Δευτέρα, 31 Μαΐου 2010

... Πολιτισμός ... holy bible ... 4

   Ουδόλως ονομάζεται ... πειρατεία ...
   Ότε ασκείται υπό σκουπιδο-εβραίων ονομάζεται ... πολιτισμός ... holy bible ...
   "Που μπλέξατε" ...                                                

Σάββατο, 29 Μαΐου 2010

Οι ... χάζαροι, τα ... σκουπίδια του Πλανήτου ... 2

   Εκκινώ, ώ Αναγνώστα, την υποσχεθείσαν δημοσίευσιν του κειμένου-άρθρου, συμφώνως προς την ομοειδήν ανάρτησιν υπ' αριθμόν 1.
   Τηρώ την ορθογραφίαν, την σελιδοποίησιν και το ύφος του συγγραφέως.
   Αλάσσω μόνον το πολυτονικόν σύστημα του συγγραφέως εις μονοτονικόν.
   Κατόπιν του κειμένου του συγγραφέως ακολουθούν ένια σχόλια εμού, εις ό,σα σημεία τούτου κρίνω, ότι απαραίτητον εστί.

   Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ   
      ΤΟΥ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΤΩΝ ΧΑΖΑΡΩΝ

   Γνωστή είναι και ερευνάται συστηματικώς υπό
ξένων και μάλιστα υπό των σλάβων ιστορικών η
αποστολή του Κωνσταντίνου-Κυρίλλου και του αδελ-
φού του Μεθοδίου εις την Μοραβίαν, διότι είχε ση-
μαντικώτατα αποτελέσματα. Ταύτης όμως προη-
γήθη και άλλη αποστολή των δύο αδελφών εις την
Χώραν των Χαζάρων. Η διάρκεια αυτής ήτο σύν-
τομος και τα αποτελέσματα μικρά και αφανή, αλλά
και ο λαός ούτος εξηφανίσθη, δι' αυτό και η απο-
στολή αύτη δεν εξητάσθη λεπτομερώς. Επειδή
παρ' ημίν ελάχιστος λόγος γίνεται περί αυτής, θα
την εξιστορήσωμεν ενταύθα.  

    1. ΟΙ ΧΑΖΑΡΟΙ ΚΑΙ ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΜΕΤΑ
ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ.

   Οι Χάζαροι ήσαν λαός τουρκικής καταγω-
γής. Η αρχική κοιτίς αυτών ευρίσκετο Ν. των
Ουραλίων ορέων και εις χρόνον μη προσδιορι-
σθέντα εγκατεστάθησαν εις τα ΒΔ της Κασπίας
θαλάσσης. Περί τον Δ' αιώνα υπεδουλώθησαν
υπό των Ούννων και οι Βυζαντινοί άνευ επιτυ-
χίας προσεπάθησαν να συμμαχήσουν μετ' αυ-
τών εναντίον των Ούννων. Υποδουλωθέντες εν
συνεχεία υπό των Αβάρων, απηλευθερώθησαν
και ήρχισαν να επεκτείνουν την Χώραν των προς
τα Β. και Δ. καταλαμβάνοντες εδάφη από τους Πε-
τσενέγους, Γκούσους, Κομάνους και Σλάβους. Το
β΄ήμισυ του ΣΤ΄ αι. κατείχον τας χώρας μεταξύ
Αζοφικής, Κασπίας, Βόλγα, Δον και Καυκάσου.

*****************************

Μελετάτε τους αρχαίους σοφούς προγόνους ! 1

   Η ανάρτησις ταύτη
αφιερούται
εις την, προκαλέσασαν ταύτην,
Φωτεινήν ! 

