οι μογγόλοι και οι διοικούντες ταύτην σκουπιδο-εβραίοι ... εξεπολιτίσθησαν ...
   Το αυτό πρόκειται, ίνα συμβή και μετά της ... πολυδιαφημισμένης εν Αγία Σοφία, της ... ισταμπούλ και ουχί της Κωνσταντινουπόλεως, ... Λειτουργείας ...
   Η οποία υπηρετεί σκοπούς εκείνου του πιθηκο-γοριλοειδούς ... δημοκρατικού και ... προοδευτικού ανθρώπου ... (τα ... θεληματικά πηγούνια ...) κρις σπύρου !
   Ουχί, όμως, και τους σκοπούς της Ελλάδος !

Ο ... Σάλας της τραπέζης Πειραιώς ... εβραίος ή μογγόλος τούρκος εστί ; ...


   Διότι, ώ Ανανγνώστα, κατόπιν του ως άνω δημοσιεύματος, είτε και οι δύο ... εβραίοι εισίν, είτε μογγόλοι-τούρκοι εισίν ...
   Διότι περί ... Ελλήνων αποκλείεται ...
   Δεν θα ενυμφεύετο Έλλην τις ... γόνον ... Σταϊκου, εκπαιδευθείσα εις ... κιμπούτσ του σκουπιδο-ισραήλ ...

Αστειεύεσθε ; Ευρίσκωνται ήδη εις το Πρωθυπουργικόν Γραφείον ... και εις άπαντα τα ... Υπουργικά ...

Πόλεμος πλέον και ουχί ... προβληματισμός και διάλογοι ...


   Αστειότηται ...
   Καιρός πλέον, ίνα προχωρήσωμεν ...
   Εις ... επόμενα στάδια ...
   Κυρίως εις πράξεις ...
   Γνωστόν εστί εις άπαντας τους ερευνώντας τας γραφάς, ότι άπας ο Πλανήτης περί την ... ασφάλειαν του ... σκουπιδο-ισραήλ κινείται ...
   Και ότι η ΕΛΛΑΣ ... υπόδουλος εστί ... 
   Όστις επιθυμεί, όπως ΑΓΩΝΙΣΘΗ προς ελευθέρωσιν της Πατρίδος ημών και είτα άπαντος του Πλανήτου, οφείλη την πρόταξιν ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΜΑΧΑΣ και ουχί ... διαλόγων ... και ... προβληματισμών ...

Παρασκευή, 13 Αυγούστου 2010

Τα ... πίτμπουλ της Ανθρωπότητος ...


   Ώστε, ώ Αναγνώστα, τα εν λόγω ... πίτμπουλ της Ανθρωπότητος δύνανται, όπως θέτουν ακόμη βόμβας εις εγκαταστάσεις Ρώσων ...
   Χάρις εις την ... ανοχήν των κρυπτο-εβραίων ... ρασπούτιν και μεντβέντεφ ...
   Και την ... λογιστικήν εξυπηρέτησιν των φανερών σκουπιδο-εβραίων ...
   Άνευ της συνδρομής των οποίων "δεν θα τους εγνώριζεν ούτε η μάνα τους", ως θα έλεγεν και ο ... κατσι-φάρας ...
   Θα πληρώσης ... ρασπούτιν ...
   ... Εκλεκτέ του σκουπιδο-γιέλτσιν και του σκουπιδο-ισραήλ ...

Το θράσος και η ... εμπάθεια ...

   Ώστε, εμπαθής ειμί ; ...
   Και τίνος λόγου ένεκεν ; ...
   Επειδή υπερασπίζομαι τον Ελληνισμόν και το μεγαλείον του ; ...
   Δικαίωμα εμού !
   Ίνα μη είπω ... υποχρέωσις ...
   Υμείς, όμως ; ...
   ... Απαθείς εστέ ; ...
   Ο ανθ-Έλλην ... απαθής εστί ; ...
   Το θράσος και η υποκρισία υμών γνωστά και παροιμιώδη ...
   Ώστε, ο ... αντι-σημ-ιτισμός ... παράνομος εστί ...
   Εν ώ ο ... ανθ-Ελληνισμός ... νόμιμος ...
   Και τούτα εν τω Κέντρω του Ελληνισμού ...
   Εν Αθήναις ...
   Επ' ολίγον ακόμη ...
   ... Κατσικόπουλα ...
   Διότι κατόπιν θα υποστείτε, ότι και η ... κατσίκα την Λαμπρήν ...

Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2010

Εδώ θα ... ψοφήσετε ! Σκουπίδια ...

   Εδώ ...
   Εδώ θα ... τελευτήσετε ...
   Ειδοποίησον και τους ... φίλους εσού ...
   Επιστήμονα της ... πλάκας ...
   Όστις εξέλαβες τον ... οίκτον του ακροατηρίου σου ...
   Ως ... αποδοχήν ... 
   Φουκαροειδές ...

Μόνον ... κρυπτο-εβραίοι και ένιοι ... αρβανίται ...


   Μόνον ... κρυπτο-εβραίοι (ως ο γνωστός τρόφιμος των φυλακών... γρηγόρης μιχαλόπουλος) και ένιοι ... αρβανίται γράφουν γελοιότητας ως αι ανωτέρω ...
   Ίνα ... κρύψουν τον ανθ-Ελληνισμόν των ...
   Και την σκουπιδο-καταγωγήν των ...
   Κρυπτόμενοι όπισθεν του ... Χριστιανισμού ...
   Εις τον οποίον εάν επίστευον, δεν θα εκατέληγον εις την φυλακήν ως ... απατεώναι ... 
   Και τον οποίον Χριστιανισμόν χρησιμοποιούν ως ... ασφαλές εφαλτήριον κατά των Ελλήνων και του Ελληνισμού ...
   Ώστε, ... "κατά την γενική αγιορείτικη παράδοση" ... 
   Ο Ιησούς, όμως, εις την φροντίδαν ... ετέρου Ιωάννη παρέδωσεν την μητέραν του ...  
   Ώστε, εις την Κύπρον εταξείδευσεν, ίνα επισκεφθή τον αναστηθέντα Λάζαρον ...
   Και ουχί, ίνα αποφύγη την θανάσιμον καταδίωξίν της εκ του σκουπιδο-παύλου ...
   Ώστε, ... "λόγω όμως τρικυμίας και με υπερφυσικό τρόπο (από ταινία του χόλυγουν το αλιεύσατε ;) το πλοίο βρέθηκε στον Άθω και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Κλήμεντος στη Μονή Ιβήρων" ...
   Και ουχί, ότι εφυγαδεύθη εις την ιβηρίαν (σημερινήν γεωργίαν), ίνα αποφύγη τον σκουπιδο-παύλον ...
   Όστις σκουπιδο-παύλος, κατόπιν της σταυρώσεως του Ιησού ... ενεθυμήθη τας παλαιάς ... συντροφίας του ...
   Και ουχί, ότι και εκ της ιβηρίας εφυγαδεύθη, λόγω των μοχθηρών εκείσε ... φοινίκων ...
   Καταφυγούσα, εν τέλει, εις το Άγιον Όρος, όπου και είχεν θητεύσει εις την Σχολήν Ιερειών της Αρτέμιδος ...
   Ώστε, συνετρίβησαν τα ... είδωλα ...
   Εκ ποίου ; ...
   Εκ της ορθίας σκουπιδο-κατσίκας ; ...
   Της σκουπιδο-αρκαδίας ; ...
   ΓΕΛΟΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ !
   Θα πληρώσετε ...
   Ό,τι πληρώνει αείποτε η ... 5η φάλαγξ ... 

