Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010

Εκπρόσωποι-Σκουπίδια των ... χούφτεν-χάφτεν ...

   Εις τον προγραμματισθέντα υπό των εν γερμανία κατοικούντων "Σκουπιδιών του Πλανήτου" και εφαρμοσθέντα υπό των εκτελεστικών οργάνων των, σκουπιδο-κρυπτο-εβραίων και ετέρων,  "πόλεμον" των "δημοσιο"-γράφων της γερμανίας εναντίον της Ελλάδος εισφέρω τα κάτωθι σχόλια ενίων ειδήσεων και τας κάτωθι εμπειρίας εμού :
 
    Εάν, ώ Αναγνώστα, η ως άνω είδησις αληθής εστί, τότε οι διευθύνοντες το έντυπον τούτο είχον σχεδιάσει και προετοιμάσει την έκδοσίν του μετά του ως άνω, μη δημοσιευθέντος εν τέλει,  έμπροσθεν εξωφύλλου !!!
   Όμως, είτε επειδή επεκράτησεν η σκέψις, ότι ο "Ελληνικός Φαλός" ευρίσκετο ... πλησιέστατα προς την ... στοματικήν κοιλότηταν της ... Πρωθυπουργού των ιδίων, είτε επειδή ο ... εικονιζόμενος πρίαπος δεν αποτελεί εκπρόσωπον των Ελλήνων, αλλά των εκπεσόντων Ελλήνων του αρχι-σκουπιδο-κρόνου (ή σατούρν), ήτοι ίνδαλμα "Των Σκουπιδιών του Πλανήτου" και ουχί των Ελλήνων, τελικώς απεσύρθη το ως άνω έμπροσθεν εξώφυλλον και εξεδόθη το νέον τεύχος του εν λόγω εντύπου μετά του κάτωθι έμπροσθεν εξωφύλλου :
                                                       
    Άθλιον και ανθ-Ελληνικόν ως και το αποσυρθέν, το εν λόγω εξώφυλλον εσκόπευεν εις την προσβολήν των Ελλήνων και εις την εξόργισιν τούτων. Επέτυχεν και ως προς τους δύο στόχους του.
   Ως εικός, η απάντησις εκ μέρους των Ελλήνων και των εντύπων της Ελλάδος δεν ... εβράδυνεν.
    Η απάντησις άλλοτε ήτο προσβλητική ως προς τα σκουπίδια της γερμανίας, άλλοτε πλήρης επιχειρημάτων επί τη βάσει της λογικής, άλλοτε υπό Πολιτικών εκφερθείσα και άλλοτε υπό των Ελλήνων της γερμανίας, ως αι κατωτέρω ειδήσεις δεικνύουν :
                                                  
                                                                                         

                                                                                  

                                                                                     


    Έως του σημείου τούτου εσκέφθην, ίνα απευθύνω Λόγον τινά προς τα εβραϊκά σκουπίδια της γερμανίας, τα κρυπτόμενα όπισθεν της ... δημοσιογραφίας ...
   Όμως, ηκολούθησεν και η χυδαιοτέρα απάντων των προηγουμένων προκλήσεων, ως η κάτωθι είδησις αποδεικνύει : 
                                                       
   Και τούτο, μόλον ότι οι Έλληνες εσυνέχισαν την απάντησιν-άμυναν επί τη βάσει επιχειρημάτων, ως δεικνύει και η επομένη είδησις :
                                                          
    Κατόπιν της τελευταίας χυδαίας προσβολής, εκπεμφθείσας υπό σταθμού πωλήσεως τήλε οπτικού σήματος ιδιοκτησίας του κράτους των γερμανών, πάσα αναστολή εξέλειπεν και ταύτα λέγω :
   Προς το σκυλο-πορνίδιον το οποίον εξεφώνησεν το κείμενον :  Επειδή, μελαχροινή ούσα, μάλλον εκ της σκουπιδο-φυλής της ... ραχήλ προέρχεσαι, εκείνον το οποίον επιθυμείς, ίνα πράξουν οι μογγόλοι-τούρκοι επί των Ελλήνων, η σκουπιδο-φυλή εσού μέλλει, όπως ... γευθή εκ των Ελλήνων, αλλά και η ... ιδία ...
   Προς τους διευθυντάς-λυσσασμένα σκυλιά του εν λόγω σταθμού :
Επειδή, επιθυμείτε υμείς, όπως ... γευθείτε τας ... συνηθείας των εξαδέλφων υμών ... μογγόλων-τούρκων, το αυτό επιθυμούν και έτεροι και, δη, οι Έλληνες ; Γνωστού όντος του γεγονότος, ότι επί πεντήκοντα έτη, ήτοι επί ήμισυν αιώναν, αι γυναίκαι, αδελφαί και θυγατέραι υμών κατέρχονται προς θερινάς διακοπάς εις Ελλάδαν, ίνα γευθούν εκείνον το οποίον στερείσθε, ήτοι τον ... ανδρισμόν των Ελλήνων ... 
   Άει ... σιχτίρ ορντάν, κοπουκλεμέδαι ....
   (ως θα έλεγον, εξ οργής, οι εξάδελφοι υμών μογγόλοι-τούρκοι)

Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2010

Προς εν ... σκουπιδο-βρετανία Έλληνας !

   Θέτω εις την  διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, την επομένην είδησιν και είτα ένια σχόλια εμού : 
 
   Ώστε, ώ Αναγνώστα, Έλληνα της Κύπρου και της Ελλάδος, την ευγενικήν και Χριστιανήν ταύτην γυναίκαν οφείλετε, όπως συνδράμετε εις την εξεύρεσιν εργασίας, αλλά και δι' οιουδήποτε ετέρου τρόπου, αναγκαιούντος εις εκείνην ! 
   Εκ του ονόματος και του επωνύμου, δύνασθε, όπως εύρετε τον αριθμόν τηλεφώνου ταύτης και την ιδίαν !
   Εύχωμαι, όπως εισακουσθή η παράκλησις και προτροπή εμού ταύτη.
   ...

Η ... σκουπιδο-βρετανία 11

   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, την επομένην είδησιν και είτα ένια σχόλια εμού :
 
   Ώστε, ώ Αναγνώστα, εις την σκουπιδο-βρετανίαν, την πολυπολιτισμικήν και ... πολιτισμένην, δεν επιτρέπεται εις τους εργαζομένους, να κρεμούν αλυσίδαν μετά Σταυρού εις τον λαιμόν !                                           
   Επίσης, το ... Δικαστήριον της εν λόγω ανθ-Ελληνικής και αντι-Χριστιανικής Χώρας έκρινεν, ότι "δεν είναι απαραίτητον εις τους Χριστιανούς, να κρεμούν Σταυρόν εις τον λαιμόν" ...
   Εάν, όμως, η ΕΛΛΑΣ δεν ανεγείρη ... μουσουλμανικόν τέμενος επί της ... Ακροπόλεως, τότε ... απολίτιστος και ... ρατσιστική χώρα θα ονομασθή ...
   Εσύ, ώ Αναγνώστα, συνέχισον τα εις σκουπιδο-βρετανίαν, και, δη, δια της "μπρίτις αίργουέις", ταξείδια ... τα εις την σκουπιδο-βρετανίαν ... ψώνια, τας εις την σκουπιδο-βρετανίαν σπουδάς, κλπ, κλπ, κλπ ...
   Βρε, "Τα Σκουπίδια του Πλανήτου" ...
   Έξυπνα, ως ο ... καραγκιοζάκος της τουρκο-μογγολίας ...
   Μετά της ... εξυπνάδος ... ανά χείρας θα μείνετε ...
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.-

Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2010

Τα ... "Σκουπίδια" και η ... μαγειρίτσα τους ...

