Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

Εν ώ χρόνω, εν Ελλάδι ακόμη και ... ΑΛΒΑΝΙΚΟΝ ΖΩΟΝ δύναται, ίνα ... ανεβάση θεατρικόν έργον βλάσφημον ! ΟΥΔΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙ-ΣΚΗΝΟΘΕΤΕΙ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ έργον εναντίον του ... σατανά-πανός-ιαπετού-άτον-χάτον-κλπ ! Βρέ την ... τέχνην για τον ... σατανάν ...

Και εις ... ανώτερα ...

in.gr - Επίθεση με μολότοφ εναντίον του αστυνομικού τμήματος Ακροπόλεως - Ειδήσεις - Ελλάδα

Εγώ και τα ... Διαδικτυακά πρακτόρια ...

   Ένεκεν λόγων μη ... ομολογουμένων δημοσίως ησχολήθησαν μεθ' εμού, και παλαιώτερον και προσφάτως, πολλά πρακτόρια, άλλα διαδικτυακά και άλλα δημοσιογραφικά και διαδικτυακά.
   Άλλος ήθελεν, ... "να πάη τα κείμενα εμού προς την κατεύθυνσιν, την ... συμφέρουσαν εις την επί μέρους γιάφκαν, των μυστικών υπηρεσιών του κράτους "μας" ...
   Άλλος ήθελεν, να ... ακυρώνη τον αντίκτυπον κειμένων εμού, όλως ασυμφόρων προς την γιάφκαν και τας ... ανάγκας της ...
   Άλλος επετίμησεν εμέ ως ... υβρίζοντα ...
   Έτερος εδήλωσεν, ότι δεν απέδειξα, πως κάτι σημαντικόν αποτελώ και, συνεπώς, δεν πρέπει, να ... κρίνω άλλους ...
   Άλλος εκατηγόρησεν εμέ, ότι αποτελώ ... ωμόν αντισημίτην και άνευ ... ωρίμου πολιτικής σκέψεως ...   
  Ο αποκαλέσας εμέ ως ... υβριστήν ηνοχλήθη, μάλλον, επειδή απεκάλεσα την ΣΚΥΛΑΝ και ΑΝΘΡΩΠΟΦΑΓΑΝ εκάτην ... ΠΟΥΤΑΝΟ-ΒΟΛΟΝ εν αντιθέσει προς τον χαρακτηρισμόν, τον οποίον έτερος έδωσεν προς εκείνην, ήτοι της ... φωτοβόλου ... Το να αποκαλής την εν λόγω ΑΝΘΡΩΠΟΦΑΓΑΝ-ΣΚΥΛΑΝ ως ... φωτοβόλον ΣΗΜΑΙΝΕΙ, ΟΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΣ ή μασώνον ή πράκτοραν ή ... αμφότερα, και, τέλος, οπαδόν του σατανά και των ζώων των ταρτάρων ... Τούτου ένεκεν, αδιαφορώ ως προς την εν λόγω ... κριτικήν ! Ευρίσκομαι εις ΑΝΤΙΘΕΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΝ, εξ εκείνου το οποίον υπηρετεί ο κρίνας εμέ ...
   Ο ... κατηγορήσας εμέ ως ... ωμόν αντισημίτην, Αληθώς λίαν ... διακριτικώς (ίσως μόνον εγώ αντελήφθην, ότι ηννόει εμέ), επιδεικνύει ... ώριμον αντισημιτισμόν, εν γνώσει του ότι ουδείς απειλεί ή δύναται, ίνα απειλήση εκείνον (καθότι μέλος των μυστικών υπηρεσιών), κατόπιν εντολής του ΠΟΥΣΤΡΟ-γερασιμάκου, προκειμένου να ... εξουδετερώση εμέ και το Ιστολόγιον εμού ... Αλλά, ρέ κουφιοκεφαλάκη, ακόμη ενθυμήται ο ... ώριμος Λαός, προς όν δήθεν απευθύνεσαι, την πρόσφατον ... πα.θο.κ.ο-ΤΡΑΜΠΟΥΚΟΕΙΔΗ διαγωγήν εσού ... Δεν δύνασαι, λοιπόν, εσύ, ίνα κρίνεις εμέ ...
   Προκειμένου περί της ... ωρίμου πολιτικής σκέψεως : Καλή η ενάσκησις ταύτης, δεν αντιλέγω, αλλά, ότε ζητή υπ' εσού εκβιαστικώς ο ... ΠΟΥΣΤΡΟ-ιατρός 2.500 ευρώ, ίνα εγχειρίση το ασθενήσαν τέκνον εσού, εσού μη έχοντος τα 2.500 ευρώ, τότε εις τον εν λόγω Πατέρα, αλλά και εις αναλόγους περιστάσεις, ίσως η "ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ" να αποτελή την ... λύσιν ... (καλυτέραν ή χειρωτέραν της λύσεως των άλλων κομμάτων, υπό συζήτησιν ...). Διότι, αντί της ... ωρίμου πολιτικής σκέψεως, επιδεικνύει πολιτικήν ... δράσιν ... Συνεπώς προς ταύτα, η πολιτική δράσις, ενίοτε, σώζει εις τας συνθήκας εκσατανισμού της κοινωνίας και ουχί η ... ώριμος, ευγενής και αφ' υψηλού δήθεν πολιτική σκέψις ...

Ο ... μασώνος ... Ποιητής και τα φληναφήματά του ...

   Προ 2 μηνών, περίπου, ώ Αναγνώστα, εκυκλοφόρησεν εις το Διαδίκτυον κείμενον ... Ποιητού, όστις εχρημάτισεν και ... πανελίστ τα 2-3 τελευταία έτη, δια του οποίου κειμένου εγίνετο αναφορά εις το ... επερχόμενον μεγαλείον της Ελλάδος και εζητείτο η ... υπομονή και η ... κατανόησις των Ελλήνων, εν όψει της κατεστραμένης ζωής των ...
   ΄Ομως, ο εν λόγω ... μασώνος και ... Ποιητής και ... πανελίστ ... ελησμόνησεν, ίνα ... ενημερώση ημάς περί του τρόπου επιτεύξεως του ... υποσχομένου μεγαλείου ...
   Θα είχεν τους λόγους του ...
   Ενεθυμήθην την φωτογραφίαν του ... Ποιητού εντός της στοάς, ομού μετά ετέρων ... Αδελφών και, κυρίως, ομού μετά της ... ΕΡΠΕΤΟ-γλώσσου ... Τζάνη ...
   Της .. βρωμοστόμου ... Καθηγητρίας ...
   Ήτις απεκάλεσεν τον Ιωάννην τον Χρυσόστομον ... βρωμόστομον !
   Η εν λόγω ΕΡΠΕΤΟ-ΒΡΩΜΟ-στομη, τη Αληθεία, απεκάλεσεν τον Ιωάννην τοιουτοτρόπως, ουχί ως Χριστιανόν, αλλά ως ... υβριστήν της "συναγωγής", την οποίαν ... 18άκις εστόλισεν ...

Βρέ, τα ... Πρακτόρια ...

   Προ έτους περίπου, ώ Αναγνώστα, εσκέφθην, το τι θα περιελάμβανεν "Σχέδιον Διοικήσεως της Ελλάδος υπό των Ελλήνων", εάν βεβαίως εσυνέβαινεν τούτο υπό τας παρούσας συνθήκας.
   Μικρόν τμήμα του σχεδίου τούτο εδημοσίευσα εις δύο αναρτήσεις υπό τον τίτλον "Σχέδιον Διοικήσεως της Ελλάδος υπό των Ελλήνων-Κολυμπηθρόξυλον" ...
   Το Σχέδιον τούτο "κατεχώνιασα" εις τα εν τω γραφείω εμού Αρχεία.
   Σκέψις τις, του εν λόγου Σχεδίου, ήτο η ίδρυσις, υπό των ιδίων των εν Ελλάδι Αντιπροσώπων-Εισαγωγέων οχημάτων, εταιρείας, της οποίας αποκλειστικός σκοπός θα ήτο η αγορά των πάσης φύσεως κυκλοφορούντων εν Ελλάδι οχημάτων εκ βλακο-γοτθίας και η ... ΕΞΑΓΩΓΗ των εις ετέρας Χώρας, ώστε βαθμιαίως να μην κυκλοφορούν εν Ελλάδι οχήματα της εν λόγω Χώρας ! Ει δυνατόν, ούτε ... έν ...
   Αντιλαμβάνεσαι, ώ Αναγνώστα, την έκπληξιν εμού, ότε επληροφορήθην τα κάτωθι :
   Το διπλανό διαμέρισμα, του ιδίου ορόφου, της Πολυκατοικίας εν ή εργάζωμαι-διαβιώ, ήτο κενόν (ελλείψει εννοικιαστών) περί το εξάμηνον. Εμφανισθείς τις προς εννοικίασίν του, και εγκατασταθείς, ήδη, ταχέως εν αυτώ, εδήλωσεν ως επάγγελμα την ... μεσολάβησιν μεταξύ Ελλήνων κατόχων πολυτελών οχημάτων της βλακο-γοτθίας και υποψηφίων αγοραστών εκ της Ρωσίας, μέσω του διαδικτύου ...
   Οσημέραι ήρχισαν, να εμφανίζωνται και ... ανοικτόχρωμαι κυρίαι, εκ της Ρωσίας, προς εργασίαν, εις μη τακτικόν ωράριον, όμως ... 
   Είς, δε, τουλάχιστον, μετέτρεψεν το υποτιθέμενον γραφείον και εις ... υπνοδωμάτιον ...
   Κανονική ... γιάφκα, δηλαδή ...
   Των "ημετέρων" μυστικών υπηρεσιών ; ...
   Εκ των ... Προδοτών ; ...
   Ή εκ των ολίγων ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ; ...
   Του ... βλαδιμηράκου ευθέως ; ...
   Του βλαδιμηράκου πλαγίως ; ...
   Τς, τς, τς ...

Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2012

... Ευτυχώς υφίστανται εν ζωή ... Έλληνες εις τας Χώρας των βαρβάρων, οίτινες αγωνίζωνται υπέρ των δικαίων της Ελλάδος και του Ελληνισμού ...

DefenceNet - Λίβανος: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας του Ελληνορθόδοξου Κόμματος για την ταινία "ΑΛΩΣΗ 1453"

Οι ... γαμημένες πολιτείες αμερικής πάντοτε εκτεθειμένες ήσαν ! Αλλά τα ηλίθια κράτη-μέλη δεν λένε ... "άντε γαμήσου" και στις πουστρο-πολιτείες και στον πουστρο-οηε ...

ΕΘΕΛ-ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ: Πρωτοφανές περιστατικό στην Νέα Υόρκη: Όχλος επιχε...: Εκτεθειμένες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες από το απαράδεκτο περιστατικό που συνέβη στη Νέα Υόρκη όπου συνεδριάζει η Γενική Συνέλευση του ...

Σύμφωνοι, ώ ... Λαυρεντιάδη, αλλά αυτό έπρεπε, να το είχατε είπη προ 1-2 ετών, όταν και συνελήφθητε υπ' εμού "να τα μασάτε", δι' ό και ... "εκράχθητε" υπ' εμού δεόντως ...

Ο καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ δεν δίνει το δικαίωμα ενασχόλησης με την αλλαγή πολιτικών καθεστώτων: "Η Φωνή της Ρωσίας"

Χαίρε Τσάβες !