    Ρήσεις Δημοκρίτου :
37. Όποιος προτιμάει τα αγαθά της ψυχής, προτιμάει τα πλέον θεϊκά. Όποιος προτιμάει τα αγαθά του σώματος, προτιμάει τα ανθρώπινα
38. Είναι σωστό, να εμποδίζωμεν εκείνον, ο οποίος προσπαθεί, να διαπράξη αδικίαν. Εάν τούτο αδύνατον εστί, άς μη συμμετέχωμεν εις την άδικον πράξιν.
39. Πρέπει ή να είμεθα αγαθοί ή να μιμούμεθα τους αγαθούς.
40. Οι άνθρωποι ουδόλως ευτυχούν  μετά των υλικών αγαθών, ούτε μετά των χρημάτων, αλλά μετά της ορθής σκέψεως και μετά της πολυμαθείας.
41. Πρέπει, να αποφεύγωμεν τας αδίκους πράξεις ουχί εκ φόβου, αλλά επειδή τούτο ορθόν εστί.
42. Αποτελεί σπουδαίον, το να σκεπτώμεθα τα πρέποντα, εν ώ διερχώμεθα συμφοράν.
43. Η μεταμέλεια επί των κακών πράξεων αποτελεί σωτηρίαν της ζωής.
44. Πρέπει, να λέμε την αλήθεια και όχι πολλά λόγια.
45. Ο αδικών έτερους δυστυχέστερος εστί εκ των αδικουμένων.
46. Αποτελεί μεγαλοφυίαν η υπομονή μετά πραότητος έναντι της αναρμόστου πράξεως.
48. Ο ενάρετος άνθρωπος δεν υπολογίζει τους φαύλους, οι οποίοι τον κατηγορούν.
49. Μεγάλη δυσκολία το να σε κυβερνάει χειρότερος.
50. Όποιος υποκύπτει πάντοτε εις τα χρήματα, αδύνατον εστί, όπως καταστή δίκαιος.
52. Ματαιοπονεί, όποιος προσπαθεί, ίνα νουθετήση εκείνον, ο οποίος νομίζει, ότι διαθέτει νούν.

