Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

Ελπίδαι ...

   Εκπομπή υπό τον τίτλον "Του νερού τα παραμύθια", εις επανάληψιν υπό της ΕΤ3, 16.00΄-17.00΄ Σαββάτου, σήμερον, και πολλά ευχάριστα "μηνύματα" ...
   1) Εργάτης των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, περί τα 30-35 έτη της ηλικίας του, εγκατεστάθη εις το Χωρίον καταγωγής του, μετέρχεται τον Αγρότην και αποτελεί, πλέον, "ευτυχισμένον" άνθρωπον, αγωνιζόμενον μετά ελπίδων εν τη φύσει ..
   2) Οργανωτής μουσικών εκδηλώσεων, εν Αθήναις, των Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, κλπ, ο Νίκος εγκατέλειψεν τας Αθήνας, επέστρεψεν εις την Κόρινθον και μετά της Αναστασίας εκτελεί δρομολόγια, δια του συμπαθούς πλοίου του, εντός του Κορινθιακού Κόλπου, προς συνάντησιν των ... δελφινιών ... Προσφέρων και φαγητό-αναψυκτικά-κλπ, αποτελεί τρόπον επωφελούς ψυχαγωγίας ...     
   3) Έτερος κάτοικος των Αθηνών, επίσης μουσικός, εγκατέλειψεν τας Αθήνας και εγκατεστάθη εις την γενέτειράν του Κόρινθον ! 

Χαίρε ΠΟΙΜΕΝΑ Πειραιώς, ΣΕΡΑΦΕΙΜ ! (E) Ώστε, η προοπτική του Ανθρώπου ... μεταφυσική εστί ! Ώστε, Εκκλησίαν αποτελεί ο Χριστός και ουχί τα τυχόν ανθρωπάκια, τα οποία επνδρώνουν ταύτην ! Ώστε, ... 360 εθελονταί εις την Μητρόπολιν Πειραιώς προσφέρουν υπηρεσίας ... νομικάς, ψυχολόγου, κλπ ! 'Ωστε, 3.500 μερίδαι φαγητού διανέμωνται ανά εκάστην ημέραν υπό εθελοντών εκ 30 τόπων συσιτίων, υπό τον Μητροπολίτην Πειραιώς ! Ώστε, ανά εκάστην Δευτέραν και Πέμπτην δίδεται μικρόν βοήθημα (10-30 ευρώ) εις ανέργους-αστέγους-ναυτικούς-κλπ, εντός, δε, του έτους 2010 εδόθη συνολικώς ποσόν ... 2.000.000 € !!! Ώστε, ... ουχί ναός μουσουλμάνων εν Αθήναις ! Ώστε, ... "κάνω αυτό το οποίον πρέπει, απλή διακονία" !!! Σύμφωνοι, αλλά δεν πράττουν τούτο σχεδόν άπαντες οι λοιποί ... Μητροπολίται ή ... Μητραπολίται ... ΕΥΓΕ !!! Εις εσέ και άπαντας τους εθελοντάς και μη συνεργάτας εσού !

Η εκ Κεφαλλονιάς ... Κουράδα, η νέας κοπής Δραχμή και η ισοτιμία της προς τα νομίσματα των βαρβάρων !

   Εις την φυλλάδαν του ιδίου, όρα κάτωθιν ανάρτησιν, υπό τον τίτλον "ΑΥΡΙΑΝΗ" εγράφη δια οκταστήλων γραμμάτων "έξοδος από το ευρώ και υποτίμηση 50 % της δραχμής" !!!
   Κάτωθι, δε, του τεραστίου τούτου τίτλου έγραφεν δια μικρών γραμμάτων "συμβουλεύει το ΔΝΤ" ...
   Ό,σοι γνωρίζουν τα περί τεραστίων τίτλων εν τη πρώτη σελίδι εντύπου τινός και την δύναμιν της επιρροής, ήτοι της προπαγάνδας, την οποίαν ασκούν εις τους Αναγνώστας, αντιλαμβάνεται την στήριξιν, υπό της εν λόγω ... Κουράδος, των ... εντολών του Διεθνούς Πουστο-εβραϊκού Ταμείου ... 
   Εν κατακλείδι 1 : Η ΕΛΛΑΣ υπό τας πολεμικάς εναντίον της συνθήκας ... εκατόρθωσεν, ίνα εξάγη τα περισσώτερα προϊόντα της εκ πάσης εποχής και να προσελκύση τους περισσωτέρους επισκέπτας, και πάλιν εκ πάσης εποχής, εντός του ετους 2011 !
   Εν κατακλείδι 2 : Τα ανωτέρω δύο "ρεκόρ" επέτυχεν δια της εν ισχύ ισοτιμίας, ήτοι 340,75 δραχμαί=1 ευρώ ! Ισοτιμίας ήδη εντροπιαστικής και αδίκου ως προς ημάς ! Εάν λάβετε υπ' όψιν, ότι 2 βουλγάρικες ... κοπριές (νομίσματα) ... ισοδυναμούν προς ... 1 ευρώ ... Ισοδυναμία, λοιπόν, του τύπου 340,75 χ 50 % = 511,12 δραχμαί προς ... 1 ευρώ συμφέρει τα σκουπίδια του Πλανήτου και τα πιράνχας της Χώρας, ως εσύ π.χ. εκ Κεφαλλονιάς ... Κουράδα, και ουχί τον Λαόν ...
   Εν κατακλείδι  3 : Αι ... εξαγωγικαί και τουριστικαί επιχειρήσεις ανήκουν εις την Ελλάδαν και ουχί η ΕΛΛΑΣ εις ταύτας !
   Εν κατακλείδι 4 : Δεν χρειαζώμεθα περισσωτέρας εξαγωγάς και περισσωτέρους Τουρίστας, αλλά ... ευφυεστέρας εξαγωγάς και ωφελιμώτερον Τουρισμόν ...
   Εν κατακλείδι 5 : Χρειαζώμεθα, επίσης, την επιστροφήν των περισσωτέρων πτωχών των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης εις τα Χωρία καταγωγής των, ίνα παράγουν ... περγαμώτο, ως έπραξες εσύ εκ Κεφαλλονιάς ... Κουράδα ... 
   Εν κατακλείδι 6 : Η επομένη ΕΛΛΑΣ δεν θα ανήκει μόνον εις τους πλουσίους !  Θα ανήκει ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΤΩΧΟΥΣ ! Και εις ό,σους ... αρέσει ...

... Ζιζανιο-σπορείς εν Ελλάδι ...

   Εκ του τήλε οπτικού Σταθμού της εκ Κεφαλλονιάς ... Κουράδος, ήτοι εκ του Κόντρα ... τσάνελ, ήκουσα νεόκοπον ... γίγανταν της θεολογίας, της φιλοσοφίας "και βάλε", φέροντα το ασυνήθιστον εν Ελλάδι επώνυμον ... Ατσακλής, ίνα αποκαλή, ... τρυφερώς πως, τον Ιησούν ... εβραιόπουλον !    
   Και πόθεν γνωρίζεις τούτο, ωρέ ... γίγαντα ; ...
   Αποτελείς ... εξάδελφον εκείνου ; ...
   Ή, απλώς, αποτελείς ... κρυπτο-εβραίον και ζιζανιο-σπορέαν εν Ελλάδι ; ...
   Το επώνυμον εσού ήτο, αρχικώς, ... Γιτζάκ-λεβής και πρόγονος εσού έτρεψεν τούτο εις ... Ατσακ-λής ; ...
   Ούτω πως αντιλαμβάνωμαι τας ... ρύσεις εσού ... 

Η Χυμεία των αρωμάτων στην Αρχαία Ελλάδα ! Χαίρε Ευάγγελε Σπανδάγε !

   Ήκουσα εκ της εκπομπής των ειδήσεων τήλε οπτικού Σταθμού τινός, ώ Αναγνώστα, ότι νεαρά Ελληνίς της Μελβούρνης αυστραλίας, αντί να αρκεσθή εις εργασίαν μισθωτήν (εκεί υφίστανται θέσεις μισθωτής εργασίας και, δη, καλώς αμειβόμεναι), προέβη εις έναρξιν επαγγέλματος ατομικής επιχειρήσεως, ήτις και την αντάμοιψεν πλουσιοπαρόχως ! Ίδρυσεν ατομικήν επιχείρησιν παραγωγής ... καλλυντικών υψηλής ποιότητος, τα οποία ως βάσιν έχουν το αγνόν παρθένον ... ελαιόλαδον της Ελλάδος ! Εντός ολίγων ετών (2-3) απέκτησεν και πλούτον και φήμην ! Και, δη, ασχολουμένη μετά αντικειμένου της αρεσκείας της ...
   Ήκουσα, επίσης, αλλά και είδον, εις ετέραν εκπομπήν ειδήσεων, τα μέλη οικογενείας, άτινα εν τη Νήσω της Κερκύρας διατηρούσιν οικογενειακήν βιοτεχνίαν παραγωγής ... σάπωνος εξ ελαιολάδου ! Άπασαν την παραγωγήν των εξάγουν εις την πουστρο-βρετανίαν !
   Κατόπιν των δύο τούτων γεγονότων, αντιγράφω εκ του ωφελίμου βιβλίου, υπό τον τίτλον "Η ΧΥΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ". του Φίλου Ευάγγελου Σπανδάγου, το υποκεφάλαιον "Η Χυμεία των  αρωμάτων στην Αρχαία Ελλάδα" (σελίδαι 32-33), μήπως και δοθούν εις ενίους Αναγνώστας ιδέαι περί ενασχολήσεως και απασχολήσεως :
   "Η χαρακτηριστική οσμή διαφόρων μερών των φυτών οφείλεται σε συστατικά τα οποία είναι γνωστά ως "αιθέρια έλαια". Τα περισσότερα απ' αυτά τα έλαια είναι πτητικά. Από τους προϊστορικούς ήδη χρόνους οι Έλληνες χυμευτές είχαν επινοήσει μεθόδους να παίρνουν αιθέρια έλαια από διάφορα είδη αρωματικών φυτών. Ο Θεόφραστος, ο Διοσκορίδης, ο Πλίνιος, κ.ά. δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για τα γνωστά αρωματικά φυτά. Τα φυτικά "αρώματα" και "μύρα" ήταν υγρά και ελαιώδους συστάσεως.
   Τα κυριότερα φυτά και τα όργανα αυτών, από τα οποία παρασκευάζονταν "αρώματα" και "μύρα", ήταν τα επόμενα :
   α) Τα άνθη των φυτών γαρυφαλλιά, φασκομηλιά, πορτοκαλιά, λεμονιά, τριανταφυλλιά, νεραντζιά, γιασεμί (ίασμος ο μεγανθής).
   β) Τα φύλλα και τα άνθη των φυτών βασιλικός, δενδρολίβανος, βιολέτα.
   γ) Τα φύλλα και τα στελέχη των φυτών γεράνι, κυπαρίσσι, πορτοκαλιά, φασκόμηλο, δενδρολίβανο, δάφνη.
   δ) Οι καρποί λεμόνι, μανταρίνι, πορτοκάλι, νεράντζι, κύμινο.
   ε) Οι σπόροι από γλυκάνισο, μάραθο, πικραμύγδαλο.
 στ) Το φυτό μύρτος (μυρσίνη ή μυρτιά).
   Οι μέθοδοι εξαγωγής των "αρωματικών ελαίων" από τα φυτά ήταν τρεις : Η απόσταξη, η εκχύλιση και η έκθλιψη.
   Τα αρώματα τα παρασκεύαζαν ειδικοί χυμευτές, οι "αρωματοφόροι", τα δε μύρα τα παρασκεύαζαν οι "μυρεψοί". Υπήρχαν και δοκιμαστές των αρωματικών ουσιών και ενώσεων, οι λεγόμενοι "οσφραντικοί".
   Ο Ελληνικός Πάπυρος της Στοκχόλμης περιέχει διάφορες συνταγές και μεθόδους παρασκευής αρωμάτων και μύρων.
   Τα αρώματα τα οποία χρησιμοποιούσαν οι Αρχαίοι πρόγονοί μας (άνδρες και γυναίκες) ονομάζονταν γενικά "εύοσμα ύδατα" ή "εύοσμα έλαια". Υπήρχαν όμως, και ανάλογα με τη βασική ουσία, και επιμέρους ονομασίες : "ροδέλαιον", "μύρον της μύρτου", κ.ά.
   Οι "αρωματοφόροι" και οι "μυρεψοί" παρασκεύαζαν επίσης και διάφορες αρωματικές αλοιφές ("μυραλοιφές") και "βάλσαμα" : από τριαντάφυλλο, μέντα, αιθέρια έλαια, κ.ά. Σημειώνουμε ότι η λέξη "άρωμα" είναι Αρχαία Ελληνική και σημαίνει "εύοσμον ουσίαν".
    Οι κλειστοί χώροι αρωματίζονταν με την καύση διαφόρων αρωματικών ρητινών ή μειγμάτων ρητινών : λιβανωτός (λιβάνι), "στύραξ", "μαστίχη", κ.ά.
 ************************************************
   Αρχαίος : Αι αρωματικαί ρητίναι εχρησιμοποιούντο, επίσης, και εις θρησκευτικάς τελετάς, ως συμβαίνει και εις την εποχήν ημών.  

