Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Μοναχός Δωρόθεος : Νὰ καταβάλλουμε φόρους ; 1


Ἐρώτηση : «Νὰ καταβάλλουμε φόρους;» 
(πολλοὶ ἐκ τῶν συνελλήνων)
Ἀπάντηση : Εἶμαι βέβαιος πὼς κανεὶς ἐπὶ τοῦ ἐρωτήματος αὐτοῦ δύναται νὰ ἀπαντήσει μονολεκτικῶς, διότι τὸ νὰ καταβάλλη τις φόρους συναρτᾶται καὶ ἀπὸ ἄλλους παράγοντες, ὅπως τὴν οἰκονομικὴ δυνατότητα τοῦ φορολογουμένου, τὸ ἦθος τοῦ φορολογοῦντος, τὸ μέγεθος τοῦ φόρου, τὴν ἔρευνα καὶ διαπίστωση πρὸς τὰ ποῦ διοχετεύεται ὁ πακτωλὸς τῶν φόρων.
   Ἐπειδὴ ὁμολογοῦμε καὶ ἐγκαυχώμεθα ποὺ εἴμαστε Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἀπευθυνόμενοι δὲ σὲ ὁμοπίστους καὶ ὁμαίμονες, ἄρα καὶ ὁμογλώσους καὶ ὁμόφρονες, θὰ πρέπει νὰ ξεκινήσουμε μὲ τὸν λόγο τοῦ Κυρίου μας: «Ἀπόδοτε τὰ καίσαρος καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ» (Ματ. κβ΄ 21/Μαρ. ιβ΄ 17/Λουκ κ΄ 25).
   Ὑπάρχει μία κόκκινη γραμμὴ ποὺ νὰ διαχωρίζει τὰ δικαιώματα τοῦ Θεοῦ ἀπὸ ἐκεῖνα τοῦ καίσαρος ; Οἴκοθεν νοεῖται, γραμμὴ ποὺ νὰ χωρίζει στεγανὰ τὶς δύο περιοχὲς δὲν διαχαράσσεται. Ἐὰν ὁ «καῖσαρ» – ἐν προκειμένῳ ὄνομα περιεκτικὸ ἐξουσίας – ἐξουσιάζει κακῶς, φερόμενος πρὸς τὸν λαὸ καταδυναστευτικῶς, τότε ὁ λαὸς θὰ ὑπονομεύει τὴν ἀρχή του, ὥσπου νὰ τὸν καταργήσει, κατὰ τὴν κορύφωση τῆς ἀγανακτήσεώς του 
   Εἰδικὰ ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ, ποὺ πορεύεται τὴν ὁδὸν Κυρίου, περιχαρακωμένος μὲ τὸ Ἀποστολικὸ λόγιο, «Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις» (Πρ. ε΄ 29), θὰ ἀντιδράσει ἀναλόγως, παθητικῶς ἀλλὰ καὶ ἐνεργητικῶς.
   Ἐννοεῖται οἱ ἀντιεξουσιαστικὲς ἐνέργειες τοῦ λαοῦ, ἐπιτελούμενες μὲ σκοπὸ τὴν ὑπονόμευση τοῦ καθεστῶτος, περιλαμβάνουν ὅλο τὸ φάσμα τῶν ἀντικαθεστωτικῶν δραστηριοτήτων, ἀσφαλῶς καὶ τὴν διὰ παντοίων τρόπων ἀποφυγὴ καταβολῆς φόρων. Ἀναμφίβολα ὁ λόγος τοῦτος, ἀπὸ «συνετοὺς» ἀνθρώπους, αὐτοὺς τοὺς «νομοταγεῖς» ποὺ τοὺς παρουσιάζει ἡ ἐξαρτημένη τηλεόραση πληθωρικῶς, θὰ ἀντιμετωπισθεῖ ὀργίλως.  
   Ὠθοῦμε τὸ ἐνδεχόμενο στὴν πιὸ ἀκραία περίπτωση: Ἔχετε τὸ τελευταῖο χρηματικὸ ἀπόθεμα καὶ τὸ ἀπαιτεῖ ἡ ἐφορία, ἐνῶ ἡ οἰκογένειά σας ἀντιμετωπίζει, ἂν δὲν τὸ βιώνει, τὸ φάσμα τοῦ λιμοῦ. Τὶ θὰ εἶστε, ἐὰν τὸ ἀπόθεμα ἐκεῖνο «ἀκουμπήσετε» στὴν ἐφορία Ἕνας βλάκας !

Οι ΣΚΟΥΠΙΔΟ-τράπεζες των ΣΚΟΥΠΙΔΟ-εβραίων και τι ποσά κερδίζουν ... ξυνόμενες ... ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ του ΣΑΤΑΝΑ !