Δευτέρα, 24 Μαΐου 2010

Η Ενότης των νεο-Ελλήνων ... το ζητούμενον ... 1

   Προ ολίγων ετών, εντός καταστήματος αφισών και κορνιζών περί το τέλος της οδού Σόλωνος, εσυνήντησα ... όν (πελάτην του καταστήματος), ο οποίος, αφού ... εξέμεσεν εναντίον του Λαού της Ελλάδος, ό,σα η κρυπτο-εβραϊκή καταγωγή του ησθάνετο, περαίνων την ... δημηγορίαν του και προ της όπου φύγει φύγει (κατόπιν των ό,σων υπ' εμού ήκουσεν) αναχωρήσεώς του, εκατηγόρησεν τον Λαόν της Ελλάδος, επειδή ... ουδεμίαν συνοχήν παρουσιάζει ! ...
   Ήτοι, το σκουπίδι ο κρυπτο-εβραίος, ο αποδιοργανώνων την ... συνοχήν του Λαού, εκατηγόρει τον Λαόν επί ελλείψει ... συνοχής ...
   Αναλογίσου, ώ Αναγνώστα, το θράσος του κρυπτο-εβραίου ... 
   Το γεγονός τούτο ενεθυμήθην τελευταίως, ένεκεν του ότι ένιοι, αντιτιθέμενοι και ... "αντιτιθέμενοι" προς την κρατούσαν εβραϊκήν κατάστασιν, νεοδημοκρατικήν και πασοκικήν, ομιλούν, μεν, περί ενότητος απάντων των Πατριωτών της Ελλάδος (προς απόκρουσιν των εχθρών της), οριοθετούν, δε, την ενότηταν ταύτην, εντός των ορίων τα οποία οι ... ίδιοι θέτουν ...
   Όρια περιλαμβάνοντα τους ... ιδίους και ... ελαχίστους εισέτι ... εκ των ετέρων ...
   Όρια αποκλείοντα, ήδη, εξ ορισμού την Ενότηταν ...
   1) Ήκουσα π.χ. τον δημοσιο-γράφον Σπ. Χατζάραν, ομιλούντα και αρθρογραφούντα συχνώς περί της ως άνω Ενότητος, να ορίζη ταύτην ως περιλαμβάνουσαν και το ... "πα.σο.κ." των ετών 1981- 1997 ! Άπαντα τα κακώς γενόμενα εσυνέβησαν ... κατόπιν ... Ούτω πως, θα σχηματίσης Ενότηταν ... μεθ' εαυτού Σπυρίδωνα ...
   2) Εξ ετέρου ήκουσα πολλούς, .... πατριώτας της "νέας δημοκρατίας", να ορίζουν ως Ενότηταν, εκείνην ήτις θα περιελάμβανεν τους ... ιδίους και ... ελαχίστους εισέτι ... ακαθορίστου προελεύσεως ... Ούτω πως, κύριοι θα σχηματίσετε ... Ενότηταν ... εξόχως ... διηρημένην ...
   3) Ως να μην έφθανον, δε, αι τοιαύται ... Ενότηται της Πολιτικής Ζωής, ενέσκηψαν και αι ... Ενότηται της Θρησκευτικής Ζωής ... Ήτοι, οι, μεν, Χριστιανοί επιδιώκουν ... Ενότηταν υπό το ... σκήπτρον του Χριστιανισμού, μη δεχόμενοι  εις την ... Ενότηταν ... οιονδήποτε πιστόν του ... Διός ... Ενότηταν ... μεθ' εαυτών θα σχηματίσετε Αγαπητοί εις εμέ Χριστιανοί ... Οι εξ αυτών, δε, κρυπτο-εβραίοι και κρυπτο-μασώνοι εισίν και οι ... φανατικώτεροι ... Λογικόν ...
   4) Υποκινούμενοι υπό των στοών της μασωνίας οι πλείστοι, διαρκούσης της τελευταίας 15ετίας πρωτίστως, ηυξήθησαν και οι πιστοί του ονομαζομένου Δωδεκαθέου. Εντός της πολυπληθούς, πλέον, ταύτης ομάδος υφίστανται διαφοραί. Οι μασώνοι υπεκίνησαν την τάσιν προς εγκατάλειψιν της Εκκλησίας της Ελλάδος εκ μίσους προς τον Ιησούν, γνώστες όντες και του ποίος εστί ο Ιησούς, αλλά και της έχθρας του μετά του σατανά πάνα, τον οποίον εκείνοι ... προσκυνούν ... Συνεπώς, υφίστανται Έλληνες εγκλωβισμένοι εις τα δίκτυα των εχθρών ημών, των σκουπιδο-εβραίων, αισθανώμενοι ότι ... υπηρετούν την αρχαίαν θρησκείαν ημών των Ελλήνων ... Οι εν λόγω εγκλωβισμένοι αγνοούν την Α-λήθειαν ταύτην και ότι τη αληθεία αποτελούν πιστούς του δωδεκαθέου του αρχι-σατανά και πατέρα του σατανά, του ... κρόνου, ουδεμίαν σχέσιν έχοντες προς τον Δίαν ... Βεβαίως, διασκορπισμένοι ανά την Επικράτειαν, υφίστανται και αγνοί πιστοί του Διός, οίτινες εις ουδεμίαν στοάν της μασωνίας ανήκουν, αλλ' ούτω πως αισθάνωνται ! Δικαίωμα τούτων εστί η εν λόγω εκλογή ! Πέραν, όμως, του δικαιώματος, έτερον εστί το σημαντικώτερον όλων :
   Ο ΑΓΝΟΣ ΠΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΝΟΣ ΠΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΕΙΣΙΝ ΕΞ ΙΣΟΥ ΑΓΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.-
   Συνεπώς προς τα ως άνω, δυσκόλως πως μέλλει, λάβη σάρκαν και οστά η πολυπόθητος ... Ενότης ...
   Προς ... δόξαν του σκουπιδο-ισραήλ, των σκουπιδο-εβραίων και του σκουπιδο-σατανά ή ιαπετού ή άδωνι ή πάνα ή ιάφεθ ή ιεπταί ή γιαχβέ ή άτον ή χάτον ...
   Κρίμα ή Αλί και, τρίς, αλί ...

