Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

Τα ... μυτερά ώτα (ή ... αφτιά) ...

   Θα ενθυμείται ο προσεκτικός Αναγνώστης του Ιστολογίου τούτου, ότι ο διάβολος ή σατανάς ή πάν ή άδωνις ή ..., κλπ, κλπ, φέρει, εκτός ετέρων, ώτα ... μυτερά ...
   Ατενίζων, χθες, τον καλεσμένον του χατζάρα, εις το μπλού σκάει, εξεπλάγην εκ του πόσον ... μυτερά ώτα έφερεν ...
   Συνεπώς, πολλοί εισίν οι ζώντες μεταξύ ημών και φέροντες ώτα ... μυτερά ...
   Και ουχί μόνον ο ... βουρ-λούμης ...του ... ο.τ.ε. και πρώην της ... άλφα τραπέζης ...

Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2010

O.H.E. : Πρέσβυς υποδοχής ... Εξωγηίνων ... !!!
   Ά, πα, πα, πα, πα ...
   Τι έχουν, να ειδούν τα ματάκια μας ...
   Των ... εξωγηίνων ; ...
   Και οι ... ενδογήινοι ; ...
   "Θα τους ... εγκαταλείψετε ; ...
   Ή τούτους χαρακτηρίζετε, παραπλανητικώς πως, ως ... εξωγηίνους ; ...
   Ήρχισαν τα όργανα ; ...
   Τί επιφέρει μία ... Ηλιακή ... καταιγίς ...

Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010

Χαίρε ΕΛΕΝΗ ΦΩΚΑ ! Του ... προδομένου Ριζοκαρπάσου ...

   Μόνη εσύ !
   Ελληνίς !
Διδάσκαλος !
Ελληνόπουλων φοβισμένων !
Ως εκ της κατοχής της Γης των
υπό βαρβάρων και ζωωειδών μογγόλων ...
Εκ παραχωρήσεως των οποίων
έζεις ...
Και οι οποίοι,
φοβηθέντες την ψυχήν εσού,
εξεδίωξαν εσέ
εκ της Πατρογονικής Γης,
τη ... συμπράξει ...
ελληνοφώνων της Κύπρου !
Οι οποίοι λέγουν προς εσέ,
επίσης,
ότι ... εκ παραχωρήσεως ζεις,
εις την οικίαν
την οποίαν έδωκαν σοί
και δια της πενιχράς
"συντάξεως"
την οποίαν απένοιμον σοί ...
Ουδόλως λυπού !
Η επομένη Ανθρωπότης,
των Ελλήνων Ανθρώπων,
περιλαμβάνει και εσέ !
Ουχί εκ ... παραχωρήσεως,
αλλά εξ επιλογής,
μεταξύ των αρίστων !
Χαίρε !
Αγαπημένη και ώμορφος ψυχή !
  

Μυστικαί Υπηρεσίαι διαλυμέναι=Κράτος διαλυμένον ! 5

Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2010

Η ... φορολογική συνείδησις ! Την οποίαν ... δεν διαθέτωμεν, εν ώ έπρεπεν ...


   Ώστε, ώ Αναγνώστα, συμφώνως προς την ως άνω Προφητείαν, του πολλάκις επαληθευθέντος Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, ... ήλθεν ο καιρός ...
   Διότι, Α-ληθώς, ... "μας παίρνουν ακόμη και την στάκτη από την φωτιά" ...
   Ποίοι, όμως ; ...
   "Οι εχθροί μας" λέγει ο Άγιος !
   Ώστε, το ερπετοειδές της ... σκουπιδο-ατλαντίδος, το οποίον παριστά τον ... Υπουργόν Οικονομικών της Ελλάδος, ... εχθρός εστί !
   Συνεπώς, οι από σκουπιδο-κάναλων ομιλούντες περί ... φοροδιαφυγής των νεοελήνων, την οποίαν παρουσιάζουν ακόμη και διογκωμένην ...
   Εχθροί εισίν ...
   Συμφώνως προς τον Άγιον Κοσμάν τον Αιτωλόν !
   Και ποίος ο, τελικός, σκοπός των ; ...
   Να ... αλλάξουν την ... Πίστιν ημών !!!
   "Αλλά σεις να μην αλλάξετε την πίστι σας, όπως θα κάμουν οι άλλοι", συνεχίζει ο Άγιος !
   Ώστε, ώ Αναγνώστα, τούτην την δύσκολον στιγμήν εάν ... αλλάξωμεν ... πίστην, θα ... σωθώμεν ; ...
   Ως ... εσώθη και ο ... Παλαιολόγος ...
   Αντελήφθητε οι αγνοί και ειλικρινείς, ουχί, δε, μασώνοι ... δωδεκαθεϊσταί ; ...
   Η αλλαγή πίστεως "μας μάρανε" ...
   Το μόνον το οποίον χρειαζώμεθα τώρα, ολίγον προ του τέλους του ... σιδηρούν γένους, μία νέα ... θρησκεία εστί ...
   ... Επροκόψαμεν μετά της υφισταμένης ...
   "Γ.μώ τον Χριστό σου, την Παναγία σου, τον Θεό σου" ωρύεται, ανά εκάστην ημέραν και ενώπιον οιωνδήποτε δυσκολιών της ζωής του, το ... νεοελληνικόν σκουπιδάκι-τομαράκι-πα.θο.κ.άκι ...
   Θα προκόψωμεν και μετά της νέας ...
   Υ.Γ. Εάν "μαζί τα φάγαμε", ως ισχυρίζεται το αλβανο-κοσσοβάρικον κτήνος, τίνος λόγου ένεκεν δεν παρουσιάζετε, ως φοροφυγάδας και τα Πολιτικά Σκουπίδια ; Αφού "μαζί τα φάγαμε", τίνος λόγου ένεκεν δεν καλούνται υπό της εφορίας, ίνα καταβάλουν τα αναλογούντα εις εκείνους και το κλέψιμο εκείνων ποσά ; Που ηύρεν ... 8.000.000 ευρώ η κόρη του άκη ; Πόσα διαθέτει η κόρη του ... λαλιώτη ; ...
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.-