Πληρώνουν τα κορόϊδα, οι ... Έλληνες ...

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Δεν χρειαζώμεθα Αρχεία, αλλά ... Αρχίδια, ήτοι Πολιτικούς Έλληνας και ουχί σκουπιδο-εβραιο-αλβανο-βουλγαρό-τουρκους ! Γνωρίζωμεν τα ποσά, τα οποία οφείλουν προς ημάς οι βάρβαροι και οι ... όφεις ...

Άντε γαμήσου ρέ, ... μπαρτ-όλομιου ! Και εν τέλει, ... ποίος εδηλητηρίασεν τον προκάτοχον εσού ; ... ΣΚΟΥΠΙΔΙ ! Θα πληρώσης ...

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

Τι λέτε ; ... Ψεύτης ο ... νιάχου νιάχου ; ...

Τα ... πουστρέητορ αναζητούν, εναγωνίως, την ... Ποντιακήν ...

Λοιπόν ηλίθια ... merde της βλακο-γοτθίας ; ... Και που να δήτε, τι θα γίνη, ότε αναλάβουν οι Έλληνες την διακυβέρνησιν της Ελλάδος ...

Βρέ τον ... αστέραν της αυγής και τον ... Βρύζαν ...

Να ενθυμήσαι τας δηλώσεις εσού ταύτας, ώ ηλίθιον κανίς ! ...

Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

Άπαντα επιτρέπωνται, ότε πρόκειται περί του σκουπιδο-ισραήλ ! Ότε, όμως, πρόκειται περί της Ελλάδος, της Σερβίας, της Λιβύης, της Παλαιστίνης, της Συρίας, του Ιράκ, του Ιράν και της Βορείου Κορέας, έ τότε ισχύει έτερος ... τιμοκατάλογος, συγνώμην ... "δίκαιον" ήθελον, να είπω ... ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΕΡΠΕΤΙΚΑ ! ...

Ποίαι ... πολεμικαί αποζημιώσεις, ρέ σκουπίδια ; Απλώς, έχουν ... ανακαλύψει τρόπον ... κλοπής των χρημάτων των βλακο-γότθων, άνευ ... διαμαρτυριών-φωνασκιών-ειρωνιών-ύβρεων εκ μέρους των ... ΗΣΥΧΑ ΤΑ ΖΩΑ ... (Ευτυχώς τα merde του Πλανήτου "έχουν το ηθικό πλεονέκτημα", ώ φαήλε ...) !

Προς άπαντας τους ... πολιτισμένους και ... καθωσπρέπει, ... Κουράδες και μη, εντοπίους και εξωχωρίους !

Ρέ, εξημερωμένε πίθηκα των Ταρτάρων ! Τι συνιστάς και ... πιέζεις ; ... Κίνημα ... διαμαρτυρίας ; ... Πρόεδρας των γαμημένων πολιτειών Αμερικής εισί ! Συγκέντρωσον τα πυρηνικά του σκουπιδο-ισραήλ και της σκουπιδο-"πατρίδος" εσού και εν συμφωνία προς Ρωσίαν-Κίναν-Πακιστάν-Ινδίαν-πουστρομπρίτις-κουτοφραγγίαν-κορέαν-κλπ ... κατέστρεψον ταύτα ! ...

Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

Πιστωεκκίνησις και ουχί ... χρεοστάσιον !

   Ήκουσα προσφάτως, εκ του τήλε οπτικού Σταθμού "Τηλεάστυ", τον Κωνσταντίνον Πλεύρην, ίνα προτείνει, προς επίλυσιν των προβλημάτων της Πατρίδος ημών των Ελλήνων, την κήρυξιν ... χρεοστασίου, ήτοι την παύσιν των πληρωμών προς τους ξένους τοκογλυφο-δανειστάς !
   Η εν λόγω πρότασις ουδόλως ευρίσκει εμέ σύμφωνον υπό τας συνθήκας της εποχής ημών.
   Ήτοι, ότε η βλακο-γοτθία, η σκουπιδο-πουστρο-αγγλο-σαξωνία "και τ' άλλα παιδιά" χρεωστούν εις ημάς ποσά πολύ μεγαλύτερα, εκείνων τα οποία ημείς χρεωστούμε εις αυτούς, η κήρυξις υφ' ημών χρεοστασίου παρίσταται εξόχως ... βολική ως προς τους σκουπιδο-εβραίους κολυββιστάς και εξόχως ... ηττοπαθής και άδικος ως προς ημάς !
   Τίνος λόγου ένεκεν, λοιπόν, να προβώμεν εις μίαν ακόμη προδοτικήν πράξιν ; ...
   Νομικά γνωρίζεις Κωνσταντίνε Πλεύρη !
   Αντί της κηρύξεως, λοιπόν, χρεοστασίου, να κηρύξωμεν ... πιστωεκκίνησιν !
   Ήτοι, να ψηφίση Νόμον τροποποιητικόν του ετησίου Προϋπολογισμού η Βουλή, εις όν να αποφασίζεται η πίστωσις των ποσών, τα οποία χρεωστούν εις ημάς τα merde του Πλανήτου !
   Κατόπιν τούτου, να σταλούν ... εκχωρήσεις απαιτήσεως εις άπαντας τους κολυββιστάς, τους οποίους να παραπέμπωμεν εις το Υπουργείον Οικονομικών της βλακο-γοτθίας, κλπ, και εν ταυτώ να κοινοποιήσωμεν την Αναγγελίαν της Εκχωρήσεως εις τα εν λόγω Υπουργεία Οικονομικών !
   Εντός ενός 24ώρου απαλλάσσεται η ΕΛΛΑΣ και οι Πολίται-Επιχειρηματίαι-Τράπεζαί της εξ οιουδήποτε χρέους !
   Ποία Βουλή, όμως, θα πράξη τούτο ; ...
   Η υφισταμένη Βουλή της ... ζήμενσ αποκλείεται ...

Βρέ τον σκουπιδο-δανιήλ ... λιπίν-σκι ...

   Εκ της στήλης "Αντιφωνήματα" του εντύπου "ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ" της 16ης-3ου-2012, αντιγράφω :
Στη Λιβύη η αυτονόμηση της Κυρηναϊκής
πλησιάζει (το ότι έχει τα 3/4 του πετρε-
λαίου της χώρας είναι απλή σύμπτωση).
Σκεφτείτε τι θλίψη θάπεσε στο ΝΑΤΟ ...

Στην άλλη χώρα που εκδημοκρατίστηκε
εσχάτως, στο Ιράκ, σ' έναν μήνα 90 νέοι
με μαλλί τύπου Emo λιθοβολήθηκαν (ως
σατανιστές) από φανατικούς ισλαμιστές !

Η 3η υποψήφια, η καημένη η Συρία, συλ-
λαμβάνει στη Χόμς Γάλλους κομάντο,
τουρκικό οπλισμό, παλεύει να ξεφύγει
το μοιραίο. Δεν θα στοιχημάτιζα ...

Υποψήφιος γερουσιαστής στο Ιλλινόις ο
βετεράνος του Βιετνάμ Άρθουρ Τζόουνς
μίλησε (CBS) για το χειρότερο ψέμμα της
Ιστορίας και τον εκβιασμό των εβραίων.

Θα πείτε "αυτοκτονεί πολιτικά και τα
'βαλε με την ολοκαυτωματική θρησκεία".
Όχι, τα πήρε με τον φιλοσιωνισμό του
αντιπάλου του δανιήλ λιπίνσκι.

Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Αντί για το πετρέλαιο, όμως, θα πάρετε τ' αρχίδια μας ! ΣΚΟΥΠΙΔΙ !

... δημοκρατική κυβέρνησις ; ... Άντε γαμηθήτε και 'σείς και η εν λόγω κυβέρνησις !

DefenceNet - Διεθνές ρεζιλίκι με τους "ελεύθερους σκοπευτές στις ταράτσες" - Γελάει ο πλανήτης!

Άντε γαμήσου, μωρή κουράδα ! Άντε, γιατί μας τα πρήξατε οι πρώην φτωχο-μπινέδες της τρελο-εβραιο-κεφαλλονιάς ! Που τώρα ... υποτιμούν τις ... κατίνες ... Μόλον ότι έχεις δίκαιον ! Απλώς, ως Κατίνα που είσαι, αγνοείς το μέλλον εσού και του αδελφού σου ! ... Αντελήφθης ... ένυ μαγιάσι ; ...

"OI ΤΗΛΕΘΕΑΤΕΣ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΝ ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙΝΕΣ. ΠΟΙΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ ΑΥΤΟΥΣ..."