Η Βενεζουέλα εκτόξευσε δεύτερο τεχνητό δορυφόρο από το έδαφος της Κίνας: "Η Φωνή της Ρωσίας"

Και πάλι ΕΥΓΕ ! Προς το Ιράν, το οποίο μόνον αυτό θέτει ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ του ... ΠΟΥΣΤΡΟ-ΠΟΥΤΑΝΟ-κρατιδίου ! Δηλαδή, ώ ... πουστράκια του δολ, τα πυρηνικά όπλα του σκουπιδο-κρατιδίου ευρίσκωνται εν αμφιβόλω ; ... Δεν σας αρκεί η δήλωσις του Κάρτερ περί ... 300 βομβών του ; ... ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ του ... εβραϊκού κώλου ...

Θα μπορούσε, αλλά δεν ήθελε το ... σατανικό πουστράκι ...

DefenceNet - Κ.Ανάν: "Μόνο ο Μπλερ θα μπορούσε να αποτρέψει τον πόλεμο στο Ιράκ"

... Προβλήματα που έχουν οι ... Πλουτοκράται ...

DefenceNet - Mυστηριώδης αυτοκτονία γόνου εφοπλιστικής οικογένειας στην "καρδιά" της Αθήνας

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

Άντε βλαδιμηράκο ! Μίλα εσύ στα ... ξεκουτιασμένα γερόντια της Χερσονήσου της Αραβίας, επειδή, όταν συναντηθώ εγώ μαζί τους, ... θ' ασπρίσουν απ' το κακό τους !

Πούτιν προς Κατάρ και άλλους… πρόθυμους : “Οι προσπάθειες χρήσης δύναμης κατά παράκαμψη του οηε εγκυμονούν χάος”!

4RIAN_01144000

   Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι είναι απαράδεκτη η χρησιμοποίηση δύναμης κατα παράκαμψη του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. Κατα την άποψή του, «η λεγόμενη διεύθυνση της κρίσης δεν είναι λειτουργική».
    «Χωρίς τη στήριξη στο διεθνές δίκαιο είναι αδύνατη η προώθηση των υποθέσεων στο σύγχρονο κόσμο», – δήλωσε ο Πούτιν στην τελετή επίδωσης των διαπιστευτηρίων σε ξένους πρέσβες στη Μόσχα. «Είναι πιά καιρός, επιτέλους, να αποκομίσουμε διδάγματα από ό,τι συμβαίνει», – τόνισε ο Πρόεδρος.
   Αυτές τις μέρες στη Νέα Υόρκη πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στην οποία, μεταξύ άλλων, συζητείται και το συριακό πρόβλημα. Χθες ο εμίρης του Κατάρ Χαλιφά Αλ-Τανί στην ομιλία του κάλεσε στις αραβικές χώρες να παρέμβουν στην κατάσταση στη Συρία στις συνθήκες της ανικανότητας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να επεξεργαστεί ενιαία θέση για τη διευθέτηση της διένεξης στη Συρία.
Από το http://greek.ruvr.ru/2012_09_26/89395762/
Ant-ntp.net 

ΧΑΙΡΕ ΠΟΙΜΕΝΑ ! ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ !

bispan style="font-size:130%;"span style="color:#660000"ΜΝΗΜΕΙΩΔΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ!/span/span/i/b

ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΩΜΕΝ, ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ, ώ ... ΠΟΥΤΑΝΟ-ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ της ... ΠΟΡΝΟ-ΑΣΤΥ-ΜΟΥΝΙΑ-Σ ! Και τότε εσείς μεν ΘΑ ΜΕΤΑΝΙΩΣΕΤΕ, ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΔΕΝ ΘΑ ΣΑΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΩ ... ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ, ΟΤΙ ΘΑ ΓΕΥΘΗΤΕ ΤΗΝ ... ΠΟΝΤΙΑΚΗΝ ... ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Ώστε, ... "σιωπή των αμνών του Οικονομικού Επιμελητηρίου" ... Εάν, όμως, πρόκειται περί των ... συντεχνιακών θεμάτων των ... οικονομισάριων ή ... οικονομολόγων, τότε ... ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ ... Όσον περί ... υπουργίσκων τύπου ... ρουμ-ελ-ιώτη, είχεν είπει προ καιρού ο Ανδρέας Αθηναίος : Αφού δεν είχα ... ωραία γυναίκα, να την πασάρω στον αντρέα, για να με κάνει ... υπουργό, ... έφυγα στην Αμερική !!! ... :

Ενα βιβλίο που θα γραφτεί πριν το 2020: «Πως δημιούργησα τα 120 δις ευρώ του δανείου για την Ελλάδα ... από το πουθενά χρησιμοποιώντας μόνο, την Σιωπή των Αμνών»!!!
Tα «εργαστηριακά χρήματα του πειράματος» για την εξυπηρέτηση των δανείων της Ελλάδος - Σχολιάζοντας το βιβλίο του κ.Ρουμελιώτη, την Κόζα Νόστρα του Ευρώ, και τις πραγματικές συναλλαγές που κρύβονται πίσω από τον Πολ Τόμσεν και τις συναντήσεις του με τις Ελληνικές Κυβερνήσεις
Γιώργος Αδαλής
aegeantimes.gr
αρχική καταχώρηση στις 28/9/2012, 16:30
τελ. ενημέρωση 28/9/2012


(Μελετήσατε το πολύ ενδιαφέρον άρθρο εις το Ιστολόγιον δημοσιεύσεως)

Την ... στολήν του ΣΚΟΥΠΙΔΟ-μασώνου την ζήτησες ; ... ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ...

Ο Μπρέιβικ απαιτεί να του επιστρέψουν τη στολή των Ναϊτών Ιπποτών: "Η Φωνή της Ρωσίας"

Μην αφήσης ούτε 1 ρουθούνι ζωντανό , ώ νεαρέ Άσσαντ ! Τα κτίρια ξανακτίζονται, αλλά οι Πατρίδες όχι ! ...

Στο συριακό Χαλέπι διεξάγονται μεγάλης κλίμακας μάχες: "Η Φωνή της Ρωσίας"

ΧΑΙΡΕ ! ΧΟΣΕ ΜΟΥΧΙΚΑ ! Άνθρωπε του Θεού του Σύμπαντος ! ...

ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΤΩΧΑΔΑΚΙ ΜΕ ΤΟ ΣΚΑΡΑΒΑΙΟ;.Μπορ...: Ο κύριος που βλέπετε να βγαίνει με δυσκολία από τον παλιό «Σκαραβαίο» είναι ο πρόεδρος της Ουραγουάης, Χοσέ Μουχίκα. Και το παλιό αυτό σκαρ...

Χαίρε, ώ νεαρέ Άσσαντ ! Αποδέξου την βοήθειαν του Αχμαντινετζάντ και ΕΣΣΟ ΕΤΟΙΜΟΣ ! Ουδόλως επερατώθη η ... ΕΠΙΘΕΣΙΣ ! ...

Οι Αρχές της Συρίας συγκροτούν νέα επίλεκτη φρουρά: "Η Φωνή της Ρωσίας"

ΑΝΤΕ ΓΑΜΗΣΟΥ, ΣΚΟΥΠΙΔΙ ! Πρώτα θα καταστρέψης τις 300-400 πυρηνικές κεφαλές του ΠΟΥΣΤΡΟ-κρατιδίου και κατόπιν θα απαιτής την μην απόκτησιν εκ μέρους του ΙΡΑΝ της ... 1 πυρηνικής κεφαλής ! ΑΛΛΙΩΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ισραήλ ΘΑ ΣΒΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ! ...

Ν' αφήσης ήσυχο τον ΟΤΣΑΛΑΝ, ώ ... ΗΛΙΘΙΕ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΧΗ, επειδή, αλλέως πως, ΘΑ ΣΕ ΓΑΜΕΥΣΩ, είτε επί γης, είτε εις τον ουρανόν (την σκατοψυχή σου) ! ...

Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012

Το πλέον επιτυχές "σχόλιο" σχετικώς προς τον εν λόγω ... Λουί-ζον αποτελεί η κάτωθι παράθεσις και σύγκρισις του ... προτύπου μετά του ... αντιγράφου ... υπό του Ιστολογίου "ΕΛΛΑΣ-ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ" ! Το, δε, επώνυμον ... Λουί-ζος σημαίνει τον εβραίον ... λευί ...

Εάν συνέβαινεν το αντίστροφον, η δημοσιογραφία του κώλου θα μας είχε ζαλίσει .. τ' αρχαιολογικά ... ευρήματα ...

   Διοικητές της συριακής αντιπολίτευσης περνούν στο πλευρό της εξουσίας   Μερικοί αξιωματικοί του αντιστασιακού Ελεύθερου Συριακού Στρατού δήλωσαν ότι καταθέτουν τα όπλα τους και περνούν στο πλευρό του Προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ. Αυτό έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια του φόρουμ των δυνάμεων της αντιπολίτευσης, που πραγματοποιείται στη Δαμασκό.

    Ένας από τους λιποτάκτες ο συνταγματάρχης Χαλέντ αλ Ζαλέμ καταδίκασε «τη χρήση όπλων από τους συμπατριώτες του ενός κατά του άλλου» και κάλεσε τους αντάρτες «να αναγνωρίσουν το λάθος τους». 

   Στο επιτελείο του Ελεύθερου Συριακού Στρατού ο Χαλέντ αλ Ζαλέμ κατείχε μία από τις καθοδηγητικές θέσεις.

    Στο πλευρό των συριακών αρχών επέστρεψαν επίσης 11 πρώην αντάρτες -πέντε στρατιωτικοί και έξι πολίτες.
   Η Φωνή της Ρωσίας

ΕΛΛΑΔΑ ... ΕΛΕΥΘΕΡΗ ! ΠΛΟΥΣΙΑ ! ΙΣΧΥΡΗ !

ΤΡΟΪΚΑΝΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΡΟΪΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΡΟΪΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ


ΕΞΩ ΟΙ ΤΡΟΪΚΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΟΥΣΙΑ ΙΣΧΥΡΗ
     Οίμος-Αθήνα

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

ΧΑΙΡΕ ! Άνθρωπε του ΘΕΟΥ του Σύμπαντος !

ΗΡΩΙΚΟΣ ΜΑΓΑΖΑΤΟΡΑΣ : Στάθηκε ανάμεσα σε διαδηλωτές και ΜΑΤ !


   Σε «ήρωα» έχουν ανακηρύξει τις τελευταίες ώρες οι Ισπανοί έναν 49χρονο ιδιοκτήτη εστιατορίου στην Μαδρίτη, που έδωσε άσυλο σε διαδηλωτές κατά την διάρκεια των χθεσινών επεισοδίων.
   Η εικόνα του Alberto Casillas να στέκεται ανάμεσα στα ΜΑΤ και τους διαδηλωτές κάνει τον γύρο του διαδικτύου.
   «Όταν οι δυνάμεις των ΜΑΤ άρχισαν να κινούνται επιθετικά κατά του συγκεντρωμένου πλήθους, όλοι άρχισαν να τρέχουν για να βρουν καταφύγιο στα καταστήματα. Τότε είδα μια ομάδα διαδηλωτών να κουβαλά έναν νεαρό γεμάτο στα αίματα και έσπευσα να βοηθήσω» είπε σήμερα και πρόσθεσε:
   «Εξήγησα στους αστυνομικούς ότι δεν ήθελα να μπουν μέσα. Είχε πολύ κόσμο το μαγαζί και ότι θα γινόταν μακελειό. Τους είπα ακόμη ότι θα περνούσαν μόνο πάνω από το πτώμα μου. Υπήρχαν και μικρά παιδιά μέσα!».
   Αφού «έδιωξε» τους αστυνομικούς, έπεισε τους διαδηλωτές να σταματήσουν να πετούν πέτρες και στην συνέχεια τους προσκάλεσε να φάνε!