        Και οι τράπεζες ... ευημερούν ! ... 
                         (Τις λέξεις "το δευτερόλεπτο" να τις θέσετε κάτω από τις λέξεις "113 ευρώ)
                        (Τις λέξεις "θεραπεύσει. Σκεφτεί-" θεωρήστε τις ως τοποθετηθείσες στην δεξιότερη   
                          στήλη, την δεύτερη)
  Πρόσφατα μεγάλη      λάθος στις πράξεις !  σης του ασφαλιστικού
Ελληνική ιδιωτική        113 ευρώ το δευτε-    συστήματος καλείστε
τράπεζα ανακοίνωσε    ρόλεπτο ! Αν τώρα     να βγείτε αργότερα 
με κομπασμό και έ-      λέγατε στην συγκε-   στην σύνταξη, να πλη-
παρση ότι μόνο το      κριμένη τράπεζα αντί  ρώσετε περισσότερες
2007 τα καθαρά έ-      να κάνει αυτή την        εισφορές και να πά-
σοδά της ανήλθαν      δουλειά, να είχε ένα     ρετε μικρότερη σύν-
στο εξωφρενικό των   μηχανάκι και να κό-    ταξη. Γιατί άραγε δεν
850.000.000 ευρώ.     βει χρήμα μόνη της      θα μπορούσαν τα α-
  Προσπαθώντας να   είμαι βέβαιος ότι, θα     σφαλιστικά ταμεία,
αντιληφθώ το μέγε-   αρνιόταν, γιατί α-          να κάνουν και αυτά
θος του κέρδους και  πλούστατα δεν την        μια τράπεζα εργαζο-
τις επιπτώσεις του     συμφέρει. Θα χάσει !    μένων με τα αποθεμα-
στην Ελληνική κοι-    Χρειάζεται περισσό-    τικά των ταμείων τους
νωνία σας καλώ να     τερο χρόνο, να τυπώ-   να δανείζουν, αντί να
πάρετε μαζί μου το     σει ένα χαρτονόμισμα  δανείζονται, να που-
κομπιουτεράκι, να      των 100 ευρώ. Για να   λούν ομόλογα, αντί
δούμε πως προκύ-      περάσει μελάνι από τη  να αγοράζουν κρυφά
πτει αυτός ο πακτω-   μια και την άλλη πλευ- ομόλογα, που δίνουν
λός κέρδους. Κατ'       ρά του χαρτιού, να το   μίζες στους αετονύ-
αρχήν όταν λέμε         βάλει και να το βγάλει  χηδες του συστήμα-
καθαρά κέρδη εννο-   απ' την πρέσα, θα χρει- τος. Αν είχαν αφήσει
ούμε η τράπεζα να      αστεί περισσότερο χρό- τους εργαζομένους,
έχει εξοφλήσει τους    νο από το ένα δευτερό-  να δημιουργήσουν
μισθούς των υπαλ-      λεπτο ! Δεν τη συμφέ-   μια τέτοια τράπεζα,
λήλων της, τα ασφα-   ρει ! Θα χάσει !            δευτερόλεπτο το δευ-
λιστικά τους ταμεία,   Και αυτά τα κέρδη εί-   τερόλεπτο το Ασφα-
την περίθαλψη, τα εν- ναι τα κέρδη μιας μόνο   λιστικό θα λύνον-
νοίκα για τα υποκατα- τράπεζας, από όλες αυ-   ταν. Και τα χρήμα-
στήματα, τα φώτα, τα  τές που δραστηριοποι-    τα θα επέστρεφαν
νερά, τα τηλέφωνα,      ούνται στην Ελλάδα.    με το μέρισμα στους
τα χαρτιά και τα φαξ.   Βάλτε με το νου σας     καταθέτες εργαζο- 
Τα έξοδα της διοίκη-    τι ποτάμι χρήματος κυ-  μένους, που θα εί-
σης, τις δημόσιες σχέ-  λά στα χρηματοκιβώτιά χαν κάθε λόγο, να
σεις της και πλείστα     τους και αναρωτηθείτε   στηρίξουν την τρά-
όσα έξοδα έχει καθη-   μαζί μου, από που προ-  πεζά τους με τις κα-
μερινά μια τράπεζα.     κύπτει όλο αυτό το         ταθέσεις τους. Αλ-
Η συγκεκριμένη λοι-    κέρδος !                          λά ποιά κυβέρνηση
πόν τράπεζα, αφού            Δεν στοκάρει            να το κάνει αυτό !
πλήρωσε όλες τις υ-          εμπορεύματα            Πιο κανάλι της τη-
ποχρεώσεις της, κα-      Δεν φτιάχνει αυτοκί-     λεοράσεως να σας
τάφερε, να βάλει στο   νητα, δεν στοκάρει εμ-   πει αυτή την αλή-
παντελόνι της και 850  πορεύματα, δεν χρησι-   θεια, όταν όλα μα
εκατ. ευρώ. Άν τώρα    μοποιεί πρώτες ύλες,      όλα τα κεντρικά
κάνουμε μαζί την διαί- δεν φτιάχνει μηχανές.     δελτία ειδήσεων
ρεση με τις 52 εβδομά- Απλά ανακυκλώνει        ξεκινούν από το
δες, που έχει ένα έτος,  τα δικά σας χρήματα.     σήμα τους με το 
θα διαπιστώσουμε ότι,  Ατέρμονα, συνεχώς       ρολόϊ της κάθε μια
κάθε εβδομάδα κερδί-   και αδιαλείπτως τα        τράπεζας, που αν
ζει πάνω από 16 εκ. ευ- παίρνει από την μια       μη τι άλλο, σας
ρώ. Διαιρέστε τώρα το  τσέπη και τα δίνει          εμπαίζει, θυμίζον-
ποσό αυτό για τις 5 ερ-   άλλη. Αυτή είναι η       τάς σας πως ο χρό-
γάσιμες ημέρες της εβ-   πιο μεγάλη γάγγραι-     νος κυλά εις βάρος
δομάδος και θα διαπι-     να, πληγή που συνε-     σας ...
στώσετε ότι, κάθε μέρα  χώς αιμορραγεί και έ-     Δημ. Καψώτης
πάνω από 3 εκατ. ευρώ   τσι όπως έχουν τα            "ΑΛΦΑένα"
είναι το κέρδος της.        πράγματα ουδείς έχει             2008
        113 ευρώ                        τη βούληση, να την                                             το δευτερόλεπτο                 θεραπεύσει. Σκεφτεί-     
Συνεχίστε μαζί μου             τε τώρα τι τραβάτε ό-   
την διαίρεση ανά ώ-       λοι εσείς, από το Α-   
ρα, λεπτά και δευτε-       σφαλιστικό, τις μικρο-   
ρόλεπτα και θα δεί-        διαχειριστικές πολιτι-  
τε έκπληκτοι ότι, για      κές των κρατούντων 
κάθε δευτερόλεπτο         και την μέγγενη που   
η συγκεκριμένη τρά-      συνθλίβει καθημερινά
πεζα καταφέρνει, να       τα όνειρά σας.  σα από 
βγάλει καθαρό κέρ-              Ενδιαφέρον           
δος 113 ευρώ ! Ναι,          για την επιβίωση  
δεν κάνετε κανένα          Στο όνομα της επιβίω- 

Και μόνο γι' αυτόν τον λόγο πρέπει, να πάψετε, να αποκαλείτε ... μελτέμι τον άνεμο ... Ετησία !

Παράδοση του τουρκικού αεροσκάφους 
θαλάσσιας επιτήρησης CASA CN-235 Meltem ΙΙ
   Η Τουρκία παρέλαβε, από την εταιρεία Thales, το πρώτο από τα τα τρία αεροσκάφη θαλάσσιας επιτήρησης του προγράμματος Meltem II. Το αεροσκάφος θα χρησιμοποιηθεί από την τουρκική Ακτοφυλακή και θα έχει ως έδρα την Αεροπορική Βάση Σμύρνης σύμφωνα με την ιστοσελίδα  thalesgroup.com.
   (Περισσώτερα εις το κάτωθι Ιστολόγιον δημοσιεύσεως της ειδήσεως)
   Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr            

Οι ΠΡΟΔΟΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ της Ελλάδος, όπως ο αλβανο-κοσσοβάρος πάγκαλος (η γνωστή ομιλώσα και βαδίζουσα σκατομηχανή), ο λεπρός ΣΚΟΥΠΙΔΟ-εβραίος σημίτης και τ' άλλα παιδιά, αποτελούν τους ΧΕΙΡΩΤΕΡΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ των Ελλήνων, του Λαού, της Ελλάδος ! Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΕΜΦΑΝΗΣ, ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΣΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ... ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΑ ΜΑΣΩΝΙΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ... ΒΛΕΠΟΥΝ ! ΕΝ Ω ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΣΚΑΤΑ, ΑΝΤΙ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ, ΚΑΝΟΥΝ, ΟΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ : ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ, ΚΛΕΒΟΥΝ, ΓΑΜΟΥΝ ! ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ! ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ! ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

ΙΜΙΑ-ΕΥΠ-CIA : Η τελευταία νύχτα ... Tα φοβερά ντοκουμέντα !

    Αποκάλυψη : Ποτέ οι Αμερικανοί δεν έθεσαν θέμα απομάκρυνσης της Ελληνικής Σημαίας από τα Ιμια !
  Σημίτης προς τον Διοικητή της ΕΥΠ  Βασιλικόπουλο : «το θέμα το χειρίζεται ο κ. Πάγκαλος, μην κάνετε τίποτα, μην ασχοληθείτε άλλο !!!»  
    Λίγα 24ωρα πριν από την κορύφωση της κρίσης, οι Ελληνικές Μυστικές  Υπηρεσίες

πήραν στα χέρια τους το περιεχόμενο μιας συνομιλίας του τότε αρχηγού του Τουρκικού ΓΕΝ ναυάρχου Ερκαγια, ο οποίος εξηγούσε ότι η ιστορία των γκρίζων ζωνών ήταν «δικό του παιδί».
.................................................................................................................................
............................................................................................................................
  Αμέσως μετά άρχισε μια συζήτηση για την ακριβή διατύπωση, αν θα αναφερόταν σε λίγους (few), κάποιους (some of them) ή κάποια άλλη φράση. Ο αρχηγός της ΕΥΠ ρώτησε τον Μπιλ P. αν στη φόρμουλα της CIA ετίθετο ζήτημα απομάκρυνσης της Ελληνικής Σημαίας από τα Ιμια. «Οχι, σε καμία περίπτωση» απάντησε εκείνος. 
   (Περισσώτερα εις το κάτωθι Ιστολόγιον δημοσιεύσεως του κειμένου)
    Βετεράνος 

Τι θα έριχναν, τα ισλαμιστικά-σατανιστικά ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ; Την Ιστοσελίδα του ... αρχιραβίνου του ΣΚΟΥΠΙΔΟ-ισραήλ ; ...

