Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009

Η ΕΛΛΑΣ ... ισχυροποιεί την μογγολο-τουρκία ...   Ώστε, ώ Αναγνώστα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Πατρίδος ημών των Ελλήνων (ουχί, δε των σκουπιδο-κρυπτο-εβραίων, κλπ) ηγόρασεν εκ της τουρκίας, προσφάτως και μέσω διαγωνισμού της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, 25 αυτοκίνητα λεωφορεία 20 θέσεων, αξίας μετά ΦΠΑ 3.088.146 Ευρώ !!!
   Το αυτό πράττει και το σκουπιδο-ισραήλ ; Αγοράζει προϊόντα εκ των εχθρών του ; ...
   Το, δε, εντός κύκλου επώνυμον εις την διάλεκτον των γότθων ισοδυναμεί προς το ... νεοελληνικόν ... Σημίτης ... 
   Έ ρε, ... ποντιακόν βερύκοκον ...  

Οι ... κρυπτο-εβραίοι, κλπ, βουλευταί ... "μας" ... 6

   θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, το κάτωθι δημοσίευμα και κατόπιν τα σχόλια εμού :


   Ώστε, και η εν λόγω βουλευτής ... κρυπτο-εβραία εστί ; ...
   Αλί και, τρίς, αλί !


Τάρανδοι, έλαφοι και έτερα ... κέρατα ...

   Ορών, ώ Αναγνώστα, τας εκπομπάς (των εσχάτων ημερών) των εταιρειών πωλήσεως τήλε οπτικού σήματος (και των ιδιοκτησίας του Κράτους "μας"), προς στιγμήν εσκέφθην, εάν διαβιώ εν χώρα βαρβάρων ή παπικών !
   Ποίαν σχέσιν έχωσιν μετά του Αγίου Βασιλείου εκ Καισαρείας αι έλαφοι, οι τάρανδοι, ο ... ερυθρός ... νάνος και οι μαυριδεροί ... καλικάντζαροι ; ...
   Τίνος λόγου ένεκεν "βομβαρδίζεται" η μεγίστη πλειονότης των νεοελλήνων, Χριστιανοί Ορθόδοξοι όντες ως προς το θρήσκευμα, μετά συμβόλων ετέρων λαών και δογμάτων θρησκείας ; ...
   Καλικάντζαρος, ήτοι σατανο-σκούπιδο, ο Άγιος Βασίλειος ;
   Ουδείς Ορθόδοξος Χριστιανός επανδρώνει το Κράτος "μας" ; ...
   Άει σιχτίρ ορντάν, κοπουκλεμέδες !
   (ως θα έλεγον, υβρίζοντες, οι εξάδελφοι, προφανώς, υμών μογγόλοι-τούρκοι)
   ... 

Η Χερσόνησος του Αίμου !   Ως φαίνεται, ώ Αναγνώστα, εκ του ως άνω δημοσιεύματος, προ έτους υφίστατο εισέτι, εις την εβδομαδιαίως εκδιδομένην εφημερίδαν υπό τον τίτλον "ΑΛΦΑένα", σελίς υπό τον τίτλον "Εδώ Βαλκάνια" !
                                                     

   Από μηνών, πλέον, η εν λόγω σελίς, εγκαταλείψασα τον κακόηχον και τουρκικής καταγωγής τίτλον ... μπαλκάνια, φέρει το αρχαίον όνομα της εν λόγω περιοχής, ήτοι "Στη Χερσόνησο του Αίμου" !
   Εύγε !
   Εις όσους συνετέλεσαν εις την αλλαγήν και εις όσους έλαβαν την εν λόγω ... Απόφασιν !
   Εάν, τέλος, προσθέσουν και την κατάληξιν -ν εις το "Στη", τότε θα έχουν ολοκληρώση την εκ νέου ... Ελληνοποίησιν της ονομασίας της εν λόγω περιοχής ...
   ...

Η αναγνώρισις της ανωτερότητος των Ελλήνων !   Εύγε !
   Εις τους φιλέλληνας Δημάρχους της περιοχής ταύτης της Αιγύπτου !
   Πόσας πινακίδας ώφειλαν, ώ Αναγνώστα, να τοποθετήσουν οι μογγόλοι-τούρκοι και οι σκουπιδο-κρυπτο-εβραίοι της τουρκίας ; ...
   Και πόσας οι ... πολιτισμένοι και σύμμαχοι ... βορειο-ιταλοί (ήτοι οι κυβερνώντες την ιταλίαν), επί της κάτωθεν της Νεαπόλεως (και ουχί Ναπόλεως, ουδέν σημαίνοντος) ιταλίας, ήτοι επί της ημισείας ιταλίας ; ...  (Salutate la Magna Grecia, ως τους λέγουν και οι κάτοικοι της πόλεως Crotone= Κρότων σήμερον) ...
   Ώχ ...

Αι ... ελισσάβετ ...

   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, το κάτωθι δημοσίευμα και κατόπιν τούτου τα σχόλια εμού :   Εάν ωνομάζετο η εν λόγω Δέσποινα ή Χρυσαλίς ή Σοφία ή Παρθένα ή Σουμέλα π.χ. Τρυφωνίδου (και ουχί Pull-ιου) θα είχεν την αυτήν ... "τύχην" ; ...
   Αποτελεί τούτο, όνομα βαπτιστικόν Ελλήνων το Γένος ;
   ...