Οι ... χάζαροι, τα ... σκουπίδια του Πλανήτου ... 1

   Όσον και εάν ερευνήση ο Αναγνώστης, δυσκόλως θα εύρη διαθεσίμους πληροφορίας περί ενίων ... παλαιών φυλών, αι οποίαι, όμως, άφησαν τα ίχνη των εντός της ... επισήμου Ιστορίας ...
   Ουχί, τούτο δεν αποτελεί γεγονός πηγάζον εξ αδιαφορίας περί των εν λόγω θεμάτων απάντων των ιστορικών και των Αναγνωστών ...
   Π.χ. υπέπεσεν εις την αντίληψιν εμού ... μη επανέκδοσις βιβλίου περί των βορείως κειμένων ... γειτόνων της Ελλάδος, μόλον ότι η αρχική έκδοσις εξηντλήθη συντόμως σχετικώς ... Δεν ενδιεφέρετο ο εκδότης περί του βεβαίου κέρδους ή ... καλόπαιδον τι του έδωσεν εντολήν, όπως μη επανεκδώση το βιβλίον ; ...
   Έν εκ των πολλών, άτινα συμβαίνωσιν εν Ελλάδι ...
   Μία, λοιπόν, εκ των ως άνω φυλών ήτο και η φυλή των ... χαζάρων !
   Π.χ. δια του λήματος "χάζαροι" εν τη Εθνική Βιβλιοθήκη ημών των Ελλήνων (το νεο-κλασσικόν κτίριον επί της οδού Πανεπιστημίου) ηύρον προ 5 περίπου ετών ... έν μόνον ... σύγγραμμα, ήτοι έν ανάτυπον εκ του εντύπου "ΕΚΚΛΗΣΙΑ", έτους 1966, το οποίον σύγγραμμα (=άρθρον) συνέγραψεν Καθηγητής τις, του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ονόματι Ιωάννης Ε. Αναστασίου.
   Οι ερευνώντες την επί οιουδήποτε θέματος Α-λήθειαν ωφείλωμεν πολλάς ευχαριστίας εις τον εν λόγω ΚΑΘΗΓΗΤΗΝ, και ουχί ... ΚΑΘΗΚΗΤΗΝ, λόγω των πολλών γνώσεων τας οποίας, κοπιάσας ασφαλώς, ανηύρεν και περιέλαβεν εις το εν λόγω μικράς εκτάσεως αλλά μεστόν γνώσεων πόνημα, ομού μετά της βιβλιογραφίας.
   Το εν λόγω πόνημα, ώ Αναγνώστα, θα θέσω εις την διάθεσιν εσού, εις σειράν αναρτήσεων, ώστε να ωφεληθής εκ των εκείσε τιθεμένων γνώσεων.
   Επί πλέον θέτω τον ως άνω Γεωγραφικόν Χάρτην της περιοχής, μόλον ότι ουχί τον πληρέστερον, εις την διάθεσιν εσού, ώστε να σχηματίσης αντίληψιν τινά περί της περιοχής εις ήν συνέβησαν, τα γεγονότα τα οποία περιγράφωνται εις το σύγγραμμα-άρθρον.

Οιασδήποτε φύσεως διχασμός των Ελλήνων=εβραϊκός δάκτυλος ...