Συντάχθηκε απο τον/την Makelaris Στις .
makis-kouris1


ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΟΛΑ...
"Ποιος ειναι ο Μακης Κουρης που αναστηθηκε και σε ενα βραδυ έγινε 'υπερμαρχος' του ΠΑΣΟΚ, φανατικος υποστηρικτης του Βενιζελου; Ποιος ειναι αυτος που εγραφε διαφορα σχολια στην φυλαδα της Αυριανης, οπως οτι η "μαμα" (εννοει φυσικα την Μαργαριτα Παπανδρεου, λες και δεν εχει ονομα) δεν αφηνει το Γιωργο να παραιτηθει και με παρομοια και ευγενικα σχολια και εξωφυλα. Ποιος ειναι αυτος;".
http://politicsgr.blogspot.com/2007/10/blog-post_10.html
"...Στα βήματα αυτά τώρα τον βοηθάει η εφημερίδα Παρόν του Μάκη Κουρή. Διότι –σου λέει ο Σερ Βασίλειος και το επιτελείο του- οι καθεστωτικές εφημερίδες, Βήμα, Καθημερινή δικές μας είναι. Κάτσε να πιάσουμε και μια «λαϊκή», που να τα λέει «έξω απ΄τα δόντια», που «να πονάει τον κοσμάκη» και τα λοιπά. Τώρα από πού κι ως πού ο Μάκης Κουρής μπήκε στο κόλπο με τον Μαρκεζίνη, δεν ξέρω... τι να σας πω, ψάξτε και βρέστε το μόνοι σας".
http://diaggeleas.wordpress.com/2012/03/15/to-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BF-%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CF%80%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B5%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CE%B9/
Μάκης Κουρής:πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, εκδότης, σύμβουλος ενημέρωσης του τηλεοπτικού σταθμού Kontra Channel και ουσιαστικά δερβέναγας στο πρόγραμμα, στην επιλογή της "γραμμής" του σταθμού αλλά και στην μνημονιακή πολιτική και την στήριξη του νέου αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελου Βενιζέλου στην λογική "να αναδείξουμε το νέο καλό ΠΑΣΟΚ": "Οι τηλεθεατές είναι Κατίνες..."(Από συζήτηση σε πρόσφατη σύσκεψη).
Αυτά και άλλα ,απόψε. Από το ζωντανό ΜΑΚΕΛΕΙΟ 2, στο makeleio.gr.

Σκουπίδια του σκυλο-εβραιο-πα.θο.κ. ! Θα πληρώσετε ! Ως και οι ... πατριώται της Νέας Σκουπιδο-κρατίας και "τ' άλλα παιδιά" ...

Ουχί, καραγκιοζοειδές ! "Το δυνατό χαρτί" ημών αποτελεί η ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ και ουχί ο Τουρισμός, ώστε να δύνασαι, όπως ... εκβιάζης την Ελλάδαν ελέγχων εσύ την ροήν ενίων εκατομμυρίων Τουριστών ... ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ ! Την οποίαν εσύ ουδόλως δύνασαι, ίνα ... επιτύχεις, επειδή οι ... λαμαρίνες δεν ... τρώγωνται ...

Το αλβανο-κοσσοβάρικον κτήνος απεφάσισεν, ίνα του λοιπού ... πέρδεται ... ιδιωτικώς ... Εάν, όμως, νομίζει, ότι ο υπ' εκείνου επιδειχθείς ανθ-Ελληνισμός θα λησμονηθή, πλανάται ... Οι ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ !

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

Το Όνομα Ευάγγελος εις την Αρχαίαν Ελλάδαν !

Η ανάρτησις αφιερούται εις τον Ευάγγελον Σπανδάγον,
εις όν και οφείλεται.-

α) Ευάγγελος ωνομάζετο ο Ζεύς εις την Πέργαμον.
β) Ευάγγελος ωνομάζετο ο Ερμής εις την Πάρον.
γ) Ευάγγελος ελέγετο θεότης της Εφέσου.
δ) Ευάγγελος ωνομάζετο Ήρως της Εφέσου.  
ε) Ευάγγελος ωνομάζετο ο διαχειριστής της περιουσίας του 
    Αναξαγόρου.
στ) Ευάγγελος ωνομάζετο Μάντης εκ της Καρύστου.
ζ) Ευάγγελος ωνομάζετο Κιθαριστής εκ του Τάραντος.
η) Ευάγγελος ωνομάζετο Κωμικός Ποιητής.
θ) Ευάγγελος ωνομάζετο Μάντης εκ της Μιλήτου.

Γνωστόν εστί εις τους τακτικούς Αναγνώστας του Ιστολογίου εμού, αλλά και εις τους "αναλυτάς" των μυστικών σκουπιδο-υπηρεσιών, ότι ανήρτησα προ καιρού κείμενα αναφερώμενα εις τον κατώτατον μισθόν της ζωο-μογγολο-εβραιο-τουρκίας, της σκυλο-βουλγαρίας και της γυφτο-δακο-ρουμανίας, κατώτατον μισθόν ασήμαντον εν συγκρίσει προς τον της Ελλάδος ! Ως φαίνεται, τα merde του Πλανήτου ηνοχλήθησαν εκ της αναφοράς ταύτης και απεφάσισαν την εξομείωσιν του εν Ελλάδι κατωτάτου μισθού προς εκείνον των ως άνω Χωρών ! ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑ: ΣΟΚ: ΣΤΑ 360 ΕΥΡΩ Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕ...: Μπορεί να ακούγεται σε μερικούς εξωπραγματικό όμως πιθανότα να γίνει πραγματικότητα έαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ μπορέσουν να δημιουργήσουν κυβέρνηση συ...

Άντε γαμήσου, σκυλάραπα και εξημερωμένε πίθηκα των Ταρτάρων ! Θα πληρώσης την δήλωσιν εσού εν ζωο-μογγολο-εβραιο-τουρκία ...

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

ΕΥΓΕ ! Εις την Κυβέρνησιν του Περού !

'Ωστε, εξημερωμένε πίθηκα των Ταρτάρων ανεκάλυψες και βίαν της ... "αντιπολιτεύσεως" ; ... Ά, εσύ "θα πας μπροστά", μαλάκα ...

... Σπουδαίος πολιτισμός στην ... σοδομίτισα νορβηγία ... 80 φόνοι=21 έτη φυλακή ! ... 4 φόνοι=... 1 έτος φυλακή ... Εκεί να υπάγωμεν προς εξολόθρευσιν σοδομιτών και σοδομιτισών, σκουπιδο-εβραίων και μη ... (Ε)

Ποινή 6.060 ετών ... γελοία εστί ! Όσον γελοία εστί και η ποινή του εκ νορβηγίας Μπρέϊκ, όστις εξετέλεσεν περί τα 80 νεαρά άτομα και του επεβλήθη ποινή ... 20 ετών ! Γελοίαι ποιναί αμφότεραι ! Και εις τας δύο περιπτώσεις αρμόζουσα ήτο η ποινή του θανάτου ! ... (Ε)

Ιδρύετε ... "Ευφραντήριον" και ουχί ... "Cafe" ... (Χαίρε ακάματε Έλληνα, Ευάγγελε Σπανδάγε !) 2

   Εκ του νέου και ωφελιμωτάτου βιβλίου, υπό τον τίτλον "Η ΧΥΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ", το οποίον συνέγραψεν και εξέδωσεν ο Ευάγγελος Σπανδάγος, αντιγράφω το κάτωθι τμήμα :

 

   Σύγχρονες χυμικές έννοιες που διατυπώθηκαν από τους Φιλοσόφους της Αρχαίας Ελλάδος
    Οι απόψεις των Αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων αποτελούσαν την απαρχή πολλών σημερινών εννοιών των φυσικών επιστημών. Η Αρχαία Ελληνική Φυσική Φιλοσοφία είχε επίδραση στη θεωρία της σύγχρονης Χυμείας είτε άμεσα είτε έμμεσα.
   Πολλές είναι οι βασικές απόψεις των Αρχαίων Ελλήνων Φυσικών Φιλοσόφων που έχουν εφαρμογή ακόμα και σήμερα στη Χυμεία :
α) Η έννοια του στοιχείου.
β) Η έννοια του ατόμου.
γ) Η ισοδυναμία μάζας και ενέργειας
δ) Το φαινόμενο της εντροπίας.
ε) Η στερεοχημική ισομέρεια.
στ) Τα κβάντα της ενέργειας.
ζ) Η Αρχή της ποσοτικής αναλύσεως.
η) Η Αρχή της ποιοτικής αναλύσεως.
θ) Η έννοια της χυμικής αντιδράσεως.
ι) Ο χυμικός νόμος των ορισμένων αναλογιών.
ια) Η έννοια της χυμικής συγγένειας.
ιβ) Η Αρχή της αφθαρσίας της ύλης.

 

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

"Ελπίζωμεν" εις την αποτελεσματικήν έρευναν και σύλληψιν των δραστών, ώστε κατόπιν η Δικαιοσύνη της γαλλίας να ανεύρη τα ... κίνητρα των δραστών ! Και τούτο, επειδή γνωστά ... παν-ούργα και ραδι-ούργα "όντα" εισίν τα ερπετά της σκουπιδο-ατλαντίδος, τα οποία έχοντα απωλέσει "το ηθικό πλεονέκτημα", ως θα έλεγεν ... φαήλος κρανιδιώτης τις, ... εφευρίσκουν τρόπους ... επαναποκτήσεως του ... "ηθικού πλεονεκτήματος", ως είχεν πράξει ο ... σαρόν, όστις έδωσεν εντολήν βεβηλώσεως του εν Παρισίοις Νεκροταφείου των σκουπιδο-εβραίων, αλλά δυστυχώς ως προς τα εβραϊκά ... merde του Πλανήτου η Αστυνομία ηύρεν τον ένοχον, ήτοι τον ... σκουπιδο-εβραίον ... φύλακαν του Νεκροταφείου ... Το σχέδιον επιθέσεως, "πάση θυσία", εναντίον του ... ιράν απαιτεί, εν τη παρούση φάση, ... θυσίαν, ακόμη και ημετέρων "όντων" ... ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Θα επιστρέψετε, ώ τσόγλανε, και υμείς του σκυλο-εβραιο-πα.θο.κ. τα άνω των 50 δισ ευρώ κλεμμένα υπό του κόμματος και άνω των 250 δισ τα κλεμμένα υπό των ... στελεχών ; ... ΣΚΟΥΠΙΔΙ !

in.gr - Επιστροφή χρημάτων και απόδοση ευθυνών για τα μαϊμού-επιδόματα ανήγγειλε ο Ανδρ.Λοβέρδος - Ειδήσεις - Ελλάδα

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Πρώτιστον καθήκον η ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ ! Έπονται άπαντα τα λοιπά ...


    
   Ως αποδεικνύεται εκ της ομολογίας του ηλίθιου σακάτη, υπουργού οικονομικών της βλακο-γοτθίας, "βοηθώντες" την Ελλάδαν ... βοηθούν την δική των Εθνικήν Οικονομίαν !
   Όμως, σημαντικώτερον εκ της εν λόγω δημοσιεύσεως αποτελεί η διαπίστωσις, ότι η Οικονομία της βλακο-γοτθίας ... εξαρτάται εκ των ... εξαγωγών της ... 
   Επειδή, άπαντες εν Ελλάδι κατέστησαν τελευταίως ... ειδήμονες επί απάντων των θεμάτων διακυβερνήσεως της Χώρας και επειδή συντεχνιακώς πως σκέπτωνται, δυστυχώς, ακόμη και ειδήμονες, οι μεν του Τουρισμού επιθυμούν "να τα δώσωουμε όλα" εις τον Τουρισμόν, οι δε των εξαγωγών εις τας εξαγωγάς και, τέλος, οι της Ναυτιλίας εις την Ναυτιλίαν ...
   Λοιπόν, επειδή ουδέν, ως φαίνεται, αντελήφθητε ... άπαντες ...
   Διάγωμεν εποχήν "πολέμου" και πιθανού ... Πολέμου ...
   Συνεπώς προς τούτο, ωφείλωμεν, ίνα καταστήσωμεν την Ελλάδαν ... ΑΥΤΑΡΚΗΝ !
   Πρώτον, λοιπόν, Η ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ !
   Κατόπιν ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑ !
   Αλλά και πολλά έτερα ... αναπτυξιακά και ... ανεξαρτησιακά ...
   Άπαντα ταύτα αναμένωνται υπό των γνωστής ... ελληνικότητος κυβερνήσεών "μας" ; ...
   ΑΔΥΝΑΤΟΝ !                                                                                    

Η νέα ΔΡΑΧΜΗ και τα οικονομικά στοιχεία 4 Χωρών της Χερσονήσου του Αίμου !

