Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2010

Η ασέβεια !

   Οι Έλληνες, ώ Αναγνώστα, ήσαν τόσον ευσεβείς Άνθρωποι, ώστε άπαντες εθαύμαζον τούτους και τους ελόγιζον ως ... Θεογνώστας !
   Ακόμη και πόλεμον (εκείνον εναντίον της Σικελίας), επέλεξαν, όπως ... απωλέσουν, προκειμένου να διαπιστώσουν οι αρχαίοι Αθηναίοι,  εάν ο Αλκιβιάδης υπέπεσεν εις το ΕΓΚΛΗΜΑ της Ασεβείας κατά των θεών !
   Ακούω, όμως, μετά λύπης, αλλά και οργής, πολλούς νεο- Έλληνας της εποχής ημών να εκστομίζουν, ανά εκάστην ημέραν, απιστεύτους ύβρεις !
   Όσον μικρωτέραν αυτοεκτίμησιν διαθέτει ο υβριστής, τόσον μεγαλύτεραι αι ύβρεις ...
   "Τον Χριστό σου", "Την Παναγία σου", "Τον Θεό σου" !!!
   Εις ποίον σημείον πτώσεως έφθασεν ο φουκαράς ο νεο- Έλληνας, ώστε επί απάντων των δυσκολιών του βίου του να ... πταίη ο Χριστός, η Παναγία και ο Θεός ...
   Ουδέποτε υβρίζει τον ... σατανάν, τον ... διάβολον, τον ... γιαχβέν ή τον ...κρόνον ...
   Υβρίζει πάντοτε τον δικόν του Θεόν, τον δικόν του Ιησούν, την δικήν του Παναγίαν ...
   Ότε, όμως, ευρεθή ενώπιον αληθούς συμφοράς εις την ζωήν του, τότε ... ενθυμείται : Χριστέ μου, σώσε με ... Παναγία μου ... Θεέ μου ...
   Τι σημαίνει η αντίφασις ταύτη ; ...
   Ο μη γνωρίζων την Α-λήθειαν της ζωής, εάν απροσέκτως ομιλή, τότε δυνατόν εστί, να ομιλή και ο ... σατανάς μέσω του στόματός του ...
   Εάν ανατρέξης εις παλαιοτέραν ανάρτησιν εμού, θα εύρης κείμενον υπό τον τίτλον "Αι μελαναί σκιαί". Μελέτησον το εν λόγω κείμενον και τότε θα αντιληφθής τον λόγον της ασεβείας εσού, αλλά και της αντιφατικής συμπεριφοράς εσού ...
   Μην ασεβής, ώ Αναγνώστα !

Η ... επίσκεψις των ... ονομάτων ...