Φιλέλληνες εκ της αυστρίας !   Ώστε, φιλλέλληνες της εν λόγω χώρας βαρβάρων γότθων, αλανών και ετέρων φυλών της σκυθίας, ... ίδρυσαν ομάδαν χορού, υπό τον Ελληνικόν τίτλον "Η Παρέα", η οποία, ενδεδυμένη ούσα μετά παραδοσιακών ενδυμάτων της Ελλάδος, παρουσίασεν χορούς εξ απάντων των περιοχών της Ελλάδος ;
   Άρα γε, υφίστανται εις την εν λόγω χώραν ομοειδείς ομάδαι, παρουσιάζουσαι χορούς εκ της ... μογγολίας, της αλβανίας, της βουλγαρίας, του ... σκουπιδο-ισραήλ, του αζερμπαϊτσάν, του τατζικιστάν, του μαρόκο, της ιαπωνίας, της κίνας, της ... γαλλίας, της ρουμανίας, της τσεχίας, της σουηδίας, των γ.π.α., του ... κάναντα, της ... αστράλιας, του ηνωμένου βασιλείου βρβάρων, κλπ, κλπ, κλπ, κλπ ...
   Υφίσταται λέξις εις τας διαλέκτους των εν λόγω, αλλά και πολλών ετέρων φυλών, περί της μουσικής ; ...
   Και ποία ταύτη ; Μήπως "ταμ ταμ" ; "ντούπ ντούπ" ; "ταρατατζούμ" ; ...
   Εύγε εις τους ως άνω απογόνους των βαρβάρων, οι οποίοι και δια του τρόπου τούτου ανεγνώρισαν την ανωτερότηταν του Έθνους των Ελλήνων ! 
  

Τα ... επώνυμα ... νεο-ελλήνων τινών 1   Εκ του ως άνω δημοσιεύματος, ώ Αναγνώστα, προκύπτει, ότι έναν αιώναν πριν την εποχήν ημών υφίστατο εις την Πλατείαν Συντάγματος, ήτοι εις το κέντρον της Πρωτευούσης της Ελλάδος, κατάστημα των ... συμπολιτών ημών (της εποχής εκείνης) Μπέκ και Μπάρτ !!!
   Αποτελούν ταύτα επώνυμα Ελλήνων το Γένος ; ...
   Κατόπιν του δημοσιεύματος τούτου, προκύπτουν αι κάτωθι (... ακανθώδεις ως προς ... ενίους) ερωτήσεις :
1) Εξολοθρευθέντων των Ελλήνων υπό των "Σκουπιδιών του Σύμπαντος" (προστησάντων προς τούτο "Τα Σκουπίδια της Γής"), ποίοι ήσαν οι κάτοικοι της υπό τα σύνορα της εποχής ημών Ελλάδος ; ...
2) Τίνος λόγου ένεκεν, εν ώ εις απάσας τας, ... πεπολιτισμένας, χώρας των βαρβάρων της Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής (ήτοι εις τα Κράτη των σκυθών), υφίσταται ως υποκλάδος της επιστήμης της ιστορίας η ... Γενεαλογία, εις την Ελλάδαν ουδείς ησχολήθη, εξονυχιστικώς πως, μετά ταύτης ; ...
   (εξαιρέσει ελαχίστων, σκοπόν εχόντων την ... απόκρυψιν και ουχί την εμφάνισιν της Αληθείας ...). 
3) Οι ως άνω ... συμπολίται είχον φυλετικήν σχέσιν προς τους βαρβάρους της εποχής ημών, τους φέροντας τα επώνυμα Beck και Bart ; ...
   (ενθυμούμαι, π.χ. ... διανοούμενον εκ γαλλίας, ονόματι ρολάν μπάρτ, μετά των συγγραμμάτων του οποίου οι ... "αριστεροί" της Ελλάδος¨"εβομβάρδισαν" ημάς, εκ του 1980 και εντεύθεν). 
4) Ποίοι ήσαν οι πρώτοι εκδόται βιβλίων, εν Αθήναις και εν Ελλάδι, και ποία βιβλία εξέδιδον ; Ποίος εκδότης π.χ. εξέδωσεν και πότε το βιβλίον "Σολωμονική" ; ... 
5) Πόθεν προέρχωνται επώνυμα νεοελλήνων τινών, ως π.χ. Μπέκ-ας και Βαρδ-ής ; ...
   Ώχ ...

   (Σημείωσις : Τα ως άνω και ό,σα ακολουθήσουν εις επόμενα κείμενα, ώ Αναγνώστα, ουδόλως σημαίνουν, ότι όστις φέρει επώνυμον ως τα ανωτέρω, αποτελεί ... συνειδητόν εχθρόν ημών των Ελλήνων και του Λαού της Ελλάδος. Ίσως, όμως, να βοηθούν εις την εξήγησιν των πράξεων και των παραλείψεων ενίων εξ αυτών, ήτοι των μετεχόντων του "Δημοσίου Βίου" της Πατρίδος ημών των Ελλήνων και ουχί των σκουπιδο-κρυπτο-εβραίων, κλπ).


   

Εύγε Χρυσαλίς !