                       ΕΛΛΑΣ       βουλγαρία  ρουμανία  σερβία   αλβανία
Πληθ.              10,8 εκ.           7,9 εκ.         20           9,8           3,7
ΑΕΠ ονομ.      305,4 δισ $       64,8         160,68      42,4        11,7
ΑΕΠppp          318,1 "  "           89           251,75      77,8        22,36
Κατά κεφ.      27.900 $       10.900 $     7.503 $    5.750 $   3.700 $
Ισοτιμία                                 1,96            4,36
   τοπ. νομίσμ./ευρώ
 (9/3)
* Τα στοιχεία της Ελλάδος αφορούν το έτος 2011
1) Ως εμφαίνεται εκ της πρώτης σειράς στοιχείων η ΕΛΛΑΣ έχει 
     πληθυσμό 10,8 εκ., ενώ αι λοιπαί 4 Χώραι ομού 41,4 εκ.

2) Εν ώ, όμως, ο πληθυσμός της Ελλάδος αποτελεί το ... 1/4 των 
     κατοίκων των 4 λοιπών Χωρών της Χερσονήσου του Αίμου, ως
     εμφαίνεται εκ της δευτέρας και της τρίτης σειράς στοιχείων 
     άπαντες οι εν λόγω πληθυσμοί των 4 Κρατών παρήγαγον 
     σχεδόν, ό,τι παρήγαγον οι 10,8 εκ. Έλληνες !!!
3) Επίσης, το ανά κεφαλήν εισόδημα των κατοίκων των 4 εν λόγω 
     Χωρών μόλις και μετά βίας φθάνει το ανά κεφαλήν εισόδημα 
     των Ελλήνων !!! Και τούτο, ώ Αναγνώστα, εν μέσει ... κρίσει 
     της Ελλάδος ...
4) Ως εμφαίνεται εκ της τελευταίας σειράς στοιχείων, το νόμισμα 
     της σκυλοβουλγαρίας αποτελεί περίπου ... ισοδύναμον προς 
     το ... ευρώ !!! Ήτοι, περίπου ... 2 λέβα ισοδυναμούν προς 1 
     ευρώ ! Και περίπου 4 λέου ρουμανίας ισοδυναμούν προς ... 1 
     ευρώ !!!  
          Υπό ποίαν έννοιαν, λοιπόν, ... 1.500 νέαι 
     ΔΡΑΧΜΑΙ θα ισοδυναμούν προς ... 1 ευρώ ;  
     ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ! 
     ΛΥΣΣΑΣΜΕΝΑ ΣΚΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΡΠΕΤΑ !!!

Η ΕΛΛΑΣ αποτελεί τους ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ! Η Γη των Ελλήνων αποτελεί ευλογημένον τόπον ! Καλιεργήσατε την Γην και πωλήσατε εις τους βαρβάρους τα προϊόντα της ! Θα τα αγοράσουν, επειδή εκείνοι γνωρίζουν, αντιθέτως προς υμάς, ότι η Γη των Ελλήνων αποτελεί ευλογημένον τόπον ! (Ε)

   Εκ του άρθρου υπό τον τίτλον "ΠΕΡΙΖΗΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ, Η ΣΑΝΙΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ" της Λίλας Σταμπούλογλου, δημοσιευθέν εις το τρέχον τεύχος, 61, Μάρτιος 2012, του εντύπου HELLENIC NEXUS, αναδημοσιεύω έν ενδιαφέρον τμήμα, προς ενημέρωσιν των Αναγνωστών του Ιστολογίου εμού :


   ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ (ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

   Δύσκολα θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί ότι η Κρήτη εξάγει κάθε χρόνο στην Αμερική πάνω από ένα τόνο παγωτού, φτιαγμένου από αγνό πρόβειο γάλα. Ή ότι εξάγει χοχλιούς στη Γαλλία, λάβδανο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη Σαουδική Αραβία, γκαγκάλες (παραδοσιακό ζυμαρικό) σε πολλές χώρες της Ε.Ε., θυμαρίσιο μέλι και πετιμέζι στην Αμερική και την Ιαπωνία.
   Δύσκολα, επίσης, θα φανταζόταν κάποιος ότι, το 2011, σύμφωνα με σχετικό άρθρο της Καθημερινής, το πέμπτο εξαγώγιμο είδος της Ελλάδος προς τις ΗΠΑ ήταν τα μεταχειρισμένα αεροσκάφη και ο συναφής εξοπλισμός τους, που αποστέλλονται για σκράπ ή πωλούνται σε αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους. Αντίστοιχα, η τουρκία αγοράζει από  την Ελλάδα μεταχειρισμένα φέρι μπόουτ, τα οποία αποτελούν το 18ο εξαγώγιμο Ελληνικό είδος προς τη συγκεκριμένη χώρα.
   Εντύπωση προκαλεί, επίσης, το γεγονός ότι το Παρίσι, που θεωρείται πρωτεύουσα της μόδας και της αρωματοποιίας, εισάγει ρούχα, αρώματα και καλλυντικά από Ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ η Σιγκαπούρη εισάγει τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και εξαρτήματα αυτοκινήτων.
   Τα παραπάνω παραδείγματα, που δεν είναι βέβαια τα μοναδικά "περίεργα" του εξαγωγικού εμπορίου, αποτελούν μια τρανταχτή απόδειξη ότι το πεδίο δράσης για τους Έλληνες εξαγωγείς έχει
εκατοντάδες ευκαιρίες, πολλές από τις οποίες δεν είναι πάντα ευδιάκριτες".
   ΑρχαίοςΜόνην διαφωνίαν εμού ως προς τα ως άνω καταθέτω την σχετικήν προς το "ΣΑΝΙΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ". Πέραν των εξαγωγών ... σανίδας σωτηρίας αποτελούν ΚΑΙ ο Τουρισμός ΚΑΙ η Ναυτιλία !      
   Όμως, ... πλοίον σωτηρίας αποτελεί η απαίτησις εκ μέρους της Κυβερνήσεως "ημών", όπως καταβάλουν οι φορολογούμενοι της βλακο-γοτθίας αφ' ενός "το κατοχικόν δάνειον", αφ' ετέρου "τας πολεμικάς αποζημιώσεις" ! 
   Και επειδή τοιαύτη Κυβέρνησις δεν υφίσταται και ούτε θα υπάρξη, μοναδικόν μέσον σωτηρίας ημών και της Ανθρωπότητος αποτελεί ... ο στόλος αστροπλοίων των Ελλήνων του Ουρανού ...

Πότε "με το καλό" θα συμβή τούτο και παρ' ημίν, σε δικαστές-συνεργάτες της Κυβερνητικής-Πλουτοκρατικής-μασωνικής Καμόρα ; ...

Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

Εθνικόν όλεθρον αποτελείς εσύ και οι όμοιοι εσού, καθήκι !

Ιδρύετε ... "Ευφραντήριον" και ουχί ... "Cafe" ... (Χαίρε ακάματε Έλληνα, Ευάγγελε Σπανδάγε !) 1

   Εκ του νέου και ωφελιμωτάτου βιβλίου, υπό τον τίτλον "Η ΧΥΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ", το οποίον συνέγραψεν και εξέδωσεν ο Ευάγγελος Σπανδάγος, αντιγράφω το κάτωθι τμήμα :


   Τα ευφραντικά ποτά των Αρχαίων Ελλήνων

   Τα διάφορα ποτά τα παρασκεύαζαν ειδικοί τεχνίτες - χυμευτές, οι "οινοτρόφοι", οι "μελισσοτρόφοι", κ.α., οι οποίοι πειραματίζονταν σε ειδικά εργαστήρια. Στα εργαστήρια αυτά υπήρχε και το "δοκιμείον", ένας χώρος στον οποίο ειδικοί "δοκιμαστές" "εδοκίμαζαν" τα παραγόμενα ποτά. 
   Τα κυριότερα ποτά της Αρχαίας Ελλάδος ήταν τα εξής : 
α) "Κυκεών": Ρόφημα από βρασμένο κριθάρι αρωματισμένο με μέντα ή θυμάρι.
β) "Οίνος ευώδης": Κρασί με απήγανο ή δάφνη ή λεβάντα.
γ) "Οίνος αφρώδης": Κρασί αφρώδες.
δ) "Οινόμελι" : Κρασί με μέλι.
ε) "Υδρόμελι" : Διάλυμα μελιού σε νερό με μυρωδικά.
στ) "Ανθοσμίας οίνος" : Κρασί με ευωδία ανθέων.
ζ) "Οξύμελι" : Διάλυμα σε νερό με ξύδι και μέλι.
η) "Πώμα οινόχυτον" : Ποτό από κρασί.
θ) "Οίνος εκ κριθών" : Είδος ζύθου.
ι) "Φοινικήιος οίνος" : Κρσί από φοίνικες.
ια) "Τρύξ" : Κρασί που δεν έχει υποστεί ζύμωση.
ιβ) "Στεμφυλόπνευμα" : Το τσίπουρο.
ιγ) "Μελίκρατον" : Κράμα από γάλα και μέλι.
ιδ) Διάφορα ποτά από χυμούς φρούτων.
   Στον πάπυρο της Στοκχόλμης αναφέρονται οδηγίες για την παρασκευή και τη βελτίωση διαφόρων ποτών.

   Ο έλεγχος των τροφίμων και των ποτών

   Το ανθυγιεινό της χρήσεως βλαμμένων τροφίμων και ποτών, καθώς και η νοθεία αυτών, ήταν γνωστά από αρχαιοτάτων χρόνων.
   Σε πολλές Αρχαίες Ελληνικές πόλεις ειδικοί υπάλληλοι, οι "αγορανόμοι", ήταν εντεταλμένοι από τη νομοθεσία να κάνουν ελέγχους στα διάφορα ποτά και τρόφιμα των Αγορών. Να εξετάζουν δηλαδή αν βρίσκονταν σε καλή κατάσταση ή αν ήταν νοθευμένα.  
   Οι διάφορες νοθείες δεν ήταν σπάνιες, ενώ ο έλεγχος ήταν δυσχερής, εφόσον οι νοθευτές χρησιμοποιούσαν κατάλληλα υλικά και μεθόδους. 
   Οι νοθείες των τροφίμων και των ποτών ήταν τριών ειδών : 
α) οι αβλαβείς,
β) οι επιβλαβείς, και
γ) οι κερδοσκοπικές.
   Οι αγορανόμοι χρησιμοποιούσαν διάφορες άγνωστες σ' εμάς μεθόδους για να διαπιστώσουν την ακαταλληλότητα ή τη νοθεία. Ειδικά για το γάλα, το τυρί και το κρασί εξέταζαν το χρώμα, τη γεύση, την οσμή και την όψη.

 ***********************************************

   Αρχαίος : Την σκέψιν εμού περί ιδρύσεως "Ευφραντηρίων", προ αντικατάστασιν των ... καφετεριών, ενέκρινεν και ο ως άνω συγγραφεύς του βιβλίου, ο φίλος Ευάγγελος Σπανδάγος ! 
   Ο επιθυμών ίνα πωλή προϊόντα αγνά και, πρωτίστως, Ελληνικά, άς ιδρύση "Ευφραντήριον" ή άς τρέψη "καφετέριαν" εις "Ευφραντήριον" ! Πολλά τα ωφέλη και ως προς τον ίδιον και ως προς τους επισκέπτας του και ως προς την Ελλάδαν ...