   Ο Πλάτων εχαρακτήρισεν ως αρχήν σοφίας την επίσκεψιν των ονομάτων !
   Προς τι η απέχθεια ενίων, πολιτικών "μας" και ενίων ... κατασκόπων (διαλεγομέννων ... ανωνύμως εις ένια Ιστολόγια επί του θέματος τούτου) εις τας ... επισκέψεις ταύτας ; ...
   Εάν δεν "φοβούνται" την έρευναν επί της οικογενειακής καταγωγής των, προς τι τα εμπόδια, δικαστικά και μή, τα οποία θέτουν ;
   Ότε τίθεται θέμα κλοπής πλούτου του Κράτους, υπό Πολιτικού τινός, σπεύδει, να δηλώση ο εκάστοτε Πολιτικός (έτερον θέμα εάν ... εννοεί τούτο), προκειμένου να αποδείξη την μη ενοχήν εκείνου : Παραιτούμαι εκ του δικαιώματος εμού περί της μυστικότητος των καταθέσεων εις οιανδήποτε τράπεζαν, αλλά και περί των ... προσωπικών δεδομένων ... 
   Προς τι δεν ακολουθούν το παράδειγμα εκείνων και ό,σοι υφίστανται επίσκεψιν του ... ονόματός των ;
   Πρόσωπα του Δημοσίου βίου της Χώρας αποτελούν και οι Πολίται της Χώρας δικαιούνται, να γνωρίζωσιν πόθεν κρατεί η σκούφια ενός εκάστου εκ τούτων ...
   Φοβούνται ... αποκαλύψεις και προς τούτο τας εμποδίζουν ; ...
   Άλλως δεν εξηγείται η πρακτική των, ό,τι και να λέγωσιν ...
   Εξ ετέρου "τι ... προοδευτικοί άνθρωποι είναι" ; ...
   Τέλος, επιθυμούν την απαγόρευσιν της σκέψεως ; ...
   Ή μόνον της εκφράσεως της σκέψεως ; ...
   Π.χ. επιθυμώ την έρευναν επί της ομοιότητος των κάτωθι ονομάτων : ΤΣΙΛΕΡ και ΤΣΙΛΕΡ
   Απαγορεύεται ; ...
   Μα, πρόκειται περί ενός ονόματος λέγει τις ...
   Συμφωνώ μεθ' εκείνου, μόλον ότι υφίσταται διαφορά τις : Ο, μεν, τσίλερ ήτο αρχιτέκτων, εσυνόδευσεν τον ... όθωναν εις την Ελλάδαν και έκτισεν πολλά κτίρια του κέντρου των Αθηνών. Η, δε, τσιλέρ (μόνον ο τόνος αλλάζει) ήτο, προ 10-15 ετών ... πρωθυπουργός της τουρκο-μογγολίας ... Ποία η σκέψις του ... επισκέπτου των εν λόγω ονομάτων ; ... Ή και οι δύο ήσαν βαυαροί-γερμανοί ή και οι δύο ήσαν τούρκοι ή και οι δύο ήσαν ... κρυπτο-εβραίοι !  Ποίον το κακόν εν προκειμένω ; Και ο, μεν, τσίλερ δεν υφίσταται εν ζωή, η τσιλέρ, όμως, υφίσταται. Άς δηλώση, λοιπόν, ποίας καταγωγής εστί, ώστε να γνωρίζωμεν και ημείς οι ερευνώντες. Και να ησυχάσωμεν, βρέ ... αδελφοί ...  
   Βρέ, υπερασπισταί των ... ατομικών δικαιωμάτων (... των αλβανών και πακιστανών) ; ...
   Ά, πα, πα, υπερασπισταί ... ατομικών δικαιωμάτων ...

Το ... πολίτευμα της Ελλάδος ...

   Το πολίτευμα, δια του οποίου διοικείται η Πατρίς ημών, ... καρικατούρα (=γελοιογραφία) του πολιτεύματος του ... ηνωμένου βασιλείου βαρβάρων εστί !
   Εάν εδύνασο, ώ Αναγνώστα, ίνα μελετήσης το βιβλίον, του οποίου το εξώφυλλον ευθύς αμέσως αναρτώ, τότε θα εσκέπτεσο, ότι ο συγγραφεύς του αναφέρεται εις την ... Ελλάδαν ...
   Η πολιτική, η δικαστική, η εκκλησιαστική και η οικονομική δομή της χώρας εστήθησαν ως ... γελοιογραφίαι των αντιστοίχων των ... εχθρών ημών ...
 

   Δυστυχώς, ώ Αναγνώστα, το σημαντικόν και ωφέλιμον τούτο βιβλίον δεν κυκλοφορεί. Ετυπώθη το 1945 και, ως εικός, δεν υφίσταται. Εάν, όμως, υφίσταται εις την Εθνικήν Βιβλιοθήκην, ή εις ετέραν, σπεύσον προς μελέτην του. Θα εκπλαγής !
                                                 

Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010

Προσοχή ιός τις !

   Εργαζόμενος μετά του Windows Internet Explorer, αφίχθη ιός εκ του ... σατανο-πολιτισμού της ... ελευθερίας της εκφράσεως, του ... ατομικού τούτου ... δικαιώματος, ονόματι :

Heur.Dual.Extensions

   Ανεπίδεκτα ... μαθήσεως "Τα Σκουπίδια Του Πλανήτου" ... 

ΠΟΛΕΜΟΣ ! ΠΟΛΕΜΟΣ ! ΠΟΛΕΜΟΣ ! ΠΟΛΕΜΟΣ !