   Ώστε, ώ Αναγνώστα, η προπαγάνδα=ψεύδη των κρυπτο-εβραίων της Ελλάδος ... "πολύ προχωρημένη, ρέ παιδάκι μου" εστί ...
   Έφθασεν η απαισία επιστήμη των σκουπιδο-εβραίων, η προπαγάνδα, και οι ... θεράποντες ταύτης, έως του σημείου να ... αποκαλύψη ... αντιπαλότηταν Ιησού και Διός ...
   Αλλά, ώ πονηρά εβραϊκή φύσις, πως να γκρεμίση τις τον ... εαυτόν του ; ...
   Μακράν, Αδελφοί εμού, εκ τοιούτων ... διανοουμένων, ήτοι εκ προπαγανδιστών της σκουπιδο-φυλής του Πλανήτου ...
   Ως οράτε άνωθεν εν τω κειμένω, ουδόλως συγκρατείται, εις το μένος του εναντίον του Διός, ο ... κρυπτο-εβραίος συγγραφεύς του άρθρου ...
   Ως οράτε, επίσης, εμφανίζει ως ... σύμμαχον του Ιησού το ... τσογλάνι τον Προμηθέαν ...
   ΜΑΚΡΑΝ, Αδελφοί εμού, εκ τοιούτων ... διανοουμένων, ήτοι εκ προπαγανδιστών των τερατωδών ψευδών της σκουπιδο-φυλής του Πλανήτου ...
   ΜΑΚΡΑΝ εξ ό,σων ομιλούν περί αντιπαλότητος αρχαίας και νέας Ελλάδος ...
   ΜΑΚΡΑΝ εξ ό,σων ομιλούν περί αντιπαλότητος Ιησού και Διός, κρυπτο-εβραίων και κρυπτο-μασώνων, οίτινες, γνώστες όντες της Α-ληθείας, διαστρέφουν ταύτην, ίνα υπηρετήσουν τα σχέδια του σατανά, εναντίον του Θεού και της Ανθρωπότητος, ήτοι τα σχέδια μίας ... ορθίας σκουπιδο-κατσίκας ...
   ΜΑΚΡΑΝ εξ ό,σων ομιλούν περί τσογλανο-προμηθέως, ήτοι περί του υιού του σατανά ...
   ΜΑΚΡΑΝ εξ ό,σων ομιλούν περί του σκουπιδιού του Σύμπαντος ... γιαχβέ ή ιάφεθ, ήτοι περί του σατανά ή διαβόλου ή ιαπετού ή άδωνι ή πάνα ή άτον ή χάτον ή ...    
   Ίνα αντιληφθής, ώ Αναγνώστα, το μέγεθος της επιβληθείσης εις την Πατρίδαν ημών των Ελλήνων Ελλάδαν προπαγάνδας, υπό των σκουπιδο-κρυπτο-εβραίων και των συνεργατών των σκουπιδο-κρυπτο-μασώνων, θέτω εις την διάθεσιν εσού την "ασήμαντον" πληροφορίαν-παρατήρησιν : Εν ώ εις άπαντας τους Αρχαιολογικούς Τόπους της, Πατρίδος ημών των Ελλήνων, Ελλάδος, αλλά και εις άπαντα τα καταστήματα πωλήσεως ειδών λαϊκής και αρχαίας τέχνης, πωλούνται αγαλματίδια ή σύμβολα της Αθηνάς π.χ., ουδαμού ανευρίσκεται αγαλματίδιον ή σύμβολον του πατρός της Διός ! Όλως τυχαίως, ως θα έλεγεν ο αγαπητός εις εμέ Σωτήριος Σοφιανόπουλος ...
   Ίνα αντιληφθής, ώ Αναγνώστα, ότι ακόμη και οι Διοικούντες την ... Εκκλησίαν "μας" μετέχουν εις την εν λόγω προπαγάνδαν (=εβραϊκά ψεύδη και ανθ-Ελληνισμός), θέτω εις την διάθεσιν εσού και την πληροφορίαν ταύτην : Προ ολίγων ετών (2001 ;) εις το έντυπον της Μητροπόλεως Πειραιώς, της οποίας προίστατο ως Μητροπολίτης κρυπτο-εβραίος (όστις είχεν προσλάβει επί μισθώ ... μασέρ ως ... επιβήτορα και όστις κατόπιν της αποκαλύψεως του γεγονότος τούτου και ετέρων ατασθαλιών του παρητήθη), εδόθη ... οδηγία, ίνα οι ... πιστοί, ότε υβρίζουν, να υβρίζουν ... τον Δίαν ... Τοιούτον ανθ-Ελληνικόν σκουπίδι ο ... Κα-Ρούσσος, ήτοι ο εκ Ρωσίας κατελθών ... χάζαρος, ήτοι πιθηκο-σκύλος ...