Χαίρε ΡΑΛΦ ΝΕΪΝΤΕΡ ! Ωμιλείς την Γλώσσαν της Αληθείας !

Ο ομπάμα χαρακτηρίστηκε εγκληματίας   Ο πρώην ανεξάρτητος υποψήφιος Πρόεδρος των ηπα  Ραλφ Νέιντερ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο έντυπο Politico χαρακτήρισε το μπαράκ ομπάμα εγκληματία πολέμου.

    «Η κυριαρχία των άλλων χωρών γι΄αυτόν δεν σημαίνει τίποτα
    Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του μπορούν να σκοτώσουν οποιονδήποτε, όπως συμβαίνει, π.χ., στο Πακιστάν, το Αφγανιστάν και την Υεμένη. 
   Πρόκειται για έγκλημα πολέμου γι΄αυτό πρέπει να προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης», - δήλωσε ο Νέιντερ.
    Από την άλλη ο πρώην υποψήφιος επέκρινε και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, χαρακτηρίζοντάς το ως το «πιο απάνθρωπο, το πιο αδαές, αντιεργατικό και το ποιό πολεμοχαρές από τη δεκαετία του ΄50 του 19ου αιώνα».
    Ο Νέιντερ είχε υποβάλει 4 φορές υποψηφιότητα για το προεδρικό αξίωμα των ΗΠΑ.
    Η Φωνή της Ρωσίας

Φονεύωνται εκ δόλου, ίνα μην ομιλήσωσιν περί των λεπτομερειών του ειδεχθούς φόνου του ΓΚΑΝΤΑΦΙ υπό των ΣΚΟΥΠΙΔΟ-ΠΟΥΣΤΡΟ-ΠΟΥΤΑΝΟ-εβραίων των γαμημένων πολιτειών αμερικής !

Οι δολοφόνοι του Καντάφι πεθαίνουν ο ένας μετά τον άλλον   Στη Γαλλία πέθανε ένας από τους αντάρτες, που συμμετείχε στη σύλληψη του Μουαμάρ Καντάφι τον προηγούμενο χρόνο, μεταδίδει το Αλ Τζαζίρα.

   Ο Ομράν Σααμπάν, που τον προηγούμενο χρόνο βρήκε πρώτος το καταφύγιο του πρώην ηγέτη της Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι στη Σύρτη, πέθανε σε ένα νοσοκομείο του Παρισιού, όπου νοσηλευόταν έπειτα από σκληρά βασανιστήρια και τραυματισμούς, που υπέστη όσο ήταν αιχμάλωτος των οπαδών του έκπτωτου ηγέτη. Δεν πρόκειται για την πρώτη περίπτωση θανάτου αυτών που συμμετείχαν στη σύλληψη του Καντάφι. 
   Υπό μυστηριώδεις συνθήκες πέθαναν αρκετοί νέοι άνδρες, που εμπλέκονταν άμεσα στην επιχείρηση σύλληψής του.
   Η Φωνή της Ρωσίας

"Μην ... καταντήσουμε σαν την Ελλάδα" είπες, ώ ... ΝΕΑΝΤΕΡΝΤΑΛ ζώον της γυφτο-δακο-ρουμανίας ...

Η Γερουσία της ρουμανίας τάσσεται κατά της ουγγρικής αυτόνομης επαρχίας   Η Γερουσία της Ρουμανίας απέρριψε την πρόταση για δημιουργία ουγγρικής αυτόνομης επαρχίας στην Τρανσιλβανία. Κατά του νομοσχεδίου, που παρουσιάστηκε από την αντιπολιτευόμενη Δημοκρατική Ένωση Ούγγρων, ψήφισε η πλειοψηφία των βουλευτών της ειδικής προπαρασκευαστικής Επιτροπής.

   Το νομοσχέδιο προέβλεπε τη δημιουργία αυτόνομης περιοχής στη λεγόμενη επαρχία Σεκέισκι, η οποία συμπεριλαμβάνει μια σειρά από οικισμούς με πλειοψηφικά συγκεντρωμένο ουγγρικό πληθυσμό, οι εκπρόσωποι του οποίου επιδιώκουν την αυτονόμηση από το 2007.
   Εκτός αυτού οι βουλευτές απέρριψαν και την πρόταση να ψηφιστεί τροπολογία στο νόμο, που θα εξισώνει το καθεστώς της ρουμανικής και της ουγγρικής γλώσσας.
   Η Φωνή της Ρωσίας

Η ... ΣΚΥΛΟ-ΕΡΠΕΤΟ-εβραία ΚΑΡΑ-ΠΟΥΤΑΝΑΡΑ μιλά με το καυλωμένο μουνί της ! ...

Εβραία κωμικός Sarah Silverman «Ωραία! Ελπίζω ότι οι Εβραίοι πράγματι σκότωσαν τον Χριστό και θα το έκανα ξανά. Θα το f* cking έκανα ξανά σε ένα δευτερόλεπτο!»

Χούφτεν χάφτεν, χούφτεν χάφτεν, χούφτεν χάφτεν, χούφτεν χάφτεν ...

DefenceNet - Απέτυχε η Γερμανία να δανειστεί το ποσό που ζήταγε από τις αγορές

Το πρόβλημα, ώ ... εβραιόπουλον (και ουχί, απλώς, μασώνε) της Κερκύρας συνίσταται, εις το ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΠΟΜΟΝΩΘΟΥΝ ΑΙ ΑΚΡΟΤΗΤΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ... ΣΚΟΥΠΙΔΟ-εβραίων ! ...

DefenceNet - Δένδιας: "Απομονώθηκαν οι ακρότητες"

Και ποιός γαμεί, ώ ... ΜΑΛΑΚΟ-πηδηχτούλη, εάν έχεις εμπιστοσύνη και εις τί ; ... ΑΝΤΕ ΒΡΕΣ ΚΑΜΙΑ εβραιο-ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑ, να περνάς την ώρα σου ! ΣΚΑΤΟ-ΜΑΛΑΚΑ !

DefenceNet - Μπιλ Κλίντον: "Δεν έχω εμπιστοσύνη στους ισχυρισμούς της Τεχεράνης για το πυρηνικό της πρόγραμμα"

ΕΥΓΕ ! Προς τους υπογράψαντας την εν λόγω Συμφωνίαν Αμύνης, ώ -ΣΚΟΥΠΙΔΟ-ισραηλο-fence, και ουχί ... αντιισραηλινή ...

DefenceNet - Κοκτέϊλ αίματος: Τριμερή συμμαχία κατά του Ισραήλ υπέγραψαν Hamas, Hizbollah & Ιράν!

Εν ώ εις εσέ, ώ ... ισραηλο-fence, αρέσει το επικοινωνιακό παιχνίδι του ... νιάχου-νιάχου ; ... ΑΝΤΕ ΣΥΜΜΑΖΕΥΤΗΤΕ ! Επειδή δεν θα μπορήτε, να ασχημονήτε επί μακρόν διάστημα χρόνου ακόμη ...

ΕΥΓΕ ! Προς τον Αχμαντινετζάντ ! «Μας απειλούν βάρβαροι σιωνιστές», είπεν, ομιλών την Γλώσσαν της Αληθείας, ενώπιον των ηνωμένων και αποβλακωμένων, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, εθνών ! Προς την μαντάμ πέλτον : εορτή των εβραίων=ΣΚΟΥΠΙΔΟ-εορτή και ισραήλ=Η ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΗΔΙΑ !

Το αυτό να πράξετε και μετά των πυρηνικών αντιδραστήρων της ιαπωνίας, αλλά και τον απηρχαιωμένο της βολγκα-ρίας !

90 κιλά πυρηνικού καυσίμου μεταφέρθηκαν από την Πολωνία στη Ρωσία: "Η Φωνή της Ρωσίας"

Μην υποχωρήσετε, Κυρία της Αργεντινής ! Υπεράνω απάντων η ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ! ΝΑΙ ! ΠΑΤΡΙΔΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ ! Ως λέγει το εικονιζόμενο πανό !

Η Πρόεδρος της Αργεντινής Κίρτσνερ δήλωσε προς το ΔΝΤ ότι η χώρα της δεν θα καμφθεί από “καμία απειλή”

Επιλογή του Αμετανόητου - Η Πρόεδρος της Αργεντινής Κριστίνα Κίρτσνερ απάντησε σήμερα σε μια προειδοποίηση του ΔΝΤ λέγοντας ότι η Αργεντινή δεν θα καμφθεί από “καμία απειλή”, σε ομιλία της ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι το ταμείο θα βγάλει “κόκκινη κάρτα” στην Αργεντινή, αν η χώρα δεν αντιμετωπίσει τα προβλήματα των στατιστικών της στοιχείων που την θέτει ήδη στο στόχαστρο μιας διαδικασίας κυρώσεων από το Ταμείο.

“Η χώρα μου δεν είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα, είναι ένα κυρίαρχο έθνος που παίρνει αποφάσεις με κυρίαρχο τρόπο και δεν θα αφήσει να υποβληθεί σε καμία πίεση, και ακόμη περισσότερο σε καμία απειλή”, τόνισε η Κίρτσνερ.

“Αυτό δεν είναι ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου, είναι η πιο σοβαρή οικονομική και πολιτική κρίση από τη δεκαετία του ’30″, δήλωσε απευθυνόμενη στην Λαγκάρντ.

Κατά την εκπνοή δυο εξάμηνων διοριών, το ΔΝΤ έδωσε την περασμένη Τρίτη τρεις επιπλέον μήνες στην Αργεντινή για να διορθώσει τα μέτρα της για τον πληθωρισμό, για τον οποίο υπάρχει υποψία ότι έχει υποτιμηθεί, σε διαφορετική περίπτωση θα τεθεί σε μια διαδικασία μομφής που μπορεί να την οδηγήσει τελικά σε έναν αποκλεισμό από το ΔΝΤ.

Το 2011, η Αργεντινή ανακοίνωσε επίσημα ποσοστό πληθωρισμού στο 9,5%, αλλά τα ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκτιμούν ότι ανέρχεται σε 23%.

Χ.ΚΩ.
Κέρδος online 25/9/2012 23:49

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΕΛΛΑΔΑ

Πλησιάζει η ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΩΡΑ, οπότε και πολλαί ... κακαί λέξεις θα εξαφανισθώσιν εκ του Πλανήτου, ως π.χ. η λέξις ισλάμ ! ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

DefenceNet - Άλλους 300 χριστιανούς απήγαγαν οι ισλαμιστές

Έως ότου ... ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΗ Η ΕΛΛΑΣ, ουδέν θα επιτρέπεται εις ταύτην υπό των merde του Πλανήτου, ήτοι υπό των ... ΣΚΟΥΠΙΔΟ-ΠΟΥΣΤΡΟ-ΠΟΥΤΑΝΟ-εβραίων ! ...

DefenceNet - Φρένο στην κυκλοφορία του ελληνικού αυτοκινήτου υδρογόνου από την ελληνική νομοθεσία

Τον κώλο σου ποιός θα προστατέψη από την Ποντιακήν, ώ ... ΣΚΟΥΠΙΔΟ-ΜΑΛΑΚΑ ; ...

in.gr - Να προστατεύσει «τις απελευθερωμένες ζώνες» στη Συρία καλεί τον ΟΗΕ ο Ολάντ - Ειδήσεις - Κόσμος

Η ... κουτσομπολικού επιπέδου, πλήν όμως ... ξευτίλα, της ... Ελλάδος υπό των ... ΓΕΛΟΙΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ των ... βαρβάρων της ... σκυθίας ...