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Ισλαμιστές χάκερ έριξαν την σελίδα της Μητροπόλεως Πειραιώς

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Μέ μεγάλη ὀδύνη ἀλλά καί μέ πολύ θάρρος αἰσθανόμεθα τήν ὑποχρέωση νά ἐνημερώσωμε τά μέλη καί τούς φίλους τῆς ἰστοσελίδος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς
imp.gr ὅτι χθές 29 Ἰανουαρίου τό μεσημέρι ἐπετέθησαν στήν ἰστοσελίδα τῆς Μητροπόλεως μουσουλμάνοι πειραταί τοῦ διαδυκτίου (hackers) ἀπό τό Ἀφρικανικό Τσάντ μέ ἀποτέλεσμα νά τήν ἀπενεργοποιήσουν διά διάστημα πέντε ὡρῶν μέχρις ὅτου κατορθώσαμε νά ἐπανέλθη εἰς λειτουργίαν. Κατά τήν διάρκεια τῆς ἐπιθέσεως καί καταλήψεως τῆς ἰστοσελίδος προέβαλον οἱ ἀγαπητοί ὀπαδοί τῆς ψευδοῦς θρησκείας τοῦ Ἰσλάμ πού διασπείρει τό μῖσος, τήν ἐμπάθεια καί τήν ἐχθρότητα μεταξύ τῶν ἀνθρώπων τήν εἰκόνα πού ἀκολουθεῖ.
Καταγγέλομε τό ἀπαράδεκτο αὐτό γεγονός πού ἀποδεικνύει πλήρως διά μίαν εἰσέτι φοράν τήν ἐπιθετικότητα τῶν ὀπαδῶν τοῦ φονταμενταλιστικοῦ Ἰσλάμ πού ἐπιμελῶς ἀποκρύπτει τό εἰδεχθές πρόσωπόν του πού πηγάζει ἀπό τήν δῆθεν ἀποκάλυψι τοῦ Κορανίου. Ἀφιερώνομε τό γεγονός στούς ἀφελεῖς συμπατριῶτας μας μέ τά πολυπολιτισμικά ἰδεώδη.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ! ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ! ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Διαβάστε τη διαμαρτυρία της Παθολόγου Ελένης Γεωργιάδου από τη Σκύρο για το νέο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και βγάλτε τα συμπεράσματά σας... Ελένη Γεωργιάδου Σκύρος 22/1/13 Ειδικός Παθολόγος κ. Υπουργό Υγείας, κ. Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κ. Πρόεδρο ΗΔΙΚΑ Κοιν: Βουλευτές Ν. Εύβοιας, Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο Ιατρικό Σύλλογο Εύβοιας, Λοιπούς Ιατρικούς Συλλόγους, Μ.Μ.Ε. Θέμα: Φωνή απόγνωσης για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση από το φουρτουνιασμένο Αιγαίο. Κύριε Υπουργέ Υγείας, κύριοι Πρόεδροι, κύριοι υπεύθυνοι για την νομοθεσία στο χώρο της υγείας, σας συγχαίρω για τη μεγάλη σας ανακάλυψη και καινοτομία: ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ονομάζομαι Ελένη Γεωργιάδου, είμαι ειδικός παθολόγος στη νήσο Σκύρο. Πρόκειται για νησί 4000 κατοίκων που το καλοκαίρι υποδέχεται πάνω από 30.000. Υπάρχει ένα Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο (όχι Κέντρο Υγείας). Το κλιμάκιο ιατρών της Πολεμικής Αεροπορίας από το 251 ΓΝΑ που ερχόταν για μια εβδομάδα το χρόνο στο νησί, σταμάτησε προ 2ετίας την πολύτιμη προσφορά του (πιθανώς λόγω οικονομικών περικοπών). Το σύστημα που όπως έλεγε ο κος Λοβέρδος θα βάλει τάξη στην υπερσυνταγογράφηση και στη σπατάλη του ΕΟΠΥΥ και θα βοηθήσει ασφαλισμένους, ιατρούς, φαρμακοποιούς, ήταν η μεγαλύτερη ΑΠΑΤΗ που έγινε ποτέ στο χώρο της υγείας και ο υπέρτατος εξευτελισμός τόσο των ασθενών, όσο και του ιατρικού κλάδου. Βάλατε μία από τις μεγαλύτερες επιστήμες, την Ιατρική, σ'ένα απύθμενο καζάνι γραφειοκρατίας και αποσυντονίσατε τον εγκέφαλό μας από τον αληθινό σκοπό του: τη σωτηρία του ανθρώπινου σώματος, την εμψύχωση και την συμπαράσταση στον ψυχικό πόνο του συνανθρώπου μας. Μετατρέψατε μία 5λεπτη απασχόληση (ιατρού - ασθενούς) σε πολύωρη, πολυήμερη ταλαιπωρία, πολλές φορές άκαρπη. Από τα ξημερώματα μαζεύεται ο κόσμος έξω από τα ιατρεία για να πάρει σειρά για τα φάρμακά του (ιδίως μετά τις λήξεις των επαναλαμβανόμενων απεργιών των φαρμακοποιών). Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε, διότι μόλις το σύστημα ανοίγει, πέφτει από υπερφόρτιση. Οι ασθενείς γίνονται έξαλλοι, οι γιατροί χάνουν την υπομονή τους και μέχρι το μεσημέρι εγκαθιστούμε ξανά και ξανά κωδικούς και μπες-βγες σε μια ταλαιπωρία ανείπωτη πέρα από κάθε όριο και τρόπο περιγραφής. Πώς να εξετάσουμε τον ασθενή και να είμαστε ευγενείς, υπομονετικοί, θεραπευτές και συμπαραστάτες, όταν η συνταγογράφηση έχει μετατραπεί σε επείγον και οι ασθενείς μας χτυπούν τις πόρτες και μας απειλούν με απίστευτες λεκτικές εκφράσεις, νομίζοντας ότι εμείς δεν θέλουμε να τους εξυπηρετήσουμε. Οι ίδιοι ασθενείς επί 3-4 ημέρες επανέρχονται με ΤΑΧΙ, καρότσες αγροτικών, λεωφορεία και συνοδεία μπαστουνιών και να τους εξηγείς ότι: Λυπάμαι! Δεν δουλεύει πάλι το σύστημα, ή κάτσε μέχρι τις 6 το απόγευμα (διότι ίσως το μεσημέρι αποφορτιστεί). Σας υπενθυμίζω ότι στο νησί υπάρχουν δύο υπολογιστές, ο δικός μου και ένας του περιφερειακού ιατρείου. Κι αν τύχει και δουλέψει αυτή η απάτη, χρειάζεται 30 - 40 λεπτά, σε περίπτωση 2 ή 3 συνταγών, με συνοδά παραπεμπτικά εργαστηριακών εξετάσεων, μετά την αναγραφή τους, όπως