Χαίρε Κολιόπουλε !!! Ανόηται εξαγωγαί ελαιολάδου και ευφυείς εξαγωγαί ελαιολάδου ! Διαφορά υπέρ της Ελλάδος, εκ των ευφυών εξαγωγών, περί τα ... 6-10 δισ ευρώ !!! ...


   Ως εμφαίνεται εκ του τελευταίου Πίνακος, η απατεών ιταλία ηγόρασεν, εν έτει 2006, σχεδόν το ... 80 % (77,6 %) του εξαχθέντος ελαιολάδου της Ελλάδος, το οποίον κατόπιν επώλησεν αλλούθε ως ... ιταλικόν ελαιόλαδον, αναμίξαν τούτο μετά ποσότητος ιταλικού, ώστε να φαίνεται, ότι η ποιότης του ελαιολάδου της ιταλίας ... ανωτέρα εστί ...
   Εάν διαιρέσωμεν την αγορασθείσαν ποσότηταν, ήτοι τους 80.704 τόνους, δια του δοθέντος εις τας εξαγωγικάς ημών επιχειρήσεις τιμήματος, ήτοι των 354.922.000 δολάρια, τότε συνάγεται ότι, το ελαιόλαδον ηγοράσθη, ως μέσος όρος, προς ... 4,4 δολάρια ηπα ανά κιλόν. Εν τη τιμή ταύτη περιλαμβάνεται η αγορά του ελαιολάδου εκ των παραγωγών, αι δαπάναι συγκεντρώσεως-μεταφοράς-αποθηκεύσεως και το κέρδος της εξαγωγικής επιχειρήσεως. Εάν είδωμεν την ισοτιμίαν ευρώ προς δολάριον ηπα, τότε περίπου το ελαιόλαδον πωλείται προς 3-3,5 ευρώ ανά κιλόν. Εκ τούτων τα 2-2,5 δίδωνται εις τον παραγωγόν ... Ούτε μισός καφές ... καπουτσίνο ...
   Εάν, όμως, η εξαχθείσα ποσότης επωλείτο προς ... 82 ευρώ ανά κιλόν, ως πράττει ο γνωστός υπό παλαιωτέρας αναρτήσεως, τότε αναλογισθήτε τα κάτωθι :
1) Ακόμη και εάν τα μισά εκ των 82 ευρώ δίδωνται εις είδη συσκευασίας, πόσαι νέαι επιχειρήσεις ειδών συσκευασίας θα ιδρύωντο ή μετά πόσων νέων μηχανημάτων και κυρίως εργαζομένων θα εγιγαντούντω αι υφιστάμεναι ; ...
2) Εάν, τέλος, η εξαχθείσα μόνον εις την απατεώνισαν ιταλίαν ποσότης, ήτοι τα 80.704.000 κιλά επωλούντο προς 82 ευρώ ανά κιλόν, τότε θα εισήρχετο εντός της Ελλάδος συνάλλαγμα ποσού
... 6,6 δισ ευρώ, αντί των ... 350 εκ. δολ. !!! Εκ του συναλλάγματος τούτου θα ωφελείτο η Πατρίς ημών των Ελλήνων, αι εξαγωγικαί επιχειρήσεις, αι συνεργαζόμεναι επιχειρήσεις (ειδών συσκευασίας, μεταφορών, κλπ), αλλά κυρίως ΟΙ ΑΓΡΟΤΑΙ-ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ του ελαιολάδου !!! Η οικονομική ενδυνάμωσις των οποίων, θα οδηγήση εις μεγαλυτέραν κατανάλωσιν αγαθών και υπηρεσιών, αλλά κυρίως εις την στερέωσιν των Αγροτών και, συνεπώς προς τούτο, της Εθνικής Οικονομίας, της Εθνικής Αμύνης, της Ανεξαρτησίας της Χώρας, κλπ, κλπ, κλπ ...
   Επιμύθιον : Μην πωλήτε "δωρεάν" τον επίγειον χρυσόν της Ελλάδος ! ("Μην δίδετε μαργαρίτας τοις κυσί")
   Πωλήτε τούτον μετά πολυτελούς συσκευασίας εις μικροποσότηταν ενός έως δύο κιλών ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΙΜΗΝ ΑΡΜΟΖΟΥΣΑΝ ΕΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΝ ΧΡΥΣΟΝ !!! 

"Που πάνε τα χρήματα της ... διάσωσης" ;

  Αντιγράφω, ώ Αναγνώστα, εκ του άρθρου υπό τον τίτλον "Επιζήμια και εξευτελιστική η συμφωνία δανεισμού 130 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία που δεν μας λένε", άρθρο κάποιου Λεωνίδα Βατικιώτη, το οποίον εδημοσιεύθη εις το εν κυκλοφορία τεύχος (61) του μηνιαίως εκδιδομένου εντύπου HELLENIC NEXUS :

Εφαρμόζονται ή όχι τα Μνημόνια ;
   ..........
   .........
   Το που πήγαν τα χρήματα της Ελληνικής Διάσωσης το απέδειξε με τον πιο παραστατικό τρόπο στη βρετανική εφημερίδα "The Telegraph", στις 8 Φεβρουαρίου 2012 ο Ντάνιελ Χάναν, βρετανός συγγραφέας, δημοσιογράφος και ευρωβουλευτής. Το άρθρο του, με τίτλο Που πάνε τα λεφτά της διάσωσης, αποτελούνταν από πέντε αράδες κυριολεκτικά και ένα σχήμα ! Σε αυτές τις πέντε αράδες έλεγε : "Αν απορείτε γιατί η Ελλάδα συμπεριφέρεται τόσο ατίθασα με τα λεφτά που της προσφέρονται, εστιάστε σε αυτό το σχήμα". Ακολουθεί μια "στατιστική πίτα", όπως λέγεται, που παρουσιάζει την κατανομή των χρημάτων της διάσωσης. Το 40 %, δηλαδή η μερίδα του λέοντος, πάει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού, το 23 % σε Ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, το 18 % στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και μόνο το 19 % δαπανάται από την Ελλάδα !
   Συνέχιζε, λοιπόν, το  άρθρο : "Για κάθε ευρώ που δίνεται στην Ελλάδα, οι Ελληνικές Αρχές δαπανούν 19 σεντς, τα υπόλοιπα πηγαίνουν στη διάσωση των τραπεζών και των ομολογιούχων από τις συνέπειες των κακών τους επενδύσεων. Για μια ακόμη φορά, οι φτωχοί διασώζουν τους πλούσιους". Να τονιστεί, μάλιστα, πως ο συγγραφέας του άρθρου ανήκει στο Συντηρητικό Κόμμα της Αγγλίας. Παρόλα αυτά, δεν διστάζει να αποδείξει ότι η διάσωση της Ελλάδας δεν ήταν παρά ένας καλά συγκαλυμμένος τρόπος για να διασωθούν οι τράπεζες.
   Την ίδια ώρα, περιττό να ειπωθεί ότι το Ελληνικό υπουργείο Οικονομικών και η Τράπεζα της Ελλάδος, που έχουν στη διάθεσή τους τα σχετικά στοιχεία, ποτέ δεν μας έχουν προσφέρει μια σχετική ενημέρωση, ενώ αντίθετα, κατόπιν οδηγιών των πολιτικών τους ηγεσιών (Β. Βενιζέλος και Γ. Προβόπουλος), δίνουν άλλοθι στους Τροϊκανούς για νέες, πιο αφόρητες πιέσεις !
   ........................
   .......................
Που πάνε τα χρήματα της διάσωσης ;
1. Μη Ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα            40 %
2. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα                             18 %
3. Ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα                 23 %
4. Ελληνικές δαπάνες                                             19 %
     (Πηγή : The Telegraph, 8 Φεβρουαρίου 2012)

   Αρχαίος : Ως φαίνεται ακόμη και ο εν λόγω βρετανός λογίζει ως ... ξένα τα Ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ήτοι τις σκουπιδο-τράπεζες ! Γνωρίζει καλώς ο άνθρωπος, ότι και οι τράπεζες της Ελλάδος ανήκουν εις ξένους και εις ... ξενόφρονας ...

Ό,τι και να μετέλθουν, ... ΤΕΛΟΣ !

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

Η ... αγία ... βλακο-γοτθία ...

Ασφαλώς και θα ενδιαφερθήτε περί της τύχεως των ... πρακτόρων υμών, εν ώ χρόνω ουδείς ενδιαφέρεται περί της ... αιτίας του θανάτου του ... Μιλόσεβιτς ... ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Αναλογισθήτε και τα αισθήματα της ... Ευρώπης, ότε ανακαλύψη την ... Ποντιακήν ...

Τοιαύτην Συμφωνίαν, Ελευθέρου Εμπορίου, μπορούν, να υπογράψουν και μετά της ... Ελλάδος των Ελλήνων Κυβερνητών, ότε η ΕΛΛΑΣ τους ... μουντζώση, προκειμένου να μην χάσουν οι Λαοί των την ... φέταν και τ' άλλα προϊόντα, ως και την δυνατότηταν απολαύσεως του Ηλίου ημών ...

Άντε γαμήσου ! Σκουπιδο-τοκογλύφου σπέρμα ...

DefenceNet - Oι τραμπούκοι της κυβέρνησης μιλάνε για τραμπουκισμούς...

Και ... καλά κάνουν ! ...

Θα θέση εκ νέου "την ουρά εις τα σκέλη του" το εν λόγω θρασύτατο σκυλί της σκυλο-βουλγαρίας ! Ότε ... αντιμετωπίση Έλληνας Κυβερνήτας της Ελλάδος ! ...

Τα ...γυναικόπαιδα του Αφγανιστάν εξολόθρευσεν ο εν λόγω σκουπιδο-... ροβέρτος, αλλά θα δικασθή εις το ... Κάνσας ! ΣΚΟΥΠΙΔΟ-κράτος και ΣΚΟΥΠΙΔΟ-στρατιώτης του !

Είθε, να εγίνετο και εν Ελλάδι τούτο, μετά των, παρανομούντων, τυραννικών αστυνομικών και δεσμοφυλάκων ! ...

Βρέ, Σβόμποντα ! Δεν χρειαζώμεθα ούτε ... τρόϊκα, αλλά ούτε και ... εναλλακτική τρόϊκα ! Χρειαζώμεθα μόνον, ίνα παύσετε την εκμετάλλευσιν και την απομύζησιν των Ελλήνων και της Ελλάδος !

Η ΕΛΛΑΣ αποτελεί τους ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ! Η Γη των Ελλήνων αποτελεί ευλογημένον τόπον ! Καλιεργήσατε την Γην και πωλήσατε εις τους βαρβάρους τα προϊόντα της ! Θα τα αγοράσουν, επειδή εκείνοι γνωρίζουν, αντιθέτως προς υμάς, ότι η Γη των Ελλήνων αποτελεί ευλογημένον τόπον !