Ο ... απατεών εβραίος και οι χούφτεν-χάφτεν 14


   Ώστε, ώ Αναγνώστα, έως και οι βάρβαροι ... ιάπωνες εζήτησαν συγνώμην εκ των, επίσης, βαρβάρων κορεατών της Νοτίου κορέας, των οποίων συζητείται η ... αποζημίωσις ...
   Αλλά η βλακογερμανία των λυσσασμένων ναζι-στικών πιθηκο-σκύλων ακόμη να ζητήση συγνώμην ...
   Αλλά η βλακογερμανία των λυσσασμένων ναζι-στικών πιθηκο-σκύλων ακόμη ν' αρχίση την συζήτησιν περί αποζημιώσεως, κλπ ... 
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !  
   Θα πληρώσετε ...

Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010

Ταίζουν μεταλλαγμένα τους Έλληνας προς ζωοποίησιν τούτων !


   Τότε, Μάκη Κουρή, εκυβέρνα η ... κακιά νέα σκουπιδοκρατία ...
   Τώρα, ότε κυβερνά το ... καλόν ... πα.σο.κ. ; ...
   Ελήφθησαν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να διακοπή το αίσχος ; ... 

Οι ... πλουτοκράται της Ελλάδος 8

  Ώστε, ώ Ανανγνώστα, γνωστή οικογένεια εφοπλιστών της Ελλάδος ... ύποπτος εστί επί ... φοροδιαφυγή ή "ξέπλυμα χρήματος" ...
   Τούτο ουδόλως αποτελεί ... είδησιν ...
   Το αντίθετον θα απετέλη είδησιν ...
   Άπαντες οι πλουτοκράται αντελήφθησαν, ότι το Κράτος "μας" αποτελεί ... σκουπιδο-κράτος ...
   Κατόπιν της συνειδητοποιήσεως ταύτης ... επροσαρμόσθησαν εις τα σκουπιδο-εβραϊκά πρότυπα ...
   Αποφυγή φορολογίας παντί τρόπω, αποφυγή προσφοράς εργασίας εις Έλληνας ναυτικούς, απομάκρυνσις εξ Ελλάδος, ουδεμία επένδυσις χρημάτων επί του ... εδάφους της Ελλάδος ...
   Ήλιος, θάλασσα και ... τζατζίκι ...
   ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΣΟΝΟΥΠΩ ... ΤΕΛΟΣ !
   Γελοία υποκείμενα ...

Τα σκουπιδο-κρυπτο-εβραϊκά πουστράκια και ο Λαός ...

   Ορθώς ζητείτε τούτο, ώ Χιώται !
   Αλλά εκ τίνων εζητήσατεν τούτο ; ...
   Εκ προδοτικών ... πουστρακίων !
   Σκουπιδο-κρυπτο-εβραίων ...
   Δι' ό και ουδέν ελάβατε ...
   ΑΝΤΕΛΗΦΘΗΤΕ ; ...

Κυριακή, 8 Αυγούστου 2010

ΕΥΓΕ ΑΝΘΙΜΕ !

   Εις τας ειδήσεις της σήμερον, 8/8/2010, ήκουσα εκ του σιωνιστικών συμφερόντων σκουπιδο-κάναλου (υπό τον αγγλο-σαξωνικόν τίτλον) ... alter την ... διαφήμισιν της ειδήσεως : "Βόμβες από τον Άνθιμον" !
   Πρώτη είδησις του εν λόγω σκουπιδο-κάναλου ήτο το τραγικόν γεγονός εκ του Αστυνομικού Δελτίου, με πρωταγωνιστάς νεοέλληνας εκ της Στυλίδος ...  
   Εάν οι "πρωταγωνισταί" ήσαν ... αλβανοί η είδησις θα μετεδίδετο ανθυπο-τελευταία ...   
   Σκουπιδο-alter ... θα πληρώσης ...
   Οι ... βόμβες αφορούν εις την δήλωσιν, εάν εγένετο, του Άνθιμου, ότι : "Εάν ζούσε ο Χριστόδουλος, τα Εθνικά μας θέματα δεν θα είχον την τραγικήν κατάληξιν της σήμερον" ... !!!
   Η εν λόγω δήλωσις, εάν εγένετο, Α-ληθής εστί !
   Δι' ό και εκ του λόγου τούτου εφονεύθη ο Χριστόδουλος, υπό της σκυλο-μοσσάντ, μετά της συνεργασίας των εγχωρίων σκουπιδο-κρυπτο-εβραίων ... της Αρχιπεπισκοπής Αθηνών ...
   Θα πληρώσετε και ως προς τούτο το έγκλημα !
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ...