   Πολλάκις, ώ Αναγνώστα, προβαίνεις εις ανάγνωσιν των κειμένων και προσπερνάς, επειγόμενος, τα σχόλια τα οποία συνοδεύουν ταύτα. 
   Όμως, ενίοτε τα σχόλια παρουσιάζουν αυτοτελές θέμα και εις ικανήν έκτασιν.
   Τούτου ένεκεν εμφανίζω ως ενιαίον κείμενον και αυτοτελήν ανάρτησιν, τα σχόλια τα οποία εσυνόδευσαν τας προσφάτους αναρτήσεις υπό τους τίτλους "Τα ... ζωάκια της ... τουρκο-μογγολίας" και "Οι ... κτυπτο-εβραίοι, κλπ, βουλευταί ... "μας" 10".
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   Ώστε, ώ Αναγνώστα, δεν δύνασαι, πλέον, ίνα επικαλεσθής άγνοια ! 
   Ή θ'ανοίξης τα πόδια ή ΠΟΛΕΜΟΣ.-                                                        
                                                                                      

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010

Άι ... χάβ ... έ ... ντρίμ ...

    100.000-200.000 Έλληνες να περικυκλώσουν την Βουλήν, ότε θα επιχειρείται ψήφισις ενός προδοτικού νομοσχεδίου (π.χ. περί της αποδόσεως ιθαγενείας εις τους ... βαρβάρους ...)
   Ούτε έν άνθος θα πειραχθή !
   Ούτε έν τεμάχιον χάρτου θα πεταχθή επί των οδών και των πεζοδρομίων !
   Ούτε είς διαπληκτισμός θα συμβή !
   Έν μόνον σύνθημα θα ακούγεται ΣΥΝΕΧΩΣ :

"Είστε εβραίοι, βούλγαροι και αλβανοί ! Στον διάβολο θα πάτε και στης μάνας σας το 'μνί".

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2010

Ο ... πολιτισμός των ... γερμανών 7

                 Η ανάρτησις αφιερούται εις τον Σταύρον,
την Αγγέλικαν, τον Ιωάννην και την Ελευθερίαν !

   Πολλάκις οι Έλληνες προκαλούμεθα υπό ... όντων, εδρευόντων εν γερμανία. 
   Γνωρίζωμεν,ότι δεν πρόκειται περί ... γότθων, αλανών, κλπ, αλλά περί ... σκουπιδο-κρυπτο-εβραίων. 
   Ωστόσον, μετά των εν λόγω συντάσσεται και ικανός αριθμός εκ των γότθων, αλανών, κλπ.
   Απευθυνόμενος προς τούτους τους φουκαράδες, λέγω το νεο-Ελληνικόν, αμίμητον, "που πάς, ρε Καραμήτρο ;" ! 
   Ίσως ένιοι απορήσουν. 
   Ίσως ομιλήσουν περί υψιπετείας, αμετροεπείας, κλπ. 
   Αληθές εστί τούτο ; 

   Άς ρίψωμεν έν βλέμμα επί του πρώτου στίχου του ... εθνικού ύμνου της γερμανίας.
      Σύμφωνοι, χούφτεν-χάφτεν !
      Αλλά του Διός η γη, εδώ ... ευρίσκεται, εις την ... Ελλάδαν ...
    Προς τούτο, εδώ ευρίσκωνται και οι Ναοί οι αφιερωμένοι εις εκείνον !
    Ως ο ευρισκόμενος εν τω κέντρω της Πόλεως των Αθηνών !

    Τοποθετείται Ναός αφιερωθείς εις εκείνον και εν γερμανία ; ...
    Λοιπόν ; ...

    Ανθυποτριτευόντος, δε, η Γη του Διός ευρίσκεται επί του Πλανήτου ολοκλήρου και ουχί επί της σήμερον γερμανίας μόνον ...
   Ακόμη και η "γλώσσα" την οποία χρησιμοποιείτε, συνιστά κακόηχα, ... γοτθικοποιημένα ... Ελληνικά ...