παλιά, και στο βιβλιάριο, την καταχώρηση στο βιβλίο εισερχομένων και χειρόγραφη απόδειξη για εισόδημα από 5 έως 10 ευρώ. Διότι εμείς οι μη συμβεβλημένοι αλλά πιστοποιημένοι ιατροί στο e-syntgografisi απλήρωτοι από το 2010, από το αναξιόπιστο κράτος παίρνουμε από 5 έως 10 ευρώ για συνταγές - παραπεμπτικά. Αλλά ακόμα και αυτά τα λίγα χρήματα δεν μας αφήνετε να τα εισπράξουμε εφόσον διώχνουμε τον κόσμο, ο οποίος έρχεται τις περισσότερες φορές για συνταγογράφηση και όχι για εξέταση. Είναι εξαθλιωμένος και φτωχός. Και ρωτάει: - Γιατρέ θα μου πάρεις την πίεση; - Ευχαρίστως. - Θα μου πάρεις και ένα σάκχαρο; - Ευχαρίστως. - Να κάνω και μια ερώτηση; - Ευχαρίστως - Τι είναι ο πόνος που νιώθω στο στήθος και με χτυπάει στην πλάτη; Ο γιατρός χλωμιάζει. Κάνει πλήρη εξέταση με καρδιογράφημα και διαπιστώνει οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου και πασχίζει για την διακομιδή του με 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Και φυσικά δεν θα ζητήσουμε το αρχικό 5ευρω σε τέτοιες επείγουσες καταστάσεις. Και ο κόσμος το αναγνωρίζει και επανέρχεται με 5 αυγά, λίγο λάδι ή λίγα χόρτα που μάζεψε ο εμφραγματίας για να ευχαριστήσει τον γιατρό του, ή κάποιος άλλος για να εξεταστεί άνευ χρημάτων. Εσείς όμως ζητάτε λεπτομερή καταγραφή εισοδημάτων. Άρα εμείς πρέπει να καταγράφουμε στις αποδείξεις 5 αυγά, λίγα χόρτα ή 1kg ντομάτες; Πολλοί συνάδελφοι δεν έχουνε καλή σχέση με τους υπολογιστές και την τεχνολογία. Την Ιατρική τη διδαχτήκαμε στα Πανεπιστήμια, στα επείγοντα των νοσοκομείων, στις εντατικές, στα αμφιθέατρα και στα ανατομεία. Το βάρος έκαστου βιβλίου ισοδυναμεί με το βάρος ενός τούβλου και συρρικνώνεται στο σκληρό δίσκο του εγκεφάλου μας, όχι σε κάποιου υπολογιστή. Πολλοί από εμάς προσλάβαμε άτομα για γραμματειακή υποστήριξη, ώστε να ασχοληθούμε με τον ίδιο τον ασθενή και όχι με την γραφειοκρατία. Δυστυχώς όμως βρέθηκαν άνευ αντικειμένου αφού είναι αδύνατο να γνωρίζουν δραστικές ουσίες για να μπορούν να βοηθήσουν στη διαδικασία της συνταγογράφησης κι έτσι σύντομα θα απολυθούν. Πριν το εφαρμόσετε... 1. Μήπως σκεφτήκατε να μας εκπαιδεύσετε; Αλλά εσείς ξέρατε τι κάνατε. Διότι κάθε εβδομάδα ή μήνα θα αλλάζατε πάλι τις οδηγίες, την επιφάνεια εργασίας, τα ποσοστά συμμετοχής των φαρμάκων και θα αναιρούσατε τις προηγούμενες αποφάσεις και η εκπαίδευση θα πήγαινε χαμένη. 2. Πριν επιβληθεί, γιατί δεν το δοκιμάσατε για 10.000.000 ανθρώπους και αφού λειτουργήσει και πάρετε τις τελικές σας αποφάσεις να το εφαρμόσετε τελειοποιημένο, άνευ προβλημάτων; 3. Μήπως σκεφτήκατε ποτέ όλους εμάς, τις φωνές του Αιγαίου, του Ιονίου, των ακριτικών και ορεινών περιοχών, τη δυσχέρεια μετάβασης των ασθενών μας στα κοντινότερα νοσοκομεία; Σας ενημερώνω λοιπόν ότι λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας, άλλοι μείναμε χωρίς ρεύμα, χωρίς θέρμανση, άλλοι χωρίς νερό, άλλοι χωρίς τηλέφωνο και εσείς καμαρώνετε για το επίτευγμά σας. Την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Οι γιατροί της ακριτικής Ελλάδας δεν μπορούμε να έχουμε εύκολες προσβάσεις στο internet ακόμη κι αν το σύστημα δούλευε. Δεν κουβαλιέται υπολογιστής-εκτυπωτής στον ορεινό βοσκότοπο της Νότιας Σκύρου, στους υπερήλικες κατάκοιτους ανθρώπους αυτού του ιερού βράχου, στα στενά ανηφορικά σοκάκια ενός μέτρου φάρδους ή στις πλαγιές του Πηλίου, του Μετσόβου, του Έβρου κλπ. Γιατί εσείς ζητάτε φυσική παρουσία του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της συνταγογράφησης γεγονός που όπως αντιλαμβάνεται ο κοινός νους είναι πολλές φορές αδύνατο. 4. Σκεφτήκατε ότι ζητάτε γνωμάτευση από ιατρούς άλλης ειδικότητας για να τους συνταγογραφήσουμε τα φάρμακα οι παθολόγοι, οι γενικοί ιατροί κλπ, ότι στα νοσοκομεία οι ιατροί κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να σώσουν το επόμενο νούμερο αναμονής; Ποια γνωμάτευση να του ζητηθεί στις 5 τα ξημερώματα; (Έξω από την πόρτα γίνεται «πόλεμος»). Κι αν ο ασθενής χρειαστεί φάρμακα, αρχίζει ο Γολγοθάς του. 5. Προ τριμήνου χρειάστηκε να συνταγογραφήσω σε τέκνο, (έμμεσο ασφαλισμένο σε κυρία 39 ετών). Το ΑΜΚΑ του παιδιού δεν ήταν σωστό απ 'ότι διαπίστωσα. Ήταν το ΑΜΚΑ του 40χρονου πατέρα που είχε αυτοκτονήσει και στο παιδί είχε περαστεί κατά λάθος το ΑΜΚΑ του συγχωρεμένου. Γιατί στο e-syntagografisi υπάρχουν αναρτημένοι οι πεθαμένοι άνθρωποι από 7ετίας; Γιατί δεν ενημερώθηκαν από τα ιατρικά πιστοποιητικά των Ληξιαρχίων ότι ο ασθενής απεβίωσε; Εμείς πώς να το γνωρίζουμε; Στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση δεν έχει φωτογραφίες. Ποιων τα λάθη πληρώνουμε οι γιατροί; 