Καταγγελία βόμβα διπλωματικού υπαλλήλου για πανηγύρι χλιδής στις πλάτες των Ελλήνων!

Εσύ, ώ ... αρχηγάρα (πα.θο.κ.ική ;), ΝΑ ΚΟΙΤΑΣ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, επειδή, εάν ... ΣΤΡΑΒΟ-ΠΡΟΔΟΤΟ-πατήσης, ΘΑ ΣΕ ... ΓΑΜΕΥΣΩ ! ...

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΑΜΥΝΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Άστραψε και βρόντηξε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ !: Το είχαμε γράψει ,το είχαμε ξαναγράψει εδώ  (Αγρίεψαν στο Πεντάγωνο ... Εντολή ''Μαζέψτε τους ''! ) αλλά κάποιοι περί άλλων τυρβάζανε ....

Ως φαίνεται, ... ώ ΜΑΛΑΚΑ, δεν έχεις όλα τα στοιχεία, ως ... ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ Η ... ΠΟΝΤΙΑΚΗ ... ΗΛΙΘΙΕ !

DefenceNet - Oλάντ: "Έχουμε όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το Ιράν παρεμβαίνει στη Συρία"

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

Ωμίλησεν και ο ... ΜΑΛΑΚΑΣ της ΣΚΟΥΠΙΔΟ-ΠΟΥΣΤΡΟ-ΠΟΥΤΑΝΟ-παρέας του ... ΣΚΟΥΠΙΔΟ-ΣΚΥΛΟ-ΕΡΠΕΤΟ-ΠΟΥΣΤΡΟ-εβραϊσμού !

DefenceNet - Oλάντ: "Ανάγκη για επείγουσα δράση σε Συρία και Μαλί"

ΘΑ ΕΛΘΗ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ και των δύο εν λόγω ... φαμελιών ! ...

--THOUREIOS-- http://thoureios.blogspot.com/: Wall Street Journal: Δύο οικογένειες δημιούργησαν ...: planet greece - Εάν έριχναν τις τιμές των καυσίμων θα έπεφτε ο πληθωρισμός 1% - Τα περιθώρια κέρδους στην αγορά καυσίμων τη...

3 εκ. ΣΚΟΥΠΙΔΟ-εβραίοι εδικαιούντο, να αποκτήσουν ... κρατικήν οντότηταν και, δη, πλαστήν, αλλά 22,7 εκ., μόνον εν ΖΩΟ-τουρκία, ΚΟΥΡΔΟΙ δεν ... δικαιούνται ; ... ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ και ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ! (Ηράσθην σφόδρα και τον δια γαλάζιου χρώματος Χάρτην ! Αποτελεί περί το ήμισυ του Χάρτη του μέλλοντος της Ελλάδος !) ...

turkStat :”Κούρδοι το 30% του πληθυσμού της τουρκίας

normal_kurdistanmap

   Δυστυχώς για τους τούρκους όσο και αν προσπαθούν να μειώσουν την σημασία της κουρδικής εξέγερσης και της ισχύος του κουρδικού λαού τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε το τουρκικό Στατιστικό Ινστιτούτο (turkStat) για τον αριθμό των Κούρδων που ζούν στην τουρκία  είναι αμείλικτα. 
   Σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία υπάρχουν 22.691.824 Κούρδοι στην τουρκία οι οποίοι γεννήθηκαν σε κουρδικές πόλεις στα νοτιοανατολικά της χώρας.
   Με απλά λόγια από 74,7 εκατομμύρια πολίτες της τουρκίας, περισσότερο από το 30% είναι Κούρδοι. Σύμφωνα με την υπηρεσία ο κουρδικός πληθυσμό το 1927 που έγινε η πρώτη απογραφή στην τουρκία ο κουρδικός πληθυσμός  ήταν 2.323.359 άτομα. Το 1950 ο πληθυσμός τους αυξήθηκε στα 3.850.723, το 1960 στα5.147.680  και το 1990 στα 10.505.672. Σύμφωνα με την turkStat, ο αριθμός των Κούρδων σε Κουρδικές πόλεις της τουρκίας το 2000 ήταν 12.751.80 και το 2012, αυξήθηκε στα 14.733.894.
   Στα 22,7 εκατομμύρια Κούρδων της τουρκίας θα πρέπει να προσμετρηθούν και ένα εκατομμύριο Κούρδοι που ζούνε εκτός τουρκίας.
   Αν σε αυτά τα νούμερα ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι στην τουρκία ζουν ακόμη 23 άλλες μειονότητες αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο αριθμός των τούρκων είναι περίπου 45 εκατομμύρια σύμφωνα και με την αναφορά του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας της τουρκίας του 2008 που προσδιόριζε τους μη τούρκους και Κούρδους στα 7,7 εκατομμύρια.
   Μαζί με τους Κούρδους οι μειονότητες στην τουρκία φτάνουν στο 40% του πληθυσμού. Σημειώνεται όμως ότι 7 από τις μειονότητες έχουν τουρκική προέλευση φυλετικά και ότι δύο ακόμη μειονότητες μη τουρκικές πρόσκεινται φιλικά προς τους τούρκους, οι αλβανοί και οι βόσνιοι οι οποίοι συνιστούν μία πληθυσμιακή ομάδα περίπου 3 εκατομμυρίων ατόμων.
   Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr   

Μπα ! Οι ... Πολιτικοί της Ελλάδος αποτελούν ... ΜΗ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΚΛΕΠΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΔΟΤΑΣ ... Εκ των ... αρίστων Πολιτικών του Πλανήτου ! ... Λοιπόν, 240 εκ. ευρώ αξία το έτος 2007 και 500 εκ. ευρώ οι έκτοτε επενδύσεις=740 εκ. ευρώ αξία ! Συν περί το ... 1 τρίς ευρώ αξία το Μουσείο=1,74 τρίς ευρώ ΣΥΝΟΛΟΝ ! Και πωλούνται προς ... 55 εκ. ευρώ ; ... ΠΟΥ ΝΑ 'ΒΡΩ ΓΑΜΩΤΟ 55 εκ. ευρώ ; ... ΡΕ, ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ! Ποντιακή που θα πέση ! Ούτε οι πουτάνες σας ! Ούτε τα μούλικά σας ! ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΓΛΥΤΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΠΙΔΙ !

Ένα ΝΕΟ μεγάλο σκάνδαλο και εθνικό έγκλημα υπό εκκόλαψη

download1

   Το ξέρει ο πρωθυπουργός ;
   Μυθικής αξίας είναι το Μουσείο Γραμματοσήμων που έχουν τα ΕΛΤΑ.
   Θα είναι μέγα σκάνδαλο, εθνικό έγκλημα, αν συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο πώλησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων

    Στο σφυρί, ως γνωστόν, έχει βγάλει η κυβέρνηση και τα ΕΛΤΑ. Και η τιμή τους για όποιον ενδιαφέρεται είναι κάποια… ψωροεκατομμύρια. Μόλις 55.000.000 ευρώ
    Όταν το 2007 η αξία τους υπολογιζόταν σε 240.000.000 ευρώ. 
    Στα τελευταία μάλιστα 7 χρόνια έχουν γίνει επενδύσεις στα ΕΛΤΑ γύρω στα 500.000.000 ευρώ !

   Αυτή είναι η φανερή πλευρά … 

   Γιατί υπάρχει και η … σκοτεινή, που δεν αποκλείεται να τη κρατάνε σκοτεινή εσκεμμένα.
   Γιατί εκεί στα ΕΛΤΑ βρίσκεται κάτι παραπάνω και από θησαυρό

   Πρόκειται για το Μουσείο Γραμματοσήμων. 

   Σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν, η αξία του Μουσείου αυτού είναι μυθική, όπως χαρακτηριστικά μας τόνισαν. Και όχι χωρίς  λόγο. Το Μουσείο των ΕΛΤΑ έχει γραμματόσημα που δεν έχει άλλο μουσείο. 

   Και εδώ μπαίνουν τεράστια ερωτηματικά

   Στην πώληση των ΕΛΤΑ συμπεριλαμβάνεται και το Φιλοτελικό Μουσείο ; 

   Με τά 55 εκατ. ευρώ που θα δώσει αυτός που θα αγοράσει τα ΕΛΤΑ θα πάρει και το Μουσείο ; 

   Την ιστορία των ελληνικών, και όχι μόνο, γραμματοσήμων;

    Δεν είναι μόνο ότι έτσι ανεβαίνει η τιμή πώλησης των ΕΛΤΑ. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να πουληθεί το Φιλοτελικό Μουσείο. Είναι αδιατίμητο, τονίζουν εκείνοι που γνωρίζουν το τι γραμματόσημα έχει.
    Ας ελπίσουμε ότι μετά την αποκάλυψη της μυθικής αξίας του Μουσείου θα παρέμβει προσωπικά ο ίδιος ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και θα δώσει εντολή να εξαιρεθεί το Μουσείο από την πώληση των ΕΛΤΑ.
    Anti-ntp.net

Βρέ τους ... σιορ-Ράς ... και τους ... Λαμπράκηδες της Κρήτης ... ή πριν αλέκτωρ λαλήσαι τρις ...

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Καταδικασμένος για φοροδιαφυγή από Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στις ΗΠΑ είναι ο Πρόεδρος της οργάνωσης «End National Dept», που θέλει να εξαγοράσει το Ελληνικό Χρέος
Στοιχεία και Ντοκουμέντα - Καταγγελίες από Ελληνες Ομογενείς που χρίζουν άμεσης απάντησης από τον κ.Ε.Λαμπράκη
Γιώργος Αδαλής
aegeantimes.gr
αρχική καταχώρηση στις 25/9/2012, 11:54
τελ. ενημέρωση 25/9/2012Ειδικά για την οργάνωση “End National Dept”, των Ομογενών που θέλουν να εξαγοράσουν το ελληνικό χρέος, έχουμε αναφερθεί με δύο άρθρα καθώς και με σχετικά βίντεο που προβάλαμε από τις συνεντεύξεις του προέδρου της κ.Εμμανουήλ Λαμπράκη!

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει τόσο στα άρθρα μας όσο και στον δημόσιο σχολιασμό, απαντώντας σε αναγνώστες μας, ερευνούμε το ζήτημα σε κάθε του πτυχή και ακόμη, οι AegeanTimes, δεν έχουν πάρει θέση στο ζήτημα αυτό!

Ξεκαθαρίζουμε όμως, ότι λόγω της τεράστιας διάδοσης που έχει λάβει στο διαδίκτυο, ήδη ερευνούμε τόσο τον περίφημο γιγαντιαίο λογαριασμό των 600 δις που όπως υποστήριξε ο κ. Λαμπράκης, υπάρχει σε τράπεζα του Καναδά, όσο και τους όρους που θέτουν οι Ομογενείς, για την αποδέσμευση αυτού του ποσού, αν κι εφόσον είναι υπαρκτό!

Από την μέχρι στιγμής έρευνα μας, το όλο ζήτημα έχει απασχολήσει ακόμη και το μέγαρο Μαξίμου αλλά ακόμη δεν υπάρχει ούτε μία «επίσημη» τοποθέτηση από την Ελληνική Πολιτεία!