   Προς τι ο κομπασμός και η αλαζονεία ; ...
   Ένεκεν βλακείας ; ...
   ...                                                              

Οι ... κρυπτο-εβραίοι, κλπ, βουλευταί ... "μας" 10


   Οι εν λόγω δύο βουλευταί "μας" πολλάκις έδωσαν δείγματα ανθ-Ελληνισμού, ιδίως η μανδάμ ...
   Η μανδάμ ύπανδρος εστί μετά εβραίου εκ της Πόλεως Καστοριά. Η ιδία ποίας φυλής μέλος εστί ; ...
   Ο έτερος, πρόσφατο, σχετικώς, λελούδι της Πολιτικής κονίστρας της Ελλάδος εστί. Πόθεν, όμως, προέρχεται ; Ποία η καταγωγή του ; ...
   Άς προβώμεν εις ανάγνωσιν του επομένου κειμένου και εν συνεχεία τα σχόλια.
                                         
 
                                          

                                   

                                     

                                   

                                    

                                                        
   Ώστε, ώ Αναγνώστα, και ο Παμπούκης κρυπτο-εβραίος εστί ; 
   Ά, μπα !
   Υπερβολαί ...
   Συμφώνως, πάντως, προς το ως άνω κείμενον και "τα συμφραζόμενα" (η πολιτική του σταδιο-δρομία), ουδόλως παρίσταται ως υπερβολή τοιαύτη καταγωγή ...
   (βάϊ, βάϊ, βάϊ ! Ως θα έλεγον οδυρόμενοι οι εξάδελφοί του τουρκο-μογγόλοι ...) 
   Αλί και, τρίς, αλί ! 

Τα ... ζωάκια της ... τουρκο-μογγολίας 3

   Ουδόλως εξεπλάγην, ώ Αναγνώστα, εκ της ειδήσεως, καθ' ήν η, τέως ... πρωθυπουργός της ... τουρκο-μογγολίας,  τσιλέρ υπέβαλεν αίτησιν ... συνταξιοδοτήσεως εις την ... σκουπιδο-cia !!!
   Οποίος αυτο-εξευτελισμός ...
  Οποία γελoιότης ...
  Οποίον θράσος ...
  Οποίος κυνισμός ...

  Την σκύλα ...
  Θα την ενθυμείσθε οι άνω των 30 ετών, να εκχέει χολήν εναντίον της Ελλάδος εις πάσαν ευκαιρείαν, κατασκευασμένην και μη ...
  

Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2010

Ε.Ο.Κ.Α.-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ !

   (Η ανάρτησις αφιερούται εις την κυρίαν Κλαίρην Αγγελίδου)
   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, το εξώφυλλον και την Ελληνοπρεπήν επιστολήν του συγγραφέως Αντρέα Καούρη προς τον, συγχωριανόν του, Γρηγόρη Αυξεντίου, σημαντικού βιβλίου, εκδοθέντος εν Λευκωσία το έτος 1996 και, δυστυχώς, μη κυκλοφορούντος εν Αθήναις.
 

 

 

 


   Μελέτησον, ώ Αναγνώστα, την παρατεθείσαν επιστολήν  !
   Εάν μεταφέρης ψυχήν Έλληνος, τότε μετά βεβαιότητος θα αισθανθής έναντι της Πατρίδος ημών, ό,τι αισθάνεται και ο συγγραφεύς έναντι του Γρηγόρη Αυξεντίου.
   Τα αισθήματα ταύτα θα βοηθήσουν εσέ, ίνα λάβης γενναίας αποφάσεις ως προς την ζωήν εσού, την ζωήν των αγαπημένων εις εσέ ανθρώπων και την μοίραν της Πατρίδος ημών.
   Μην αναμένης εξ ουδενός ελπίδαν.
   ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ Η ΕΛΠΙΣ ! 

Η ... Μασωνία 1

   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, την επομένην είδησιν και κατόπιν ένια σχόλια εμού.
                                                                 