6. Μας υποχρεώσατε (μέσω ΦΕΚ) να ελέγχουμε τις ασφάλειες των ασθενών για να συνταγογραφήσουμε ή να εξετάσουμε. Που ζείτε; Τουλάχιστον το 30% των ασθενών μας είναι με ληγμένες ημερομηνίες - απλήρωτες ασφάλειες ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΟΓΑ. Δεν δικαιούνται ούτε εμβόλια για τα παιδιά τους. Κι αν είσαι για νοσηλεία τότε στην διακομιδή σου τραγούδα: «Αν ήμουν πλούσιος». Διότι εξερχόμενος από τη νοσηλεία για χολοκυστεκτομή ο μόλις απολυμένος υπάλληλος ή κατεστραμμένος ελευθεροεπαγγελματίας θα πληρώσει τιμολόγιο στο γραφείο κίνησης και πιθανώς θα χρειαστεί έρανο για να πάρει εξιτήριο. Τόσα χρόνια πλήρωνε κανονικά τις εισφορές του. Τώρα που περνάει δύσκολες ώρες δεν του δώσατε ούτε καν περίοδο χάριτος ώστε να μπορεί να δικαιούται έστω για ένα εύλογο διάστημα τα φάρμακά του. Εμείς οι ιατροί υποκύψαμε και γίναμε ελεγκτές του κράτους. ΚΑΚΩΣ. Είμαστε υπεύθυνοι για την υγεία και τη ζωή του. Εσείς είστε όμως υπεύθυνοι του θανάτου του (αν συμβεί) διότι βάση νόμου δεν επιτρέπεται να συνταγογραφήσουμε στο βιβλιάριο τα φάρμακα που χρειάζεται. 7. Δημιουργήσατε τον ΕΟΠΥΥ, διαχωρίσατε φάρμακα υψηλού κόστους με απαραίτητη την μετάβαση μηνιαίως των ασθενών στην Αθήνα, στα κεντρικά του ΕΟΠΥΥ. Ποιας κατηγορίας ασθενών; Των ογκολογικών περιστατικών με οστικές μεταστάσεις, των νεφροπαθών, των αναπήρων από ρευματικά νοσήματα; Και σας περιφρόνησαν! Μην φοβάστε! Αποφάσισαν να πεθάνουν στη γη που γεννήθηκαν. Δεν μπορούν να πηγαινοέρχονται ανήμποροι σωματικά και ψυχικά στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ στην Αθήνα κι έτσι μπορείτε να περηφανεύεστε για την μείωση του φαρμακευτικού κόστους. «Φεύγουν» καρκινοπαθείς στα χέρια μας ο ένας μετά τον άλλο αλλά τουλάχιστον περήφανοι διδάσκοντάς μας μαθήματα ζωής και αξιοπρέπειας. 8. Προ μηνών αναρτήσατε στον ΕΟΠΥΥ ότι οι μη συμβεβλημένοι ιατροί δεν μπορούν να γράφουν πάνω από δύο συνταγές τον μήνα ανά ασθενή. Συνοδεύεται μάλιστα και από ποινικές ρήτρες. Δηλαδή αν παίρνει 7 φάρμακα ή 8 θα γυρίζει την Αθήνα ή τα νησιά να βρεί τις αντίστοιχες ειδικότητες για συνταγογράφηση. Είναι ντροπή κύριοι, διότι ο οποιοσδήποτε καταλαβαίνει ότι μας τιμωρείτε επειδή δεν δεχτήκαμε να συμβληθούμε με το υπέροχο δημιούργημά σας, τον ΕΟΠΥΥ. Γιατί οι συμβεβλημένοι μπορούν να γράφουν 10 συνταγές; Η ιατρική μας δεοντολογία δεν το επιτρέπει αυτό το βασανιστήριο στο συνάνθρωπό μας. 9. Και τέλος. Σταματήστε την ιστορία με τα γενόσημα που μπερδέψατε τα εγκεφαλικά μας κύτταρα, τόσο των γιατρών αλλά κυρίως των ηλικιωμένων ασθενών μας. Έως τώρα γνώριζαν ότι το χάπι τους ήταν το κίτρινο χαπάκι με το ροζ κουτάκι κι εδώ και λίγο καιρό ένα μήνα είναι μπλε, τον άλλο κόκκινο και τον άλλο μαύρο. Διότι δεν λάβατε υπόψη σας ότι το 20% περίπου των ελλήνων είναι αναλφάβητοι. Κι αν τόσο πολύ σας ένοιαζε το φθηνότερο και καλύτερο φάρμακο ας επιβάλατε νόμο ώστε να έχουμε μόνο ελληνικά γενόσημα ώστε να αναπτυχθεί τουλάχιστον η ελληνική φαρμακοβιομηχανία και όχι το φθηνότερο πακιστανικό, μπαγκλαντέζικο, ινδικό που δεν γνωρίζουμε εάν υπάρχει εκεί αντίστοιχος ΕΟΦ και πως λειτουργεί. Διότι αν υπήρχε δεν θα βρισκόταν θραύσματα γυαλιού στα φάρμακα αυτών των χωρών όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα από τα ΜΜΕ. 10. Αποφασίσατε να κάνετε την Ελλάδα ένα μεγάλο αυτοματοποιημένο Memorial. Συγνώμη κύριοι! Μιλάμε για την ίδια χώρα; Την Ελλάδα; Και κάτω από την επήρεια ποιου παράγοντα αποφασίσατε; Πανικού, πίεσης ή ουσιών; Αν έγινε από άγνοια ή αμέλεια σας κατανοούμε και σας συγχωρούμε. Διότι ανθρώπινος νους δεν χωράει αυτό που ζούμε εξαιτίας σας. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ ΣΑΣ!!! Οι Έλληνες ιατροί θα σας είμαστε ευγνώμονες για την ευθανασία αυτής της επιστήμης και της εξαγωγής στο εξωτερικό ενός τόσο μορφωμένου εμπορεύματος. Ευχαριστούμε τους εκάστοτε Υπουργούς Υγείας και τους νομοθέτες. Όταν όμως αρρωστήσει κάποιος (που δεν το εύχομαι) θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού στον ΕΟΠΥΥ, να εξεταστούν την ημερομηνία που θα βρεθεί το κενό, να περιμένουν υπομονετικά στα επείγοντα δημοσίου νοσοκομείου και όχι στα μεγάλα ιδιωτικά κέντρα ξενοδοχειακής υποδομής. Ίσως το ράντζο ενός διαδρόμου, η αναμονή για χειρουργικό κρεβάτι, η έλλειψη φαρμάκων και υλικών, η λήψη αμφίβολης ποιότητας γενοσήμων τους βοηθήσει να βρουν τη σωστή λύση για το εθνικό μας σύστημα Υγείας και τη βελτίωση του. Ζήστε λοιπόν μαζί μας κι ανάμεσά μας να μοιραστείτε λίγο τον κόσμο μας, διότι εμείς δεν φτάνουμε τον δικό σας. Ευχαριστώ θερμά για την υπομονή σας. Ελένη Γεωργιάδου