Κυριακή, 23 Μαΐου 2010

Το ηναλωθέν υπό των ... δημοκρατικών της Ελλάδος ... κουτόχορτον 3

   Είς πολιτικός ανήρ, περί του οποίου ηναλώσαμεν ... πολύ κουτόχορτον, ήτο ο ελευθέριος βενιζέλος !
   Ο ... εθνάρχης ...
   Εν γένει ομιλών, ώ Αναγνώστα, όσον περισσότερον ... προδότης και ανθ-Έλλην εστί είς Πολιτικός, τόσον περισσότερον λυσσομανούν οι αδελφοί του οι ... κρυπτο-εβραίοι (ως ... μυστική ασπίς υπερασπίσεως των προδοτών της Ελλάδος), ίνα τον καθιερώσουν ως μέγαν Πολιτικόν και ... εθνάρχην ...
   Δημοσιο-γράφοι σκουπίδια ...
   Εκδόται εφημερίδων σκουπίδια ... 
   Ιδιοκτήται και Διευθυνταί τήλε οπτικών σταθμών σκουπίδια ...
   Συγγραφείς ...θεατρικών έργων σκουπίδια ...
   Συγγραφείς ... ιστορικών έργων και βιογραφιών σκουπίδια ...
   Λογοτέχναι σκουπίδια ...
   Ποιηταί σκουπίδια ...
   Στιχουργοί και μουσικοί ("Της αμύνης τα παιδιά") σκουπίδια ...
   Μασώνοι σκουπίδια ...
   Πολιτικοί σκουπίδια...
   Δήμαρχοι (μετονομάσαντες οδούς και πλατείας, φέρουσας πλέον το ονοματεπώνυμον του εν λόγω χάζαρου, ήτοι πιθηκο-σκύλου εβραίου, ως ο ... άγιος χριστόφορος) σκουπίδια ...
   Υπάλληλοι του Κράτους, συνεργοί των Πολιτικών, σκουπίδια ...
   Κατασκευασταί ... αγαλματιδίων ... (το ήμισυ του πλήθους των ... δημοκρατικών της Ελλάδος εφοδιάσθη μετά αγαλματιδίων του ... μέγα ... κρυπτο-εβραίου Θεσσαλονίκης και Κερκύρας, το οποίον κοσμεί οικίας, γραφεία, καταστήματα !!!) σκουπίδια ...
   Άπαντες οι ως άνω εισίν κρίσιμος αριθμός επαγγελμάτων και πολιτών, οίτινες να δύνανται, όπως μετατρέψουν ... Πολιτικόν ανθ-Έλληναν και Προδότην μέγαν της Ελλάδος, εις ... ευργέτην μέγαν και ... εθνάρχην της Ελλάδος ...
   Ήτοι, δύναμις εμφανίσεως του άσπρου ως ... μάυρου ...
   Ήτοι, ... σατανική δύναμις ...
   Εν τω κειμένω τούτο θα ενσωματώσω μόνον μίαν δήλωσιν περί του ... λεγάμενου ...
   Δήλωσιν του ιδίου, περί του εαυτού του, εις συνεδρίασιν της Βουλής, καταχωρηθείσαν εις τα Πρακτικά Συνεδριάσεως της 17ης Δεκεμβρίου 1929 :
  "Εγώ υπήρξα ο αίτιος διότι εδιχάσθη ο ελληνικός λαός κατά τον Μέγαν Πόλεμον. Εγώ, καλώς ή κακώς, είμαι εκείνος ο οποίος προκάλεσε τον διχασμόν αυτόν. Και πρέπει να γνωρίζετε, ότι και τώρα που είμαι εις την Ελλάδα και όταν έλειπα μακράν αυτής, εκείνον το οποίον με απησχόλησε και με απασχολεί και αποτελεί διάπυρον πόθον μου και θα με κάνη ευτυχή πριν κλείσω τα μάτια μου, είναι να ίδω ότι αυτό το χάσμα εγεφυρώθη και ότι εξηλείφθη η διαίρεσις, την οποίαν η πολιτική μου προεκάλεσε ..." !