Από την άλλη πλευρά όμως, δεν φαίνεται ότι η Ομογένεια είναι αλληλέγγυη στο όλο εγχείρημα και υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις από του Ομογενείς, τόσο για την ύπαρξη του εν λόγω κηδεμονευόμενου τραπεζικού λογαριασμού, όσο και στο πρόσωπο του Προέδρου της Οργάνωσης «End National Dept”. κ. Μανόλη Λαμπράκη!

Αν και ο κ.Λαμπράκης φαίνεται ότι χαίρει μεγάλης εκτίμησης στην Κρήτη, εντούτοις στην ομογένεια υπάρχουν αρκετοί που αμφισβητούν τις προθέσεις του!

Ενας από αυτούς είναι και ο γνωστός Ομογενής των ΗΠΑ, κ. Γιώργος Γιαλτουρίδης από το Dover των ΗΠΑ, με τον οποίο έχουμε έρθει σε επαφή για αρκετά ζητήματα.

Για την υπόθεση της “End National Dept” ο κ. Γιαλτουρίδης, αμφισβητεί έντονα τις προθέσεις του κ.Λαμπράκη και παραθέτει στοιχεία για την εμπλοκή του προέδρου της οργάνωσης με την Αμερικανική Δικαιοσύνη!

Συγκεκριμένα, στις 15 Ιουνίου 1995 ο κ. Εμμανουήλ Λαμπράκης ομολόγησε την ενοχή του και καταδικάστηκε για φοροδιαφυγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κ. Λαμπράκης τέθηκε υπό δικαστική επιτήρηση για διάστημα τριών (3) ετών με πρόσθετους όρους, συμπεριλαμβανομένου:


1) κατά τη διάρκεια της δικαστικής επιτήρησης ο Εμμανουήλ Λαμπράκης να κάνει τις πληρωμές όλων των φόρων, τα πρόστιμα και τις κυρώσεις. Ο κ. Λαμπράκης να συνεργαστεί με την Internal Revenue Service για τον καθορισμό αυτών των φόρων, τα πρόστιμα και τις κυρώσεις,


2) ο Εμμανουήλ Λαμπράκης να εκτελέσει 200 ώρες κοινωφελούς εργασίας, όπου θα χρησιμοποιεί τις ιατρικές του γνώσεις,


3) ο Εμμανουήλ Λαμπράκης να περιοριστεί κατ `οίκον για μια περίοδο τεσσάρων (4) μηνών. Εξαιρέσεις κατά τη διάρκεια της κράτησης είναι: δουλειά, εκκλησία, επισκέψεις στο γιατρό ή κατά την εκτέλεση των 200 ωρών κοινωφελούς εργασίας, και

ο Εμμανουήλ Λαμπράκης θα πληρώσει πρόστιμο $10,000.00, το οποίο θα πρέπει να καταβληθεί στο ακέραιο το αργότερο μέχρι 31 Αυγούστου 1995.Παρακάτω θα βρείτε τις σχετικές καταχωρήσεις στα δημόσια αρχεία της Κυβέρνησης των ΗΠΑ, που αφορούν στις αποφάσεις των Ομοσπονδιακών δικαστηρίων για τον κ.Λαμπράκη!

Όλα αυτά βέβαια, δεν αποδεικνύουν την ανυπαρξία του λογαριασμού στον Καναδά ή την «κακή πρόθεση» του κ.Λαμπράκη! Εν τούτοις όμως, έρχονται να προστεθούν σε ένα ήδη «θολό» και «βεβαρημένο» κλίμα για την «End National Dept» που με τις δύο συνεντεύξεις του στο Creta TV, ο πρόεδρος της, δεν κατάφερε να ξεδιαλύνει!

Με τις σημερινές αποκαλύψεις για την καταδίκη του κ.Λαμπράκη από τα δικαστήρια των ΗΠΑ, η κατάσταση ολοένα και θολώνει περισσότερο!

Ηδη, υπάρχουν έντονες αντιδράσεις, σχετικά με το κατά πόσο μπορεί μια τράπεζα να εκταμιεύσει σε «κηδεμονευόμενο λογαριασμό», ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου. Μια τράπεζα, που κι αυτή είχε εμπλακεί σε περιπέτειες με την Δικαιοσύνη στον Καναδά, όπως αυτή στην οποία –υποτίθεται- ότι βρίσκονται τα 600 δις των Ομογενών!

Θα πρέπει λοιπόν ο κ. Λαμπράκης, να απαντήσει άμεσα στις κατηγορίες που του προσάπτει μερίδα Ομογενών αλλά κυρίως, να δώσει άμεσα, μια απόδειξη από τραπεζικό οργανισμό, ότι υπάρχει όντως κατατεθειμένο το τεράστιο αυτό ποσό !

Ένα αποδεικτικό, το οποίο θα «σβήσει» αμέσως, οποιαδήποτε αμφιβολία στη συνείδηση των Ελλήνων, που ακόμη και σήμερα δεν γνωρίζουν ποιον να πιστέψουν!

Ο κ. Λαμπράκης, θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να σταματήσει τις γενικόλογες αναφορές και να επιδείξει έστω μια πράξη, ένα συμβόλαιο ή ένα συμφωνητικό, στο οποίο φαίνεται η συγκέντρωση αυτού του κεφαλαίου!

Το γεγονός ότι έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή το 1995 δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι το εγχείρημά του είναι ανύπαρκτο ή ψευδές!

Ερχεται όμως να προστεθεί σε ένα ήδη «κακό» κλίμα για τους ευγενικούς και πατριωτικούς σκοπούς της Οργανώσεως !

Αναμένουμε λοιπόν την αντίδραση του κ.Λαμπράκη !

   (Εις το Ιστολόγιον δημοσιεύσεως το ως άνω κείμενον συνεχίζεται δια της παραθέσεως του κειμένου της Αποφάσεως του Δικαστηρίου των ηπα, αλλά και Ιστολογίων των ηπα σχετικών προς το θέμα)

Ποιός ... θεός, ρέ φουκαροειδές βλαδιμηράκο ; ... Ο ... σατανάς-διάβολος να λές ! Αλλά μάλλον θα είσαι ... ντροπαλός ... ΣΚΟΥΠΙΔΟ-εβραιόπουλο ! ΓΑΜΩ ΤΟΝ ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ, τον πρόγονό σου ...

Ρέ, ... ΣΚΥΛΑΡΑΠΑ ΚΑΙ ΕΞΗΜΕΡΩΜΕΝΕ ΠΙΘΗΚΑ ΤΩΝ ΤΑΡΤΑΡΩΝ ! Πότε θα αναγνωρίση ο ... ΠΟΥΣΤΡΟ-ΠΟΥΤΑΝΟ-εβραιο-οηε το ΚΡΑΤΟΣ της Παλαιστίνης ; ... ΣΚΟΥΠΙΔΟ-ΠΟΥΣΤΡΑ !

Η ΟΑΠ καλεί τον οηε να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος

   Ο εκπρόσωπος της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης κάλεσε τον ΟΗΕ να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη ως κανονικό κράτος.

   Στις 27 Σεπτεμβρίου στην τακτική σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπως αναμένεται, σε έκκληση για την αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτους παρατηρητή στον ΟΗΕ θα προβεί ο επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αυτονομίας Μαχμούντ Αμπάς. Αυτό το καθεστώς θα επιτρέψει στους Παλαιστινίους να αγωνίζονται στο διεθνή στίβο υποδεικνύοντας το γεγονός ότι ζουν σε κράτος, ευρισκόμενο υπό την κατοχή του Ισραήλ.
   Η Φωνή της Ρωσίας  

Θα ήταν καλό, ώ ΣΚΑΤΟΓΕΡΑ του Σ-ΚΑΤΑΡ, ΟΙ ΑΡΑΒΕΣ ΝΑ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΚΑΤΟΓΕΡΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΤΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΥΝ, ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΝΤΕΣ ... τους ... βασιλείς, ... γύφτοι όντες ...

Το Κατάρ κάλεσε τις αραβικές χώρες να παρέμβουν στη Συρία: "Η Φωνή της Ρωσίας"

Μπα, δεν αποτελείτε ... ΠΡΟΔΟΤΑΣ ... Απλά ... ΣΥΝΑΣΚΗΣΘΕ μετά των ... ΕΧΘΡΩΝ ημών των Ελλήνων, ώστε να γνωρίζωσιν οι εχθροί τούτοι, ΠΩΣ ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΩΣΙΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΝ εις ... "Σκοτεινήν Κοιλάδαν του Πολέμου", ως ανέφερεν αυτολεξί, ήδη, το γνωστόν ΕΡΠΕΤΟΝ του ΕΡΠΕΤΟ-ΣΚΥΛΟ-εβραϊσμού ... χένρι κίσσιγγερ ... ΟΤΕ, ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΠΩΣ, ΕΛΘΗ Η ... ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΩΡΑ, υμείς ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ της Ελλάδος, να ... αιτηθήτε ... συγνώμης, διότι ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ... ΠΟΝΤΙΑΚΗΝ ! ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

ΧΑΙΡΕ ! Ακάματε Ποιμένα Πειραιώς !

Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ περί ανεπίτρεπτων Ρωμαιοκαθολικών Αγιασμών σε Σχολεία

Ο ... ΑΣΣΑΝΤ ... σκοτώνει τον Λαόν του, ώ ... ΣΚΥΛΑΡΑΠΑ ΚΑΙ "ΕΞΗΜΕΡΩΜΕΝΕ ΠΙΘΗΚΑ" των ταρτάρων ; ... ΠΟΥΣΤΡΑ !

Νέο “σοκ” για την διεθνή κοινότητα από την δράση των ισλαμοφασιστών στην Συρία. Ελβετικές χειροβομβίδες σε χέρια σφαγέων

ΑΝΤΕ ΓΑΜΗΣΟΥ ! ΣΚΥΛΟ-ΠΟΥΤΑΝΑΣ ΓΕΝΝΗΜΑ ! ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ, ρέ, ΠΟΥ ΘΑ ΟΡΙΣΗΣ, ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ; ... ΠΟΙΟΝ ΛΑΟΝ ΤΟΥ ΣΚΟΤΩΝΕΙ, μωρή ΠΟΥΣΤΡΑ ; ... ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΥΣ ΕΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΘΑΡΜΑΤΩΝ ΓΑΜΕΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΚΑΝΕΙ ! ΕΑΝ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΗ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ... δικτάτορα, όπως εσύ και τ' άλλα ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ του ΣΚΥΛΟ-εβραϊσμού τον αποκαλείτε, τότε ... ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΑΠΑΝΤΟΣ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΦΕΝΤΗ ΕΣΟΥ, ήτοι του ... σατανά-διαβόλου-ορθίας γίδας ! ΚΑΙ ΜΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ, ΓΙΑΤΙ Ο ΚΩΛΟΣ ΕΣΟΥ ΘΑ ΓΝΩΡΙΣΗ ... ΜΕΓΑΛΕΙΑ ... ΣΚΥΛΟ-ΠΟΥΣΤΡΑ !

Ποία η ... αποδοθείσα υπό του Κράτους "μας" ΤΙΜΗ προς τον εν λόγω Πυροσβέστην, ήτοι τον Χρήστον Μαντάν, ως και προς την οικογένειάν του, ώ ... εκ της Κερκύρας ... εβραιόπουλον, του ... κρόνου και ουχί του ΔΙΟΣ ; ...