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Το ότι αποτελείτε ... βαρβάρους, εμείς το γνωρίζωμεν ! Αλλά και η δική σας ΟΜΟΛΟΓΙΑ δεν ... βλάπτει ...

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ
Αγόρασε πλοίο σεισμικών ερευνών η Τουρκία - 
Το βγάζει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα !
Την αγορά πλοίου σεισμικών ερευνών το οποίο μπορεί να διεξάγει δισδιάστατες και τρισδιάστατες  έρευνες ανακοίνωσε ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Taner Yıldız .
Ο Taner Yıldız ανακοίνωσε την αγορά (κατ'άλλες πηγές μακροχρόνια μίσθωση) ενός πλοίου σεισμικών ερευνών που "έχει αποδείξει την αξία της σε διεθνές επίπεδο στις δισδιάστατες και τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες", όπως ανέφερε ο ίδιος..
«Πληρώσαμε γύρω στα 130 εκατομμύρια δολάρια. Θεού θέλοντος σήμερα θα περάσει από τα Στενά του Çanakkale και θα πλεύσει προς την Κωνσταντινούπολη ».
Ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων είπε ότι το πλοίο θα ονομαστεί «Barbaros Hayrettin Paşa» με τη συγκατάθεση και του Πρωθυπουργού, Recep Tayyip Erdoğan.
   (Περισσώτερα εις το κάτωθι Ιστολόγιον δημοσιεύσεως της ειδήσεως)
   Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Μέγας Βασίλειος, εκ της Νεοκαισαρείας του Πόντου και ουχί εκ της τουρκο-φιλανδίας ! ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ και της ΕΛΛΑΔΟΣ ! Δημιουργός της ... ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΣ ! Ολοκλήρου Πόλεως υπέρ των πτωχών, ορφανών, χηρών, ασθενών, απλούτων και πεινώντων !!! Ποίος ... κόκκινος νάνος των ΣΚΟΥΠΙΔΟ-ταρτάρων, μωροί και αποβλακωμένοι ; ... (Μόνη διαφωνία εμού ο διάλογος των δύο ιερέων εις το σημείον "Που είναι οι δικοί σου ;" "Και 'κείνος κατέβασε το κεφάλι". Αφού λίγο πριν αναφέρεται ο ιερεύς του Χριστού εις τους οπαδούς του Αρείου και τους γότθους του Αλάριχου, οι οποίοι κατέσφαξαν τους Έλληνας του Διός, ουδέν νόημα έχει η ερώτησις "Που είναι οι δικοί σου ;" Επίσης, ΟΡΘΟΤΑΤΗ, μεν, η ανάδειξις των ... ΓΟΤΘΩΝ του Αρείου, ως ανθελλήνων ... χριστιανών, αλλά ... "ελησμονήθησαν" τα ... εβραϊκά σκουπίδια, τα οποία δήθεν ησπάσθησαν τον Χριστιανισμόν και εμίσθωσαν τον Αλάριχον και τους γότθους του, προς εξόντωσιν των Ελλήνων της ηπειρωτικής Ελλάδος !)

Αι ... ιδεολογικαί βόμβαι, αι προτεινόμεναι υπό ... αγνώστου τινός και η ... αφλογιστία εκάστης μίας εκ τούτων ! 1

                                             ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΒΟΜΒΕΣ
( πρώτη  γραφή   6-1-2013 )

   ΄Εχει  λεχθεί  οτι  ο  Χριστιανισμός   ήταν  μια  ιδεολογική  βόμβα  των  περιούσιων  ενάντια  στην  Ρωμαϊκή   ΑυτοκρατορίαΔεν  το  πολυπιστεύω   αλλά  ας   εξετάσουμε  την  ιδέα  "ιδεολογική  βόμβα". 
  
Πώς  μπορεί   ένα  μικρό  υπόδουλο   έθνος    (όπως το Ελληνικό)  να  καταστρέψει   την  nea  taksi
   
Οι  ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΒΟΜΒΕΣ    φαίνονται  σαν  η  μόνη  επιλογή (οαρχαίος : Άσε τα σάπια, ρέ ! Η μόνη επιλογή είναι ο ΠΟΛΕΜΟΣ !).-

   
Η  nea  taksi    έχει  εξαπολύσει    επτά  ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ  ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ    για  να  υποδουλώσει  την  ανθρωπότητα (βλέπε http://lofos.info/pythas/dinei.html).
   
Εμείς   τί   ιδεολογικές   βόμβες   θα  μπορούσαμε  να  εξαπολύσουμε   σαν   αντίδοτο ;


   Ιδού  κάποιες  ιδέες

1)  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ   ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ :  Όποια   γυναίκα  θέλει  να  τεκνοποιήσει   χωρίς  να  είναι  παντρεμένη,  θα   έχει  πλήρη  υποστήριξη  απο  την  κοινωνία (οαρχαίος : από το κράτος και ουχί από την ... κοινωνία ... Το προτεινόμενον μέτρο θα οδηγήση εις την πλήρην διάλυσιν του θεσμού του γάμου !
Και θα μετατραπή η Ελλάδα σε ... δυτική Χώρα, όπου επικρατεί η ... μονο-γονεϊκή οικογένεια ...) (επιδόματα,  άδειες  κλπ ).  Αυτό  είναι   μια  βόμβα (οαρχαίος : ούτε βόμβαν αποτελεί η ... ιδέα ... σου, ούτε την φοβούνται εκείνοι, οι άντρες, οι οποίοι ακόμη σφάζουν τις γυναίκες και τις κόρες τους, όπως οι Έλληνες τις ... γίδες την Ανάστασιν ...) που   στοχεύει   σχεδόν  σε  όλο  τον  κόσμο.  Ο  μισός  πληθυσμός  (δηλαδή  οι  γυναίκες)  της  Τουρκίας,  του  Πακιστάν, του  Αφγανιστάν, της   Ινδίας, θα  γίνει  φανατικός οπαδός  μας και θα  εύχεται  να  βρεθεί  υπό  την  εξουσία  των  Ελλήνων . (οαρχαίος : ουδεμία γυναίκα ή κόρη του Πακιστάν και Αφγανιστάν γίνεται οπαδός μας ή ... εύχεται, να βρεθή υπό την εξουσίαν των Ελλήνων, όταν οι Έλληνες ... σέρνωνται υπό Προδοτών Πολιτικών, οι οποίοι καθημερινώς ξευτελίζουν διεθνώς την Χώρα ! Η ... ιδέα "σου" μόνον εν τουρκία ευρίσκει έδαφος, από μακρού χρόνου και ... άνευ της ... βόμβας εσού, λόγω της κρυπτο-Ελληνικής καταγωγής και της κρυπτο-Χριστιανικής Πίστεως του 1/3 των κατοίκων της τουρκίας ! Συνεπώς, η ... αξία της ... βόμβας "εσού" ... μηδενική) !

2)  ΟΙ  ΤΟΥΡΚΟΙ   ΕΙΝΑΙ   ΑΠΟΓΟΝΟΙ  ΛΕΥΚΩΝ :  Είναι  μια  βόμβα  που  απευθύνεται προς την Τουρκία.  Οι  Τούρκοι   που  κατοικούν  στα  παράλια  του  Αιγαίου το σκέφτονται κατά βάθος (οαρχαίος :δεν το σκέπτωνται, απλώς, αλλά το γνωρίζουν αρίστως ! Περιμένουν, όμως, τον Ελληνικόν Στρατόν, όπως καταλάβη τας περιοχάς εκείνας, ίνα εσωματωθούν πάραυτα εις τον Λαόν της Ελλάδος ! Έως τότε, απλώς, αγοράζουν ... εκατομμύρια αντίτυπα της ... Καινής Διαθήκης, αλλά εσύ, ως θα είδωμεν κάτωθι, είσαι και εναντίον των .... αβρααμικών θρησκειών ...) κάθε φορά που  κοιτάζονται στον  καθρέφτη.  Αντιπαθούν τους μογγολογενείς Τούρκους της  Ανατολίας. Σιχαίνονται  την  "τουρκιά" και  το  ισλαμισμόΒλέπουν προς την  Ευρώπη.(οαρχαίοςποιά Ευρώπη, καημένε ; Προς την Ελλάδαν βλέπουν !). Αντίθετα, οι  μογγολογενείς έχουν στραμμένο το βλέμμα προς τις στέππες της Ασίας και προς  την  Μέκκα. 
    Αυτή είναι μια βόμβα που υπάρχει ήδη στα θεμέλια της Τουρκίας. (οαρχαίος : Αυτή είναι μία ... υπαρκτή κατάστασις και ουχί βόμβα ! Ήτις ουδεμίας "ενεργοποιήσεως" ανάγκην έχει. Αρκεί ... να τους επισκεφθή ο Ελληνικός Στρατός ...)  Εμείς  αρκεί   να  την  ενεργοποιήσουμε. (οαρχαίος : Συνεπώς και η εν λόγω ... βόμβα ... "εσού
" μηδενικήν αξίαν έχει ...) !