Επιστρέψατε εις χωρία καταγωγής υμών 16

   Παρηκολούθησα σήμερον, 8/8/2010, εκ του Σταθμού πωλήσεως τήλε οπτικού σήματος "ΕΤ 3", την εκπομπήν "Κυριακή στο Χωριό".
   Παρουσίασεν τους ανθρώπους και την ιστορίαν του Χωρίου, του Νομού Καρδίτσης, Μουζάκιον.
   Ώμορφοι άνθρωποι, νέοι-μεσόκοποι-γέροντες, ώμορφος φύσις, σχέδια περί το μέλλον του Χωρίου και χοροί ...
   Α-λήθεια : Ποία τα σχέδια εσού, ώ άνθρωπε της τερατουπόλεως των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης ; ...
   Επέστρεψον εις το Χωρίον καταγωγής εσού !
   Ίνα ζήσης την ζωήν εσού ...
   Ίνα έχης σχέδια περί του μέλλοντος ...
   Ίνα διαβιείς ...
   Αντί του να παρακολουθής την ζωήν εσού, ως ... αδιάφορος θεατής ...

Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2010

Οι ... κρυπτοεβραίοι, κλπ, Πολιτικοί "μας" 58


   Ώστε, "τα κάλυψες όλα" με τις εν λόγω πουτανιές σου ...
   Αποκοίμησες τον νεοέλληνα ...
   Πέρασαν και τα μογγολικά ζώα 5-6 φορές από το Σούνιον ...
   Δείχνοντάς μας και τα όπλα τους ...
   Και ... ούτε γάτα, ούτε ζημιά ...
   Πρέπει, να σου είπω, Προδοτικόν και θρασύν αλβανικόν ζώον ...
   Ότι ... εύχωμαι την ... μακροημέρευσιν εσού ...
   ΄Ωστε να γνωρίσης την ... ποντιακήν ... φιλοξενίαν ...
   ΣΚΟΥΠΙΔΙ !

Το παραμύθι των σκουπιδο-εβραίων ... τέλος !


    Κατόπιν της ανασύρσεως εκ της ... ναφθαλίνης του κάτωθι δημοσιεύματος, της εφημερίδος "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ", της 24ης Φεβρουαρίου 2007, το παραμύθι περί ... τεμπέληδων ... επιστρέφεται εις τους σκουπιδο-εβραίους, γνωστούς τεμπέληδες και βλάκες ...
   Διαδώστε, λοιπόν, το κάτωθι δημοσίευμα :
                                                 

Οι ... κρυπτοεβραίοι, κλπ, Πολιτικοί "μας" 57


   Ελπιδοφόρον και το γεγονός τούτο ...
   Το οποίον εσυνήντησα εις έτερον Ιστολόγιον διαφοροποιημένον κατά τι ...
   Ό,τι δηλαδή την, μεν, πορτοκαλάδαν την ... έπιεν ...
   Το, δε, γιαούρτωμα ... απέφυγεν ...

Ά ρε, Μάκη Κουρή ...


   "Τώρα μαρ' νύφ'" ; ...
   Ή επειδή είσαι ... πα.σο.κ., τώρα που εφθάσανε εις το Σούνιον οι μογγόλοι, "όλα καλά" ; ...
   Ά ρε, Μάκη Κουρή ...

Τα άρματα μάχης δικαιολογούν ... δωροδοκίαν ... Πολιτικών ...