   Η ως άνω Ελληνίς, άξιον τέκνον Ελλήνων (εκ του Ευξείνου Πόντου καταγομένων), ουδόλως ελησμόνησεν το χρέος της έναντι των, αδίκως και απανθρώπως, σφαγιασθέντων, πνιγέντων και εν γένει καταστραφέντων Ελλήνων της Ιωνίας και της Αιολίας !
   (ΟΥΧΙ, δε, της ... μικράς ασίας ! Φουκαροειδή ...)
   Και την ανθοδέσμη της ακόμη εκ της Ελλάδος μετέφερεν εκείσε, απαξιούσα όπως τιμήση τους νεκρούς δι' ανθέων των ιδίων των σφαγέων, ήτοι των τουρκο-μογγόλων και των ... κρυπτο-εβραίων της εν λόγω σκουπιδο-χώρας ...
   (Αντελήφθητε ανθυπο-σκουπιδάκια της δημοσιο-γραφίας και της Ανωτάτης εις τον ανθ-Ελληνισμόν Εκπαιδεύσεως) ; ... 
   ΕΥΓΕ Χρυσαλίς ! 

Οι ... κρυπτο-εβραίοι, κλπ, βουλευταί ... "μας" ... 5


   Ήκουσα, σήμερον 30-12-2009 και περί ώραν 11 μ.μ., τον δημοσιο-γράφον Σπύρον Χατζάραν, να λέγη μεταξύ ετέρων, εις την εκπομπήν εκείνου εκ της εταιρείας πωλήσεως τήλε οπτικού σήματος "Μπλού Σκάι", ότι ο νυν υπουργός Εσωτερικών Ραγκούσης κατάγεται εκ της οικογενείας εβραίων Σαραγκούση, ήτις είχεν αποσταλεί εις στρατόπεδον συγκεντρώσεως εβραίων διαρκούντος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
   Πέραν των αρχικών σκέψεων, εσκέφθην και το κάτωθι : το επώνυμον  "Σαραγκούσης" δεν ομοιάζει υπερμέτρως προς το επώνυμον του τέως υπουργού και βουλευτού Χαλκιδικής (της Ν.Δ.) "Σαλαγκούδης" ;
   ...

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2009

Οι ... κρυπτο-εβραίοι, κλπ, βουλευταί ... "μας" ... 4

   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, το κάτωθι δημοσίευμα και κατόπιν τα σχόλια εμού :   Ο Κωστής Στεφανόπουλος, βουλευτής του Εθνικού Κοινοβουλίου της Ελλάδος επί σειρά δεκαετιών, απήλθεν της Πολιτικής κατόπιν της θητείας του ως ... Προέδρου της Δημοκρατίας της Ελλάδος ...
   Ώστε, συμφώνως προς τον λεγάμενον, ημείς οι Έλληνες  έπρεπεν, να εντρεπώμεθα, επειδή έχωμεν τόσας οδούς "Βασιλείου Του Βουλγαροκτόνου" ...
   Κρυπτο-βούλγαρος ο τέως Πρόεδρας και τέως βουλευτής ; 
   ΟΥΧΙ ! Διαδίδεται, ότι οι πρόγονοί του κατήλθον εις τον Μωρέαν και την Πάτραν εκ της ... αλβανίας ...
   Βάϊ, βάϊ, βάϊ ...
   (ως θα έλεγον οδυρόμενοι οι μογγόλοι τούρκοι)
   Αλί και, τρις, αλί !
   ...  

Οι ... κρυπτο-εβραίοι, κλπ, βουλευταί ... "μας" ... 3

   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, τα κάτωθι δημοσιεύματα και εν συνεχεία τα σχόλια εμού :