   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, την επομένην δημοσίευσιν και είτα ένια σχόλια εμού :
   Ώστε, ώ Αναγνώστα, "Τα Σκουπίδια του Πλανήτου", κατόπιν σφαγής Ελλήνων και ρωμαίων, ... έτρωγον τούτους, ως ... μεζέν, και δια των εντέρων τούτων παρήγαγον την γνωστήν εις εσέ ... μαγειρίτσαν !!!
   Και 'σύ, ώ Αναγνώστα, τι πράττεις εκάστην Ανάστασιν (και ουχί εβραϊκόν ... πεσάχ ή ... πάσχα, βρέ φουκαρά) ; ...
   Εγκαταλείπεις τον ιερέαν, μετά ολίγων μόνον πιστών, και τρέχεις εις την οικίαν εσού, ίνα ... νοστιμευθής την ... μαγειρίτσαν ...
   Αντί να παραμείνης μετ' εκείνου και των ολίγων πιστών ...
   Ώστε, να είσθε πολλοί και να υμνήσετε από κοινού τον Θεόν υμών, προς Δόξαν του Θεού και ευλογίαν υμών ...
   Βέβαιον εστί, ώ Αναγνώστα, ότι θα συνοδεύουν εσέ και τους λοιπούς περιχαρείς Άγγελοι του Θεού (ουχί, δε, εκπεσόντες τέως άγγελοι και νυν σκουπιδ-άγγελοι), έστω και εάν εσείς δεν ακούτε, ούτε θα οράτε τούτους. Εκείνοι, όμως, ίστανται πλησίον υμών, περιχαρείς και ευτυχείς, λόγω της πίστεως υμών και της από κοινού υμνήσεως του Θεού ...
   Εκλέξατε ΑΞΙΟΝ ιερέαν (αποφεύγοντες ιερείς-μιάσματα) και πυκνώσατε το εκκλησίασμα εκείνου, ώ Αδελφοί εμού !
   Ο Θεός ή η μαγειρίτσα, βρε Αναγνώστα ; ...
   ...

Ψηφίσατε "ΕΞΩ ΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ" !

   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, την επομένην είδησιν και είτα ένια σχόλια εμού :
   Υπόγραψον και εσύ, ώ Αναγνώστα !
   Μην αδρανής !
   Ακόμη και εάν σκέπτεσαι, ότι δεν θα έχη άμεσον αποτέλεσμα, προσπάθησον !
   Ελάχιστον αποτέλεσμα της υπογραφής εσού αποτελεί η δήλωσις εσού προς τους εχθρούς ημών, ότι δεν ευρίσκεσαι εις λήθαργον ...
   Επίσης, ότι εδώ κατοικούν, εκτός των προδοτών Πολιτικών, και Έλληνες ...
   Η επομένη Πράξις εσού, προς υπεράσπισιν της Πατρίδος, ίσως να αποτελή ... Πολεμικήν Πράξιν ...
   ...

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2010

Οι ... κρυπτο-εβραίοι, κλπ, βουλευταί ..."μας" 14

   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, την κάτωθι είδησιν και κατόπιν ένια σχόλια εμού :
                                                             
   Ώστε, ώ Αναγνώστα, η Κυβέρνησις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. εψήφισεν πρότασιν νόμου, υποβληθείσαν υπό της Κυβερνήσεως της Ν.Δ. !
   Άς παρείδωμεν το γεγονός της ... ομοφρονήσεως και άς ασχοληθώμεν μετά ετέρου θέματος.
   Την πρότασιν, λοιπόν, του νόμου τούτου είχεν υπογράψει η Βουλευτής της Ν.Δ. Βόζεν-μπεργκ.
   Ως ηλίου φαεινώτερον, η προέλευσις του εν λόγω επωνύμου ... αλλοδαπή εστί. Αλλά πόθεν ;
   Η κατάληξις -μπεργκ, προερχοχμένη εκ της διαλέκτου των γερμανών, σημαίνει έργον, κτίριον, πύργος, όρος, κλπ. Την αυτήν έννοιαν περιέχει και η σκανδιναυική κατάληξις -μπουργκ. Η εν λόγω λέξις ετυμολογείται, ως παραφθορά, εκ της λέξεως της Γλώσσης ημών των Ελλήνων "Πύργος" !  Εξ ού και η πόλις Πύργος, ουχί μόνον της Πελοποννήσου, αλλά και της βουλγαρίας, η οποία σήμερον ονομάζεται Μπουργκάς (του Αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολις).
   Πόθεν, όμως, προέρχεται το Βοζε-, ήτοι το κύριον τμήμα του επωνύμου ; ...
   Την απάντησιν δίδει το τμήμα του Ευαγγελίου του Ματθαίου, το αναφερόμενον εις την υποτιθεμένην ... γενεαλογίαν του Ιησού. Άς είδωμεν το σχετικόν τμήμα και κατόπιν ένια σχόλια, συμπληρωματικώς προς τα μέχρι τούδε τεθέντα.
 

    Ώστε, ώ Αναγνώστα, Βοόζ εστί "οίκος" γενεαλογικός των ιουδαίων, προγόνων των εβραίων της σήμερον ...
    Συνεπώς προς ταύτα, το επώνυμον Β(ο)όζ(ε)μπεργκ αποτελεί επώνυμον εβραίων ... 
   Η εν λόγω Βουλευτής αισθάνεται και λειτουργεί ως εβραία, ασκούσα τα εν τη Βουλή των Ελλήνων καθήκοντά της ;
   Εκείνη γνωρίζει ...
 

Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2010

Οδυσσεύς Ανδρούτσος και ... Αθηναίοι ...