   Ουδεμία Χώρα αγοράζει άρματα ...
   Πλην της μογγολο-τουρκίας ...
   Αλλά και ταύτη αγοράζει ιδίαν ποσότηταν αρμάτων προς 1,5 δις ευρώ ολιγώτερον ... !!!
   Συνεπώς προς ταύταέπεσε μίζα ... 1,5 δις ευρώ !!!
   (Από μία σύμβασι αγοράς αρμάτων ! Αφιερώνεται εις εκείνους, οι οποίοι αδυνατούν, όπως πιστεύσουν τα τεράστια ποσά, τα οποία γράφω, ότι έκλεψαν)
   Και, εν γένει, δεν ... συμφέρει εις τους ... Πολιτικούς "μας" η αγορά ... φθηνών οπλικών συστημάτων ... 
   Πολύ περισσότερον η κατασκευή των υπό ... εντοπίων ...
   Επειδή δεν δικαιολογεί ... μίζαν ...
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Εις το ... πα.σο.κ. τα χαρίσανε, ουχί εις τον ... αχυράνθρωπον ...

Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2010

Ο ... ρασπούτιν, ο εμπρησμός και η τεχνητή βροχή ...


   Περί το 1970, ώ Αναγνώστα, εμαίνετο ο βρώμικος πόλεμος των γ.π.α. εναντίον του Βορείου τότε Βιετνάμ !
   Του οποίου πολέμου Α-ληθής σκοπός δεν ήτο η ... κατάκτησις του Βορείου Βιετνάμ, αλλά η ... καταστροφή της νεολαίας των γ.π.α. δια του πολέμου, της διαδόσεως των ναρκωτικών, της προωθήσεως ... ειρηνιστικών δήθεν κινημάτων (χίπις ...), της αποστροφής των νέων εκ της Πολιτικής και, εν τέλει, της ... αφέσεως της εξουσίας εις τα εβραϊκά σκουπίδια  ...
   Παν-ούργα τα εβραϊκά λυσσασμένα σκυλιά ...
   Ως και ο ... "θεός" των ...
   Ο ... πάν ...
   Άκου ... θεός ... μία ... ορθία κατσίκα ...
   Διαρκούντος, λοιπόν, του πολέμου εκείνου ο στρατός των γ.π.α., εδρεύων εις το έδαφος του Νοτίου Βιετνάμ, ... προκαλούσε, συχνώς πως, ... τεχνητήν βροχήν εντός του Βορείου Βιετνάμ, ώστε να δυσκολεύη την κάθοδον των ... φορτηγών του μετά στρατιωτών και πολεμοφοδίων, λόγω της .. λάσπης εις τους χωμάτινους δρόμους του ... 
   Έκτοτε παρήλθον ... 40 έτη !
   Αλλά ο ... πούτιν δεν διαθέτει την τεχνολογίαν της δημιουργίας τεχνητής βροχής, ώστε να διακόψη πάραυτα τον εμπρησμόν (εκ των σκουπιδο-εβραίων και των οργάνων των) της Γης των Ρώσων ... 
   Θα πληρώσης ... πούστιν ...

Τα ... οικονομικά των Πολιτικών Κομμάτων της Ελλάδος ...