   Ώστε, ...  "Η Ελλάς πλήρωσε την πονοψυχία του μακαρίτη Δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου, ο οποίος (όπως σήμερα και ο συνονόματος εγγονός του) αισθανόταν φυλετική συγγένεια με τους αλβανούς. Ο δικτάτωρ Πάγκαλος, λοιπόν, εξαίρεσε με το έτσι θέλω τους τσάμηδες από την Ανταλλαγή των Πληθυσμών, διαβεβαιώνοντας τους τούρκους, ότι δεν είναι πιστοί μουσουλμάνοι, αλλά εξισλαμισμένοι δια της βίας αλβανοί. Έτσι οι τσάμηδες παρέμειναν στην Θεσπρωτία, με αποτέλεσμα να κατασφάξουν τους ΄Ελληνες της περιοχής τους επί Κατοχής και να μας δημιουργούν όλα αυτά τα προβλήματα σήμερα" !!!
   ΄Ηκουσες, ώ Αναγνώστα, να διεμαρτυρήθη, δι' οιουδήποτε τρόπου, ο εγγονός Πάγκαλος ως προς το "φυλετική συγγένεια με τους αλβανούς ; ... ΟΥΧΙ ; Ούτε και εγώ ...
   Ώστε, "... ο μοναδικός Έλλην αστός πολιτικός που έχει αναγνωρίσει από το 1925 μακεδονική γλώσσα και εθνότητα είναι ο δικτάτορας Πάγκαλος, ο παππούς του Θόδωρου. Το "Μακεδονικό Λεξικό" (Αμποσεντάρ) που περιέχουν οι Σλαβομακεδόνες του "Ουράνιου Τόξου" φτιάχτηκε το 1925 στην Αθήνα κατ' εντολήν του παππού Πάγκαλου ..." !!!  Μεταξύ, δε, ημών διαβιεί και όν, το οποίον διαδίδει, ότι ο εν λόγω παππούς Πάγκαλος υπεδέχθη, ενδεδυμένος ών μετά της Μεγάλης Στολής (Στολή των Στρατιωτικών, την οποίαν ενδύωνται εις σημαντικάς τελετάς), έξωθι της Ελευσίνος (επί της τότε μόνης Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας-Λαρίσσης-θεσσαλονίκης) τους ... ναζί ... !!! Σιωνιστής ο Πάγκαλος ; ...
   Ώστε, "Πρέπει, να καταλάβουμε ότι εάν οι άνθρωποι αυτοί, οι Σλαύοι της Νοτίου Γιουγκοσλαυίας, δεν αναφερθούν στον εαυτό τους ως Μακεδόνες, τότε θα αποκαλυφθή η φρικτή πραγματικότης. Ποιά είναι η φρικτή πραγματικότης, την οποία αποφεύγουν πάση θυσία ; Ότι είναι βούλγαροι" ...
   Και τίνος λόγου ένεκεν ημείς (ως Έλληνες και ουχί ως κρυπτο-εβραίοι, κρυπτο-αλβανοί, κρυπτο-βούλγαροι, κλπ) οφείλωμεν, να ανεχώμεθα το ... "κρυφτό" των κρυπτο-βουλγάρων σκοπιανών ; Άς δηλώσουν βούλγαροι, άς ενωθεί το "1/3" μετά της βουλγαρίας, το έτερον "1/3" μετά του Κοσσόβου και το έτερον "1/3" μετά της Ελλάδος !
   Το ... ατράντακτον επιχείρημα του Θεοδώρου, επί του προβλήματος των σκοπίων, προς απόκρυψιν της ... προδοσίας ...
   Του Θεοδώρου του συνδέσαντος το όνομά του μετά ενίων γεγονότων της συγχρόνου Ελλάδος, εντροπήν εις ημάς τους Έλληνας επιφερόντων, ως η κατάληψις των νήσων Ίμια της Πατρίδος ημών υπό των σκουπιδο-τούρκων εν συνδυασμώ προς την άρνησιν του ιδίου, του υπουργού αμύνης και του πρωθυπουργού, να ανακαταλάβουν τας νήσους και εκδιώξουν τους άνευ αντιστάσεως ... κατακτητάς, η παράδοσις εις τα σκουπίδια της τουρκίας του ηγέτου των εν αυτή διαβιούντων Καρδούχων, αλλά και η συμφωνία μετά των σκουπιδο-κρυπτο-εβραίων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ότι ο ιταλός δικαιούται, να παράγη 5 τόνους γάλα ετησίως και ο Έλλην ... 60 χιλιόγραμμα ... 
   "100 % έλληνες οι Πάγκαλοι" ...
   Χαίρε Χάρρυ Κλύνν !
  

    

Οι ... κρυπτο-εβραίοι, κλπ, βουλευταί ... "μας" ... 2

   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, το κάτωθι δημοσίευμα και κατόπιν τούτου τα σχόλια εμού :   Ώστε, ο τέως υπουργός ... Πολιτισμού, κλπ, παλαιός αλβανός εστί, ως προς την βιολογικήν καταγωγήν.
   Αποτελεί και "συνειδητόν" αλβανόν, επηρεάσαντα τας πράξεις και τας παραλείψεις εκείνου ως Πολιτικού ; ...
   "Ο Θεός και η ψυχή του γνωρίζωσιν τούτο" ...
   Ωστόσον, δεν αντελήφθημεν και επίδειξιν τινά, εκ μέρους του,  ... σθεναράς Ελληνικότητος ...
   (Το γεγονός ότι και ο νυν αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος λιάπης ονομάζεται και παλιο-λιάπης εστί, ουδεμίαν έκπληξιν προκαλεί εις τους ερευνώντας : "Άπαντα τα αξιώμτα του μηχανισμού του Κράτους "μας" κατελήφθησαν υπό ανθ-Ελλήνων".-)
   ... 

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2009

Τα κάλαντα των Ελλήνων του Πόντου !

   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, τα  εν λόγω κάλαντα και βέβαιος ειμί, ότι, κατόπιν της μελέτης, θα αντιληφθής την αιτίαν της αναρτήσεως ταύτης :

"Χριστός γεννέθεν,
χαράν σον κόσμον.
Χα, καλή ώρα,
χα, καλής ημέρας.
Χα, καλόν παιδίν οψέ γεννέθεν.
Ατόν εγέννεσεν η Παναϊα,
ατόν ανέστεσεν αειπάρθενος.
Α'σά κρενικά και α'σήν καρδίαν
αίμαν έσταξεν, χολήν εφάνθεν,
ούμπαν έσταξεν και μύρος εγέντον,
μύρος εγέντον και μυρωδία.
Έρπαξαν ατόν οι χίλιοι εβραίοι
χίλ' εβραίοι και σκύλ' εβραίοι.
'Ερθαν τη Χριστού τα πηλληκάρε
και θυμίζνε σον οικοκύρ :
Οικοκύρ και Βασιλέα,
δέβα σο ταρέζ και έλα σην πόρτα,
δώσ' μας ωβά και λεφτοκάρε.
Αν ανοίγ' σ μας, χαράν σην πόρτα' σ.
Καλά Χριστούγεννα και εις έτη πολλά.-

*****************


   Τα κάλαντα ταύτα έψαλεν, προ έτους, ομάς Ποντίων μαθητών ενώπιον του Αρχηγού (τότε) της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως (και Πρωθυπουργού της σήμερον). Ότε η ομάς απήγγειλεν τους δύο ... ενδιαφέροντες στίχους, ο εν λόγω ... εμειδίασεν ειρωνικώς.
Την σκηνήν ταύτην μετέδωσεν εταιρεία τις, πωλήσεως τήλε οπτικού σήματος, εις τας ειδήσεις της μεσημβρίας. Εις τας ειδήσεις, όμως, των 8 μ.μ., εξηφανίσθη το σχετικόν τμήμα της ψαλμωδίας ...

Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2009

Οι ... κρυπτο-εβραίοι, κλπ, βουλευταί ... "μας" ... 1

   Άρα γε, πόσοι εκ των ... Αντιπροσώπων του ... Έθνους και του Λαού της Ελλάδος ... κρυπτοεβραίοι εισίν ; ...
   Άρα γε, πόσοι εκ των ως άνω ... κρυπτο-αλβανοί εισίν ; ...
   Άρα γε, πόσοι εκ των ως άνω ... κρυπτο-βούλγαροι εισίν ; ...
   Ώχ ...

Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2009

"Θα σας κάνουμε ... γκαρσόνια" ...

   Η φράσις ταύτη, πολλάκις και υπό πολλών, ανεγράφη εις παντός είδους έντυπα και βιβλία, εις την διάρκειαν των τελευταίων τριάντα ετών, ήτοι εντεύθεν του 1980.
   Την φράσιν ταύτην εκστόμισαν ένια "Σκουπίδια του Πλανήτου" και βάρβαροι βοηθοί των, εναντίον της ... Ελλάδος εκφέροντες λόγον ...
   Τέλος, την φράσιν ταύτην, και ό,τι εσήμαινε, είχον θέσει εις εφαρμογήν "Τα Σκουπίδια του Σύμπαντος" οπωσδήποτε προ του 1980, ήτοι εκ του 1960 και εντεύθεν ...
   Τίνος λόγου ένεκεν, άρα γε ; ...
   Η ΕΛΛΑΣ έως τότε ήτο μία χώρα πτωχών, λιτοδίαιτων και ευρώστων ανθρώπων !  Συνεπώς, ως χώρα ήτο ευσταθής !
   Εβασίζετο εις την Γεωργίαν και, δή, εις την χειροκίνητον (και ουχί εις την μηχανοκίνητον) και εις την κτηνοτροφίαν. Ώστε, ήτο αυτάρκης και μη εξαρτωμένη εξ ετέρων Κρατών, τα οποία είχον αναπτύξει την μηχανοκίνητον Γεωργίαν και την "εντός σταύλων καθ' άπαν το έτος" κτηνοτροφίαν !
   "Τα Σκουπίδια τ' Ουρανού", όμως, εθεώρησαν, ότι έφθασεν η ώρα των "Μεγάλων Σχεδίων" των ...
   Ένεκεν τούτου, επρόστησαν "Τα Σκουπίδια του Πλανήτου"...    Ως ότε ιδρύθη το σκουπιδο-κράτος των τελευταίων (ήτοι το σκουπιδο-ισραήλ), μόνον οι Έλληνες ηδύναντο και οπωσδήποτε θα ... επεδίωκον την  αποτυχίαν του σχεδίου των (και προς τούτο οδήγησαν την Ελλάδαν εις τον καταστροφικόν εμφύλιον πόλεμον των ετών 1944-1949), ούτως και εις την εποχήν ημών εφοβούντο, ότι οι Έλληνες θα εματαίωνον τα "Μεγάλα Σχέδιά" των ...
   Προς τούτο έθεσαν εις εφαρμογήν το σατανικής εμπνεύσεως πρόγραμμα βλακοποιήσεως και εξουδετερώσεως του Λαού της Ελλάδος ! ...
   Ήτοι, την ... εκβιομηχάνισιν της Ελλάδος και τον ... πλουτισμόν ευρέων τμημάτων του Λαού, ώστε κατόπιν να οδηγηθή εις τον ... ευδαιμονισμόν ...
   "Κοιλαράς, φουκαράς, εαυτούλης και ψοφοδεής" ών, απλώς θα παρακολουθή, εσκέφθησαν, την καταστροφήν του, ως να βλέπη ταινίαν κινηματογράφου, αφορώσαν ετέρους ανθρώπους και ουχί εκείνον, την οικογένειάν του, τους φίλους του και τους γνωστούς του, την Πατρίδαν του ...
   Και τίνι τρόπω ήρχισεν η εφαρμογή του σχεδίου ;
   Πρώτον, δια της εγκαθιδρύσεως μεγάλων βιομηχανιών (όσον το δυνατόν περισσότερον ρυπογόνων και παραγουσών άθλια προϊόντα, ως ... τσιμέντον, ... πλαστικά είδη, ... χημικά είδη, καύσιμα, κλπ). Το σχέδιον εφηρμόσθη υπό του σκουπιδάρχου καραμανλή και των κυβερνήσεων της αποστασίας.
   Δεύτερον, δια της ανεγέρσεως ... ξενοδοχείων, ίνα να καταστή  εφικτή η ... κάθοδος των ημίγυμνων και γυμνών γυναικών της Βορείου Ευρώπης εν Ελλάδι.
   Υποπρόγραμμα του εν λόγω προγράμματος αποτελεί και η ... παρακίνησις προς μαζικήν ίδρυσιν ... καφετεριών, ώστε να καταστή ο ενεργός πληθυσμός της χώρας οκνηρός και καταναλωτής των προϊόντων της εταιρείας του εβραίου της ελβετίας ... νεστλέ ...
   Το σχέδιον περί ξενοδοχείων ανετέθη εις το Στρατιωτικόν Καθεστώς, το οποίον και εφήρμοσεν τούτο ... επιτυχώς ...
   Ενώ, όλως τυχαίως (ως θα έλεγεν ο αγαπητός εις εμέ Σωτήριος Σοφιανόπουλος), απέτυχεν, εν πολλοίς, εις την ενίσχυσιν της κτηνοτροφίας της χώρας, περιορίσας αυτήν εις την ενίσχυσιν πρωτίστως της ... χοιροτροφίας ...