Οι ... κρυπτοεβραίοι, κλπ, Πολιτικοί "μας" 91

   Ωμίλησεν εκ νέου το ως άνω αλβανο-κοσσοβάρικον και κρυπτο-σιωνιστικόν κτήνος !
   Και, ως το συνηθίζει, ωμίλησεν δια της oπισθίας και κάτωθεν ... κοιλότητος ...
   Ως ... αλβανο-κοσσοβάρικον κτήνος εδήλωσεν, ό,σα νοιώθει ...
   Οι ... ψηφίζοντες τούτον εξ ίσου ... αλβανο-κοσσοβάροι εισίν ; ... 
   Υ.Γ. Επιμένει το εν λόγω κτήνος, ότι "Τα λεφτά μαζί τα φάγαμε" ! Ουδέν αναφέρει, όμως, περί της αμυθήτου κρυφής περιουσίας του εσκουπιδο-εβραιο-πα.θο.κ., πέραν των περιουσιών των τέως ... άφραγκων και νυν ... μαχαραγιάδων στελεχών του εν λόγω σκουπιδο-κόμματος, της εν λόγω συμμορίας ... 
    Και ουδείς ... δημοσιογράφος ερωτά τούτον : "Που βρήκαν τα τεράστια ποσά, δια των οποίων ... μυτιληναίος και μαίλης ηγόρασαν ο είς το ήμισυ της βαρειάς βιομηχανίας της Ελλάδος και ο έτερος τας ημισείας ομοειδείς επιχειρήσεις ... Ευρώπης και Β.Αμερικής ; Αποτελούν μέρος της κρυφής περιουσίας του πα.θο.κ. ; Ναι ή ού ;" !
   ΑΛΒΑΝΙΚΟΝ ΚΤΗΝΟΣ !
   Και ... δουλικά=τσούλες της Δημοσιο-γραφίας ...
   Γ.μώ , το βρώμικο ψωμί που τρώτε !
   Μετά μεγάλης ... χαράς ...
   Θα πάψω, να διαβιώ ... ομού μεθ'υμών επί του Πλανήτου τούτου ...
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.-

Έως την ... Πέμπτην ; ... Και υπό ποίων ; ... Υπό των ... παθητικών ; ...   Το εν λόγω άρθρον αναδημοσιεύω περισσότερον ένεκεν του εμπεριεχομένου ... υποάρθρου !
   Οι ... εβραιόπληκτοι και μασωνόπληκτοι των λεγομένων δωδεκαθεϊστών, αλλά και οι ... κρυπτο-εβραίοι και κρυπτο-μασώνοι της Εκκλησίας της Ελλάδος ... άς γαβγίζουν ...
   ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΛΛΑΣ ... ΕΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟ !
   Όσοι αρνούνται τούτο, η ... θύρα προς το σκουπιδο-ισραήλ ... αφύλακτος εστί ...

Εμφανείς αιτίαι εισίν και ουχί ... βαθύτεραι, αι υπό του κάτωθι άρθρου αναφερόμεναι !
 
   Αι βαθύτεραι αιτίαι ανάγωνται εις την αφανήν δράσιν των σκουπιδιών του σκουπιδο-διαβόλου ή σατανά ή πανός ή άδωνι ή άτον ή χάτον, κλπ, κλπ ...
   Η δράσις των εν λόγω σκουπιδιών συνίσταται εις την ενστάλαξιν του ... φόβου, της απογοητεύσεως, της απελπισίας και ετέρων αισθημάτων, απάντων εχόντων ως αποτέλεσμα την ... άρνησιν δράσεως ...
   ΟΥΔΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΥΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ ...
   Ότι σκέψεις ως "μην μπλέξω", "και τι θα βγή ;", "άσε να ... καθαρίσουν άλλοι", κλπ, κλπ, δεν αποτελούν σκέψεις του ιδίου, αλλά τους υποβάλλωνται υπό των σκουπιδιών !
   ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΝ ΑΙΤΙΑΝ ΤΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ !
   Συνεπικουρούν, βεβαίως, και τα αναγραφόμενα εις το ως άνω άρθρον, αλλά και έτεραι αιτίαι ...
   Εις μίαν πόλιν ... 6-7 εκατομμυρίων ανθρώπων οι τέως Άνθρωποι και τέως Πολίται λειτουργούν ως ... αγέλη ...
   Εκάστη, δε, αγέλη ... διαθέτει και τον οδηγόν της ...
   Ποίος ο οδηγός της αγέλης σήμερον ; ...