   "Ο Στρατηγός Οδυσσεύς Ανδρούτσος, προ της Ελληνικής Επαναστάσεως, ήτον εις την στρατιωτικήν υπηρεσίαν του Ηγεμόνος της Ηπείρου Αλή Πασά, διωρισμένος εσχάτως Στρατιωτικός Διοικητής (Καπετάνιος) εις την Επαρχίαν της Λιβαδείας. Αγχίνους και ενεργητικός έχαιρε σημασίαν όχι μικράν, και ως τοιούτος κατηχήθη εις την μέλλουσαν του Έθνους κίνησιν κατά των τούρκων.
   Ο Οδυσσεύς, αν και εις ξένην υπηρεσίαν υπάρχων, έδειξε δια της διαγωγής του, πόσην είχεν επιθυμίαν περί της ελευθερίας της πατρίδος. Πιστός λοιπόν εις τους όρκους του, ενήργει, άμα εξερράγη η Επανάστασις, μ' όλην την ετοιμότητα και γενναιότητα, αναλαβών μετά τον εν Θερμοπύλαις θάνατον του Διάκου {Ο Διάκος υπήρχε προ της Επαναστάσεως Αξιωματικός (Μπουλουκτσής) υπό την οδηγίαν του Οδυσσέως, καπετανεύοντος εις την Λιβαδείαν} την Αρχηγίαν των όπλων της Βοιωτίας, και φιλοτιμούμενος να φανή δια των πράξεών του ένας των διασήμων προμάχων της κινδυνευούσης Πατρίδος. Εντεύθεν η υπόληψίς του εμεγαλύνθη μεταξύ των Ελλήνων, και το όνομά του κατέστη επίφοβον εις τους τούρκους εν γένει και ιδιαιτέρως εις τους αλβανούς. Την αναντίρρητον ταύτην αλήθειαν βεβαιώνουσιν αυτά τα πολεμικά επιχειρήματα του μέχρι των 1824, ως θέλομεν ιστορήσει.
   Αλλά ποία εστάθη η αιτία, δια την οποίαν ο κύριος Δ. Σουρμ-ελής, Αθηναίος, κατεφέρθη εναντίον του ενδόξου τούτου Ανδρός με την μεγαλυτέραν πικρίαν και ψευδολογίαν ; Ας εξηγηθώμεν.
   Οι Αθηναίοι, όσην προσπάθειαν έδειξαν δια την κυρίευσιν της Ακροπόλεως εις το διάστημα ενός και ημίσεως χρόνου, εις τόσην εξ εναντίας υπέπεσον ασυμβίβαστον διαίρεσιν μετά την παράδοσιν αυτού του Φρουρίου. Διηρημένοι εις δύο κόμματα, δεν είχον την αμοιβαίαν εμπιστοσύνην του να καθέξη το Φρούριον η μία φατρία, ουδέ εσυμβιβάζοντο να το διαφυλάξωσι και αι δύο.
   Εξ αυτής της αιτίας και δια τον λόγον του κινδύνου, τον οποίον επαπείλει εν γένει η επιδρομή του Δράμαλη, η Ακρόπολις παρεδόθη εις τον Οδυσσέα μέχρι της συστάσεως μίας τακτικοτέρας και ισχυροτέρας Εθνικής Διοικήσεως.   Αλλ' εις την πράξιν της παραδόσεως ταύτης δεν ήτο σύμφωνον και εκείνο το μέρος των Αθηναίων, οι οποίοι απεβλήθησαν από το Φρούριον. Αυτοί συνέλαβον μέγα μίσος κατά του Οδυσσέως, και μεταξύ τούτων ένας και ο κ. Σουρμ-ελής, ελθών ακολούθως ηνώθη, και ευρών την περίστασιν, εξεφράσθη κατ' αυτού τα εξαμάξης, προσάπτων κατηγορίας ανυπάρκτους, και παρεισάγων συμβεβηκότα όλως διόλου ψευδή.
   Κατά πρώτον εις το προοίμιον της Ιστορίας του λέγει :
   "Μ' όλον ότι ήμην παρών και αυτόπτης των πολλών, αφ' όσα διαλαμβάνει η Ιστορία, εύρον όμως εις μερικά πολλάς δυσκολίας.".
   Επειδή δεν μας εξηγεί ο Συγγραφεύς, εις ποία εκ των πολλών ήτον παρών και αυτόπτης, και εις ποία ουχί, εμπορούν να πιστεύουσι πολλοί, ό,τι και τα του 1822 έτους διατρέξαντα εις τας Αθήνας είδεν αυτοψί. Αλλ' ημείς βεβαιώνομεν τον αναγνώστην, ότι όχι εις τας Αθήνας, αλλ' ούτε εις την Ελλάδαν υπήρχεν ο κ. Σουρμ-ελής τότε, ελθών το επόμενον έτος (1823) από την τουρκίαν.", Κάρπου Παπαδοπούλου, "Ανασκευή των εις την ιστορίαν των Αθηνών αναφερομένων περί του Στρατηγού Οδυσσέως Ανδρούτσου, του Ελληνικού Τακτικού και του Συνταγματάρχου Καρόλου Φαβιέρου", σελ. 11-13, "βεργίνα".  
   Ώστε, ώ Αναγνώστα, ως ηγέτης αναδεικνύεται (εκ του Λαού και ουχί εκ των ... εχθρών του Λαού) άνθρωπος αγχίνους και δραστήριος (και ουχί ... βλάξ ή ... κουρασμένος) ...
   Ώστε, ώ Αναγνώστα, ο Οδυσσεύς Ανδρούτσος έδειξε δια της διαγωγής του, πόσην είχεν επιθυμίαν περί της ελευθερίας της Πατρίδος. Ο Σουρμ-ελής και οι όμοιοί του τι έδειξαν δια της διαγωγής των ; Ότι η ... Επανάστασις (και ουχί ... Αγών Ανεξαρτησίας ...) ήτο ετέρων έργον και ουχί των Ελλήνων, δι' ό και έπρεπεν, να ελέγχεται εκ των ... μασώνων της ... Φιλικής Εταιρείας και εξ ετέρων ... λουλουδιών του ... γκιούλ μπαχτσέ, ήτοι της ... ισταμπούλ και του ... (εβραιο) Πέραν ...
   Ώστε, ώ Αναγνώστα, το όνομα του Έλληνος Οδυσσέως Ανδρούτσου κατέστη επίφοβον και εις τους τούρκους, αλλά ιδιαιτέρως εις τα ... αλβανικά ζώα της εποχής του ...
   Ώστε, ώ Αναγνώστα, οι Αθηναίοι της εποχής εκείνης ήσαν ... διηρημένοι εις δύο κόμματα, δεν είχον αμοιβαίαν εμπιστοσύνην και δεν εδέχοντο, να φυλάξουν απο κοινού ούτε την Ακρόπολιν !
Ενθυμίζουν, μήπως, εκείνοι οι Αθηναίοι τους ... Αθηναίους της ... σήμερον ; ...
   Σκουπίδια, ως ο Σουρμ-ελής, συγγράφοντα βιβλία, περί της Ιστορίας εποχής τινός, γέμοντα ψευδών "γεγονότων", υφίσταντο και πολύ παλαιώτερον τούτου, και μετέπειτα τούτου, και ... σήμερον ... 
   Άνευ τούτων, ο ... σατανάς ή ιαπετός ή ιεπταί ή ιάφεθ ή γιαχβέ ή άδωνις ή πάνας ή άτον ή χάτον, δεν θα ηδύνατο, ίνα οδηγήση εις την άγνοιαν και την εκ ταύτης προερχομένην βλακοποίησιν, ισοδυναμούσαν προς την υποταγήν των ανθρώπων εις εκείνον και εις τα κρυπτόμενα εκ τούτων σχέδιά του, άπαντα εναντίον των ανθρώπων και του Θεού ...
   ... 
   

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2010

Πως να αντιδράσωμεν ; 1

   Μεταξύ ευρέως τμήματος του Λαού της Πατρίδος ημών των Ελλήνων, αντιληφθέντος ότι κυβερνάται υπό Προδοτών και Εχθρών, συζητείται ερώτημα τι, έχον ως ακολούθως : Πως να αντιδράσωμεν ;
   Επί του σημαντικωτάτου τούτου ερωτήματος (σημαντικωτάτου ως προς την πορείαν της Πατρίδος, ως προς την πορείαν των αναρωτωμένων, αλλά και ως προς την πορείαν ενίων, απαντώντων όλως ... ασυνηθίστως), θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, τα κάτωθι σήμερον και έτερα εις επομένας αναρτήσεις.
   Επί Κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας, και υπό πρωθυπουργόν τον ... ελληναράν Μητσοτάκην, Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εδιορίσθη γνωστός ... βαρύκοος και ... χορευταράς ... σαρακατσάνος, ο Σουφλιάς.
   Ο εν λόγω, διαρκούσης της θητείας του ταύτης, ηθέλησεν (ούτω πως τουλάχιστον ενεφανίσθη το όλον θέμα), όπως θέση τέλος εις την απάτην των ιεκ και λοιπών δήθεν εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τα οποία ηπάτων (και απατούν έως και σήμερον) δεκάδας χιλιάδας αφελείς γονείς και νέους, παρέχοντα, εις, μεν, τους ιδιοκτήτας των μέγαν πλούτον, εις, δε, τα θύματά των εκπαίδευσιν μη αναγνωριζομένην υφ' οιουδήποτε !
   Και τι εσυνέβη, άμα τη δημοσιοποιήσει των προθέσεων του Υπουργού Σουφλιά ;
   Μετ' ού πολύ χρόνου, έλαβεν ... επιστολήν (σταλείσαν μετά ψευδών στοιχείων αποστολέως), εντός ταχυδρομικού φακέλλου ασφαλείας (ήτοι ευμεγέθους), της οποίας επιστολής περιεχόμενον ήτο, ... υπόδειξις όπως μη ασχοληθή μετά του θέματος τούτου και μία ... σφαίρα ...
   Ως συνέπεια της επιστολής εκείνης, ο, μεν, Σουφλιάς ... εντός μικρού διαστήματος χρόνου ... μετετέθη εις έτερον Υπουργείον, ο, δε, επόμενος Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ... ελησμόνησεν, όπως ασχοληθή μετά του θέματος τούτου ... !
   Έως και σήμερον, ουδείς ηνόχλησεν, πλέον, τα εν λόγω ... εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία, αντιθέτως, ίσως ... προβιβασθούν εις ... Πανεπιστήμια !!!

   Συμπέρασμα : "Ο φόβος φυλάει τα ... βάσανα των πτωχών και τα ... κέρδη των πλουσίων" (αγνώστου Έλληνος φιλοσόφου, εκ του Ευξείνου Πόντου καταγομένου). 
   Ήτοι, και οι Πολιτικοί ... άνθρωποι εισίν, ώ Αναγνώστα, και, συνεπώς, μόνον περί της ζωής των φοβούνται ... 
   Δι' ό και εθέσπισαν την ... προστασίαν των δια ... χιλιάδων αστυνομικών ...  
   Προστασίαν των εκ τίνος, ώ Αναγνώστα ; ... 
   Εξ εσού, ότε αντιληφθής την Προδοσίαν των ...
   Συνεπώς προς ταύτα, ότε θα αισθανθούν φόβον περί της ζωής των, μόνον τότε οι Πολιτικοί "μας" θα διακόψουν τας ... Προδοτικάς και Εχθρικάς προς τον Λαόν Πράξεις και Παραλείψεις ...
   Διάφορα έτερα μέτρα εναντίον των Προδοτών Κυβερνητών, τα οποία προτείνωνται υπό ετέρου τινός, και, δή, δημοσιογράφου (μη φοβουμένου την ... Δικαιοσύνην), ... εκ πονηρού σκοπού εκπορεύωνται και ουδόλως αποτελεσματικά εισίν, ίνα μη είπω, ότι αφελή εισίν ...
   ...

Ο ... αυστριακός του 1821 ...