   Αλί και, τρις, αλί !
   ...  

Κατεδάφισις ... ειδώλων ... της συμφοράς ...
   Ώστε, υφίσταντο (το 1967 και εντεύθεν) και υφίστανται και σήμερον ... δημοσιο-γράφοι, οι οποίοι γράφουν κατόπιν ...  παραγγελίας και υπαγορεύσεως τας ... περισπουδάστους αναλύσεις των, όζουσας συναλλαγήν και ... προδοσίαν, σήμερον  πλέον ...
   Ώστε, υφίσταντο (το 1967 και εντεύθεν) και πρώην Πολιτικοί, οι οποίοι, ουδόλως στενοχωρηθέντες εκ της καταργήσεως της "Πολιτικής ζωής", συνηργάσθησαν μετά του Στρατιωτικού Καθεστώτος, έλαβαν ... δάνεια, έκτισαν ξενοδοχεία, κλπ ...
   Ώστε, υφίσταντο (το 1967 και εντεύθεν) και "αντιστασιακοί" έχοντες στενήν σχέσιν και συνεργασίαν μετά των υπηρεσιών Ασφαλείας ; ...
   Ώστε, υφίσταντο (το 1967 και εντεύθεν), ήτοι επί Στρατιωτικού  Καθεστώτος (!!!), δημοσιο-γράφοι και πολιτικάντηδες, οι οποίοι ελάμβανον χρήματα εκ των Πρεσβειών των ξένων κρατών (προφανώς προς προδοσίαν της Πατρίδος ημών) ; ...
   Ώστε, υφίσταντο και αντιστασιακοί-πληροφοριοδόται του Στρατιωτικού Καθεστώτος ; ...
   Ώστε, "εμάθαμε λεπτομερώς την οικονομική κατάστασι των ενεργών αντιστασιακών και κάποιας ιδιαιτερότητάς των (σοδομισμός ;), που τότε ήσαν μειονέκτημα, ενώ τώρα πλεονέκτημα" ; ...
   Ώστε, υφίστανται και άλλα πολλά, που δεν είναι του παρόντος  ..." ; ...
   Βάϊ, βάϊ, βάϊ ...
   (ως θα έλεγον οι μογγόλοι τούρκοι οδυρόμενοι)
   Αλί και, τρις, αλί !
   Τι κακόν επράξαμεν εναντίον εσού Κωνσταντίνε Πλεύρη ; ...
   Ουδέν είδωλον αφήκες, όπως προσκυνώμεν ως ... αστέραν ...
   ...   

Αλοίμονον εις εσέ άγκυρα και ισταμπούλ ...

     Αλοίμονον εις τους τουρκομογγόλους και εις τους κρυπτο-εβραίους αγκύρας και ισταμπούλ εάν αναλάβουν τας τύχας του Κράτους ΕΛΛΑΣ τα τέκνα της !
   ...

Τα σκουπίδια οι Πολιτικοί και οι βοηθοί των ...

  


   Εκεί, όπου πάντοτε ευρίσκωνται τα χρήματα της Ελλάδος ...
   Εις τους ανά την υφήλιον τραπεζικούς λογαριασμούς των ...  Κυβερνώντων, Προδοτών και Εχθρών της Ελλάδος και των Ελλήνων !
   Μετά βεβαιότητος και εις τους λογαριασμούς των βοηθούντων τα σκουπίδια αυτά !
   (Μόνοι των οι πολιτικοί, ώ Αναγνώστα, ουδέν δύνανται, να πράξουν ! Πάντοτε χρειάζωνται την συνεργασίαν και ετέρων ανθυπο-σκουπιδιών, Υπαλλήλων του Κράτους)
   Επαναδημοσιεύω τα κάτωθι τρία κείμενα, προς απόδειξιν της τελευταίας φράσεως :
                                                                                             

Ο ... Τζίμπρε ...

   


   Μα, Αναγνώστα, υποθέτεις, ότι πρόκειται περί ανοήτου ; ...
   Τίνος λόγου ένεκεν υποθέτεις, ότι εξελέγη ο εν λόγω Πολιτικός, πρώτον ως αρχηγός του Κόμματος "ΣΥΡΙΖΑ" και κατόπιν ως βουλευτής ; ...
   Επειδή, επιμελείται ανά εκάστην πρωίαν της ... κομμώσεώς του, ως "να έγλειψεν εκείνον αγελάς" ; ...
   Αλί και, τρίς, αλί ...
 