   Ώστε, ώ Αναγνώστα, συμφώνως προς τον εν λόγω  "αναρχικό", μετανοήσαντα πλέον, ο λεγόμενος χώρος των αναρχικών, των αντιεξουσιαστών, και ετέρων θριχών, αποτελεί όργανον (τυφλόν, βίαιον και αδίστακτον) των ξένων μυστικών υπηρεσιών, αλλά και των ... μασόνων !!!
   Αλλά, ποία η σχέσις μασόνων και ... πολιτικής ; ...
   Έτι περισσότερον, ποία η σχέσις μασόνων και ... πολιτικής-ποινικής τρομοκρατίας ; ...
   Οι μασόνοι εισίν ... ανθ-Έλληνες ; ...
   Δεν αποτελεί η ... μασωνία ... φιλανθρωπικόν ίδρυμα ; ...  
   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, και τας επομένας σελίδας και κατόπιν ένια σχόλια εμού.
   Ώστε, ώ Αναγνώστα, η μασωνία ιδρύθη, ... δι' απάτης, ως ... φιλανθρωπικόν ίδρυμα ...
   Ώστε, διαρκούσης της τριετίας 1956, 1958 και 1959 οι μασώνοι εδαπάνησαν ποσόν 1.122.114 δραχμών !!! 
   Ποσόν ... τεράστιον, ώ Αναγνώστα !  Πόθεν ... ηλιεύθη ; ...
   Ώστε, εκ του ποσού τούτου προς φιλανθρωπίαν εδαπανήθη το ποσόν των ... 18.387 δραχμών και προς ενίσχυσιν Νυχτερινών Σχολών το ποσόν των ... 34.000 δραχμών ...
   Το ποσόν των 1.069.727 δραχμών εδαπάνησεν προς ... έξοδα γραφείων, μισθούς προσωπικού, κλπ, ; ...
   Ποίος ο αριθμός του προσωπικού της μασωνίας εκείνα τα έτη ; ...
   Μήπως εμισθοδότει έτερον τι και ανθ-Ελληνικόν, ως πράττει και σήμερον, συμφώνως προς την ομολογίαν του εν λόγω μετανοήσαντος "αναρχικού" ; ...
   Και τι, εκτός ετέρων, αποκαλύπτει το 1ον πρωτόκολλον "των σοφών της ... σιών" ;
   "Το ακατανίκητον του διδύμου εβραϊσμός-μασωνία" ... 
   Επίσης, τας αρχάς και τους κανόνας της ... εβραϊκομασωνικής διακυβερνήσεως ...
   Ώστε, ώ Αναγνώστα, η μασωνία και αι στοαί της αποτελούν το βασικώτερον εργαλείον διακυβερνήσεως των Κρατών της εποχής ημών, της Ελλάδος ιδιαιτέρως, λόγω της εχθρότητος των σκουπιδο-εβραίων προς ταύτην.
   ...

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

Οι λαθρομετανάσται και οι ΑΡΙΘΜΟΙ !

   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, την επομένην ανάρτησιν και εν συνεχεία ένια σχόλια εμού :
                                                                         Ώστε, ώ Αναγνώστα, συμφώνως προς το εν λόγω άρθρον εν γαλλία ... καλοπερνούν περί τα 5.500.000  μετανάσται, εκ των οποίων οι 2.000.000 προέρχωνται εκ των Κρατών-μελών της Ε.Ε. και οι 3.500.000 εκ Κρατών εκτός Ε.Ε. ! 
   Πόσοι, όμως, αποτελούν, εν συνόλω, τον λαόν της γαλλίας ;      
   Η επομένη είδησις αρκούντως διαφωτιστική εστί ...          

        
 
   Ώστε, ώ Αναγνώστα, ο λαός της γαλλίας αποτελείται εξ 65.400.000 ανθρώπων ! 
   Άς θέσωμεν εν τάξει, ήτοι επί πίνακος, τους αριθμούς : 

                                           ΕΛΛΑΣ                 γαλλία 

Σύνολον κατοίκων         15.000.000           65.400.000 
Σύνολον μεταναστών       4.000.000*           5.500.000
Ποσοστόν μεταναστών
   επί του λαού                       27 %                    8,5 %
Σύνολον μεταναστών
   εκ Κρατών Ε.Ε.                   -**                    2.000.000
Σύνολον μεταναστών
   εκ Κρατών εκτός Ε.Ε.  4.000.000 *           3.500.000
     
*Τόσοι, μετά μικράς αποκλίσεως, μετανάσται βρωμίζουν την Ελλάδαν ...