Όλα, ό,σα αράδιασες στις γαμημένες πολιτείες, επέτυχεν η Χώρα εσού χάριν των εξ ... Ελλάδος επενδύσεων ! Αλλά ελησμόνησες, ίνα αναφέρης τούτο, ώ ... ΣΚΥΛΟ-βούλγαρε ...

Ποίος ... απειλεί την ... γυφτο-δακο-ρουμανία και αντί να θρέφη τον πενόμενον Λαόν της, αγοράζει ... πολεμικά αερόπλοια ; ...

DefenceNet - Η Ρουμανία αγοράζει 12 αεροσκάφη F-16 από την Πορτογαλία

Ως φαίνεται, ώ Γ.Σμπώκε, αι απειλαί των εκ Κρήτης φίλων-συγγενών εσού εναντίον του τσογλανιού της τσάντ, συμφώνως προς τον ΣΚΟΥΠΙΔΟ-σόρος, δεν επτόησαν την Δικαιοσύνην ! Είθε ...

DefenceNet - Aπαγγέλθηκαν κατηγορίες και στον πρώην ΓΔΕ Γ.Σμπώκο...

Χαίρε Νικηταρά ! τουρκοφάγε ! (Σταθήτε ... Περσιάνοι, να πολεμήσωμεν ! Μην φεύγετε ! ...) !!!

Τα ΓΕΛΟΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ της ... γυφτο-δακο-ρουμανίας αντελήφθησαν το ... ΟΦΘΑΛΜΟΦΑΝΕΣ ; ... συγχαρητήρια ...

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Ό,σα ... καζάντησε κι' ο ... άκης δηλαδή ... Ώχ ...Και 'σύ, ρέ μάγκα της Διώξεως Ναρκωτικών, πως γνωρίζεις, ότι μόνον τα ναρκωτικά έχουν τέτοια κέρδη ; Χρημάτισες ... εισπράκτωρ ... Πολιτικού, ώστε να γνωρίζης τα ποσά, που εκείνοι ... "κερδίζουν" ; ... Ή αποτελείς μέλος της ... δακε ; ... Άει σιχτίρ ορντάν, ηλίθιε !

Πλησιάζει η ώρα της ... δίκαιης ... μοιρασιάς ... Αντελήφθης, ώ λυσσασμένο σκυλί της Ασίας ; ...


Σαλί Μπερίσα : Η διεθνής κοινότητα χώρισε άδικα τα αλβανικά εδάφη

--
  http://www.echedoros-a.gr

Εγώ, ώ Αχμαντινετζάντ, ό,τι είχον, ίνα είπω προς εσέ, το είπον ! ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ, ΙΣΟΠΕΔΩΣΕ ΤΟΥΣ ! Άκουσες, τι είπε ο ... ΟΡΘΙΟΣ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ ; ...

DefenceNet - Αχμαντινετζάντ: "Δεν παίρνουμε στα σοβαρά τις απειλές των Σιωνιστών"

Αντελήφθης, ώ ... ΚΑΘΗΚΟ-σόρος ; Άντε, λοιπόν, να 'πής αλλού τις ... ΠΟΥΣΤΙΕΣ-ΠΟΥΤΑΝΙΕΣ σου ! ΣΚΟΥΠΙΔΟ-εβραίε !

ΑΤΤΙΚΑ ΝΕΑ: ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΑΤΤΙΚΑΝΕΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΒΟΜΒΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤ...:  ΘΑ ΤΡΙΞΟΥΝ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΔΩΣΙΛΟΓΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ EUROSTAT ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ Όταν η ΕΛΛΗΝΙΔΑ που αποκάλυψε τον ρόλο της ΕΣΤΑΤ στο ...

Άντε αφυπνισθήτε ! Ασφαλώς και ... ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΚΤΥΠΗΜΑ ΕΞ ΥΜΩΝ, ώ Αχμαντινετζάντ ! Τι θα περιμένετε, μοιρολατρικώς πως ; ... Το κτύπημα υπό του εχθρού ; ...

DefenceNet - Φρουροί της Επανάστασης: "Επίθεση Ισραήλ στο Ιράν θα σημάνει Γ' Παγκόσμιο"!

Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2012

Αντελήφθης, ώ ... ΑΧΜΑΝΤΙΝΕΤΖΑΝΤ, γιατί πρέπει, εσύ να ... μάθης την ... ώρα του κτυπήματος ; ...

Κίσσινγκερ μας λέει : "Θα καταστραφείτε,θα πεθάνετε, θα... κυριαρχηθείτε."

  
   Τη δική του ερμηνεία στα γεγονότα που έρχονται έδωσε ο Χένρι Κίσινγκερ μιλώντας στην “The Daily Squib” . Μία ερμηνεία που είτε προέρχεται από ένα μυαλό που δεν λειτουργεί, είτε προέρχεται από έναν άνθρωπο που ξεδιάντροπα ανακοινώνει την έναρξη μίας τεράστιας καταστροφής μέσω του πολέμου, προκειμένου η Νέα Τάξη να κυβερνήσει σε ολόκληρο τον πλανήτη, έχοντας την απόλυτη εξουσία, την απόλυτη δύναμη και όλες τις πλουτοπαραγωγικές πηγές στη διάθεσή της.

Σε συνέντευξή του τόνισε :

  «Οι ΗΠΑ χτυπούν εμμέσως τη Κίνα και τη Ρωσία ενώ το τελευταίο χτύπημα θα είναι απέναντι στο Ιράν που είναι και ο βασικός εχθρός του Ισραήλ

   Δώσαμε (οι ΗΠΑ) το δικαίωμα στην Κίνα και τη Ρωσία να αυξήσουν τη στρατιωτική τους δύναμη
   Ο επικείμενος πόλεμος θα είναι σκληρός και ο νικητής μόλις ένας, εμείς
   Η Ε.Ε γνωρίζει καλά τι έρχεται και βιάζεται να δημιουργήσει ένα σχηματισμό τύπου υπερ-κράτους που θα τις δώσει ευκαιρίες αλλά κυρίως θα εγγυηθεί την επιβίωσή της.
  Αν είστε ένας απλός άνθρωπος το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να προετοιμαστείτε για πόλεμο και να μετακομίσετε στην επαρχία ζώντας σε φάρμα. Καλό θα ήταν να έχετε μαζί σας και όπλα για να αντιμετωπίσετε τις ορδές των πεινασμένων. 

  Αν ανήκετε στην ελίτ τότε θα υπάρχουν για εσάς ειδικά καταφύγια, ωστόσο και σε αυτά θα υπάρχει κίνδυνος.
  Το σχέδιο είναι να καταληφθούν πάνω από επτά χώρες της Μέσης Ανατολής για τους πόρους τους. Είναι βέβαιο ότι η Κίνα και η Ρωσία δεν θα το επιτρέψουν και κάποια στιγμή θα παρέμβουν. 
   Αν όλα πάνε όπως τα θέλουμε η μισή Μέση Ανατολή θα γίνει Ισραηλινή.
    Από τις στάχτες του πολέμου θα οικοδομηθεί μια νέα κοινωνία, μία υπερδύναμη και μία παγκόσμια κυβέρνηση

   Οι ΗΠΑ έχουν όλα όσα χρειάζονται ώστε να είναι αυτή η μοναδική υπερδύναμη». 
   Κι όποιος δεν λέει να πειστεί ότι σε απόσταση αναπνοής καραδοκεί ο χειρότερος πόλεμος της γνωστής ιστορίας - που βεβαίως "Σκοτεινή Κοιλάδα" του θα είναι και η Ελλάδα - με το συμπάθιο αλλά δεν παρέχει και την καλύτερη υπηρεσία ως προς την επιβίωση αυτού του τόπου, αυτού του Λαού κι αυτού του Έθνους...
    Απολαύστε λοιπόν τον Κίσσινγκερ να σας λέει : "Θα καταστραφείτε...θα πεθάνετε...θα κυριαρχηθείτε..." 
   http://www.katohika.gr/
   ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΑΜΥΝΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ώστε, ... ΟΡΘΙΕ ΚΡΟΚΟ-ΔΕΙΛΕ, ... θέλετε η μισή Μέση Ανατολή, να γίνη ... ισραηλινή ! Και η Ελλάδα ... "Σκοτεινή Κοιλάδα" ! Κοίτα μόνο, να μην ... ψοφήσης νωρίς ! Γιατί σκοπεύω, ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΗ ... ΜΕΓΑΛΕΙΑ Ο ΚΩΛΟΣ ΣΟΥ !

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΑΜΥΝΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Κίσσινγκερ μας λέει : "Θα καταστραφείτε,θα πεθάν...: Τη δική του ερμηνεία στα γεγονότα που έρχονται έδωσε ο Χένρι Κίσινγκερ μιλώντας στην “The Daily Squib” . Μία ερμηνεία που είτε προέρχετα...

Ελέγξτε και τους δύο ... πρώτους ... εισπράκτορές του (επί υπουργίας Δημοσίων Έργων), τους οποίους και ... κατέστησεν βουλευτάς Θεσσαλονίκης αργότερον, ίνα διαθέτουν ... ασυλίαν εκ τυχόν ποινικής διώξεως ! ...

DefenceNet - Ξάδελφος Άκη: "Ελέγξτε την πρώην σύζυγο που έβγαζε έξω τα λεφτά σε τσάντες"!

Προς στιγμήν είδον μακράς ... ψ.λής, αλλά κατόπιν είδον το ορθόν, μακράς πνοής ... ΧΟΝΤΡΟ-ΜΑΛΑΚΑ !

DefenceNet - Καραμανλής: Η τρικομματική κυβέρνηση είναι κυβέρνηση μακράς πνοής

Όταν η Ελλάδα, ρέ φουκαρά, βοηθήσει τον εαυτό της, τότε η ... ευρώπη θα χρειαστή, να ... βοηθήση τον εαυτόν της ! ... Αντελήφθης ; ...

DefenceNet - Μόντι: Η Ευρώπη θα βοηθήσει την Ελλάδα, εάν εκείνη βοηθήσει τον εαυτό της

Ναι, αλλά ο ... σάρα μάρας έγινε ... πρωθυπουργός της Ελλάδος ...

DefenceNet - 61 χρονών γυναίκα αυτοκτόνησε στη Λίμνη Ευβοίας, πέφτοντας με το αμάξι στη θάλασσα

Βρέ τον ... ανδρέαν παπανδρέου της Αιγύπτου ! Ομολόγησεν την Αλήθειαν, ήν ανέφερον εις έτερον κείμενον προ μικρού διαστήματος χρόνου, ότι δηλαδή αποτελεί ... φερέφωνον των γαμημένων πολιτειών αμερικής !

DefenceNet - Μοχάμεντ Μορσί: Η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ συνδέονται με αληθινή φιλία

Ναι ! Μακράν των Δημοσίων Αξιωμάτων και της επί τούτων επιρροής των οι ... ΣΚΟΥΠΙΔΟ-ΠΟΥΣΤΡΟ-ΠΟΥΤΑΝΟ-εβραίοι, διότι τούτοι εισίν ... κολλυβισταί ή τραπεζίται !