Η ... σκουπιδο-βρετανία 7

  


   Ώστε, η σκουπιδο-βρετανία έστειλε τα τέκνα της εις ... παράλογον πόλεμον ; ...
   Και αποτελεί τον μόνον "παράλογον" πόλεμον, εις τον οποίον έστειλεν τα τέκνα της ; ...
   Εναντίον του Ιράκ (και των ... ανυπάρκτων χημικών όπλων του, εκ των οποίων εκινδύνευεν το ... σκουπιδο-ισραήλ ...) έστειλεν, επίσης, τα τέκνα της, τα οποία παραμένουν εισέτι εκείσε ...
   Άρα γε, υφίσταται πόλεμος άνευ αιτίας ; ...
   Και ποία η αιτία του πολέμου εναντίον του Ιράκ, εφ' όσον ουδέποτε ευρέθησαν εκείσε χημικά όπλα μαζικής καταστροφής του ... σκουπιδο-ισραήλ ; ...
   Και τίνος λόγου ένεκεν παραμένουν εισέτι εκείσε τα τέκνα της, αλλά και τα τέκνα των γ.π.α. ; ...
  ...

Η ... σκουπιδο-βρετανία 6

   


   Ώστε, κατήντησαν την ΕΛΛΑΔΑΝ περίγελων εις άπανταν τον Πλανήτην, εκ τόσον ποταπών λόγων ; ...
   Οι κυβερνώντες την σκουπιδο-βρετανίαν ουδέναν δισταγμόν επέδειξαν ή θα επιδείξουν, ένεκεν του γεγονότος, ότι τούτο (η εκμηδένισις της ΕΛΛΑΔΟΣ) αποτελεί πρόγραμμα και μέγιστον στόχον των εν λόγω "Σκουπιδιών του Πλανήτου" ...
   Θα πληρώσετε ...
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.-
  

Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2009

Ο ... σατανισμός εν δράσει ...   Τί να προσθέσω, ώ Αναγνώστα ;
   ...
  

Αι ... πολιτισμέναι ... γ.π.α. 8   Τι πολιτισμός ! ...
   Άς τον μιμηθώμεν ...
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.-

Αι ... πολιτισμέναι γ.π.α. 7   Τί πολιτισμός ! ...
   Άς μιμηθώμεν τούτον ...
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.-

Ο Έλλην και τα ... τουρκόπουλα ...

   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, το κάτωθι κείμενον, ένεκεν του γεγονότος ότι, υπό την διοίκησιν της Ελλάδος εκ μέρους Πολιτικών προδοτών και εχθρών, κατέστη περίγελως η ΕΛΛΑΣ, λόγω δήθεν της αδυναμίας της !
   Υπό διοίκησιν της Ελλάδος εκ μέρους των τέκνων της, η τουρκία θα απεσύρετο, εις την ... μεγάλην ασίαν, εκ της οποίας κατήλθεν ...


   ...

Τα σκουπίδια οι Πολιτικοί της Ελλάδος ...
   Μόλον ότι, του εντροπιαστικού τούτου προβλήματος υπεύθυνος εστί ο προκάτοχος του Υπουργού Εθνικής Αμύνης (εκείνος ο πολύ ... θεριακλής άνδρας ...), ωστόσον, έως ότου ικανοποιηθή το αίτημα των Ελλήνων εν Αφγανιστάν Στρατιωτικών, και επειδή οι Πολιτικοί της Ελλάδος ικανοί εισίν, όπως απαντήσωσιν, ότι ... "δεν υφίστανται ... χρήματα εις τα Ταμεία του Κράτους, προς ικανοποίησιν του ... δαπανηρού τούτου αιτήματος", θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα ... τρία κείμενα, άπαντα της χθές και της σήμερον, προς εννόησιν υπ' εσού μετά ποίων ... απορριμάτων του πλανήτου συναγελαζώμεθα ...

Ο ... κρυπτο-εβραίος ... πάπας ...

    


   Το Υπουργείον επί των Εξωτερικών θεμάτων της Ελλάδος αποτελεί το πλέον ... κρυπτο-εβραιοκρατούμενον Υπουργείον της Ελλάδος ...
   Ότε υφίσταται ανάγκη, όπως υπερασπίση το δίκαιον υπέρ της Ελλάδος, προβάλη εξωφρενικάς δικαιολογίας της ... αδρανείας του ...
   Ότε, πρωτίστως εν κρυπτώ, υφίσταται ανάγκη ... προδοσίας εναντίον της Ελλάδος πράττει τα ... μέγιστα ...
   Δεν αντελήφθης, ώ Αναγνώστα, ότι ο μηχανισμός του Κράτους εντός του οποίου διαβιώμεν, αποτελεί, εκτός ελαχίστων θυλάκων,  ... ανθ-Ελληνικόν σκουπιδομάγαζον ; ...
   ...


    

Εύγε εις τον Αστυνομικόν !
   Συχνάκις, επικρατούν εις ημάς αισθήματα αρνητικά, ότε ακούωμεν δυσαρέστους πράξεις αστυνομικών τινών !
   Τας οποίας κατακρίνωμεν αδιστάκτως !
   Υποκλινώμεθα, όμως, ενώπιον του εν λόγω Αστυνομικού ...
   ΕΥΓΕ !