Οι Έλληνες του Πόντου της ... σκουπιδο-εβραιο-ζωο-μογγολο-τουρκίας ...
   Ά, μπά ...
   Οι ... Πολιτικοί σας ... αποτελούν ... πατριώτας ...
   Και ουχί ... ΠΡΟΔΟΤΑΣ ...                                                                              

Η μοίρα της αποικίας : Το Ιδιωτικόν Συμφωνητικόν ... ανδρέα-ροκφέλερ ...


   Εάν η αγορά εκ μέρους του, κατόπιν του ... κακού δικτάτορα σαντάμ, ως θα έλεγεν και η τριτσόκωλη και πορδοκλάνα ... γιαννάκου, Ιράκ, υπό της κατακτητρίας του Χώρας, του ως άνω αεροπλοίου, εις την εξωφρενικήν, Α-ληθώς, τιμήν των 210 εκ. δολ. το ένα, συνιστά (και Α-ληθώς συνιστά) την ένοιαν του Κράτους "αποικία" ...
   Τότε, τι συνιστά η υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού ... ανδρέα παπανδρέου ή ζετκίν ή καψαλί και ... ροκφέλερ ; ...
   Υ.Γ. Μήπως ενθυμούνται άνθρωποι ομιλούντες περί ... πατριωτικού πα.θο.κ., πόσον ηγόρασεν ο εν λόγω  ... πατριώτης το εν λόγω αερόπλοιον εις την περίφημον "αγοράν του αιώνος" ; ... Επειδή, δεν θα ... ενθυμούνται, αναφέρω τούτο εγώ : ... 40 εκ.δολ. το ένα, ότε η γελαδο-ελβετία και το σκουπιδο-ισραήλ ηγόρασαν τούτο, την αυτήν εποχήν, προς ... 18 εκ.δολ. το ένα !!! Μεταξύ 40 και 18 ... εκκρεμούν ... 22 εκ.δολ. !!! Ήτοι, ηγοράσθη έν αερόπλοιον εις την τιμήν των δύο και κάτι ... Τα εν λόγω 22 εκ.δολ. ανά αερόπλοιον εις ποίαν ... τσέπην κατευθύνθησαν ; ... Εννοείται 22 εκ. δολ. επί 100 αερόπλοια αγορασθέντα= 2,2 δις δολ. εν συνόλω πλιάτσικον και ουχί απλούν ... δωράκιον ... Λοιπόν, εις ποίαν τσέπην κατευθύνθη το εξωφρενικόν, Α-ληθώς, ποσόν των 2,2 δις δολ ; Π.χ. τα 100 εκ. δολ. του ... Ιδιωτικού Συμφωνητικού επεστράφησαν ; ...  Η ... μεγάλη προίκα, την οποίαν έδωσεν ο ... πατριώτης ανδρέας εις την σκυλο-βουλγαρο-εβραίαν σύζυγόν του, ίνα συναινέσει εις το διαζύγιον, και περί της οποίας ... προίκας ανεφέρθη τότε σύσσωμος ο Τύπος, πόθεν ... προήλθεν ; ... Εκ της ... βουλευτικής αποζημιώσεως του ανδρέα-ροκφέλερ-ζετκίν-καψαλί ; ... 
   Και τίνος λόγου ένεκεν ουδείς αναφέρεται εις το εν λόγω ... Ιδιωτικόν Συμφωνητικόν ; ...
   Λοιπόν, Νικόλαε-τέρενς, ... θα τα πείτε ΟΛΑ ;
   Ή ...νέον ... πα.θο.κ.ικόν ... 
   Και ... σιωνιστικόν κουτόχορτον ... 
   Εις το ... κόντρα ... πα.θο.κ.-φιλέτο ; ...

Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2010

Το ... Ευρωπαϊκόν Δικαστήριον Δικαιωμάτων ... Ζώων !