   Εκ του άρθρου υπό τον τίτλον "ΠΕΡΙΖΗΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ, Η ΣΑΝΙΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ" της Λίλας Σταμπούλογλου, δημοσιευθέν εις το τρέχον τεύχος, 61, Μάρτιος 2012, του εντύπου HELLENIC NEXUS, αναδημοσιεύω έν ενδιαφέρον τμήμα, προς ενημέρωσιν των Αναγνωστών του Ιστολογίου εμού :

   ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ (ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

   Δύσκολα θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί ότι η Κρήτη εξάγει κάθε χρόνο στην Αμερική πάνω από ένα τόνο παγωτού, φτιαγμένου από αγνό πρόβειο γάλα. Ή ότι εξάγει χοχλιούς στη Γαλλία, λάβδανο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη Σαουδική Αραβία, γκαγκάλες (παραδοσιακό ζυμαρικό) σε πολλές χώρες της Ε.Ε., θυμαρίσιο μέλι και πετιμέζι στην Αμερική και την Ιαπωνία.
   Δύσκολα, επίσης, θα φανταζόταν κάποιος ότι, το 2011, σύμφωνα με σχετικό άρθρο της Καθημερινής, το πέμπτο εξαγώγιμο είδος της Ελλάδος προς τις ΗΠΑ ήταν τα μεταχειρισμένα αεροσκάφη και ο συναφής εξοπλισμός τους, που αποστέλλονται για σκράπ ή πωλούνται σε αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους. Αντίστοιχα, η τουρκία αγοράζει από  την Ελλάδα μεταχειρισμένα φέρι μπόουτ, τα οποία αποτελούν το 18ο εξαγώγιμο Ελληνικό είδος προς τη συγκεκριμένη χώρα.
   Εντύπωση προκαλεί, επίσης, το γεγονός ότι το Παρίσι, που θεωρείται πρωτεύουσα της μόδας και της αρωματοποιίας, εισάγει ρούχα, αρώματα και καλλυντικά από Ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ η Σιγκαπούρη εισάγει τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και εξαρτήματα αυτοκινήτων.
   Τα παραπάνω παραδείγματα, που δεν είναι βέβαια τα μοναδικά "περίεργα" του εξαγωγικού εμπορίου, αποτελούν μια τρανταχτή απόδειξη ότι το πεδίο δράσης για τους Έλληνες εξαγωγείς έχει
εκατοντάδες ευκαιρίες, πολλές από τις οποίες δεν είναι πάντα ευδιάκριτες".
   ΑρχαίοςΜόνην διαφωνίαν εμού ως προς τα ως άνω καταθέτω την σχετικήν προς το "ΣΑΝΙΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ". Πέραν των εξαγωγών ... σανίδας σωτηρίας αποτελούν ΚΑΙ ο Τουρισμός ΚΑΙ η Ναυτιλία !      
   Όμως, ... πλοίον σωτηρίας αποτελεί η απαίτησις εκ μέρους της Κυβερνήσεως "ημών", όπως καταβάλουν οι φορολογούμενοι της βλακο-γοτθίας αφ' ενός "το κατοχικόν δάνειον", αφ' ετέρου "τας πολεμικάς αποζημιώσεις" ! 
   Και επειδή τοιαύτη Κυβέρνησις δεν υφίσταται και ούτε θα υπάρξη, μοναδικόν μέσον σωτηρίας ημών και της Ανθρωπότητος αποτελεί ... ο στόλος αστροπλοίων των Ελλήνων του Ουρανού ...

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Σκουπιδο-ναοί του διαβόλου αι μασωνικαί στοαί ! ΑΠΑΣΑΙ ΘΑ ΙΣΟΠΕΔΩΘΟΥΝ !

ΕΥΓΕ, Μανώλη Γλέζο !

Αλλά το πρόβλημα ήταν οι ... ΕΛΛΗΝΕΣ ... ΣΚΟΥΠΙΔΟ-εβραίοι !

Ρέ, ... ματθαίε ! Άντε γαμήσου ! Καθήκι ! Να υιοθετήση η ΕΛΛΑΣ το σκουπιδο-εβραϊκό δολλάριο και όχι το ευρώ ! Μεταξύ σκύλας και χάρυβδις αείποτε η ΕΛΛΑΣ, ίνα επιπλέετε υμείς, τα σκατά του Πλανήτου ! ΤΕΛΟΣ, μαλάκα ! ΤΕΛΟΣ οι ... πουστιές και πουτανιές σας, τύπου ... 1500 δραχμαί=... 1 δολλάριο ! ΟΥΣΤ ! ΣΚΟΥΠΙΔΙ !

Ναι, σκυλάραπα και εξημερωμένε πίθηκα των Ταρτάρων ! Τα περιθώρια ... διπλωματικής λύσεως για την αρρωστημένη σκουπιδο-ράτσα σας τα ... εξαντλήσατε ! Μάλλον θα τρέψωμεν τας γαμημένας πολιτείας αμερικής εις το ... μεγαλύτερον ... Αρχιπέλαγος του μέλλοντος ! ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Ποινή 6.060 ετών ... γελοία εστί ! Όσον γελοία εστί και η ποινή του εκ νορβηγίας Μπρέϊκ, όστις εξετέλεσεν περί τα 80 νεαρά άτομα και του επεβλήθη ποινή ... 20 ετών ! Γελοίαι ποιναί αμφότεραι ! Και εις τας δύο περιπτώσεις αρμόζουσα ήτο η ποινή του θανάτου ! ... (Ε)

Κι' έχουν ... μια στεναχώρια, που έφυγες, τα ... παγκαλο-πουτανο-γεννήματα, τι να σου ειπώ, βρέ Θεσπρωτιανέ ...

Kάτοψη (με άποψη): Πατέρας με 4 παιδιά είπε να γίνει ψαράς, του ζήτησ...: Η γραφειοκρατία έπνιξε το όνειρό του να ζήσει στον τόπο του... Πατέρας με 4 παιδιά στη Θεσπρωτία είπε να γίνει ψαράς. Και να βγάλει έτσι...

Όχι, θα πάη στην ... αστράλια, εγκαταλείπων τους ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ, ήτοι την ΕΛΛΑΔΑΝ, χάριν ... 500-1000 ευρώ ...

Ώστε, το ... φρόνημα των Ελλήνων ... ανέβηκε και γι' αυτό ... έπρεπε, να κατεβή .... ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΤΑΝΑΣ ΓΕΝΝΗΜΑ !

Είθε !

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

Βεβαίως η ΕΛΛΑΣ αποτελεί ... ξεχωριστήν περίπτωσιν, ως προς τα ... ερπετικά ένστικτα υμών, ώ σκουπιδο-ερπετό-σκυλον ...

DefenceNet - Βόλφγκανγκ Σόιμπλε : «Ξεχωριστή περίπτωση η Ελλάδα δεν θα ξαναεπαναληφθεί»

Εάν εξηρτάτο υφ' υμών, ώ σκουπιδο-εβραίε, οι Έλληνες θα υπέφερον εις το ... διηνεκές ... Αλλά δεν εξαρτάται υφ' υμών ...

DefenceNet - Πωλ Κρούγκμαν: "Οι Έλληνες θα υποφέρουν πολλά χρόνια"...

Έξυπνον από μέρους εσού, ώ ... όρθιε ... κροκόδειλε, το να ... προστατεύσης τον ... βλαδιμηράκον ... Και εκείνος, μεν, ουδεμίαν ... αντι-δυτικήν διάθεσιν έχει, ... έχω, όμως, εγώ ... Αντελήφθης ; ...

DefenceNet - Χένρι Κίσσιντζερ : " Ο Βλάντιμιρ Πούτιν είναι Ρώσος πατριώτης"

Ά, όχι ! Δεν αποτελούν ... σκουπιδο-ΠΡΟΔΟΤΑΣ ...

Ώστε, είσθε οι ... μεγαλύτεροι δειλοί ; ... Διότι ... επιτίθεσθε σε παιδιά, ήτοι εις ... μικρά κράτη ! ... ΣΚΟΥΠΙΔΙ !

DefenceNet - State Department : « Όσοι επιτίθενται σε παιδιά είναι οι μεγαλύτεροι δειλοί»

Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

Ρέ, τα ... πολιτισμένα και πλούσια κράτη, των οποίων ο Λαός ... αυτοκτονεί ... εξ ... ευχαριστήσεως ...

Με ... "συμμορία πλανητικού επιπέδου" μοιάζουν οι σκουπιδο-ερπετο-σκυλο-εβραίοι, υποστηρίζωμεν οι Έλληνες !

Βρέ τους ... τρομοκράτας ... Παλαιστινίους και τους ... καλούς ανθρώπους ... σκουπιδο-εβραίους ... Έ, ώ defencenet ; ...

Εάν δεν το βουλώσουν τα ζωο-μογγολο-εβραιο-τουρκικά ερπετό-σκυλα, δεν πρόκειται η ΕΛΛΑΣ, να είδη ... προκοπήν ! Εάν γνωρίζει τις έτερον τρόπον, ίνα "βουλώση" τα εξ Ανατολών μπουλντόκ των σκουπιδο-εβραίων πέραν του ΠΟΛΕΜΟΥ, άς τον καταθέση ! Διότι οι κρυπτο-αλβανο-κοσσοβάρικες πουστιές του καθηκο-πάγκαλου, ότι προτιμά την ... διπλωματίαν, γνωρίζωμεν τώρα, ότι ήσαν προκάλυμμα ... ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ! Ποίος δεν επιθυμεί ΠΟΛΕΜΟΝ εναντίον προκλητικών και λυσσασμένων γειτόνων ; ... Οι ... κλέπται, οι Προδόται, τα καθάρματα, οι απατεώναι, εν ολίγοις τα πάσης φύσεως ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ! Ά, ναι ! Και οι βλακο-μαλάκαι ... (E) Αντελήφθης, κατσικο-γεράσιμε ... καρδάρα μου ; ... Και 'σείς ενεργούμενά του ; ...

Ο ανθέλλην και .... συνεργάσιμος ... Άκου, ρέ καθήκι ! Αποφάσισε την εκμάθησιν εις τα νήπια, εντός των ... Μαιευτηρίων, της διαλέκτου "γαμώ τη μάνα σου" της Μποτσουάνας ... ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙΣ !

Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

... Σπουδαίος πολιτισμός στην ... σοδομίτισα νορβηγία ... 80 φόνοι=21 έτη φυλακή ! ... 4 φόνοι=... 1 έτος φυλακή ... Εκεί να υπάγωμεν προς εξολόθρευσιν σοδομιτών και σοδομιτισών, σκουπιδο-εβραίων και μη ...

Ρέ, ... κιτσίκ-ογλού, αρθρογράφε του εντύπου "ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ", ... σπουδαίος ... πολιτισμός οι ... αγαπημένοι εσού ... σίναι ...

Άργησαν τα ... γερόντια της σαουδικής Αραβίας, αλλά έδειξαν εν τέλει τον φόβον της ανατροπής των υπό Ανθρώπων αγαπώντων τον Λαόν ! ...

ρέ, τον ... Κάρολο Σλιμ ! Φέρον τοιούτον όνομα, αλλά κυρίως τοιούτον επώνυμον, ... εντελώς ... μεξικανός εστί ...

Έως που ακριβώς, υποθέτετε, ότι θα φθάσετε, τρέχοντες εντός των στοών, ίνα αποφύγετε την μήνιν του Λαού ; ... ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

τα σκουπιδο-εβραϊκά σκατά (Χαίρε .... ντομινίκ) του Πλανήτου μόνον ... εισπράττουν εκ των Ελλήνων και ουδέποτε ... καταβάλουν ... ΣΚΟΥΠΙΔΟ-ερπετά, ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ... ΕΦ' ΑΠΑΞ ...