  

Η ... σκουπιδο-βρετανία ... 5

  


   Η σκουπιδο-βρετανία και η "σκουπιδο-φόν" της ...
   Μετά εκάστης πανούργου πράξεως επιχειρεί τον έλεγχον και την καθυπόταξιν της Ελλάδος ...
   "Ώστε, να καταντήση ο Λαός της Ελλάδος ως οι λαοί του Ινδοστάν", ως προείπεν ο σκουπιδο-λόρδος των ...
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Αι ... πολιτισμέναι γ.π.α. 6

  


   Τι πολιτισμός !
   Άς τον μιμηθώμεν, ώ Αναγνώστα ...
   ...

Η Εκκλησία των Ελλήνων !   Ώς πράττωμεν περί των εν τη Εκκλησία απαραδέκτως συμβαινόντων (τα οποία και στηλιτεύωμεν), ούτως ωφείλωμεν, ίνα επαινώμεν, δημοσίως, ταύτην, ότε προβαίνη εις Θεάρεστα έργα !
   Ποία ετέρα Εκκλησία περιθάλπει, και δή αδιακρίτως, τους εν τη κοινωνία της πτωχούς ανθρώπους ;
   ΕΥΓΕ !

  

Επωφελή εις τους Έλληνας συγγράμματα 3

   Τα τιθέμενα εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, δύο βιβλία αποτελούν πολύτιμον βοηθόν εις την προσπάθειαν γνώσεως του "ποίοι οι γείτονες ημών εισίν ;" !


"γαμημέναι πολιτείαι αμερικής".-

   Ενίοτε η σκληρότης της εκπεφρασθείσης σκέψεως απωθεί τον Αναγνώστην και προκαλεί απορίας !
   Εξ και η ερώτησις Αναγνώστου τινός : "Μα, γαμημέναι πολιτείαι αμερικής ; ..." !
   Προς τον, αποδεδειγμένως, εχθρόν εσού ωφείλεις ευγένειαν ;
   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, το κάτωθι κείμενον :
   Λοιπόν, ώ Αναγνώστα ; ...
   Ευγένειαν ωφείλωμεν οι Έλληνες και εν γένει οι νεο-έλληνες προς τας γ.π.α. ή έτερον τι ; ...
   Αι γ.π.α. υποτίθεται, ότι ... σύμμαχοι εισίν μετά της Ελλάδος ...
   Αι γ.π.α. διαθέτουν επί εδαφών της Ελλάδος ... Βάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων του σκουπιδο-κράτους των ...
   Μόλον τούτο, το εν Θεσσαλονίκη σκουπιδο-προξενείον των εργάζεται ακαταπαύστως, ημέραν και νύκταν, ενίοτε όπως πείση τους κατοίκους του Μετσόβου, ότι ... βλαχο-ρουμάνοι εισίν και ότι ωφείλουν, όπως ιδρύσουν κράτος βλαχο-ρουμάνων εις την Πίνδον, ενίοτε όπως πείση τους μουσουλμάνους της Θράκης, ότι άπαντες εισίν ... τούρκοι (και οι Πομάκοι και οι γύφτοι) και ότι ωφείλουν, όπως αποσχιστούν εκ του κορμού της Ελλάδος, και ενίοτε όπως πείσουν τους σλαβόφωνους Εδέσσης, Καστορίας και Φλωρίνης, ότι εισίν ... βούλγαροι και ωφείλουν, όπως αποσχιστούν εκ του κορμού της Ελλάδος !!!
   Λοιπόν, ώ Αναγνώστα, ευγένειαν ωφείλωμεν προς τους αποτελούντας τον μηχανισμόν του κράτους τούτου ή εξόντωσιν ; ...
   "Μα, ημείς έν ... μικρόν και ασήμαντον κρατίδιον, να εξοντώσωμεν έναν ... γίγανταν ... ;"
   Το αυτό εσκέφθη κάποτε και η ... Ατλαντίς, ώ Αναγνώστα ...  
"Αι μικραί και ασήμανται Αθήναι θα αντισταθούν εις την ... Αυτοκρατορίαν των Ατλάντων ;" ...
   Έκτοτε, επί αρκετάς χιλιετίας η εν λόγω ... Αυτοκρατορία ... αναπαύεται εις τα ... βάθη του ομωνύμου Ωκεανού, βληθείσα υπό των όπλων των ... ασημάντων Αθηναίων ...
   ΟΤΕ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΤΑΥΤΗΣ ΛΩΡΙΔΟΣ ΘΥΜΩΣΟΥΝ, ΣΚΟΡΠΙΖΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ 4 ΑΝΕΜΟΥΣ ΓΙΓΑΝΤΕΣ, ΤΙΤΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΡΑΤΗ ΒΑΡΒΑΡΩΝ ! 
   Η αυτή Μοίρα αναμένει και τας θρασυτάτας "γ.π.α." !
   Έσο βέβαιος περί τούτου, ώ Αναγνώστα !
   ...

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2009

Η Μεγάλη ΕΛΛΑΔΑ !

   Ρίγη συγκινήσεως προκαλεί η αναδημοσιευομένη είδησις !
   Την θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, άνευ πολλών.
Άκου ... θεός, μία ορθία ... κατσίκα ...

   Οι Έλληνες "γράφουμε, εκεί που ... ξέρετε" τα πανούργα σχέδιά σας και ετοιμαζώμεθα, ίνα στείλωμεν υμάς εις τον ... καιάδαν.
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.-