Σάββατο, 22 Μαΐου 2010

Το ... απορρυπαντικό και η ... Σαρωνίς ...


   Ενδιαφέρον προκαλεί, ώ Αναγνώστα, το επώνυμον του εν λόγω ... όντος, το οποίον προέρχεται ευθέως εκ του σάρων !  
   Αλλά ποίος ήτο ο σάρων
   Συμφώνως προς την "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ", του Οίκου εκδόσεως βιβλίων "ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ", ο σάρων ήτο, πολύ παλαιά, βασιλεύς της Τροιζήνος
   Ο εν λόγω απέθανεν πηδών εκ βράχου εις την θάλασσαν, όπου εκολύμβα η Άρτεμις, ίνα την ... χαρή !
   Λόγω του θανάτου του σάρωνος ο κόλπος μετονομάσθη εις ... Σαρωνικός Κόλπος, ως ονομάζεται έως και σήμερον.
   Τα ως άνω, άρα γε, εξηγούν το προ ολίγων ετών ενδιαφέρον του υιού του αριέλ σαρόν, ίνα αγοράση την Νήσον του Πατρόκλου ; ...
   Εντός του καταλόγου των ... 13 Νήσων της Ελλάδος, τα οποία ενδιαφέρεται, όπως αγοράση το σκουπιδο-ισραήλ, περιλαμβάνεται και η ... Νήσος του Πατρόκλου ή ετέρα Νήσος του ... Σαρωνικού Κόλπου ; ...

Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010

Ο ... ανθ-Έλλην ...λιακόπουλος ... 3

   Εξέδωσεν και πωλεί και βιβλίον υπό τον τίτλον  "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ".
   Πόθεν κατέχει τας εν λόγω γνώσεις, ότε οι πλείονες των ερευνώντων ουδέν γνωρίζουν περί της ... καταποντισθείσης, υπό των Αθηναίων, σκουπιδο-ατλαντίδος ; ...
   Μήπως, προέρχωνται από τα ... χάλκινα βιβλία και αι γνώσεις ταύται ; ...
   Ή, μήπως, από τα βιβλία των ... γαϊδάρων ; ...
   Έχει οιανδήποτε σχέσιν ο ως άνω μετά της ατλαντίδος ; ...
   Ά, μπα ...

Ο ... ανθ-Έλλην ...λιακόπουλος ... 2

   THE
   GIZA
   DEATH
   STAR

   ΣΤΑΘΜΟΣ
   ΜΑΧΗΣ
   ΓΚΙΖΑ

   Τίνος Σταθμός ;
   Εναντίον τίνος ; ...
   Η ως άνω μετάφρασις εις την Γλώσσαν ημών ... ορθή εστί ; ...
   Ελησμόνησεν, όπως πληροφορήση τους τήλε θεατάς ...
   Θα έχη τους λόγους του ...

Προς Έλληνας μετανάστας στην Χούφτεν-Χάφτεν 1

   Αριθμείτε :                                                  250.000 Ανθρώπους !
   Απασχολείτε, δε (ως εργοδόται) :            1.000.000 βαρβάρους !

   Εάν άπαντες επιστρέψετε εις την
      Πατρίδαν, η Χούφτεν-Χάφτεν
     θα έχει, πέραν των όσων ήδη έχει :        1.000.000 ανέργους !
   Επίδομα ανεργίας 800 Ευρώ/μην.    :   800.000.000 Ευρώ/μήνα  
                                                           ή  9.600.000.000       "/έτος
  
  Μία συνιστώσα της δυνάμεως εσού, ώ Ομογένεια της γερμανίας, αποτελούν και οι ως άνω αριθμοί ...
   Θα επιβαρυνθή η ... σπουδαία οικονομία της Χώρας των χούφτεν-χάφτεν μετά βάρους 9,6 Δις Ευρώ κάθε έτος, εάν αποφασίσης, όπως επιστρέψης εις την Πατρίδαν ... !
   Η ημέρα εκείνη, της επιστροφής εσού εις την Πατρίδαν, θα ήτο ... ευλογημένη ως προς την Πατρίδαν και ημάς τους Έλληνας ...