   Ώστε, ώ Αναγνώστα, το ως άνω ... Ανώτατον Δικαστήριον των Ανθρώπων ... επιβάλει την ... ελευθερίαν αμβλώσεως ! ...
   Κατόπιν τούτου, το ως άνω ... δικαστήριον ...
   Αποτελεί ... δικαστήριον των πιθηκο-σκύλων χαζάρων ...
   Και των ... βαρβάρων ...
   Κατόπιν τούτου, επίσης, ελεύθεροι εστέ, όπως ...
   Τραπείτε εις ... λάγνα όντα ... νομίμως ...
   Ίνα ομοιάσετε και προς τον ... θεόν της λαγνείας ...
   Τον σκουπιδο-πάναν ή σατανάν ή διάβολον ...     
   Βεβαίως δεν θα είσθε ... Έλληνες ...
   Διότι, ως εδίδαξεν ο Ιπποκράτης και αφήκεν παρακαταθήκην εις τους Ιατρούς και εις τους Έλληνας, ... απαγορεύεται εις τον ιατρόν, όπως βοηθήση ... έγκυον γυνή, ίνα ... απωλέση το κυοφορούμενον ...
   Βεβαίως δεν θα είσθε ούτε Χριστιανοί ...
   Ουδαμού ο Ιησούς εδίδαξεν ...
   Την ... λαγνείαν ...
   Ομού μετά της αποξέσεως ...
   ΤΟΤΕ, ΤΙ ΕΙΣΘΕ, ΟΣΟΙ ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΕΙΣ ... ΑΠΟΞΕΣΕΙΣ ; ...

Οι ... κρυπτοεβραίοι, κλπ, Πολιτικοί "μας" 90

   Ένιοι εκ των πολλών σκουπιδο-δημοσιογράφων των Αθηνών εξήγησαν οι ίδιοι, άνευ ερωτήσεως τινός προς τον ως άνω άμεσα ενδιαφερόμενον, ότι τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ καταθέσεις προέρχωνται εκ της ... δικηγορίας ...
   Έτεροι έσπευσαν, όπως δηλώσουν, ότι ... έχει πλούσιον πεθερόν, υπονοώντες, ότι ο πεθερός έδωσεν τα χρήματα ...
   Εύγε εις τον εν λόγω ... πεθερόν ...
   Πρώτην φοράν ακούω, ότι ... πεθερός ... κατέθεσεν 3 εκ. ευρώ εις λογαριασμόν του γαμβρού του ...
   Δοθείσης ευκαιρείας : Ήκουσα, ότι Πολιτικός "μας" του σκουπιδο-εβραιο-πα.θο.κ. εζήτα και ελάμβανεν, παλαιώτερον, ... 500.000 δραχμάς έναντι εκάστου ευμενούς ... μεταθέσεως στρατιώτου ...
   Ποίος να ήτο, άρα γε ; ...
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.-

Κακώς, κάκιστα, πιστεύετε και ελπίζετε !   Φίλοι του εν λόγω Ιστολογίου  !
   Τίνος λόγου ένεκεν πιστεύετε εις το κτήνος τούτο ; 
   Τον ... μπουχ... Νο2 του εβραιο-πα.θο.κ. ; ...
   Ποία τα ... έργα τούτου εις το Υπουργείον Εθνικής Αμύνης ; ...
   Μόνον ... ύβρεις εναντίον των Αξιωματικών ...
   Και ... τζαμί εντός χώρου του ... Πολεμικού Ναυτικού ...
   Το ... πουλαίν του ... εβραίου ... τσάτσου ...
   ΟΥΔΕΝ ΚΑΛΟΝ ΘΑ ΠΡΟΕΛΘΗ ΕΚ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ !

Οι άνεργοι της ... ανεξαρτήτου Ελλάδος ...

   Ώστε, προς ναυπήγησιν ενός αεροπλανοφόρου ...
   Χρειάζεται η επιχείρησις του Ναυπηγείου ...
   4.000 εργαζομένους ...
   Η ΕΛΛΑΣ προς ναυπήγησιν του εμπορικού της στόλου, του μαγαλυτέρου επί του Πλανήτου ...
   Πόσους εργαζομένους ηδύνατο, όπως απασχολή ; ...
   Εις το Ναυπηγείον της ... 
   Προς απάντησιν, εκ των προτέρων, τυχόν ερωτήσεων του είδους "Δύναται η Ελλάς, όπως ναυπηγή π.χ. δεξαμενόπλοια ;", αναδημοσιεύω την επομένην ανάρτησιν ετέρου Ιστολογίου :

    Ώστε, η ... ινδονησία των 100.000.000 πεινασμένων, αστέγων και βαρβάρων, εισέτι, κατοίκων δύναται ...
   Αλλά δεν δύναται η Ελλάς ; ...
   Ηρωτήσατε, ώ σκουπιδο-δημοσιογράφοι, το Πολυτεχνείον ; ...
   ΟΥΧΙ !
   Ούτε σκέπτεσθε περί του θέματος τούτου ...
   Ή οιουδήποτε ετέρου θέματος ...
   Αρκεί εις υμάς η προσπόρισις ... ικανής ποσότητος χρημάτων ...
   Αλλά, το ... φαγοπότι υμών και η δυστυχία του Λαού ...
   Διακόπτωνται αμφότερα ...
   Συντόμως πως ...

Ημείς, αφελείς όντες, επιστεύσαμεν, ότι θα πράξετε συντόμως το ... καλόν και κατόπιν θα φύγετε ...