   "Υπήρχεν εις τας Αθήνας ο κύριος Γρόπιους, Υποπρόξενος της Αυστρίας. Ούτος, όσας επροξένει δυσκολίας πρότερον εις την κυρίευσιν του Φρουρίου παρά των Ελλήνων, τόσον ωφέλησεν έπειτα ανακαλύψας το της Κλεψύδρας ύδωρ, ως ειδήμων της Ελληνικής Ιστορίας", Κάρπου Παπαδοπούλου, "Ανασκευή των εις την ιστορίαν των Αθηνών αναφερομένων περί του Στρατηγού Οδυσσέως Ανδρούτσου, του Ελληνικού Τακτικού και του Συνταγματάρχου Καρόλου Φαβιέρου", σελίς 18, εκδόσεις "βεργίνα".
   Ώστε, ώ Αναγνώστα, εκτός των τούρκων, ως ήτο λογικόν, δυσκολίας εις την εκπόρθησιν του εν τη Ακροπόλει φρουρίου των τούρκων επροξενούσεν και ο ... υποπρόξενος της αυστρίας !
   Σύμμαχος των τούρκων και ο αυστριακός ; ... 
   Επρόκειτο περί αυστριακού, ήτοι γερμανού, ή περί ... "Σκουπιδιού του Πλανήτου"; ...
   Τίνος λόγου ένεκεν η αυστρία ετήρει Προξενείον εις ... ασήμαντον χωρίον (ως ήσαν τότε αι Αθήναι) της οθωμανικής αυτοκρατορίας ; ...
   Τίνος λόγου ένεκεν τηρούν εν Αθήναις, έως και σήμερον, ... αρχαιολογικάς ... σχολάς ; ...
   Ώστε, κατόπιν (ήτοι ότε αντελήφθην, ότι δεν δύναται, να διακόψη την ορμήν των Αθηναίων προς πόλεμον και απελευθέρωσιν εκ των τούρκων) ... "ωφέλησεν" τούτους ... Συμφώνως προς την παροιμίαν ... "Χέρι που δεν μπορείς, να δαγκώσης, φίλα το" ... Ώστε, μετά βεβαιότητος, να ελέγξης τας κινήσεις τούτου και, ... αργότερον (δοθείσης ευκαιρείας) το ...δαγκώνεις ή το κόπτεις εξ ολοκλήρου ...
   Ώστε, ώ Αναγνώστα, οι επί κεφαλής των εν Ελλάδι Πρεσβειών των βαρβάρων (και επί οθωμανικής κυριαρχίας) ήσαν ... "ειδήμονες της Ελληνικής ιστορίας" ... Τούτο ισχύει έκτοτε, έως και σήμερον ! 
   Τα Σκουπίδια και οι βάρβαροι γνωρίζουν καλώς την ιστορίαν των Ελλήνων και της Ελλάδος, μετά πάσης λεπτομερείας ! 
   Οι Έλληνες δεν πρέπει, να την ... γνωρίζουν ... 
   Διότι, εάν την γνωρίσουν, τότε θα αρθούν εις το ύψος των αρχαίων προγόνων των ...
   Προς καταστροφήν ... αυστριακών, άγγλων, γάλλων, πορτογάλλων και εν γένει απάντων των εχθρών ημών ... 
   ...

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2010

Η ... εφημερίς του ... σατανά ... !

   Ανέμενες, ώ Αναγνώστα, να διαθέτει και ... επίσημον δημοσιογραφικόν όργανον ο ... σκουπιδο-σατανάς, ήτοι ο αλήτης ο ... γιαχβέ ; ...
   Και, όμως, διαθέτει ...

 
   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, μίαν σελίδαν, εσωτερικήν (ουχί την πρώτην), της εν λόγω εφημερίδος, ήτις εκδίδεται υπό μικρής ομάδος ανθρώπων εν Αριζόνα των γ.π.α. !  
   Η σελίς αναφέρει (άνω δεξιά) ως ημερομηνίαν εκδόσεως την 15ην Μαρτίου 1999.
   Επίσης, η σελίς περιέχει ... άρθρον ... όντος τινός, το οποίον ονομάζεται Έσου "Ιησούς" Σανάντα ... Εβάπτισαν και "Τα Σκουπίδια του Ουρανού" οντότηταν τινά, δικήν των, δια του ονόματος του Χριστού, ήτοι ... Ιησού ... Ουχί, δεν λείπει εκ των σατανικών σκουπιδιών ούτε το θράσος, αλλά ούτε και η γελοιότης ...
   Η εφημερίς ταύτη, ώ Αναγνώστα, διαφέρει των λοιπών εφημερίδων του Πλανήτου εις τούτο : Τα κείμενα υπαγορεύουν οντότηται "του ουρανού" (ήτοι ... εκπεσόντες άγγελοι), δια της μεθόδου "τσάνελινγκ", εις ανθρώπους οι οποίοι απέκτησαν την ικανότηταν επαφής (εξ ού και Κόντακτ) μετ' εκείνων. Η εν λόγω ομάς ανθρώπων εν αρχή επίστευεν, ότι επικοινωνεί μετά των δυνάμεων του ... Θεού ! Ότε αντελήφθη, ότι επικοινωνεί μετά των δυνάμεων του ... σατανά, η εν λόγω ομάς ... διεσπάσθη και το υγειές τμήμα της, τη βοηθεία και τη χρηματοδοτήσει ... Έλληνος τινός, ... ίδρυσεν ετέραν εφημερίδαν !
   Το ... δημοσιογραφικόν τούτο όργανον του σατανά έφθασεν προ 15 ετών και εις την Ελλάδαν, συνοδεύον τον ανθέλληναν ... Σίνην τον Πιτυοκάμπτην (εν ανθρωπίνη και πάλιν μορφήν και ουχί υπό την ερπετικήν). Προ 2 ή 3 ετών, δε, απέκτησεν ... συνδρομητήν και εκ Νέας Μάκρης Αττικής ...
   Τέλος, εις το άνω τμήμα της σελίδος αναγράφεται ο πλήρης τίτλος της εφημερίδος, ήτοι ... "Κόντακτ : Δε φοίνιξ εντζουκέιτορ" ...  
   Εκείνος ο ... μύθος, περί του Φοίνικος του αναγενωμένου εκ της στάκτης του, άρα γε, των Ελλήνων μύθος εστί και έκλεψαν τούτον "Τα Σκουπίδια της Γης" ή "Των Σκουπιδιών της Γης" μύθος εστί ; ...
   Όλως τυχαίως (ως θα έλεγεν ο αγαπητός εις εμέ Σωτήριος Σοφιανόπουλος) Φοίνιξ ονομάζεται ...στοά μασώνων της πόλεως του Πειραιώς ή το έντυπον της εν λόγω στοάς (δεν ενθυμούμαι καλώς) ...
   Όλως τυχαίως, επίσης, φοίνιξ εκοσμούσε το σύμβολον του ... στρατιωτικού καθεστώτος των ετών 1967-1974, το οποίον καθεστώς ... ανεγέννησεν το ... σκουπιδο-ισραήλ, διαρκούντος του πολέμου του (έτους 1967) μετά της Αιγύπτου, ότε και το στρατιωτικόν καθεστώς επέτρεψεν την χρήσιν, υπό των γ.π.α., του εν Κρήτη αεροδρομίου της Σούδας, προς εφοδιασμόν και ενίσχυσιν του σκουπιδο-κρατιδίου... Το αυτό, βεβαίως, έπραξαν και άπασαι αι ... λεγόμεναι ... δημοκρατικαί κυβερνήσεις, ... νεο-δημοκρατικαί και ... σοσιαλιστικαί του πασοκ ...                     
   ...  

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010

Ο ... κρυπτο-εβραίος του ιράν ; ...

   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, την επομένην ανάρτησιν και είτα ένια σχόλια εμού.
 
  

   Ώστε, επαληθεύθη η φήμη, ότι η ανάμιξις των ξένων, εις τα εν Τεχεράνη πρόσφατα "αντικαθεστωτικά " γεγονότα (γεγονότα τα οποία ενεθύμισαν εις εμέ τα γεγονότα του Πολυτεχνείου έτους 1973),  ήτο αληθής και ουχί δικαιολογία προσχηματική ...
   Ουχί, δεν εξεπλάγην εκ της επαληθεύσεως ...
   Όμως, πως ελέγετο ο αρχηγός των "αντικαθεστωτικών" γεγονότων ; ...
   Άς ρίψωμεν έν βλέφαρον επί της επομένης αναρτήσεως.
                                                    
   
   Ώστε, ώ Αναγνώστα, το επώνυμον τούτου ... μουσαβί εστί ... 
   Άς είδωμεν τούτο πλησίον ετέρων :
           μουσα-βί
           μοϋσεν-αβί
           μωϋσής-αβί
   Ώχ ...