** Δεν υπολογίζω ως Κράτη της Ε.Ε. την ρουμανίαν και την βουλγαρίαν, προσφάτως εξ άλλου εισελθούσας εις την Ε.Ε.  


   ΕΠΙΜΥΘΙΟΝ : Από μακρού χρόνου επεβλήθη εις την Πατρίδαν ημών των Ελλήνων, υπό των σκουπιδο-εβραίων και των συμμάχων των βαρβάρων, γενικής ισχύος Κανών : Ό,τι αποτελεί κακόν εις τούτο η ΕΛΛΑΣ θα ... πρωτεύει και ό,τι αποτελεί καλόν εις τούτο η ΕΛΛΑΣ θα ... τελευτεύει ...
   Βρε, λύσσα τα ... πιθηκό-σκυλα οι χάζαροι ...
 

Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2010

Ε.Ε.=Σύναξις ανθελλήνων και βαρβάρων.-   Να ενταχθή !
   Να ενταχθή πάραυτα, μανδάμ !
   Ενετάχθη, και, δή, τη ... επιμονή και ... πρωτοβουλία των σκουπιδο-πολιτικών της Ελλάδος, η ρουμανία (ήτις ... σωφρονίζει τους φυλακισμένους της εις κελία ευρισκόμενα ... 12 μέτρα κάτωθεν της επιφανείας της Γης ...) και η βουλγαρία (ήτις διοικείται υπό συμμοριών τύπου μαφίας) ...

   Εξ ετέρου, συμφώνως προς την επομένην ανάρτησιν, η χώρα υμών πολλά θα προσφέρη εις τον ... πολιτισμόν των λοιπών ... σκυθών, ήτοι των ... Ευρωπαίων, ήτοι των ... παλαιών σκυθών, οίτινες μετανάστευσαν εις την Ευρώπην (διαρκούσης της ανθ-Ελληνικής ... εκστρατείας, γνωστής εις τας δέλτους της ... επισήμου ιστορίας ως "μετανάστευσις των ... εθνών" ...).
                                                      

                                                              
   Εάν, δε, εις την εν λόγω προσφοράν της Χώρας υμών προς τον ... πολιτισμόν των παλαιών σκυθών, ήτοι των νυν ... ευρωπαίων, προσθέσωμεν και τας ... υπηρεσίας τας οποίας (κατόπιν της πτώσεως του κομμουνιστικού=σιωνιστικού καθεστώτος εις την Χώραν υμών και της εντεύθεν ελευθερίας μεταναστεύσεως των πολιτών) προσέφερον και προσφέρουν, επίσης προς ... 52 έως 88 Ευρώ, τα  ευειδή πορνίδια της Χώρας υμών, τότε οι ... παλαιοί σκύθες και νυν ... ευρωπαίοι βέβαιον εστί, ότι θα ... εκπολιτισθούν ...
   ...


Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2010

Τα ... ζωάκια της ... μογγολίας 2


   Γνωστόν εστί το ποιόν των ζώων τούτων εις ημάς τους Έλληνας και, συνεπώς, παρέλκει η απαρίθμησις και παράθεσις ... λεπτομερειών ...
   Χάριν των ... συγγενών των, όμως, ... σκυθών επαναδημοσιεύω την εν λόγω είδησιν.
   Τούτον τον ... πολιτισμόν επιλέγετε, αντί του Ελληνικού ; ...
   Δικαία εστί και ανάλογος της επιλογής υμών, η αμοιβή την οποίαν θα λάβετε ...
   ... 
                                                       

Τα ... πλουσιοκόριτσα της Ελλάδος ...   Σύμφωνοι !
   Πρόκειται περί ... πλουσιόπαιδων ...
   Ποίοι, όμως, πλούσιοι εισίν εις την Ελλάδαν ; ...
   Ώχ ...
 
                                                   

Αι ... πολιτισμέναι γ.π.α. 12


   Διαλαλούν οιονδήποτε γεγονός υποβαθμίζει διεθνώς την Ελλάδαν ...
   Ποίοι ; ...
   Εκείνοι των οποίων το Υπουργείον Αμύνης και η Βουλή ... εβομβαρδίσθησαν ... και, δή, υπ' ... αγνώστων εισέτι ...
   Θράσος των ... εβραίων ή ... αγωνία των, επαρκώς κρυπτομένη ; ... 
   ... 