   Να μείνετε ...
   Που να τρέχωμεν προς έρευναν και ανακάλυψιν υμών ...
   Προκειμένου, να καταβάλωμεν εις υμάς ...
   Την ... οφειλομένην αμοιβήν ...

"Κρίναι ... ζώντας και νεκρούς" ...

   Ίνα κρίνη ο Ιησούς τους ζώντας, ... μάλλον θα ζή και εκείνος ως Άνθρωπος μεταξύ των λοιπών ανθρώπων ...
   Και θα επιλέξη, ποίοι εκ των ζώντων θα μείνουν επί της Γης, προστατευθησόμενοι εκ της επερχομένης καταστροφής της υφισταμένης ανθρωπότητος, οι οποίοι και θα αποτελέσουν την "μαγιάν" της νέας Ανθρωπότητος !
   Κρίνων, δε, τους νεκρούς ...
   Ήτοι τας εν Ουρανώ διαβιούσας ψυχάς ...
   Θα επιλέξη εκείνας, τας οποίας επιθυμεί, όπως κατέλθουν και ενσαρκωθούν επί της Γης ...
   Μετέχουσαι εις την ... Βασιλείαν εκείνου, ήτοι εις την δημιουργίαν νέας Ανθρωπότητος ...  
   Αντελήφθητε, σκουπίδια του σκουπιδο-δήμου ; ...
   Και απάντων των σκουπιδο-δημοσίων ... σκουπιδο-υπηρεσιών ;
   Και απάντων των σκουπιδο-ιδιωτικών εταιρειών ; ...

Οι ... σκουπιδο-υπάλληλοι του σκουπιδο-δήμου Αθηναίων ... εβραίων ... πούστηδων ...