3)  ΟΙ  ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ  ΕΒΡΑΙΟΙ   ΕΙΝΑΙ  ΚΑΤΑ  90 %  ΑΠΟΓΟΝΟΙ  ΧΑΖΑΡΩΝ :      Είναι  μια  βόμβα  που  απευθύνεται στο  Ισραήλ.  Οι  Εβραίοι  το  σκέφτονται   κατά  βάθος  κάθε  φορά  που  κοιτάζονται   στον  καθρέφτη .  Οι  πιό  πολλοί    γνωρίζουν οτι η  Παλαιά  Διαθήκη  είναι  παραμύθια Αντιπαθούν  τους   μελαψούς    σημίτες.
   Είναι  μια  βόμβα (οαρχαίος : Είναι υπαρκτή κατάστασις δεκαετιών, ως και αι δύο προηγούμεναι ... βόμβαι ... "εσού", και ουχί βόμβαι ...)   που  υπάρχει  ήδη   στα  θεμέλια του  ΙσραήλΕάν  καλέσουμε   τους Εβραίους (οαρχαίος : δηλαδή να καλέσουμε τους εχθρούς μας ; ... Έξυπνον, δεν λέω ...)  να ενταχθούν ξανά (οαρχαίος : και πότε ήσαν πάλιν μέλη της ... λευκής φυλής ; ... Που τις βρήκες τις ... κοτσάνες αυτές, συγνώμην ... βόμβες, και μας τις τσαμπουνάς ; ...) στην Λευκή Φυλή (αντί  να  την  υπονομεύουν με  τις "πολυπολιτισμικότητες" και  τις  "διαφορετικότητες") θα την ενεργοποιήσουμε. (οαρχαίος : ρέ μεγάλε, πράκτωρ ή εβραίος ; ... Ότι εκ των δύο και να είσαι, και η ... τρίτη ... βόμβα ... "εσού" μηδαμινήν αξίαν έχει ως προς ημάς τους Έλληνας) !

4)  ΑΠΟΡΡΙΨΗ  ΤΩΝ  ΑΒΡΑΑΜΙΚΩΝ   ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ : (οαρχαίος : εσύ την ονομάζεις ... αβρααμική ! Όσοι απόγονοι του αβραάμ και να την εμόλυναν, αποτελεί "θρησκείαν" των Ελλήνων και της Ελλάδος !)   Είναι  μια  βόμβα   που  απευθύνεται στην Τουρκία και το Ισραήλ. (οαρχαίος : άσε τα σάπια, ρέ πονηρέ ! Αυτή η ... βόμβα απευθύνεται μόνον εναντίον της Ελλάδος, ως ακριβώς είπεν και ο ... φίλος εσού ... κίσσινγκερ)
   Οι  Τούρκοι   αντιπαθούν  τους  χριστιανούς.(οαρχαίος : δική σου κατασκευή κι' αυτή ! Πονηρή ! Οι μογγόλοι τούρκοι μισούν τους Έλληνες, επειδή γνωρίζουν, ότι οι Έλληνες κατέστρεψαν την ... μακρυνήν πατρίδαν των. Γι' αυτό και στον ... αγώνα ποδοσφαίρου των Εθνικών Ομάδων εις Κωνσταντινούπολιν το ... πανό έγραφεν "Ούτε ο ... Δίας σας σώζει"... Άντε κάνε μας την χάρι και ... όργωσε κάνα χωράφι ...) !   Κατά  βάθος  θαυμάζουν  τον  αρχαιοελληνικό  πολιτισμό.(οαρχαίος : ... κατά βάθος ... θαυμάζω την ... άγνοιά σου ή το θράσος σου ...)   Εάν  εμείς   πετάξουμε   τον  χριστιανικό   μανδύα  και   φορέσουμε  την  ελληνική   χλαμύδα (οαρχαίος : σου προτείνω, να μην το κάνης, επειδή θα ... αερίζονται πολύ τ' ...... και κινδυνεύεις από ... μαγουλάδες ...)  τους  ενθαρρύνουμε  να  πετάξουν  και αυτοί   το  ισλαμικό    σαρίκι και να  ενταχθούν  στην  οικογένεια  των  Λευκών  εθνών.
   Όσο  οι  Εβραίοι  βλέπουν  οτι  λατρεύουμε τα εβραϊκής προελεύσεως είδωλα(οαρχαίος : είδωλο είσαι και φαίνεσαι, ... χαϊβάνι ...) είναι  πεπεισμένοι  οτι  είμαστε "γκόϊμ" και θα μας φέρονται ανάλογα (οαρχαίος : αλήθεια ; ... Τρέχω, ν' αγοράσω ... χλαμύδα ...).  Εάν   αποτινάξουμε την αβρααμική  θρησκεία θα καταλάβουν οτι ξυπνήσαμε. Θα  καταλάβουν οτι τους  συμφέρει  πλέον  ΝΑ  ΣΥΜΜΑΧΗΣΟΥΝ  μαζί  μας   παρά  να  μας   πολεμάνε.(οαρχαίος : και επειδή θ' αλλάξουμε θρησκεία, όπως θέλει ο ... φίλος εσού ... κίσσινγκερ, θα καταλάβουν, ότι ... ξυπνήσαμε και ότι, πλέον, τους ... συμφέρει (δεν μας είπες το γιατί ...) να ... συμμαχήσουν μαζί μας ... Κι' έπειτα ... ξύπνησες από το όνειρο ; ... Ποιούς επιχειρείς, να ... εξαπατήσης, ρέ ; ...) !

5)  ΤΟ   ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ   ΕΘΝΟΣ    ΕΙΝΑΙ   ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟ  :
   Είναι  μια  βόμβα (οαρχαίος : ποιά βόμβα, ρέ φουκαρά ; Γνωστοτάτη κατάστασις από ... αιώνος τουλάχιστον ...) που   στοχεύει  τo    σιδερένιο    χέρι  της   neas  taksis.
Οι Αμερικανοί το  ψιλοαντιλαμβάνονται (οαρχαίος : ... με εκατομμύρια Πατριώτες να εκπαιδεύονται στα όπλα, όταν εσύ ... κοιμάσαι, και με ... αντισιωνιστικές οργανώσεις μέσα στις ένοπλες δυνάμεις τους, το ... ψιλοαντιλαμβάνωνται ; ... Ρέ, άντε να οργώσης κάνα χωράφι !)  μέσα  στον  βαθύ   πνευματικό  λήθαργό  τους. (οαρχαίος : αποκλείεται, να ξεπερνά τον δικό σου, εκτός κι'άν είσαι ... βαλτός ...)  Εάν  εμείς  τους  το φωνάξουμε δυνατά θα ξυπνήσουν (οαρχαίος : το θέμα είναι, ποιός θα το φωνάξη δυνατά σε σένα, "εάν δεν βρέξης τον κώλο σου-πολεμήσης, ... ψάρια-νίκη δεν βλέπεις ...). Όταν θα στείλουν ένα  αεροσκάφος να μας βομβαρδίσει,  ο  πιλότος θα  αυτομολήσει προς εμάς και η nea  taksi θα καταρρεύσει (οαρχαίος : ... κι' ύστερα θα ξυπνήσης ; ...).