Ώστε, αι ... κυρίαρχαι εταιρείαι ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ την ... αναπνοήν των πτωχωτέρων ! Άς ενθυμούνται τούτο, επειδή πρόκειται ΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΩ ΣΤΟΥΣ ... ΚΩΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ! ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

DefenceNet - ΔΝΤ: Η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας εμποδίζεται από τα μονοπώλια πετρελαίου

Οι της ... troica, ώ ισραηλο-fence, "την δουλειά τους κάνουν"... Οι της κυβερνήσεως της ... Ελλάδος ... "τίνος δουλειά κάνουν" ; ... Διότι από ... ισοδύναμα μέτρα 35 εκ. ευρώ ... "να φάν' κι' οι κότες" ! ΄Ετσι δεν είναι ; ... ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΟ ΥΜΑΣ, ΙΝΑ ΕΚΦΕΡΕΤΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΟΦΘΑΛΜΟΦΑΝΕΣ : "ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ... ΞΕΝΟΙ-ΕΧΘΡΟΙ-ΠΡΟΔΟΤΑΙ" ...

Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012

Ασφαλώς και ΠΡΟΣΠΟΙΕΙΤΑΙ το ... ΠΡΟΔΟΤΙΚΟ ΣΚΥΛΟ-ΠΟΥΤΑΝΟ-ΓΕΝΝΗΜΑ των ... ΣΚΟΥΠΙΔΟ-ΠΟΥΣΤΡΟ-εβραίων της Αιγύπτου !

O γενικός ιατροδικαστής της Αιγύπτου θεωρεί ότι ο Μουμπάρακ προσποιείται: "Η Φωνή της Ρωσίας"

Αντελήφθης, ... ΠΡΟΔΟΤΙΚΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙ, ... σάρα μάρα ; ... Τούτου ένεκεν η ... ΠΟΝΤΙΑΚΗ σε αναμένει ...

Ρέ, ... φώτ΄τσ' φωτεινής, ΣΚΟΥΠΙΔΟ-εβραίε και ... ΣΚΟΥΠΙΔΟ-μασώνε της ... καλής και προοδευτικιάς ... ΣΚΟΥΠΙΔΟ-μασωνίας ! Η ... Ποντιακή ... ΤΖΟΥΖΕΙ στα κωλομέρια των ... ΠΟΥΣΤΡΟ-ΣΚΟΥΠΙΔΟ-εβραίων ! Δεν σου το είχα 'πή παλαιώτερον, αλλά σου το λέγω τώρα ! ...

Όστις θέλει, επισκέπτεται την Ελλάδαν ! Δεν υφίσταται ... εξαναγκασμός προς τούτο ! Εξαναγκασμός ΘΑ ΥΠΑΡΞΗ, όμως, αναφορικώς προς την ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΝ των ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ και λοιπών ΜΝΗΜΕΙΩΝ, τα οποία ... ΕΚΛΑΠΗΣΑΝ εκ της Ελλάδος ! ...

Άσε, ρέ ... χέλμουτ ... σημίτη, τα παραμύθια ! ΣΚΟΥΠΙΔΟ-εβραίος ών, ... πέστα στους δικούς σου !

DefenceNet - Χέλμουτ Σμιτ: "Εμείς οι Γερμανοί δεν πρέπει να γίνουμε η αιτία της κατάρρευσης της ΕΕ"

Μπορείτε, να μάθετε το πότε ! Εάν τον ... εκκινήσετε εσείς πρώτοι ! Γιατί να περιμένετε τα ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ του βρωμο-ισραήλ, να κτυπήσουν πρώτοι εκείνοι ; ...

DefenceNet - Ιράν: "Έρχεται σύντομα πόλεμος, αλλά δεν ξέρουμε πότε ακριβώς"

Πόσοι, ρέ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ... σάρα μάρα, δηλώνουν, ότι κερδίζουν ... άνω των 500.000 ευρώ ετησίως, ήτοι άνω των ... 41.650 ευρώ μηνιαίως ; ... Λησμόνησες, να είπης προς ημάς ... Ως φαίνεται, απήλλαξες ΑΠΑΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ... ΜΑΝΔΑΡΙΝΟΥΣ του Δημοσίου, ήτοι τους Διοικητάς Οργανισμών του Δημοσίου και Ανεξαρτήτων Αρχών ... ΣΚΟΥΠΙΔΙ !

DefenceNet - Φορολόγηση 50% για τα εισοδήματα άνω των 500.000 ευρώ εξετάζει η κυβέρνηση

Άνοιξαν οι κάνουλες ... ΖΩΑ ΜΟΝΑΧΟΥ, ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ ! ...

Σε 16 ημέρες το χάνγκοβερ ...

Άνοιξαν οι κάνουλες του Oktoberfest, μπύρα μέχρι τελικής πτώσεως στο Μόναχο  

   in.gr

Ως τι εξέφρασες την ... ανησυχίαν εσού ; ... Ως εκπρόσωπος των ... πρωθυπουργών του Βορρά ; ... Μήπως ως εκπρόσωπος του ... ΣΚΟΥΠΙΔΟ-ισραήλ ; ... Ή ως εκπρόσωπος του ... σατανά-διαβόλου, ήτοι της ορθίας ΣΚΟΥΠΙΔΟ-ΠΟΥΣΤΡΟ-κατσίκας, ήτοι του ... πανός ; ... ΣΚΟΥΠΙΔΟ-ΠΟΥΣΤΡΟ-εβραίε !

«Επίλυση με ανθρωποκεντρικά κριτήρια»

Την ανησυχία του για την κρίση στην Ευρώπη εξέφρασε ο πάπας στους πρωθυπουργούς του Νότου     

   (Το κείμενον του εν λόγω άρθρου δημοσιεύεται εις το κάτωθι Ιστολόγιον)

   in.gr

Και 'σύ, ώ ... ΚΛΑΝΙΑΡΑ ΣΚΑΤΟΜΗΧΑΝΗ, τι ακριβώς είσαι ; ... ΘΑ ΣΟΥ 'ΠΩ ΕΓΩ : ΠΡΟΔΟΤΗΣ και ΠΡΑΚΤΩΡ της ΣΚΟΥΠΙΔΟ-κοσσοβο-αλβανίας ! ... ΚΩΛΟ-ΣΦΟΥΓΓΙ !

in.gr - Αν η Χρυσή Αυγή είναι τα SS, τότε ο Τσίπρας είναι τα SA της Βαϊμάρης, λέει ο Θ.Πάγκαλος - Ειδήσεις - Ελλάδα

Ώστε, ... υπάρχεις, ώ ... σάρα μάρα ; ... Εντυπωσιάσθην εκ της ... αποφασιστικότητος εσού ... ΣΚΟΥΠΙΔΙ !

Παρέμβαση του πρωθυπουργού

Στον εισαγγελέα με εντολή σαμαρά ο φάκελος του ΣΔΟΕ για τα 32 πολιτικά πρόσωπα   

  (Το κείμενον του άρθρου εις το κάτωθι Ιστολόγιον δημοσιεύσεως της ειδήσεως)

   in.gr

Ρέ, γαμημένε ΣΚΥΛΟ-σακάτη (καλά σε γάμησαν, ό,σοι σου έριξαν την σφαίρα και έμεινες ΚΩΛΟ-σακάτης) ! Ενδιαφέρεσαι για το τι θα χάσουν οι σκουπιδο-φυλές της Σκυθίας, τις οποίες κυβερνάς ; ... ΣΚΥΛΟ-ΠΟΥΤΑΝΑΣ ΓΕΝΝΗΜΑ ! ; ...

Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012

"Κάντε πως αποβιβάζετε ένα Τάγμα στην Σμύρνη, και εγώ θα διαλύσω την τουρκία", είχε 'πή προς την Ελλάδα το παλληκάρι των Κούρδων, ο Οτσαλάν ! Αλλά την Ελλάδαν κυβερνούσαν ... σκατομηχανές τύπου πάγκαλου και λεπρά σκουπίδια τύπου σημίτη ! ΠΡΟΔΟΤΙΚΑ ΣΚΥΛΟ-ΠΟΥΤΑΝΟ-ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ !

   Η συνήθης πρακτική είναι τα τοπικά φυλάκια και οι μονάδες της Στρατοχωροφυλακής να ελέγχουν την διαδρομή που θα περάσει την στρατιωτική πομπή. Όσο και αν ακούγεται απίστευτο οι Ένοπλες Δυνάμεις της Τουρκίας χρειάζεται να ελέγχουν τους δρόμους που τα στρατιωτικά οχήματα διασχίζουν ως αν να βρίσκονται σε εχθρική περιοχή κατά το πρότυπο των συμμαχικών στρατιωτικών πομπών στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν !    
   (Το ως άνω κείμενο αποτελεί παράγραφον του άρθρου "Το φίλμ της ενέδρας στην τουρκική φάλαγγα")
   DefenceNet

ρέ, τα ... γενναία ... μογγολικά ζώα !

Το φίλμ της ενέδρας στην τουρκική φάλαγγα - 250 χλμ από τα σύνορα πολεμά το PKK
   Την τραγική επιχειρησιακή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο τουρκικός Στρατό και η Στρατοχωροφυλακή στο τουρκικό Κουρδιστάν από την αντιπαράθεση τους με το PKK αναλύει η εφημερίδα Taraf η οποία κατάφερε να συγκεντρώσει πληροφορίες από την πρόσφατη επίθεση του PKK σε πομπή οχημάτων του τουρκικού Στρατού κοντά στο χωριό Kardeşler στην επαρχία Bingol στην κεντρική ανατολική περιοχή της Τουρκίας.
   Σύμφωνα με την εφημερίδα  στρατιώτης ο οποίος τραυματίστηκε στην επίθεση ανέφερε ότι ενώ ο πομπή είχε εντοπίσει του μαχητές του PKK οι δυνάμεις της στρατιωτικής πομπής δεν διέθεταν επαρκή ποσότητα πυρομαχικών.
   Αυτό όμως που πραγματικά δείχνει την πτώση του ηθικού του τουρκικού Στρατού είναι ότι τα τεθωρακισμένα οχήματα που προστάτευαν τα 5 λεωφορεία που μετέφεραν τους 200 αδειούχους Τούρκους στρατιώτες οι οποίοι  επέστρεφαν στις μονάδες τους στην επαρχία Van, εγκατέλειψαν το πεδίο της μάχης μόλις εκδηλώθηκε η επίθεση.
   (Το άρθρον συνεχίζεται εις το ιστολόγιον δημοσιεύσεως)
   DefenceNet 

Ρέ, ... βλαδιμηράκο ! Γιατί δεν κτίζουν δίπλα ... στον λευκό τους οίκο ... μεγάλο τζαμί αι γαμημέναι πολιτείαι αμερικής ; ... Γιατί δεν κτίζει ο ΣΚΟΥΠΙΔΟ-εβραίος του ... βατικανού στην ... Πλατεία Αγίου Πέτρου μεγάλο ... τζαμί ; ... Γιατί δεν κτίζουν οι κωλόγεροι της Σαουδικής Αραβίας ... ΜΕΓΑΛΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ... στην Μέκκα ; ... Βλαδιμηράκο ! Γνωρίζεις σε πόσα ... δευτερόλεπτα θα γίνη ... σκόνη, ό,ποιο τζαμί κι αν κτίσης ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ; ...

Όσον διάστημα χρόνου κυβερνούν την Ελλάδαν ... σάρα μάραι, δεν θα δώσετε ! Γνωρίζωμεν τούτο ! Ότε, όμως, κυβερνήσουν ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΝ, τότε θα δώσετε ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΩΛΟΝ ΣΑΣ ! ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Γερμανία : "Αποζημιώσεις στην Ελλάδα δεν δίνουμε, για όσα έγιναν στη κατοχή"

Γερμανία: `Αποζημιώσεις στην Ελλάδα δεν δίνουμε,για όσα έγιναν στη κατοχή`
    Απέρριψε το Βερολίνο το ενδεχόμενο να πληρώσει πολεμικές αποζημιώσεις στην Ελλάδα για την περίοδο της ναζιστικής κατοχής της χώρας, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει καμία σχετική συζήτηση για το θέμα αυτό μεταξύ των δύο χωρών. 