   Προ της εορτής της Παναγίας, ήτοι προ της 15ης Αυγούστου 2010, ετηλεφώνησα εις την υπηρεσίαν ... καταγγελιών του εν λόγω σκουπιδο-δήμου, καλέσας τον τετραψήφιον αριθμόν 1595 !
   Αφού έδωσα άπαντα τα στοιχεία εμού, περιέγραψα την αθλίαν κατάστασιν, εις ήν ευρίσκωνται το ... ανύπαρκτον πεζοδρόμιον έμπροσθεν των δύο Νοσοκομείων Παίδων, "Αγλαία Κυριακού" και "Αγία Σοφία", αλλά και το έναντι των εν λόγω δύο Νοσοκομείων ... υπαρκτόν πεζοδρόμιον, ήτοι το έμπροσθεν της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών και του Νεκροτομείου Αθηνών ! 
   Η κατάστασις των εν λόγω πεζοδρομίων έχει ως εξής : Εις τα εν λόγω Νοσοκομεία καταφεύγουν και ... γύφτοι, ότε ασθενούν τα τέκνα των ή ότε θα τεκνοποιήσουν αι γύφτισαι. Άπασα, όμως, η οικογένεια της γύφτισας παραμένει, εντός του ... ντάτσουν, έξωθι των Νοσοκομείων, ... όσας ημέρας και εάν χρειασθή η θεραπεία ή ο τοκετός, οπότε εξερχομένης της γύφτισας ή του  τέκνου εκ του Νοσοκομείου παραλαμβάνουν τούτους αι οικογένειαι και απέρχωνται οίκαδε. 
   Διαρκούσης της θεραπείας ή του τοκετού, όσα ημερονύκτια και εάν χρειασθούν προς τούτο, η ... οικογένεια απάσας τας ανάγκας της τελεί επί των ... πεζοδρομίων ...   
   Κατόπιν της 2ας-3ης ώρας μετά το μεσονύκτιον ... απλώνουν εφημερίδας επί του πεζοδρομίου και επ' αυτών τελούν τας ανάγκας των ... 
   Εν συνεχεία τας εφημερίδας μεταφέρουν και ρίπτουν εντός των δοχείων απορριμάτων του Δήμου Αθηναίων ... εβραίων ... πούστηδων ... 
   Οι εργάται των απορριματοφόρων οχημάτων του ως άνω σκουπιδο-δήμου, ... γνωρίζοντες τα περιγραφέντα, ότε ανασύρουν τας σακκούλας εκ των δοχείων απορριμάτων, τας μεταφέρουν έως το όχημα ... σύροντες αυτάς επί του πεζοδρομίου ...
   Δια του εν λόγω τρόπου ... το περιεχόμενον εκάστης σακκούλας αφήνει εμφανέστατα ίχνη επί του πεζοδρομίου ...
   Λάβε υπ' όψιν, ώ Ανανγνώστα, ότι τα εν λόγω πεζοδρόμια πολυσύχναστα εισίν, δεδομένου ότι διέρχωνται εξ αυτών : οι επισκεπτόμενοι τα δύο Νοσοκομεία Παίδων, οι φοιτηταί της Οδοντιατρικής Σχολής, οι επισκεπτόμενοι το Νεκροτομείον και οι κάτοικοι της γύρωθεν πυκνοκατοικημένης περιοχής !
   Τους θερινούς μήνας η ... μπόχα τόσον ισχυρά εστί, ώστε αναγκάζωμαι, όπως προέλθω εις ... κυκλωτικήν κίνησιν, εξ ετέρων οδών, προκειμένου να επισκεφθώ το ... Παντοπωλείον και το Αρτοπωλείον ...
   Εζήτησα, λοιπόν, όπως ... πλένη τα πεζοδρόμια το βυτιοφόρον του εν λόγω σκουπιδο-δήμου, του οποίου καθήκον εστί !
   Έως και χθές, 24-9-2010, ... δεν εφάνη το βυτιοφόρον ...
   Ανέμενον οι σκουπιδο-υπάλληλοι την εκτέλεσιν του καθήκοντός των υπό της ... βροχής ...
   Σήμερον, 25-9-2010, ... έβρεξεν και, ίσως, ... εμειώθη η μπόχα ...
  Τη Α-ληθεία μόνον ότε βρέχη εισίν ... καθαρά τα εν λόγω πεζοδρόμια ...
   Προ έτους εσυνήντησα το ... βυτιοφόρον, μετά των εργατών και του ... προϊσταμένου οδηγού του, εν ώ έπλενεν την Πλατείαν Αγίου Θωμά, έμπροσθεν της ομωνύμου Εκκλησίας. Άδραξα την ευκαιρείαν και ηρώτησα τον ... προϊστάμενον περί της αιτίας του μη καθαρισμού των πεζοδρομίων έμπροσθεν και έναντι των δύο Νοσοκομείων Παίδων. Η απάντησις εκείνου αφήκεν ... εμέ άναυδον : Τι λέτε κύριε ; Τα ... πλένωμεν εκάστην ημέραν !
   Το σκουπίδι, δεν είπεν έκαστον μήναν ή εκάστην εβδομάδαν ...
   Είπεν ... εκάστην ημέραν ...
   Ναί, θα ήθελον, όπως φονεύσω εκείνον ... επί τόπου ...
   Αλλά θα ακολουθούσεν δίκη εναντίον εμού επί ανθρωποκτονία ...
   Και ουχί επί ... ζωοκτονία, ως θα έπρεπεν ...
   Λοιπόν κτήνη και σκουπίδια του εν λόγω σκουπιδο-δήμου ...  
   Κάποτε ελυπούμην, γνωρίζων το μέλλον υμών !
   Τώρα, πλέον, ουδόλως λυπούμαι ...
   Επειδή ... αξίζετε την ... τύχην του βασικού καθήκοντος υμών ...
   Των ... απορριμάτων ...
   Ήτοι, την ... ανακύκλωσιν !
   Και υμών και των οικογενειών υμών ...
   Διότι τοιαύτα ... κτήνη και σκουπίδια που είσθε ...
   Κτήνη και σκουπίδια θα αποτελούν και τα μέλη των οικογενειών υμών ...
   Συμφώνως και προς την παροιμίαν ... "Το μήλο κάτω από την μηλιά θα πέση" ... 
   Ούτως ή άλλως, όμως, ... "Αμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα" !
   ΚΤΗΝΗ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Η Τράπεζα της ... Ελλάδος θα υποβάλη ... οιανδήποτε μήνυσιν ; ...


   Ουχί, ώ Αναγνώστα, δεν θα υποβάλη ...
   Επειδή, κατ' ουσίαν του σκουπιδο-ρότσιλντ εστί ...
   Ως άπασαι αι ... κεντρικαί τράπεζαι της Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής ...
   Καθολική η προδοσία εναντίον του Κράτους "μας" ...
   Και του Λαού ...

Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010

Τα ... γνήσια τέκνα του διαβόλου ή πανός βιάζουν και φονεύουν ...

Η αιτία των συμφορών της Ανθρωπότητος !


   Έστω και ακροθιγώς, ο Πρωθυπουργός του Ιράν περιέγραψεν ορθώς την αιτίαν !
   ΕΥΓΕ !
   Εις τον Αχμαντινετζάντ !
   Τον οποίον, αφού δεν κατόρθωσαν την ανατροπήν του (υπό των κρυπτο-εβραίων ... ηγετών της ... αντιπολιτεύσεως, και χρηματοδοτουμένων υπό των λυσσασμένων εβραϊκών σκυλιών των γ.π.α., ), σχεδιάζουν ίνα φονεύσουν εις ... παρέλασιν ή ετέραν Δημοσίαν εκδήλωσιν ...
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.-

Ο ... απατεών εβραίος και οι χούφτεν-χάφτεν 17Ο απλός Ηγέτης, εκ του Λαού προερχόμενος, υπηρέτης της Α-ληθείας εστί !


   Τούτου του γεγονότος ένεκεν, επιλέγουν ... προσεκτικώς "Τα σκουπίδια του Ουρανού"...
   Δια μέσου "Των σκουπιδιών της Γης" ...
   Το ποίοι ... "άνθρωποι" θα κυβερνήσουν τα σημαντικά Κράτη του Πλανήτου ...
   Και κυρίως την Ελλάδαν ...
   Τον μόνον ... εχθρόν προς εκείνους Λαόν  ...