Την ... καϋμένην την Αίγυπτον ...

   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, την επομένην είδησιν και κατόπιν ένια σχόλια εμού.
 

   Ως συνάγεται και εκ της ως άνω αναρτήσεως, ο Πρόεδρος της Αιγύπτου ονομάζεται χόσνι μουμπάρακ.
   Ο τέως πρωθυπουργός του σκουπιδο-ισραήλ και νυν υπουργός αμύνης του ονομάζεται εχούντ μπάρακ.
   Ο, δε, πρόεδρας των γ.π.α. ονομάζεται μπαράκ ομπάμα.
   Άς είδωμεν τα ονόματα, επώνυμα και "βαπτιστικά", το έν πλησίον του ετέρου :
                μου-μπάρακ
                       μπάρακ
                       μπαράκ
  Ώχ ...
 

Τα ... επώνυμα ... νεο-ελλήνων τινών 2

   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, την κάτωθι είδησιν και κατόπιν ένια σχόλια εμού.
 

   Ώστε, ώ Αναγνώστα, ο αρχιραββίνος των εν τη Κύπρω ζώντων εβραίων ονομάζεται Ράσκιν.
   Το σύνθετον τούτο επώνυμον αποτελείται εκ των επί μέρους λέξεων "Ρασ" και Κιν".
   Και πόθεν, άρα γε, προέρχεται το επώνυμον, νεοελλήνων τινών, "Ρασ-ούλης" ;
   Και πόθεν, άρα γε, προέρχεται το επώνυμον, νεοελλήνων τινών, "Κιν-τής" ; 
   Επί του πρώτου επωνύμου, εντύπωσις εμού εστί, ότι μετά βεβαιότητος πρόκειται περί επωνύμου δηλούντος ευθέως καταγωγήν του φέροντος τούτο ως εβραίου. Π.χ. τούτο μετά βεβαιότητος ισχύει, προκειμένου περί του ... Μανώλη Ρασούλη, γνωστού εις τους σταθμούς πωλήσεως τήλε οπτικού σήματος τραγουδιάρη, στιχουργού τραγουδιών, κλπ, ο οποίος είχεν δηλώσει το εξωφρενικόν "Εάν οι Παλαιστίνιοι είναι αδέλφια μου, τότε οι εβραίοι είναι ... γονείς μου" !!!
   Επί του δευτέρου επωνύμου, ουδέν γνωρίζω, εκτός του ότι τούτο φέρει Καθηγητής Πανεπιστημίου και στέλεχος του Κ.Κ.Ε. (εκ Πατρών καταγόμενος, εάν δεν λανθάνω).

   ...

Οι ... κρυπτο-εβραίοι, κλπ, βουλευταί ... "μας" 9


   Ως συνάγεται εκ της ως άνω ειδήσεως, ώ Αναγνώστα, ανήρ τις, υπό το, σύνθετον, επώνυμον κρούγκ-μαν, παριστά τον νέον ... προφήτην του ισραήλ ...
   Δικαίωμα ! Ως λέγουν οι ... χαρτοπαίκται ...
   Ημείς, ωστόσον, περί ετέρου θέματος ησχολήθημεν μετά της ασημαντότητος εκείνου.
   Το επώνυμον εκείνου χρήσιμον εις ημάς εστί, ίνα εξάγωμεν συμπεράσματα επωφελή εις ημάς.
   Ως φαίνεται, δεύτερον συνθετικόν του επωνύμου εκείνου αποτελεί η λέξις "μαν".
   Άς είδωμεν την σημασίαν της εν λόγω λέξεως των αγγλο-σαξώνων : άνδρας, άνθρωπος ...
   Ώστε, ώς Αναγνώστα, εις την διάλεκτον των βαρβάρων η λέξις "μαν" σημαίνει τον εις την Γλώσσαν ημών ονομασθένταν ... "άνδρας" !
   Τούτου δοθέντος, επώνυμα σύνθετα περιέχοντα ως δεύτερον συνθετικόν την λέξιν "μαν" οδηγούν εμέ εις την σκέψιν, ότι υποδηλώνουν καταγωγήν ως εβραίου, μόλον ότι εξ-Ελληνισμένα εισίν. Π.χ. Καρα-μαν-αλής, Μάν-ος, Μαν-τάς, Μαν-έας, Μαν-άτος, κλπ, κλπ, κλπ. 
   Το εάν οι ως άνω αποτελούν μέλη της ευμεγέθους ομάδος των κρυπτο-εβραίων της Ελλάδος, εκείνοι γνωρίζουν.
     
                             

Οι ... κρυπτο-εβραίοι, κλπ, βουλευταί ... "μας" 8


   Ο εν λόγω δημοσιογράφος, ο Σπύρος Χατζάρας, εδημοσίευσεν και το ως άνω έγγραφον, εκ του οποίου προκύπτουν ό,σα προκύπτουν.
   Αλλά έκτοτε, συχνώς, αναφέρεται εις τον νέον ... αστέραν της εν Ελλάδι Πολιτικής, ως να πρόκειται, μετά βεβαιότητος, περί ... κρυπτο-εβραίου.
   Πρόκειται περί κρυπτο-εβραίου της Ελλάδος ; 
   "Ο Θεός (ή μήπως και ο ... σατανάς ;) και η ψυχή του" γνωρίζουν,  εάν αλήθεια εστί ή συκοφαντικόν ψεύδος  ...  
                                                        

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2010

Η ... σκουπιδο-βρετανία 10

   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, την επομένην είδησιν και κατόπιν ένια σχόλια εμού.
 
  

   Απορώ και εξίσταμαι μετά της αστυνομίας της σκουπιδο-βρετανίας !
   Τίνος λόγου ένεκεν καταδιώκει τον εν λόγω ... άνθρωπον ; ...
   Πράττει, ό,τι πράττουν και οι ... σκύλοι ...
   Οι ως προς το 50 % της "φύσεώς του" πρόγονοί του ...
   Αγνοώ, εάν πράττει τούτο και το έτερον 50 %, ήτοι οι ... πίθηκοι ... 
   Ά πα, πα, πα, πολιτισμός ...

   Ποίος Σωκράτης ;
   Ποίος Ηράκλειτος ;
   Ποίος Αριστοτέλης ;
   Ποίος Πλάτων ;
   Ποίος Σόλων ;
   Ποίος Δημόκριτος ;
   Ποίος Θαλής ;
   Ποίος ...
   Ποίος ...
   ...
 
                                                  

Ο ... πολιτισμός και εν μεξικώ πλέον ...

   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, την επομένην είδησιν και κατόπιν ένια σχόλια εμού.
 
  
   Πτωχή χώρα, εξαθλιωμένων ανθρώπων, πως εσυνέβη το ... τοιούτον ; ...
   Ευμεγέθης και εκεί, ώ Αναγνώστα, η κοινότης των ... κρυπτο-εβραίων ...
   Κατόπιν του γεγονότος τούτου, άς παραδειγματισθώσιν και τα 30.000.000 κατοίκων μόνον της Πρωτευούσης πόλεως του εν λόγω Κράτους, τα διαβιούντα εντός οικιών=παραγκών ...
 


   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !
 

Αι ... μυστικαί υπηρεσίαι του Κράτους "μας" ... 2

   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, την επομένην σελίδαν εκ του βιβλίου του Κ.Πλεύρη, Γεγονότα 1965-1977, και είτα ένια σχόλια εμού.
  