6)  ΗΡΘΕ   Η  ΩΡΑ  ΝΑ  ΠΑΨΕΙ  Η  ΦΑΓΩΜΑΡΑ   ΜΕΤΑΞΥ  ΛΕΥΚΩΝ  :
  Είναι  μια  βόμβα  που στοχεύει  στην  καρδιά  της  neas  taksis .
    Βορειοαμερικανοί,  Αργεντίνοι, Ευρωπαίοι,  Αυστραλοί, Ρώσοι, Εβραίοι(οαρχαίος : ώστε και οι ... εβραίοι, οι φίλοι σου ανήκουν εις την λευκήν φυλήν ; ... Να σου είπω, εάν εννοείς και την ... μπάσιντζερ, θ' αρχίσω, να το ... σκέπτομαι ... ), ΠΕΡΣΕΣ  πρέπει  να  γίνουμε  μια  γροθιά !  Δεν  νοείται   η  Γερμανία   να   υπονομεύει  οικονομικά την Ελλάδα και την  Ιταλία. Δεν νοείται ΗΠΑ και Ισραήλ να βομβαρδίζουν το Ιράν. Δεν  νοείται  ΗΠΑ  και  Ρωσία να  είναι  διαρκώς   στα  μαχαίρια (οαρχαίος : και ποιός σε βεβαίωσε, ότι είναι στα μαχαίρια τα δύο αυτά κράτη ; ... Μόνον οι γαμημένες πολιτείες Αμερικής και το ... ισραήλ τους βρίσκονται στα μαχαίρια ! Με όλο τον Πλανήτη ... Όπως βεβαίωσε ο ... Βανούνου) !   Δεν νοείται η Κίνα και η Ινδική  Χερσόνησος να ΕΞΑΠΟΛΥΟΥΝ   μετανάστες  και  οι  χώρες  των Λευκών να ΔΕΧΟΝΤΑΙ μετανάστες.
    Η Λευκή Φυλήη  φυλή  των  μεγάλων μαθηματικών και ναυτικών (οαρχαίος : κι' εγώ που νόμιζα, ότι το Έθνος των Ελλήνων ήτο η μήτρα των μεγάλων μαθηματικών, ναυτικών, και οτιδήποτε άλλο εγνώρισε η Ανθρωπότης !) πρέπει να  ξαναποκτήσει την θέση που της αρμόζει στην υδρόγειο. Οι Κινέζοι  δυναμώνουν. (οαρχαίος : με την βοήθεια των ... ΣΚΟΥΠΙΔΟ-εβραίων των γαμημένων πολιτειών Αμερικής)  Οι  Ινδοί  δυναμώνουνΟι  μελαψοί  Άραβες συνασπίζονταιΟι νέγροι και οι ινδιάνοι   ευχαρίστως  θα μας έσφαζαν. (οαρχαίος : με βοήθεια και υπόδειξη των ΣΚΟΥΠΙΔΟ-εβραίων των γαμημένων πολιτειών Αμερικής, της ΠΟΥΣΤΡΟ-αγγλο-σαξωνίας και του ΣΚΟΥΠΙΔΟ-ισραήλ)   Και  εμείς  αντί να μεριμνούμε για την επιβίωσή  μας,  φαγωνόμαστε μεταξύ  μας.

7)  ΙΕΡΑΤΕΙΟ  ΤΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
     Αυτή  η  βόμβα   θα  μπορούσε  και  απο  μόνη  της   να  διαλύσει  (οαρχαίος : ... κόψε κάτι, ρέ μεγάλε) την  nea  taksi . Οι   επιστήμονες παράγουν  (οαρχαίος : έτσι γενικά, οι επιστήμονες ; και οι ... εβραίοι επιστήμονες ; και οι μασώνοι επιστήμονες ; και οι πουλημένοι επιστήμονες ; Άνοιξες κάποτε το βιβλίο του Πασσά, προ 1/2 αιώνος, "ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ" ; Τι κατάλαβες, ότι οι ... επιστήμονες είναι ελεύθεροι, να κάνουν, ότι θέλουν, εναντίον της θελήσεως του σατανά και των επί γης οργάνων του ; ... Πότε είπαμε, ότι θα ... ξυπνήσης ; ... Εκτός κι' άν είσαι βαλτός ...), τα  όπλα,  τους  υπολογιστές   και  κάθε  είδους   συσκευή.  Η  nea  taksi   τα  χρησιμοποιεί  όλα  αυτά   για  να  διακινεί  το  χρήμα  της,  να  κατασκοπεύει  και  να   σκοτώνει  τους  πάντες  ( και  τους  επιστήμονες ! ).            

   Ακούγεται  σαν  κακόγουστο  αστείο   αλλά  είναι  η  αλήθεια.  Προικισμένοι  επιστήμονες  τρέχουν  με  τα  βιογραφικά  στο  χέρι  παρακαλώντας  να  προσληφθούν  απο  τις  πολυεθνικές   ενώ  οι  γόνοι   των  τραπεζιτών   απολαμβάνουν  τα  πάντα  απο  γεννησιμιού  τους   χωρίς   να  αποδείξουν  κανένα  προσόν  και  χωρίς  να   κατέχουν  καμμία  γνώση .
    Οι  επιστήμονες  θα  μπορούσαν  (οαρχαίος : μόνον θεωρητικώς ! Στην πράξη, τίποτε δεν μπορούν, να κάνουν !),  να   μηδενίσουν  τους  λογαριασμούς  των  τραπεζιτών  μέσα  στους  υπολογιστές.  Θα  μπορούσαν  να   τους  διοχετεύσουν   ενέσεις  με   καρκινογόνες  ουσίες (οαρχαίος : και γιατί δεν το κάνεις εσύ ; Σαν ... επιστήμων ... ομιλείς ...)  Τα  πάντα  θα  μπορούσαν  να  κάνουν  αρκεί  να  είχαν  το  δικό  τους Καθοδηγητικό  Ιερατείο.  Μήπως  ήρθε  η  ώρα ;

   
Οι  δημοσιογράφοι  λένε  "Είδηση   είναι  κάτι  που   γίνεται απο  πολλούς, κοντά  μας ".
    Εάν  βγεί  ένας  άνθρωπος   και  τα  φωνάξει  αυτά   δεν  θα   φτάσουν  στα  αυτιά  που   πρέπει  να  φτάσουν.  Εάν  όμως   ένα    ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ  (οαρχαίος :ώστε όλες τις παραπάνω μπούρδες τις εκστόμισες, ίνα ... δικαιολογήσεις την τελικήν πρότασιν εσού ! ... Συμβούλιο Ελλήνων ; Εμπρός σχημάτισέ το ! Με ποιούς ; Τους οποίους θα διαλέξει ποιός ; ... Μήπως η ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ... ευπ/κυπ ; ... ) δημιουργηθεί  και  τα  φωνάξει, θα διαπεράσουν  τους  τοίχους  των  ΜΜΕ και  θα  φθάσουν  εκεί  που  πρέπει.