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

... ευτυχώς, τα ... πιθηκό-σκυλα είχον το ... ηθικόν πλεονέκτημα, ... φαήλε ... κρανιδιώτη ...

Εάν πρόκειται περί του συμφέροντος υμών και των αλβανικών κτηνών, τότε "λύσις" υφίσταται ... Εάν, όμως, πρόκειται περί των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου, ... τότε ... "Να τα βρείτε με τον ... μπερίσα" ! εβραϊκά ... πιθηκό-σκυλα και....σκουπίδια του Πλανήτου ... έρχεται η ... Ποντιακή ....


   ... εβραϊκή, λοιπόν, ένωσις ...
   ΚΑΙ ΟΥΧΙ ... Ευρωπαϊκή ... 
   Γ.μώ τας Οδηγίας, τους Κανονισμούς και τους Νόμους υμών.
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.-

Τα ... σκουπίδια οι δημοσιογράφοι και το ... βρώμικο ψωμί, το οποίον τρώγουν !


   Τα εν λόγω σκουπίδια, ώ Αναγνώστα, δεν αποτελούν ... αφελείς και χαζούς ανθρώπους ...
   Δεν είμεθα απείρως ... ευφυέστεροι ημείς εκείνων ...
   Απλώς, αποτελούν είτε εχθρούς ...
   Είτε ενδιαφερομένους μόνον περί της ... τηλεθεάσεως της εκπομπής των, περί της ... οικονομικής ευρωστίας του σκουπιδο-κάναλου, εις το οποίον εργάζωνται ... και της εφημερίδος, την οποίαν εκδίδουν ή εις την οποίαν εργάζωνται ...
   Ήτοι, ... τρώγουν ... βρώμικο ψωμί ...

Ακόμη και σήμερον ενοχλείσθε εκ της αναμνήσεως του Αλεξάνδρου, πιθηκο-σκύλοι της Ελλάδος ; ...

   Προφανώς, εκ των ζημιών τας οποίας επέφερεν επί της σκουπιδο-φυλής υμών ...
   Και επί των σχεδίων του ορθίου ... τράγου ...
   Καλώς εγ.μησεν αμφοτέρους τότε ...
   Ως και τώρα εκ του σκάφους του ...
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.-

σκυλο-μοσσάντ και σκουπιδο-σία ... γνωρίζουν καλώς την ... μέθοδον ταύτην ... εξοντώσεως αντιπάλων των ...


   Την είχον εφαρμόσει, μετά ... επιτυχίας, εναντίον του τότε Προέδρου της Αιγύπτου Ανουάρ Σαντάτ ...
   Εν ώρα παρελάσεως εις το Κάϊρον ...
   Ομάς εκ ... φανατικών δήθεν ... ισλαμιστών ...
   Εξετέλεσεν τον Σαντάτ ...
   Επειδή, ολίγας εβδομάδας ενωρίτερον είχεν ... σκυλοβρίσει τον σκυλο-κίσσιντζερ ...
   Εις εν γ.π.α. ... συνάντησιν ...
   Προς επίλυσιν της διενέξεως μετά του σκουπιδο-ισραήλ ...
   ... σκουπιδο-εβραίοι του Πλανήτου ...
   Ακόμη και εάν ... επιτύχετε την εξόντωσιν του Αχμαντινετζάντ !
   Την ... Ποντιακήν δεν θα την αποφύγετε.-

Οι ... κρυπτοεβραίοι, κλπ, Πολιτικοί "μας" 88-89
   Ο παλαιός Αναγνώστης του Ιστολογίου τούτου ενθυμείται, μετά βεβαιότητος, τα αρχικά κείμενα εμού περί της ... καταγωγής της σκουπιδο-φυλής του Πλανήτου εξ όντων προελθόντων κατόπιν της διασταυρώσεως, υπό του τσογλανο-προμηθεάκου επιτευχθείσης, ... πιθήκου ... μετά σκύλου ...
   Είχον, δε, αναφερθεί και εις το ... παράδειγμα του ... έβερτ ...
   Ο οποίος, γνωρίζων προφανώς την καταγωγήν του επακριβώς, είχεν αγοράσει και διέθετεν εις την κατοικίαν του και ... πίθηκον και ... σκύλον, ... ακριβώς της ράτσας της οποίας ... διασταύρωσις ήτο ο ίδιος ...
   Λοιπόν, τι, ακριβώς, σημαίνει το επώνυμον ... Σκυλακάκης ;
   Και τι το επώνυμον ... Σκυλάκος, το οποίον φέρει ... βουλευτής του κ.κ.ε. ; ...
   Και τι το επώνυμον ... Σκυλί-τζης ; ...
   Το οποίον έφερεν ο ... Δήμαρχος Πειραιώς επί στρατιωωτικού εν Ελλάδι καθεστώτος (1967-1974) ; ...
   Αλλά και η ... σύζυγος του εβραϊκού σκυλιού ... μπενύ σελόν ή ... ελευθέριος βενιζέλος ... έλενα ... σκυλίτζη ; ...
   Αλί και, τρις, αλί !