    Σύμφωνα με όσα είπε ο εκπρόσωπος του υπ,. Εξωτερικών στην καθιερωμένη κυβερνητική ενημέρωση, “η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θεωρεί ότι έπειτα από πολλές δεκάδες χρόνια, το θέμα των αποζημιώσεων έχει χάσει το νόημά του”.
   “Για εμάς, δεν τίθεται το θέμα αυτό και θα ήθελα να προσθέσω ότι δεν γνωρίζω για καμία σχετική συζήτηση, καμία επαφή μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας” για το θέμα, πρόσθεσε.

“Η Γερμανία έχει αναλάβει την ευθύνη για το παρελθόν της. Το κάναμε πάντα στη διάρκεια των περασμένων δεκαετιών και αποδείξαμε με διάφορους τρόπους ότι λαμβάνουμε το παρελθόν αυτό σοβαρά υπόψη μας”, υπογράμμισε ο εκπρόσωπος, διευκρινίζοντας: “Το ίδιο ισχύει και για τη ναζιστική κατοχή της Ελλάδας στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου”.
  
   OnAlert

Ξεφτιλισμένα .... ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ! Έπρεπε, να φθάσετε στο σημείο, να ψάχνετε για ... ισοδύναμα μέτρα, ώστε ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΗ ΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ !

Επιτέλους φεύγουν οι Έλληνες από το Αφγανιστάν !

Επιτέλους φεύγουν οι Έλληνες από το Αφγανιστάν!

    Έπρεπε να περάσουν τρία χρόνια οικονομικής κρίσης για να αποφασιστεί από μία ελληνική κυβέρνηση η αυτονόητη -λόγω κόστους- απόσυρση των Ελλήνων στρατιωτών από το Αφγανιστάν.
    Μια αποστολή που εδώ και χρόνια -για να μην πούμε από την αρχή- δεν πρόσφερε το παραμικρό στη χώρα συνεχιζόταν χωρίς να δίνεται καμία λογική εξήγηση ακόμη κι όταν οι σκληρές περικοπές είχαν πλήξει για τα καλά τις ΕΔ.
    Τώρα φαίνεται ότι επιτέλους το πήραμε απόφαση!
    Σύμφωνα με Τα Νέα η επιστροφή γίνεται «και για εξοικονόμηση πόρων»,όπως  ανέφερε σε απάντησή του στη Βουλή ο υφυπουργός Αμυνας Δ. Ελευσινιώτης. Για έναν-δύο μήνες θα μείνουν πίσω 7 αεροπόροι (που εκπαιδεύουν Αφγανούς στη διοικητική υποστήριξη μονάδας με μεταγωγικά αεροπλάνα C-27) και 4 επιτελείς στη διοίκηση της Διεθνούς Δύναμης ISAF.
    Ο οπλισμός, το τηλεπικοινωνιακό και διαφόρων μορφών υποστηρικτικό υλικό πακετάρονται, ενώ για τα οχήματα, μηχανήματα κ.λπ. γίνεται μελέτη αξιολόγησης σημερινής αξίας - κόστους μεταφοράς και θα αποφασιστεί αναλόγως.
    Κατά τη διάρκεια της αποστολής η ΕΛΔΑΦ παρείχε πλούσιο κατασκευαστικό και κοινωνικό έργο, ενώ τελευταία είχε αναλάβει αποστολή εκπαίδευσης Αφγανών. Στην αρχή υπηρετούσαν 220, αλλά αργότερα ήταν περίπου 140.     
   Υπήρξαν ορισμένοι τραυματισμοί.
   OnAlert

... προοδευτικοί ή ... σοσιαλισταί ή ... κομμουνισταί είσθε, ώ ... χριστιανόπουλα ; ... Διότι μόνον ΑΥΤΟΙ ελπίζουν εις ... "ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑΣ" ... ανοησίας ... ΑΝΕΥ ΗΓΕΤΟΥ, ΟΥΔΕΝ ΠΡΑΤΤΕΙ Ο ΕΛΛΗΝ.-

   Από την αρχή της κρίσης και της λαϊκής ολιγωρίας αυτό που καταφάνηκε έντονα είναι η ανευθυνότητα του Έλληνα ως πολίτη.
   Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις μετά από καιρό, από την οργάνωση της ξεπουλημένης ηγεσίας της ΓΣΕΕ κυρίως για απενεχοποίηση, αλλά δεν επιδείχθηκαν τα κατάλληλα αντανακλαστικά απέναντι σε ένα τέτοιου μεγέθους ξεπούλημα.
   Λογικό αποτέλεσμα ήταν να ηττηθούμε... (δες άρθρο "ΗΤΤΗΘΗΚΑΜΕ").
   Ακόμη και τώρα που η πραγματική πείνα έχει αγγίξει αρκετούς, περιμένουμε από τους άλλους «που πεινάνε» - πιο πολύ; - να βγάλουν το φίδι από την τρύπα...
   Όμως οι άλλοι δεν θα έρθουν ποτέ γιατί κι αυτοί θα περιμένουν κάποιους άλλους...
   ΗΓΓΙΚΕΝ

Αρκεί η ΑΤΑΛΑΝΤΕΥΤΟΣ ΘΕΛΗΣΙΣ ... 10 ΚΡΑΤΩΝ, ώστε ν' αρχίση η ... ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΗΣΙΣ του Παγκοσμίου ... ΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΡΑΧΝΗΣ !

Ξυπνήστε ρε ! ____ Το Πρώτο Ελεύθερο Δημοκρατικό Μπλογκ της Χώρας: Το ΔΝΤ σε κατάσταση πανικού ! ! !: Νέο τραπεζικό σύστημα στη Σερβία Από το απαγορευμένο στο “δημοκρατικό” facebook, ιστολογοφόρο “Sibilla”Της Μαργαρίτας Ισιδώρου Οι σοσι...

Ρέ, τον ... Τζίμπρε ή ... τζεβρέ ...

  Ε, χάιμ ALEXIS Χάβαναγκίλα

   Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ALEXIS ,(Τσίπρας ή Τζίπρας) ,ήρθε στην Αθήνα από το Ρέθυμνο όπου παραθερίζει με την οικογένεια του και είχε συνάντηση μιας ώρας με τον «θειο» πρόεδρο του Ισραήλ, Σιμόν Πέρες.
   Μετά τη συνάντηση, αποχώρησε χωρίς να κάνει δηλώσεις.
   Ισως να διαμαρτυρήθηκε στον θείο Σιμόν , επειδή στο Ισραήλ ψηφίστηκε νόμος για τη λαθρομετανάστευσης (που ήδη εφαρμόζεται ) και όσοι λαθρομεταναστάτες συλλαμβάνονται φυλακίζονται για 3 χρόνια, ενω για τους δουλέμπορους /διακινητές και όσους τους παρέχουν στέγη η ποινή φυλάκισης φτάνει μέχρι 15 χρόνια.
   Αντε με αυτά να βρεί έσοδα ο εξάδελφος Ραγκούσης (ο ιουδαίος δικηγόρος) και η εξαδέλφη Κούρτοβικ.
   Η ορθόδοξη άποψη των ταλμουδιστών αποτυπώθηκε με τη φράση «ενοχλήθηκαν τα ζόμπι του αριστερού αντι-σημιτισμού από την συνάντηση Τσίπρα – Πέρες».
    Σπ.Χατζάρας
   ΥΓ. Πως να το κάνουμε.Το αίμα νερό δεν γίνεται 
   Δελτίο των 11

Ξυνή ... η ... Ποντιακή στα κωλομέρια σας ! ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ, ΞΥΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ! Οσονούπω ...

ΕΘΕΛ-ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ: Ρύθμιση χρεών με δόσεις έως το 2404 για το ΙΕΚ Ξυν...: Την ίδια στιγμή που πας στη ΔΕΗ ή σε κάποια άλλη δημόσια υπηρεσία με 150 ευρώ και παρακαλάς  να σου κάνουν άλλη μια δόση για να μη σου κόψο...

Λοιπόν, ώ ραφαήλε Κρανι-διώτη, ως φαίνεται, δεν εζήτησες ούτε εκ του ΝεοΔημοκράτη υπουργίσκου Ανάπτυξης και λοιπών γελοιοτήτων, ίνα προσλάβη τον ΣΤΑΥΡΟΝ ΛΑΛΑΝ, ως π.χ. ειδικόν σύμβουλον επί της ... αναπτύξεως ... ΑΝΔΡΩΝ ΜΕ ΑΡΧΙΔΙΑ ! ...

ΕΘΕΛ-ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ: 58 συμβούλους και ειδικούς συνεργάτες ο Χατζηδάκης...: Πήρε καιρό να καθορισθεί πόσες θέσεις Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων, θα πρέπει να υπάρχου...

Λοιπόν, ώ ... ραφαήλ κρανιδιώτη, ... φίλε του ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΑΛΑ, ως φαίνεται, δεν εζήτησες εκ του ΝεοΔημοκράτη Υπουργού Σούρλα, όπως προσλάβη τον ΣΤΑΥΡΟΝ ΛΑΛΑΝ, ως π.χ. ειδικόν σύμβουλον επί θεμάτων ... εξοντώσεως ... ΠΟΥΣΤΗΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ! ...

Πριν η Τάνια Ιακωβίδου γίνει ειδική σύμβουλος


   Στο υπουργείο Δικαιοσύνης διορίσθηκε η τηλεπαρουσιάστρια κ. Τάνια Ιακωβίδου ως ειδική σύμβουλος με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και ορισμένου χρόνου.
Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, μάλιστα, ο γ.γ. του υπουργείου (και πρώην υπουργός) κ. Γιώργος Σούρλας τοποθέτησε την κ. Ιακωβίδου σ’ αυτή τη θέση ως ειδική σε θέματα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για χρονικό διάστημα έξι μηνών.
   Να θυμίσουμε ότι είχε τοποθετηθεί ως αναπληρώτρια γραμματέας Κοινωνικής Συνοχής & Αλληλεγγύης της Νέας Δημοκρατίας από τον πρόεδρο του κόμματος κ. Αντώνη Σαμαρά και ήταν υποψήφια βουλευτής στη Β’ Αθηνών.
   Αλησμόνητες έχουν μείνει οι προεκλογικές εμφανίσεις της κ. Τάνιας Ιακωβίδου, πολλές από τις οποίες διακρίνονταν από ιδιαίτερο πολιτικό πάθος. Μια τέτοια εμφάνιση έκανε και στην εκπομπή «Αποκαλύπτω» του “Newsbomb.gr” με τους Κώστα Χαρδαβέλλα και Χάρη Λαζαρόπουλο, όταν λογομάχησε με τον τότε υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Πέτρο Τατσόπουλο για το σκάνδαλο του Βατοπεδίου.
   Στην πρώτη φάση της λογομαχίας εκσφενδονίστηκε ένα ποτήρι κατά τη διάρκεια της εκπομπής, γεγονός που δεν έμεινε ασχολίαστο από τους «Ράδιο Αρβύλα» και πέρασε στο YouTube.
Ωστόσο, είχε και συνέχεια ύστερα από την παρέμβαση του παπα-Τσάκαλου, ο οποίος είχε εμφανισθεί στην εκπομπή ως υποψήφιος του ΛΑΟΣ.
πηγη