   Ώστε, ώ Αναγνώστα, συμφώνως προς τον εν λόγω συγγραφέαν, άριστον γνώστην των τεκταινομένων της εποχής εκείνης, υφίσταντο ... δύο αρχηγοί των μυστικών υπηρεσιών του Κράτους "μας", ο επίσημος και ο ανεπίσημος ... !!!
   ΚΥΠ και Ασφάλεια εσπατάλουν προσωπικόν και χρόνον, ίνα εύρουν ... αδύναμα σημεία ο είς του ετέρου "αντιπάλου" ...
   Ο αντίπαλος, όμως, δεν ήτο εβραίος ή βρετανός ή αμερικάνος ή γάλλος ή γερμανός ή τούρκος ή βούλγαρος ή ρουμάνος ή ... ή ..., αλλά έτερος ... νεο-Έλλην ... !!!
   Ήκουσες, ώ Αναγνώστα, να συμβαίνη το αυτό και εις έτερα Κράτη ; 
   Ήτοι, να ευρίσκωνται αι μυστικαί υπηρεσίαι Κράτους τινός εις εν δυνάμει ... εμφύλιον πόλεμον ; ...
   Εάν όχι, μην απορής ...
   Υφίσταται λόγος, ένεκεν του οποίου συμβαίνωσιν τοιαύτα εξωφρενικά γεγονότα μόνον εις την Πατρίδαν ημών των Ελλήνων ...
   Η πατρίς ημών των Ελλήνων κατοικείται, από του βάθους των αιώνων, και υπό μεγάλου πλήθους ... εχθρών !
   Το πλήθος τούτο δεν συνιστούν αι ολίγαι χιλιάδαι των φανερών εβραίων, αλλά αι εκατοντάδαι χιλιάδαι των κρυπτο-εβραίων !!!      
   Οι εχθροί ημών, λαβόντες οικογενειακόν όνομα, ήτοι επώνυμον, Ελληνικόν ή εξ-Ελληνισμένον, καταλαμβάνουν, αείποτε, τα Αξιώματα του Κράτους "μας" και συμβάλλουν τα μέγιστα εις τον έλεγχον και την καταστροφήν του !
   Χρησιμοποιούν, δε, ενίοτε και κρυπτο-αλβανούς ή κρυπτο-βουλγάρους, ως εκτελεστικά όργανα των υπούλων ανθ-Ελληνικών σχεδίων των !
   Τίνος λόγου συμβαίνουν ταύτα ; 
   Θα ηδύνατο, όπως ερωτήση τις.
   Η ΕΛΛΑΣ μικρόν Κράτος εστί ...
   Την απάντησιν έδωσεν, εις συνέντευξίν του προσφάτως, και ο Σταύρος Λάλας : "Οι αμερικανοί διαθέτουν τεράστια στρατιωτική μηχανή, αλλά η Ελλάδα αποτελεί το ... κλειδί του Πλανήτη" !!!  
   Και επειδή αποτελεί το κλειδί του Πλανήτου, πρέπει, να το ελέγχουν, ίνα μη στραφή εναντίον των και καταστρέψη τούτους ...
   Και πρώτον βήμα ελέγχου αποτελεί ο έλεγχος των μυστικών υπηρειών και του στρατεύματος.
   Ο εν δυνάμει, λοιπόν, εμφύλιος πόλεμος εντός των βασικών πυλώνων του Κράτους "μας" υποκινείται υπό των εχθρών ημών και σκοπεύει εις την πλήρην εξουδετέρωσιν ημών, ή και την καταστροφήν ημών ...                                          
   Υφίστανται έτερα στοιχεία ;
   Άς είδωμεν και την ετέραν σελίδαν εκ του αυτού βιβλίου και κατόπιν σχολιάζωμεν ταύτην.
  
   Ώστε, ώ Αναγνώστα, αι μυστικαί υπηρεσίαι του Κράτους "μας" εγνώριζον τότε (γνωρίζουν και σήμερον), ότι η σκουπιδο-σία είχεν εισχωρήσει εις τας ... αριστεράς οργανώσεις της εποχής, αι οποίαι ... εμάχοντο, τότε, το στρατιωτικόν καθεστώς (και σήμερον το Δημοκρατικόν) ... !!!
   Και τι έπραττον, ώ Αναγνώστα, αι μυστικαί υπηρεσίαι του Κράτους "μας" ; ..                    
   ... έδερνον τους υπό της σκουπιδο-σία διαβρωθέντας ...
   Τούτο έπρεπεν, να πράξουν ;
   Και τι έπρεπεν, να πράξουν ;
   Ίσως ερωτήσει τις ...
   Την απάντησιν εις την ερώτησιν ταύτην έδωσα, προς τον ... Βύρωναν απευθυνόμενος (ότε τα εν λόγω σκουπίδια έκαυσαν την προσφιλήν εις εμέ Ελλάδαν), αλλά ο εν λόγω συνέστησεν εις εμέ (από τηλεοράσεως και ανωνύμως) ... ψυχραιμίαν ... Εκδιωχθείς, αργότερον, εκ του Αξιώματος του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως απώλεσεν εκείνος την ... ψυχραιμίαν, δηλώσας δημοσίως ότι ... "απασφάλισα ..."
   Πριν, όμως, θέσεις την ερώτησιν ταύτην εις εμέ, άς αναρωτηθώμεν από κοινού : Οι πράκτορες=κατάσκοποι της σκουπιδο-σία ... εισέδυσαν έως και εις τας ... "αριστεράς" οργανώσεις της εποχής εκείνης (και τας ... αναρχικάς και τας τρομοκρατικάς της σήμερον), χωρίς να έχουν εισχωρήσει προηγουμένως εις τας ... μυστικάς υπηρεσίας και εις τας Ενόπλους Δυνάμεις και εις την Κυβέρνησιν και εις την Δικαιοσύνην και .... και ... και ... ; ...
   Ώχ ... 


   ... Συνεχίζεται ... 

Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2010

Αι ... μυστικαί υπηρεσίαι του Κράτους "μας" ... 1

   Αι εν λόγω υπηρεσίαι συνιστούν, ομού μετά των Ενόπλων Δυνάμεων, την "ραχοκοκαλιά" εκάστου Κράτους, η ύπαρξις του οποίου στηρίζεται (εν πολλοίς) εις την αποτελεσματικότηταν αυτών.
   Ότε εχθρός Κράτους τινός διώκει την αποδυνάμωσιν ή καταστροφήν τούτου, εν πρώτοις εισέρχεται εις τας μυστικάς υπηρεσίας τούτου και κατόπιν εις τας Ενόπλους Δυνάμεις του, δια της 5ης Φάλαγγος την οποίαν εφρόντισεν προηγουμένως, όπως διαθέτει εντός τούτου.
   Π.χ. προ της εισόδου της αυστρίας εντός της Ε.Ε., επεσκέφθην την αρμοδίαν υπηρεσίαν του στρατού της εν λόγω χώρας, έξωθι της Βιέννης εδρευούσης, ως εκπρόσωπος δύο Βιομηχανιών της Ελλάδος, αι οποίαι μετείχον εις διαγωνισμόν εφοδιασμού του εν λόγω στρατού μετά προϊόντων ιματισμού. Κατόπιν της ολοκληρώσεως της διαδικασίας του διαγωνισμού, επλησίασεν εμέ υπάλληλος τις, εκ της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού, όστις, αφού συνεχάρη εμέ ως προς την άψογον Προσφοράν των δύο Βιομηχανιών, προέτρεψεν εμέ ως ακολούθως : "Εάν θέλετε σοβαρώς, να καταστείτε προμηθευταί του στρατού ημών, ... χρήσιμον εστί, όπως επισκεφθείτε τον εν Βιέννη εδρεύοντα Στρατηγόν-Διευθυντήν της Υπηρεσίας ημών". Εν συνεχεία έδωκεν εις εμέ τα πλήρη στοιχεία του εν λόγω Στρατηγού. Το ... επώνυμον τούτου παρέπεμπεν εις ... εβραϊκής καταγωγής ... όν ...  Συνομιλήσας και μετά ετέρων υποψηφίων προμηθευτών (εκ της τσεχίας, της σλοβακίας, της ιταλίας, κλπ), επληροφορήθην, ότι ο εν λόγω ... αυστριακός, προς "υποβοήθησιν" οιασδήποτε εταιρείας εζήτα και ελάμβανεν ... μίζαν, ανερχομένην εις ποσοστόν 5 % επί της αξίας του Συμβολαίου τον οποίον θα υπεγράφετο ...
   Ουδέποτε ηκούσθη, ώ Αναγνώστα, ότι η εν λόγω χώρα αποτελεί άντρον διαφθοράς ; ...
   Εάν επρόκειτο, όμως, περί της Ελλάδος ...
   Ειρήσθω τη παρόδω, πόσοι Στρατηγοί της αντιστοίχου υπηρεσίας της γερμανίας, εδρευούσης (τουλάχιστον έως προ ολίγων ετών, εις μικράν πόλιν, έξωθι της Βόννης, ήτοι εις Κομπλέντζ), τηρούν λογαριασμούς (καταθέσεως τεραστίων ποσών) εις τραπεζικάς εταιρείας της ελβετίας ; ...
   Η πρόσφατος είδησις, ότι το Κράτος γερμανία ηγόρασεν στοιχεία ... φοροφυγάδων, οίτινες κατέθεσαν σημαντικά ποσά εις λογαριασμούς τραπεζών της ελβετίας, αφορά και, πρώην έστω, ... Στρατηγούς ; ... 
   Επιστρέφω, μετά την μικράν παρέκβασιν, εις τας μυστικάς υπηρεσίας της Πατρίδος υμών των Ελλήνων.
   Ο εχθρός ημών των Ελλήνων, ήτοι οι σκουπιδο-εβραίοι, από μακρού χρόνου εισήλθεν εις τας μυστικάς υπηρεσίας και τας Ενόπλους Δυνάμεις της Πατρίδος ημών, προς έλεγχον τούτων και, συνεπώς, προς αποτροπήν πράξεων αι οποίαι θα ήσαν καταστροφικαί προς τα συμφέροντα εκείνων !
   Π.χ. ότε η μογγολο-τουρκία επετέθη και κατέλαβεν το ήμισυ της Νήσου Της Αφροδίτης, εν έτει 1974, ο Αρχηγός της Αεροπορίας (Παπανικολάου) ... εντράπη, όπως στείλη τα αερόπλοια πολέμου προς υπεράσπισιν της Κύπρου (ή να παραιτηθή, εάν άλλος τις, ανώτερος εκείνου, δεν επέτρεπεν τούτο), ο Αρχηγός του Ναυτικού Αραπάκης) ... εντράπη, όπως στείλη ένια εκ των πλοίων πολέμου προς υπεράσπισιν της Κύπρου (αντ' αυτού, κατόπιν δήθεν ... πληροφοριών περί εισβολής της τουρκίας και εις Νήσους της Δωδεκανήσου, έστελλε πλοία έμφορτα στρατιωτών εις την ...Ρόδον) ή να παραιτηθή, εάν ανώτερός του δεν επέτρεπεν τούτο, και ο Αρχηγός του Στρατού (Γαλατσάνος) ... εντράπη, όπως εισβάλη (έστω προς αντιπερισπασμόν) εις την Ανατολικήν Θράκην ημών των Ελλήνων, ή να παραιτηθή, εάν ανώτερός του δεν επέτρεπεν τούτο. Τέλος, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ (Μπονάνος) εντράπη, όπως πράξη, εκείνο το οποίον εσκέφθη και έγραψεν (εις εφημερίδαν της ισταμπούλ) κρυπτο-εβραίος δημοσιογράφος της τουρκίας, ήτοι να διατάξη τα αερόπλοια τύπου "Φάντομ" (η ΕΛΛΑΣ διέθετεν ικανόν αριθμόν τούτων, εν ώ χρόνω η τουρκία ουδέν διέθετεν ...), όπως βομβαρδίσουν την τουρκίαν (ο κρυπτο-εβραίος της τουρκίας είχεν γράψει, ότι "Εάν η Ελλάδα ήθελε το 1974, θα μας ισοπέδωνε με τα "Φάντομ", τα οποία διέθετε, εν ώ η τουρκία ούτε έν διέθετεν !").
   Άπαντες οι ως άνω, ενώ ΠΡΟΔΟΤΑΙ εισίν της Ελλάδος, εψόφησαν (αγνοώ, το εάν εν ζωή ευρίσκεται ο είς εξ αυτών των σκουπιδιών) ... απολαμβάνοντες ... παχυλοτάτην σύνταξιν και ετέρας διευκολύνσεις και αγαθά, ως συνταξιούχοι ανώτατοι στρατιωτικοί !!!
   Οι ως άνω, ώ Αναγνώστα, εγεννήθησαν εν Ελλάδι και, συνεπώς προς τούτο, ήσαν έλληνες. Ήσαν, όμως, αληθείς Έλληνες ή εκατάγοντο εξ ετέρας φυλής ; ...
    Μην αμφιβάλης, ότι είτε δεν ήσαν, είτε επρόδωσαν τον όρκον των και την Πατρίδαν ημών των Ελλήνων !
   ... Συνεχίζεται

Προς ... κτισθισομένους ...

   "Ο κτισθείς ιερεύς ήτον, ως και οι άλλοι, προδότης της Πατρίδος, δηλ. γραμματοκομιστής και κατάσκοπος των Ελληνικών στρατοπέδων, διευθυνόμενος παρά του Ομέρ Πασά, Φρουράρχου της Ευβοίας. Είχε την οικογένειάν του υπό την προστασίαν του Πασά, ασφαλισμένην εις το προάστιον της Χαλκίδος, εις χωρίον Χάλια, και επηγγέλετο τον κατάσκοπον. Ο θάνατός του εχαροποίησεν όλα τα Ελληνικά στρατόπεδα", Κάρπου Παπαδοπούλου, Οδυσσέας ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ, σελίς 15.
   Η προειδοποίησις ταύτη αφορά ό,σους Προδότας ησφαλίσατε τας οικογενείας (και τας ... υπεξαιρεθείσας περιουσίας) υμών εντός των χωρών των βαρβάρων, αλλά και ό,σους τας διατηρείτε εντός της Πατρίδος ημών των Ελλήνων, αποθρασυθέντες εκ της μη ... τιμωρίας σωρού Προδοτών, προκατόχων υμών εις τα Αξιώματα της Πατρίδος ...

Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2010

Οι ... βάρβαροι της ισπανίας ...

   Ήκουσα και είδον σήμερον, ώ Αναγνώστα, εκ του προγράμματος των ειδήσεων σταθμού πωλήσεως τήλε οπτικού σήματος, τον πρωθυπουργόν της εν λόγω χώρας βαρβάρων, πρωτίστως ιβήρων, αλλά και τραπεζίτην της τραπέζης "σαντατέρ", να ομιλούν υποτιμητικώς ως προς την Ελλάδαν !
   Και ο, μεν πρωθυπουργός ήτο κάπως ευγενέστερος, εκείνο το "πράγμα", όμως, ήτοι ο τραπεζίτης, ποίον συγκλονιστικόν επιχείρημα παρέθεσεν : "Δεν μπορούμε, να συγκρίνουμε την ισπανία με την Ελλάδα. Είναι σαν να συγκρίνουμε την ρεάλ μαδρίτης με ομάδα της β΄ή της γ΄ εθνικής κατηγορίας" !
   Δεν γνωρίζω, εάν το "πράγμα" αποτελεί μέλος των σκουπιδο-κρυπτο-εβραίων της ισπανίας ή, απλώς, γελοίο ίβηρα, ήτοι σχεδόν έν ... βόδι, τον προειδοποιώ, όμως, "να μην χρειασθή, να επαναλάβη την σύγκρισιν κατόπιν ... πολέμου μεταξύ του στρατού των δύο χωρών" ...
   Γελοία υποκείμενα ...
   Προώθησε την ένταξιν της γελοίας χώρας σας εις την Ε.Ε. η ΕΛΛΑΣ άνευ ανταλλάγματος τινός και ασχημονείτε εναντίον της, ως αγνώμονα και αχάριστα βαρβαρικά ζώα ...
   ...

  

ράσ-μούσεν ή ρας-μωϋσής ; ...

   Ήκουσα και είδον σήμερον, ώ Αναγνώστα, εκ του προγράμματος των ειδήσεων σταθμού τινός πωλήσεως τήλε οπτικού σήματος, τον υπουργόν αμύνης της ... γερμανίας και εξεπλάγην εκ του επωνύμου εκείνου ! 
   Τύποις, επώνυμον εκ δανίας ίσως προερχόμενον !
   Ουσία, όμως ;  ...
   Εξ ισραήλ μήπως ; ...
   Μπρέ, ποίοι κυβερνούν τους φουκαράδες τους χούφτεν-χάφτεν ...
   ρασ-μούσεν !
   ρασ-μόϋσεν !
   ρασ-μωϋσής !
   (βάϊ, βάϊ, βάϊ, ως θα έλεγον απορούντες και θαυμάζοντες οι εξάδελφοί του μογγόλοι τούρκοι)
   Αλί και, τρίς, αλί !

Ο ... νεάντερταλ της ... ρουμανίας ...

   Ήκουσα και είδα σήμερον, εις το πρόγραμμα ειδήσεων σταθμού τινός πωλήσεως τήλε οπτικού σήματος, τον ... Πρόεδρον της ρουμανίας, ... άνθρωπον τύπου ... Νεάντερταλ, να δηλώνη, θρασυτάτως πως, ότι "Δεν θα στρέφωνται εναντίον της ρωσίας οι πύραυλοι των γ.π.α., τους οποίους θα εγκαταστήσωμεν εις το έδαφος της ρουμανίας, αλλά εναντίον άλλων απειλών" !
   Και ποίαι αι άλλαι απειλαί, ώ Νεάντερταλ ; ...
   ...

Το ... σκουπίδι ο ... παν ...