Έτερον εστί το υφιστάμενον πρόβλημα, γυφτο-μαλάκα ! ΕΣΥ τι αποτελείς ; Άντε βούλωστο, γιατί στο τέλος θα ανακοινώσω το σωματικόν σου ... ελάττωμα ! Αντελήφθης ; ...

Ρέ τα γομάρια, οι Πολιτικοί "μας" ! Ολόκληρο ... γαλατάδικο άνοιξαν, εκ των γιαουρτιών "τα οποία έφαγαν στην μάπα", αλλά ουδείς παραιτείται ! Ουδείς επιστρέφει εις το κωλόσπιτόν του ! Φίλοι της ... τιμής άπαντες ...

Να μας είπης πριν, ώ παχύδερμον κτήνος, από πότε ... τζογάρισεν το Ταμείον της σουηδίας επί των ομολόγων της Ελλάδος, πόσα εκέρδισεν, τα αντίστοιχα στοιχεία των Ταμείων της Ελλάδος και έπειτα σου απαντώμεν ! Αλλά εν τελική αναλύσει, εις τους όρχεις ημών, το τι και που ρισκάρει το Ταμείον της σουηδίας !.

"Έκανε και η ... εβραιο-ιβηρία κώλο κι' έχεσε τον κόσμο όλο" ! Άντε γαμηθήτε γελοία υποκείμενα και ηλίθιοι ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ ! Αποχωρήσατε και εκ της σκουπιδο-ουάσιγκτων και του σκουπιδο-λονδίνου, ότε απεδείχθη το ψεύδος περί χημικών όπλων του Σαντάμ ; ... ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Ώστε, και η σκουπιδο-εβραϊκή κωλο-φυλάς ... τζογάρησε επί των Ομολόγων της Ελλάδος ... Εξ ού και η ... ανθελληνική δημοσιογραφία ... ΣΚΟΥΠΙΔΟ-δημοσιογραφία δηλαδή ...

Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

Πρόσφερε εσύ, ώ ... αβραάμ-οπουλε, υπηρεσίας εις το σκουπιδο-ισραήλ και ... κατόπιν τρέχα, να σωθής ... Αντελήφθης, ώ ... ΠΡΟΔΟΤΑ ; ... ...

Ά, πρόκειται περί ... δημοκρατίας ! ... Ήτις επιλαμβάνεται και της ... δημοκρατικότητος απάντων των λοιπών Κρατών του Πλανήτου ! ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΑ ΕΒΡΑΪΚΑ ΣΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΑΜΗΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΑΠΑΝΤΟΣ ! ΓΑΜΩ ΤΗΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑΝ ΣΑΣ !

Η ... ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ, ως προς την κοινήν υπόθεσιν της ΕΝΩΣΕΩΣ των Αράβων, σαουδική αραβία να ... έχη βαλλιστικούς πυραύλους, αφού εναντίον του ... Ιράν θα τους χρησιμοποιήση ... και ουχί εναντίον του σκουπιδο-ισραήλ, ως θα ώφειλεν ... ΣΚΟΥΠΙΔΟ-σουηδία και εν γένει ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

Ρέ, σκατο-φιλόσοφε του γυφτο-εβραϊσμού ! Άντε κρύψου ! Γιατί θα αναφέρω το σωματικόν ... ελάττωμα εσού ! Εκτός εάν προτιμάς, να το αναφέρη η ... Βέρα Κρούσκα ... ΧΟΝΤΡΟ-ΜΑΛΑΚΑ !

Κάλλιο αργά, παρά ποτέ.-

Μόνον εσύ να στέλνης μισθοφόρους και οπλισμόν εναντίον της Συρίας, ώ σκυλάραπα και εξημερωμένε πίθηκα των Ταρτάρων ; ...

Ώστε, ... υποβρύχιος αλιεία, ως ... δευτέρα εργασία, χειμώνα-καλοκαίρι, ίνα συμπληρώση τον πενιχρόν μισθόν του ! Την ... δευτέραν ταύτην εργασίαν του ... εμέτρησαν αι Υπηρεσίαι του Ο.Ο.Σ.Α., ίνα εξάγουν συμπεράσματα περί της ... τεμπελιάς των Ελλήνων ; ... ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Ρέ τα πουστράκια ! Επί μονίμου βάσεως ... πορδαί του ... σκουπιδο-ισραήλ ...

Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

Να τα ζητήσωμεν εκ των ... ανικάνων ... υπουργών "μας" ; ...

Δεν μας είπες, όμως, σκυλάραπα και σκυλοπίθηκα των Ταρτάρων, γιατί να μην αποκτήση πυρηνικό όπλο το Ιράν και γιατί να κατέχη δεκάδες πυρηνικά όπλα το σκουπιδο-ισραήλ ...

Η αιτία της ... αγάπης των σκουπιδο-εβραίων προς τον Πυθαγόραν ! Και "Περί ... παθών των βιβλίων των αρχαίων Ελλήνων Σοφών εις χείρας των κρυπτο-φανερο-εβραίων εχθρών των" !

   Εις πρόσφατον τεύχος του, ώ Αναγνώστα, το έντυπον "ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ" περιείχεν, ως ένθετον, αφίσα διαστάσεων 90 χ 56 εκ., εν τη οποία περιέχωνται, εις το "πρωτότυπον" και εν νεοελληνική αποδόσει, το απόσταγμα υποτίθεται των διδασκαλιών του Πυθαγόρα, ονομασθέν "ΧΡΥΣΑ ΕΠΗ".
   Εις τον πρόλογον, βεβαίως, οι υπεύθυνοι του εντύπου γράφουν την Αλήθειαν, ότι ουδέποτε έγραψεν ο Πυθαγόρας, ούτε αφήκεν γραπτά παραγγέλματα-υποθήκας, αλλά ότι "εικάζεται, ότι έχουν συντεθεί από Νεο-πυθαγορείους. Αυτό πίστευαν και οι ίδιοι οι συνεχιστές της Σχολής, από τον Ιάμβλιχο μέχρι τον Πρόκλο, αλλά και μελετητές της, όπως ο άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός".  
   Τας εν λόγω σκέψεις εμού παραθέτω, επειδή απορούσα περί της ... αγάπης προς τον Πυθαγόραν και τα παραγγέλματά του υπό των ... σκουπιδο-εβραίων ... Ένιοι εκ των οποίων ήσαν ... εμβριθείς μελετηταί του ... Πυθαγόρα, όστις, όμως, ουδέν έγραψεν, ως π.χ. ο γράβι-γγερ ...
   Ως εικός, δια των σκέψεων τούτων ουδόλως αμφισβητώ την ορθότηταν και την αξίαν των περισσωτέρων παραγγελμάτων του "Πυθαγόρα", ωστόσον ένια τμήματά των οφείλουν την εις την εποχήν εκείνην αναγωγήν και εις τα τότε τεκταινώμενα, ώστε να μην εμφιλοχωρούν κατόπιν της παρελεύσεως τόσων αιώνων ερμηνείαι οδηγούσαι ενίους έως και εις τον ... σατανισμόν και την ... μαγείαν ...
   Αναγράφω το πρώτον παράγγελμα, υποτίθεται του Πυθαγόρα, ως τίθεται εν τη αφίσα, και εις το αρχαίον κείμενον (μικρογράμματος γραφή μετά πνευμάτων και άνω τελείας) και εις την νεοελληνικήν απόδοσιν (επίσης μικρογράμματος γραφή, άνευ άνω τελείας όμως και ... δημοτικιά, του ... καλού ιδρύματος ... ιωσήφ δράγαν) και κατόπιν ολίγα σχόλια, απαραίτητα όντα, επειδή εν τω πρώτω τούτο, κυρίως, παραγγέλματι ευρίσκεται και η αιτία της ... αγάπης των σκουπιδο-εβραίων προς τον Πυθαγόραν.
   Επίσης, αναδημοσιεύω, δεξιά ως ορώμεν την οθόνη, και την εκδοχήν του Οίκου Εκδόσεως Βιβλίων "ΠΑΠΥΡΟΣ", ίνα αντιληφθήτε την ... κακομεταχείρησιν, ήν υπέστησαν τα βιβλία των σοφών αρχαίων ημών προγόνων, εκ των σκουπιδο-κρυπτο-φανερο-εβραίων ... εκδοτών των ...

 **************************************
     "ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ"-2012         "ΠΑΠΥΡΟΣ"-α.χ. (1950-1960)
                                                         Μετ. Εμμ. Παντελάκης 

Αθανάτους μεν πρώτα θεούς,       Αθανάτους μεν πρώτα θεούς,
νόμωι ως διάκεινται,                     νόμωι ως διάκειται,
τίμα και σέβου όρκον.                   τίμα και σέβου όρκον,
έπειθ' ήρωας αγαυούς                   έπειθ' ήρωας αγαυούς,
τους τε καταχθονίους                   τους τε καταχθονίους
σέβε δαίμονας έννομα ρέζων        σέβε δαίμονας έννομα ρέζων
σους τε γονείς τίμα                        τους τε γονείς τίμα
τους τ' άγχιστ' εγγεγαώτας.            τους τ' άγχιστ' εγγεγαυώτας,
των δ' άλλων αρετήι ποιεύ             των δ' άλλων αρετήι ποιού
φίλον όστις άριστος.                      φίλον όστις άριστος.
Πραέσι δ' είκε λόγοισ' έργοισί       Πραέσι δ' είκε λόγοις έργοισί
τ' επωφελίμοισι.                             τ' επωφελίμοισι.
μηδ' έχθαιρε φίλον σον                  μηδ' έχθαιρε φίλον σον
αμαρτάδος είνεκα μικρής, όφρα    αμαρτάδος είνεκα μικρής, όφρα
δύνηι. δύναμις γαρ ανάγκης          δύνηι. δύναμις γαρ ανάγκης
εγγύθι ναίει.                                   εγγύθι ναίει.

**************

Πρώτα τους αθανάτους θεούς      Πρώτον μεν τίμα τους αθανάτους
                                                       θεούς,
να τιμάς, όπως το διατάζει ο       ως είναι καθιερωμένον υπό της
νόμος, και να σέβεσαι τον όρκο.  παραδόσεως, και σέβου τον  
                                                       όρκον,
Έπειτα, να τιμάς τους λαμπρούς  έπειτα δε σέβου τους ενδόξους
ήρωες και τους θεούς του Άδη,   ήρωας και τους εν τω Άδηι 
                                                      θεούς σέβου
ακολουθώντας τα νόμιμα,            τα νενομισμένα πράττων,
και να τιμάς επίσης τους γονείς   και τους γονείς σου τίμα και τους
και τους συγγενείς.                       πλησιεστάτους συγγενείς,
Από τους άλλους, κάνε φίλο σου εκ δε των άλλων ανθρώπων        
                                                      κάμνε φίλον
αυτόν που είναι άριστος,              εκείνον, όστις είναι άριστος
υπερέχοντας στην αρετή.             εις την αρετήν.
Να χρησιμοποιείς λόγια μετρη-   Προτίμα δε λόγους γλυκείς (προς
μένα και να κάνεις ωφέλιμες       τον φίλον σου) και έργα επωφελή
πράξεις και να μην εχθρεύεσαι    (εις αυτόν), και να μη γίνεσαι
τον φίλο σου λόγω ενός μικρού   εχθρός προς φίλον σου δια μικρόν
σφάλματος, όσον δύνασαι.          αυτού παράπτωμα, εφ' όσον 
                                                      δύνασαι να πράττης τούτο.
Διότι η δύναμη βρίσκεται κοντά Διότι η δύναμις κατοικεί πλησίον
στην ανάγκη (διότι και ο ισχυ-   της ανάγκης.
ρός μπορεί να βρεθεί σε ανά-
γκη).