                                                     
 

Ο ... πολιτισμός των ... ιταλών 1


   Τι πολιτισμός ...
   Τι .. ευγένεια ψυχής ...
   Τι ... σεβασμός προς τον γεννήτορα ...
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.-                                                 

 

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2010

Χριστόφιας και ... ραβίνος ...   Ήτο "στραβόν" το ... μήλον, το έφαγεν και ο .. γάϊδαρος ...
   Να προσέχεις, όμως, Χριστόφια ...
   Πλησιάζει ο χρόνος, εντεύθεν του οποίου οι εχθροί ημών των Ελλήνων (και ... οι φίλοι των) θα υποστούν, ό,σα εκείνοι σχεδιάζουν εναντίον ημών ...
   Αντελήφθης Χριστόφια ; ...
   ... 
                                                       

Προς ... γότθους ή ... εβραιόσκυλα της γερμανίας   Ημείς οι Έλληνες είμεθα τέκνα της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (ως θα έλεγεν και ο Γκαίτε) και, συνεπώς, δεν ανεχώμεθα ... μπότας ...
   Ανέχωνται τας (συχνάκις επαναλαμβανομένας) προσβλητικάς, ως προς τον Λαόν της Ελλάδος, πρἀξεις σας οι ... ομόφυλοι υμών, οι οποίοι κυβερνούν την Ελλάδαν (... παριστάνοντες τους Έλληνας), τη βοηθεία ενίων κρυπτο-αλβανικών λιμών ... 

   Οι Έλληνες δεν ανεχώμεθα τας πράξεις ταύτας, προερχομένας εκ ... συμμάχων ...
   Και θα απαντήσωμεν εις ταύτας ...
   Άπαξ και καταλυτικώς ...
   ... 
                                                                                                               

 

Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2010

Ο Έλλην συγχωρεί, ο αλβανός γίνεται άνθρωπος ;...
   Εύχομαι, όπως συγκλονισθή ο εν λόγω αλβανός εκ της γενναιοψυχίας του Έλληνος Πυροσβέστου και εύρη την δύναμιν μετατροπής του εις ευγενήν και ευγνώμοναν, προς τους φιλοξενούντας αυτόν Έλληνας, άνθρωπον ...

                                                      

Πρόγραμμα ... βλακοποιήσεως νεο-ελλήνων 4   Υφίσταται χρεία σχολίων εμού ; ...
   ...

Ο ... πολιτισμός των ... γερμανών 6


   Οποίος ... πολιτισμός ...
   Ώ Αναγνώστα, ουδόλως επηρρεάζεσαι εκ της ... αγωνιστικής συμπεριφοράς του εν λόγω γερμανού ; ...
   Δεν παραδειγματίζεσαι εκ του ... αγώνος του εν λόγω, προς υπεράσπισιν των ... ατομικών του δικαιωμάτων ; ...
   Ειπέτε εις τον ως άνω, ότι εν Ελλάδι θα εύρη ... πολλούς, οίτινες μετά μεγάλης χαράς θα εμαστίγωνον εκείνον, και, δη, ... δωρεάν ...
  ΄Α πα, πα ...


                                                      

Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2010

...Σκουπιδο-ραβίνοι ...


   Ά πα, πα ... θρησκευτικότης ...
   Τα εν λόγω σκουπίδια αποτελούν ... ιερείς ... θρησκείας ή μέλη συμμορίας αλητών, και, δή, ανθ-Ελλήνων ; ...
   Ήκουσες, ώ Αναγνώστα, να εφόνευσαν σκουπιδο-ραβίνοι ...  ιερέαν του παπικού δόγματος ; ...
   Δύο ραβίνοι (αείποτε ... γενναίοι ήσαν ...) εφόνευσαν, δια φρικτού τρόπου, τον εν λόγω ιερέαν, εν τη ενασκήσει του λειτουργήματός του ...
   ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΩΜΕΝ σκουπιδο-ραβίνοι !
   Άπαξ και ... καταλυτικώς ...
   
                                                     

Εσχάτη Προδοσία ... σκουπιδο-Πρωθυπουργού !

   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, Μυνητήριον Αναφοράν εμού προς τον Προϊστάμενον της Εισαγγελείας Πρωτοδικών Αθηνών (μετά του αριθμού πρωτοκόλλου, ένεκεν των απίστων ... θωμάδων ...) :

   Ώχ ! ...