   Η ως άνω δημοσίευσις, της Ιστοσελίδος "Δελτίον των 11", όλως παραπλανητική εστί !
   Μόλον ότι εν τω υστερογράφω υπαινίσεται τι ...
   Ωστόσον η εντύπωσις εκ του όλου κειμένου δεν στέκεται εις το υστερόγραφον, αλλά εις το γεγονός ότι "ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΧΡΕΩΣΤΟΥΝ" ...
   Πολλά έπρεπεν, όπως αναφερθούν εις το εν λόγω κείμενον, ώστε να παρουσιάζη πληρότηταν τινά ...
   Π.χ. τίνος λόγου ένεκεν, ότε η νέα σκουπιδοκρατία, εις την αρχήν της κυβερνήσεώς της, επεχείρησεν την ... εκπαραθύρωσιν της εταιρείας ΜΕΤΚΑ του μυτιληναίου εκ των έργων της δεη, ... το όλον πα.σο.κ. ... έσκουζεν ως η χήρα εις το κρεββάτι ; ...  
   Το πα.σο.κ. έχει ... κρυφήν περιουσίαν και πόσην ; ...
   Και που επενδεδυμένην ; ...
   Το πα.σο.κ. αποτελεί το ... πλουσιώτερον (αναλογικώς προς τον πληθυσμόν) Πολιτικόν Κόμμα της Ε.Ε. ; ...
   Το πα.σο.κ. χρεωστεί εις τους κολλυβιστάς 122 εκατομμύρια ευρώ ...
   Αλλά διαθέτει κρυφήν περιουσίαν ... άνω των 50 δίς ευρώ !
   Τούτο αποτελεί την Α-λήθειαν ...
   Και ν'αφήσετε τα (πα.σο.κ.ικά) σάπια ...
   Ή θα τα λέτε όλα ...
   Ή θα τα πώ όλα ...
   Έγινα αντιληπτός ... γεράσιμε και νιούσ κάστερ ; ... 
   Υ.Γ.1 Ο διαθέτων τα αντίστοιχα ποσά περί των οικονομικών της "νέας σκουπιδοκρατίας" άς συνδράμη την προσπάθειαν ταύτην ...
   Υ.Γ.2 Περί του κανονικού κόμματος των εβραίων της Ελλάδος, ήτοι περί του "κ.κ.ε.", αρκεί το γεγονός, ότι αποτελεί το ... δεύτερον πλουσιώτερον Πολιτικόν Κόμμα της ΕΕ., αναλογικώς πάντοτε προς πληθυσμόν, κατά κεφαλήν εισόδημα, κλπ.

Ίνα μην ενοχλώμεν ό,σους στερούνται τοιούτου ...


   Μπορεί, να εσκότωσαν εσέ, δια του ... ιού του καρκίνου του ήπατος ...
   Ο λόγος εσού, όμως, επιζεί και διαδίδεται ...
   "Πάμε κατά ισραήλ, δηλαδή κατά διαβόλου" ...
   Υπενθύμισες και εξόργισες ...
   ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !
   Θα πληρώσουν και τον φόνον εσού !

Ο Μάκης Κουρής και το ... εβραιο-βουλγάρικον αυλάκιον ...

   Καλά, ρε Μάκη Κουρή, εσύ ο δημοκράτης αλλά και ο ... πατριώτης ουδέποτε ήκουσες, ότι ο εν λόγω κάθετος άξων Θράκης-βουλγαρίας εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ... ανθ-Ελλήνων σκουπιδο-εβραίων και των σκυλο-βουλγάρων ; ...
   Εις τα εγκαίνια του εν λόγω άξονος ευρέθη το ήμισυ σχεδόν του γενικού επιτελείου στρατού της σκυλο-βουλγαρίας ...
   Τυχαίον ; ...
   Δεν μας τα λές καλά, Μάκη Κουρή ...

Η ... Μύκονος και αι Κυκλάδαι εν γένει Νήσοι ...

   Προς τι ο προβληματισμός ; ...
   Κατόπιν του ... εβραϊκού γάμου, τελεσθέντος εκείσε υπό του ... ραβίνου Νέας Υόρκης, οιαδήποτε ετέρα ... βρώμα και δυσωδία θα επεκάθετο επί της εν λόγω Νήσου ...
   Είχεν προειδοποιήσει ο σκύθης Όσιος Ανδρέας ο δια Χριστόν σαλός, ότι όταν έλθη το τέλος, το οποίον υπελόγιζον τα σκουπίδια, ότι θα έλθη περί το 1000 μετά Χριστόν (εξ ού και χιλιασταί), να πάτε εις τας Κυκλάδας Νήσους, ίνα ... σωθείτε ...
   Όπερ και έπραξαν πολλοί χάζαροι μογγόλοι ...
   Δι' ό και εις τας εν λόγω Νήσους εγκαταβιούν πολλοί ... παπικοί και ουχί ... κρυπτο-εβραίοι ... 
   Αι εν λόγω Νήσοι θα ... εκκαθαρισθώσιν εκ των σκουπιδο-κρυπτο-εβραίων ...