Αφήνει ... σκύλος ... το κόκκαλον ; ...

Άγαμοι θύται, ρέ !

   Εις ποίους, ρέ, εγίναμε ... ρόμπες ; ...
   Εις τας ... ρόμπας ; ...
   Ησθάνθησαν οι ... κουτο-φράγγοι, ότι εγίνανε διεθνώς ρόμπαι, ένεκεν της εξώσεως των γύφτων εκ της Πατρίδος των ; ...
   Και τι αποτελείτε υμείς : ...
   Υπερασπιστάς των αλβανικών και πακιστανικών κτηνών ; ...
   Προφανώς, επειδή ουδείς εξ υμών και των συγγενών υμών ... υπέστη ... ξυλοδαρμόν, κλοπήν, βιασμόν ή θανάτωσιν ...
   Ρέ, άει σιχτίρ ...
   Μαλ.κες !

"Από τον ... ροκφέλερ στον ... αντρέα, τον ... πατριώτην" ! Ταινία ... εβραϊκού ... μήκους ....

Οι Έλληνες ούτε βιάζουν, ούτε ανέχωνται τον βιασμόν !

   Ως αποδεικνύεται εκ του ως άνω δημοσιεύματος !
   "Κατέστρεψεν" την ζωήν του !
   Ο διάσημος ... Γιαγκούλας ...
   Φονεύσας τον ... βιαστήν της εξαδέλφης του ...
   Υπομοίραρχον του Κράτους "μας" ... 
   Τον οποίον καλώς εγ.μησεν ... 
   Συνεπώς προς τα ως άνω, οι βιασταί ... έτερον ... σκ.τοθεόν προσκυνούν και ακολουθούν το παράδειγμά του ... 

Οι ... κρυπτοεβραίοι, κλπ, Πολιτικοί "μας" 87

  Ωμίλησεν εκ νέου  ...
   Το ως άνω κρυπτο-αλβανο-κοσσοβάρικον ...
   Και κρυπτο-σιωνιστικόν κτήνος...
   Του ... μεγάλου εβραϊκού κόμματος της Ελλάδος ...
   Του ... πα.θο.κ. ...
   Και ως το συνηθίζει ...
  Ωμίλησεν εκ της οπισθίας και κάτωθεν ... κοιλότητος ...
   Ουχί !
   Ουδέν ανέφερεν περί της ... κρυφής περιουσίας ...
   Του ... πα.θο.κ. ...
   Άνω των ... 50 δις ευρώ ...
   Ούτε περί των μυτιληναίου και μαίλη ανέφερεν τι ...
   Ούτε και περί του πόσον επλούτισαν ...
   Και οι ... πρωτοκλασσάτοι ...
   Και ο λοιπός ... κομματικός στρατός ...
   Των ... 100.000 κομματόσκυλων εις άπασαν την Επικράτειαν ...
   Ως να εδαπανήθη εις ... μισθούς
   Το ... 1 τρις ευρώ ...
   Το οποίον ποσόν, εκ του 1974 και εντεύθεν ...
   Κατέπιαν, ομού μετά των σκουπιδιών της νέας σκουπιδοκρατίας !
   ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΗΣ, ΟΥΤΕ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΙΩΣΗΣ !
   Σκουπίδι και καθήκι ...
   Σκύλας αλβανής μάνας ...

Η σκουπιδο-νασα ... εντρέπεται, όπως αποκαλύψη άπασαν την Α-λήθειαν ...

   Τί γίνεται, μάγκες του κώλ .. ; ...
   "Κλάσατε μέντες" ; ...

Θρασύτατα και αδίστακτα κτήνη οι κρυπτο-εβραίοι Ελλάδος !

   Έως και δια ... Ιδιωτικών Συμφωνητικών ... πωλούν την Ελλάδαν και τον Λαόν της ... 
   Οι ... κρυπτο-εβραίοι της Ελλάδος ...
   ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !
   Θα γίνετε ... καλόν λίπασμα της Γης ... 
   Οι ... αγρόται της επομένης Ανθρωπότητος θα διαθέτουν αγρούς καλά λιπασμένους ... 
   Θα παρουσιάσης το εν λόγω θέμα, ώ Νικόλαε-τέρενς ; ...  
   Εις το ... κόντρα ... φιλέτον τσάνελ ; ...  
   Του ... πα.θο.κ.ου ... κουρή ; ...
   Και των λοιπών ... πο.θο.κ.ικών δυνάμεων ; ... 

Βρέ, τον ... αντρίκον, το θρασύτατον εβραϊκόν κωλοσφούγγιον ...

Το ηναλωθέν υπό των ... δημοκρατικών της Ελλάδος ... κουτόχορτον ... 8