   Εξ αφορμής δημοσιεύματος ετέρου Ιστολογίου περί του εν λόγω σκουπιδο-όντος, συνετελέσθη διάλογος, τον οποίον κρίνω σκόπιμον, όπως παρουσιάσω ενώπιον εσού, ώ Αναγνώστα.
   Τα θέματα τα οποία θίγονται σημαντικώτατα εισίν, αποτελούντα την βάσιν επί των οποίων κινείται ο Πλανήτης άπας, διαρκούντων των τελευταίων 13.500 ετών ...
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   Αναζήτησον και μελέτησον, ώ Αναγνώστα, τους διαλόγους εμού μετά του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ περισσότερον.
 

Μετά δανείων ... ζείτε κει εκφράζεσθε ...

   Λέγουν προς ημάς τα σκουπίδια και οι βάρβαροι, ότι "ζούμε ... με δανεικά" εξ εκείνων !
   Άς είδωμεν την επομένην είδησιν και κατόπιν ένια σχόλια εμού.
   
    Ώστε, ώ Αναγνώστα, ότε επιθυμούν οι τουρκο-μογγόλοι, όπως δώσουν όνομα εις υποβρύχιον μη επανδρωμένον, χρησιμοποιούν την Γλώσσαν ημών των Ελλήνων, ουχί, δε, την ... διάλεκτον εκείνων ...
   Το αυτό πράττουν και οι εβραίοι, οι οποίοι έως και τους χώρους συγκεντρώσεως αυτών αποκαλούν, δια της λέξεως της Γλώσσης ημών των Ελλήνων συναγωγή (=synagoge), ουχί, δε, δια ... μουγκρίσματος τινός του .... χριστο-φόρου (... μεγάλη η χάρις του) ...
   "ΜΕ ΔΑΝΕΙΚΑ ΖΗΣΑΤΕ, ΜΕ ΔΑΝΕΙΚΑ ΖΕΙΤΕ" ! 
   Σκουπίδια.-
                                                      

                                                                    

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2010

ΠΟΛΕΜΟΣ-Οδυσσεύς Ανδρούτσος !

   Ο Λαός της Ελλάδος ουδόλως στερείται Προτύπων !
   Επί οιουδήποτε θέματος !
   Ουχί μόνον επί των Επιστημών !
   Τίνος λόγου ένεκεν προβάλλουν, ένια "καλόπαιδα", επί του Λαού "πρότυπα" εχθρών ;
   Έχωμεν χρείαν ... προτύπων κρυπτο-εβραίων ; Ως οι ... κάστρο και τσε γκεβάρα ; ...    

   Εν τω βιβλίω τούτω, σελίς 97 έως 99, δημοσιεύεται και επιστολή του Οδυσσέως Ανδρούτσου προς τους κατοίκους του Γαλαξιδίου, δια της οποίας προτρέπει εις ξεσηκωμόν εναντίον του τούρκου τυράννου. 
   Την επιστολήν δημοσιεύω ένεκεν της ομοιότητος της τότε μετά της σήμερον επικρατούσης εις την Πατρίδαν ημών των Ελλήνων καταστάσεως, αλλά και ένεκεν των Προτροπών του Οδυσσέως Ανδρούτσου, αι οποίαι ισχύουν και σήμερον και τας οποίας προσυπογράφω !
  " Αγαπητοί μου Γαλαξιδιώται,

   Ήτανε βέβαια από τον Θεόν να δράξωμε τα άρματα μία ημέρα, και να χυθούμε καταπάνω στους τυράννους μας, που τόσα χρόνια ανελεήμονα μας τυραγνεύουν. Τι τη θέλουμε, βρε αδέλφια, αυτή τη πολυπικραμένη ζωή, να ζούμε αποκάτω στην σκλαβιά, και το σπαθί των τούρκων να ακονιέται εις τα κεφάλια μας ; δεν τηράτε που τίποτα δεν μας απόμεινε ; αι εκκλησίαι μας γενήκανε τζαμιά και αχούρια των τούρκων, κανένας δεν μπορεί να πη πως τάχα έχει τίποτα εδικό του, γιατί το ταχύ βρίσκεται φτωχός σα διακονιάρης στη στράτα. Αι φαμελιές μας και τα παιδιά μας είναι στα χέρια και στη διάκριση των τούρκων. Τίποτα αδέλφια, δεν μας έμεινε. Δεν είναι πρέπον να σταυρώσωμεν τα χέρια, και να τηράμε τον ουρανό. Ο Θεός μας έδωκε χέρια, γνώσι και νού. Άς ρωτήσωμε την καρδιά μας και ό,τι μας απαντηχαίνει ας το βάλωμεν γλήγορα σε πράξιν, και άς είμεθα, αδέλφια, βέβαιοι το πως ο Χριστός μας ο πολυαγαπημένος θα βάλη το χέρι απάνω μας. Ότι θα κάμωμε πρέποντας είναι να το κάμωμε μίαν ώραν αρχύτερα, γιατί ύστερα θα κτυπάμε το κεφάλι μας. Τώρα η τουρκιά είναι μπερδεμένη σε πολέμους και δεν έχει ασκέρια να στείλη καταπάνου μας. Άς ωφεληθούμε από την περίστασι, οπού ο Θεός, ακούοντας τα δίκαια παράπονά μας έστειλε δια ελόγου μας. Μία ώρα πρέποντας είναι να ξεσπάση αυτό το μαράζι, οπού μας τρώγει την καρδιά. Στα άρματα αδέλφια, ή να ξεσκλαβωθούμε ή να πεθάνωμε. Και βέβαια καλύτερο θάνατο δεν μπορεί να προτιμήση κάθε χριστιανός και Έλληνας.
   Εγώ καθώς το γνωρίζετε καλότατα, αγαπητοί μου Γαλαξιδιώται, εμπορώ να ζήσω βασιλικά με πλούτη, τιμαίς και δόξαις, οι τούρκοι ό,τι και αν ζητήσω μου το δίνουνε παρακαλώντας. Γιατί το σπαθί του Οδυσσέα δεν χωρατεύει. Έπειτα κοντά στα άλλα ενθυμούνται τον πατέρα μου που τους εζεμάτισε. Μα σας λέγω την πάσαν αλήθειαν αδέλφια, δεν θέλω εγώ μονάχα να καλοπερνώ και το γένος μου να βογκά στη σκλαβιά, μου καίγεται η καρδιά μου, σα βλέπω και συλλογιούμαι πως ακόμα οι τούρκοι μας τυραγνεύουν.
   Από το Μωριά μου στείλανε γράμματα πως είναι τα πάντα έτοιμα. Εγώ είμαι στο ποδάρι με τα παλικάρια μου. Μα θέλω πρώτα να είμαι βέβαιος το πως θα με ακολουθήσετε και εσείς. Άν εσείς κάμετε αρχή από τη μια μεριά, και εγώ από την άλλη θα σηκωθή όλη η Ρούμελη. Γιατί ο κόσμος φοβείται. Μα σαν ιδή ελόγου σας, που έχετε τα καράβια, και ξέρετε καλύτερα τα πράγματα, το πώς σηκώνετε μπαϊράκι, θενά τελειώσει όχι καλύτερο το πράγμα.
   Περιμένω απόκρισι με τον ίδιο που φέρνει το γράμμα μου. Τη μπαρούτη και τα βόλια τα έλαβα, και τα εμοίρασα. Να με οικονομήσετε και στουρνάρια και άν σας περισσεύη και άλλη μπαρούτη να μου στείλετε, γιατί θα την δώσω στους Πατραζικιώτας. Του Πανουριά τα λόγια μη τα πολυακούστε. Είναι φοβιτσιάρης μα σαν το σηκώσωμεν εμείς, αλλέως δεν μπορεί να πράξη πάρεξ να έρθη με το μέρος μας.
   Αύριο το βράδυ να έρθη ένας στο μοναστήρι και θα εύρη τον Γκούραν για να μιλήση σαν να ήμουνα εγώ ο ίδιος. Τον Γκούραν να τον αγαπάτε. Είναι παιδί δικό μου και καλό παλικάρι.
   Χαιρετίσματα σε όλους τους φίλους πέρα και πέρα.
   Σας χαιρετώ και σας γλυκοφιλώ.
   22 Μαρτίου 1821
Ο αγαπητός σας
ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ    

   Τι, πλέον τούτων, να προσθέσω εγώ, ώ Αναγνώστα ;
   Δεν αρκείσαι εις την φλόγαν της ψυχής του Οδυσσέως ; ...
   ...