**************************
   Αρχαίος
1) Η εποχή εις την οποίαν οφείλωμεν, ίνα αναγάγωμεν το ως άνω παράγγελμα, υποτίθεται του Πυθαγόρα, αφορά το έτος 580  π. Χ. (έτος γεννήσεώς του εις την Νήσον Σάμον) και το 500 π. Χ. (περίπου, έτος θανάτου του εις το Μεταπόντιον της Μεγάλης Ελλάδος.    
2) Εκ της συγκρίσεως των δύο κειμένων, ήτοι του εντύπου "Τ.Μ." και του "ΠΑΠΥΡΟΥ", αλλά και εν συνδυασμώ προς την υπ' εμού μελέτην και ... τρίτης εκδοχής, ήτοι του γνωστού ... ελληναρά των εκδόσεων "ΚΑΚΤΟΣ", προκύπτει, ότι ο συντάκτης των παραγγελμάτων εν τη αφίσα εποιήθει ... μίξιν των δύο εκδόσεων, ήτοι "ΠΑΠΥΡΟΥ" και "ΚΑΚΤΟΥ", και εις το αρχαίον κείμενον και εις την νεοελληνικήν απόδοσιν.
3) Θα αναφερθώ ενθάδε εις τα συντακτικά και γραμματικά λάθη εν τω αρχαίω κειμένω. Το ρήμα διάκειται αναγράφει το "Τ.Μ." ως διάκεινται ! Δεν γνωρίζω πόθεν έλαβεν την τοιαύτην μορφήν, αλλά πρόκειται περί χονδροειδούς λάθους. Και οι δύο Οίκοι εκδόσεως βιβλίων, ήτοι "ΠΑΠΥΡΟΣ" και "ΚΑΚΤΟΣ", το αναφέρουν ως διάκειται, ως ορθόν εστί, επειδή το ρήμα εις την φράσιν αναφέρεται και συνοδεύει την λέξιν "νόμω", η οποία βεβαίως αποτελεί ενικόν αριθμόν της λέξεως "νόμος" ! Εις τον πληθυντικόν αριθμόν η λέξις θα εγράφετο "νόμοις" ! Τοιαύτα λάθη επί κειμένων αρχαίων σοφών, και δη εις ... αφίσας (ίνα μείνουν εις τους ... αιώνας ...), αποτελούν χονδροειδή και ασυγχώρητα λάθη. Η λέξις "τους" αναφέρεται, ορθώς, υπό του "ΠΑΠΥΡΟΥ", εν ώ η λέξις ... "σους" υπό του "ΚΑΚΤΟΥ", η φιλολογική ομάς του οποίου προφανώς περιλαμβάνει και ... τούρκον ... Η λέξις "Πραέσι" γράφεται δια μεγαλογραμμάτου γραφής, ήτοι "Π", υπό  του "ΠΑΠΥΡΟΥ" και δια μικρογραμμάτου γραφής, ήτοι "π", υπό της ... "φιλολογικής ομάδας" του "ΚΑΚΤΟΥ"... Η λέξις "ποιού" αναφέρεται, ορθώς, υπό του "ΠΑΠΥΡΟΥ", εν ώ η λέξις "ποιεύ" αναφέρεται υπό του "ΚΑΚΤΟΥ". Τώρα εις ποίαν Γλώσσαν χρησιμοποιείται το ... ποιεύ, "θα σας γελάσω", εάν είπω ! Ίσως εις την ... χαζαρικήν, ίσως εις την ... γίντις ...
4) Θα αναφερθώ ενθάδε εις τα, σκόπιμα ή μη εκείνοι γνωρίζουν, λάθη των Μεταφραστών-φιλολογικών ομάδων-και το κακό συναπάντημα, εν τέλει, όμως, και των εκδοτών, φερόντων την τελικήν ευθύνην της εκδόσεως βιβλίου τινός ! Έτι ειδικώτερον, ότε πρόκειται περί βιβλίων αρχαίων Ελλήνων Σοφών, οίτινες ... αδυνατούν, όπως ... υπερασπισθούν τα έργα των ...  Πρώτα τους θεούς να τιμάς, "όπως είναι καθορισμένο", γράφει ο "ΚΑΚΤΟΣ", "ως είναι καθιερωμένον", γράφει ο "ΠΑΠΥΡΟΣ". Ο συντάκτης, όμως, του εντύπου "Τ.Μ." γράφει "όπως το διατάζει ο νόμος" ! Το ρήμα, όμως, διάκειται ουδόλως αναφέρεται εις ... διαταγήν, αλλά αναφέρεται εις ό,τι εκ του Νόμου (της εποχής εκείνης και ουχί ο της σήμερον, μην λησμονείτε τούτο) είθισται ! Οι Έλληνες της εποχής ημών ουδόλως σέβωνται τους ... υφισταμένους νόμους και, συνεπώς, οιοσδήποτε παραλληλισμός μετά του την Αρχαιότηταν διέποντος Νόμου ... ατυχής εστί. Ούτε και η συμπλήρωσις, υπό του "ΠΑΠΥΡΟΥ", της φράσεως "ως είναι καθιερωμένον" δια της φράσεως "υπό της παραδόσεως" απαραίτητος εστί. Αντιθέτως συνιστά πλεονασμόν, διότι τούτο εννοείται δια του "καθιερωμένος". "Τους θεούς του Άδη" γράφει ο συντάκτης του "Τ.Μ.", "τους εν τω Άδη θεούς" γράφει ο "ΠΑΠΥΡΟΣ" και ... "τις ψυχές των νεκρών" (!!!) γράφει ο "ΚΑΚΤΟΣ" ! Τι αναφέρει το αρχαίον κείμενον, ώ άνδρες Αθηναίοι ; "τους τε καταχθονίους ... δαίμονας" ... Εκ τούτου πως συνάγωνται ... θεοί, Άδης και νεκραί ψυχαί, μόνον οι ... δαίμονες γνωρίζουν ...  Ουδόλως θα σχολιάσω την ... φιλολογικήν ομάδαν του "ΚΑΚΤΟΥ", ίνα μην γράψω χονδροειδείς εκφράσεις ... Αναφορικώς, όμως, προς το ... "θεοί του Άδη" και "τους εν Άδη θεούς" θα αναφερθώ εις την επομένην και τελευταίαν παρατήρησιν-σχόλιον. Αι δια ερυθρού χρώματος σημειούμεναι λέξεις και εκφράσεις, εκ της μεταφράσεως του "ΠΑΠΥΡΟΥ", ανθρώπων-(προς τον φίλον σου)-(εις αυτόν) εισίν περιτταί. Το αυτό και η επεξηγηματική φράσις, εν τω κειμένω του "Τ.Μ.", (διότι και ο ισχυρός μπορεί να βρεθεί σε ανάγκη).
5) Τέλος, ως προς την ... αιτίαν της ... αγάπης των σκουπιδο-εβραίων προς τον ... Πυθαγόραν ! Το ως άνω αρχαίον κείμενον και των δύο εκδοχών, ήτοι του εντύπου "Τ.Μ." και του "ΠΑΠΥΡΟΥ", αλλά και του "ΚΑΚΤΟΥ", αναφέρεται εις "θεούς", "ήρωας αγαυούς" και "καταχθονίους δαίμονας". Και ως προς το ποίοι ήσαν οι λεγόμενοι "θεοί" και οι "λαμπροί ή ένδοξοι ήρωες" ουδεμία διχογνωμία υφίσταται, απάντων συμφωνούντων. Όμως, ως προς το "καταχθόνιοι δαίμονες" υφίσταται και διχογνωμία και σκουπιδο-γνωμία, απάντων κατεινόντων εις την ... ΑΠΟΚΡΥΨΙΝ της Α-ληθείας ! Το έντυπον "Τ.Μ." και ο "ΠΑΠΥΡΟΣ" μετέφρασαν, όλως αυθαιρέτως, την έκφρασιν "καταχθόνιοι δαίμονες" εις ... "θεούς του Άδη", ο, δε, "ΚΑΚΤΟΣ" εις ... "ψυχάς των νεκρών"  !!! Άν ρίψωμεν, όμως, τους οφθαλμούς ημών επί του "ΛΕΞΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ", του Ιωάννου Σταματάκου, και, δη, εις το λήμμα "κατα-χθόνιος", θα είδωμεν, ότι η λέξις ταύτη σημαίνει ... "υπόγειος", αποτελεί, δε, το αντίθετον της λέξεως "επιχθόνιος" ! Ώστε, ... "καταχθόνιοι ... δαίμονες", ως αναφέρει το αρχαίον κείμενον, ουδόλως σημαίνουν ... "θεούς του Άδη" ή "εν Άδη θεούς", αλλά ... "υπογείους δαίμονες" !!! Και ποίοι, ώ άνδρες Αθηναίοι, οι ... υπόγειοι δαίμονες ; ... Μα, οι δαίμονες του σατανά, ως λέγει η Εκκλησία του Ιησού ... Αλλά τι παραγγέλει προς ημάς ο Πυθαγόρας, ή οιοσδήποτε έτερος ; ... Να σεβώμεθα τους ... δαίμονες του σατανά ; ... Και, εάν μεν πρόκειται περί "τρίτου τινός" ή περί ... προσθέτου φράσεως, υπό των σκουπιδο-εβραίων αντιγραφέων των βιβλίων των αρχαίων ημών Σοφών, τότε ... εννοητόν εστί ! Εάν, όμως, η φράσις ταύτη αληθώς του Πυθαγόρα εστί, τότε μίαν μόνον ερμηνείαν δύναμαι, ίνα αποδώσω εις την πράξιν του : Εις τας εποχάς εκείνας (6ος αιών π. Χ.) η παρουσία των ... υπογείων δαιμόνων και η ανάμειξίς των εις τα θέματα των Ανθρώπων ήτο τόσον εμφανής-ρητή-κατηγορηματική, ώστε ο Πυθαγόρας εσκέφθη, ίνα προστατεύση τους Ανθρώπους εκ της εκδικητικής μανίας και κακίας των δαιμόνων εις βάρος των ... Εις το σημείον τούτο ενθυμηθήτε τας ... σκύλας, τας ... ερι-νύας, αι οποίαι εν τη εποχή εκείνη υποτίθεται, ότι ετιμώρουν τους εγκληματίας ... Π.χ. εζήτουν επιτακτικώς, όπως δικασθή ο ... ΟΡΕΣΤΗΣ ως μητροκτόνος ... Ουδέποτε, όμως, απήτησαν αι εν λόγω σκύλαι, όπως ... δικασθούν η καυλο-πουτάνα κλυταιμνήστρα και ο εξάδελφός της και πηδηχτής της ... αίγισθος, οίτινες από κοινού εφόνευσαν εκ δόλου τον ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΑΝ ... Αντιθέτως, άφησαν εκείνους, ίνα ... βασιλεύουν επί του Βασιλείου του αισχρώς φονευθέντως Αρχηγού των Ελλήνων Αγαμέμνωνος και ίνα ... νέμωνται την περιουσίαν του ... Και τούτο, επειδή ο ... αίγισθος ήτο ... δικός των ... Ουδεμίαν ετέραν ερμηνείαν δύναμαι, ίνα αποδώσω !
   Ταύτα και μένω !