Το όνομα των ημερών της εβδομάδος ...

   Αι ημέραι εκάστης εβδομάδος καλούνται
          -Κυριακή                   (....)
          -Δευτέρα                    (2α)
          -Τρίτη                        (3η)
          -Τετάρτη                   (4η)
          -Πέμπτη                    (5η)
          -Παρα-σκευή            (.....)
          -Σάββ-ατον               (.....)                                 
   Ώστε, ώ Αναγνώστα, αι ημέραι της εβδομάδος ομοιάζει, ίνα εκκινούν εκ μίας ημέρας και καταλήγουν εις ετέραν !
   Τούτο αποτελεί γεγονός, εμφανές, προκειμένου περί της Δευτέρας, της Τρίτης, της Τετάρτης και της Πέμπτης ...
   Σύγχισις δημιουργείται εκ της ονομασίας "Κυριακή" της ομωνύμου ημέρας.
   Ωστόσον, η ονομασία της επομένης ημέρας ως ... δευτέρας, οδηγεί ημάς εις το συμπέρασμα, ότι αληθές αλλά κρυπτόμενον, όνομα της "Κυριακής", αποτελεί το "Πρώτη" ...
   Κατόπιν τούτου, συνάγεται, ότι η "Παρασκευή" αποτελεί την "Έκτην", όπερ και το αληθές όνομα της εν λόγω ημέρας ... Η επίσημη ονομασία "Παρασκευή", εν ώ χρόνω δημιουργεί και ταύτη σύγχισιν περί του αληθούς νοήματος της ονομασίας των ημερών της εβδομάδος, ωστόσον ενέχει, αυτοτελώς, ιδιαίτερον συμβολισμόν ... 
   Τούτο τεκμαίρεται, εάν διαιρέσωμεν εις τα δύο τμήματά της την λέξιν, Παρα-σκευή ... 
   Ώστε, η "Έκτη" ημέρα της εβδομάδος αποτελεί την ημέραν την πλησίον (παρά) της ... σκευής ... 
   Και ποία η ... σκευή ; ... Μα, η τελετή της επομένης ημέρας, ήτοι της εβδόμης, ήτοι του ... σαββάτου ...
   Συνεπώς προς ταύτα, εβδόμην ημέραν της εβδομάδος αποτελεί το ... σάββατον και ουχί η Κυριακή ...
   Την δε εβδόμην ημέραν ...
   Σάββατω ... Κυρίω τω θεώ σου ...
   Και ποίος υμνείτο και εδοξάζετο την ημέραν του σαββάτου, διαρκούσης ακόμη και της ... νεωτάτης αρχαιότητος, εν Αθήναις ; ...
   Μα, ο αρχι-σατανάς, ο σκουπιδο-κρόνος ... 
   Ώστε, αι ημέραι της εβδομάδος ηριθμήθησαν εις τρόπον, ώστε να ... δοξάζεται ο ... πατέρας του σατανά, ως αναγράφεται εις έν εκ των τεσσάρων Ευαγγελίων της Καινής ΔΙΑ-θήκης ...
   Προς τούτο, δε, καθιερώθη και η ... πενθήμερος εργασία, ώστε το σάββατον να ... υμνούν και δοξάζουν τον ... πατέραν του σατανά, τον δια του ... γαϊδάρου συμβολιζόμενον ...
   Εν ώ, αντιθέτως, προς τούτο επιχειρούν την εργασίαν και τας Κυριακάς, ώστε οι Έλληνες να δύνανται, να δοξάζουν και υμνούν τον ... πατέραν του σατανά, αλλά όχι και τον ... Θεόν ...
   Σατανικώς έξυπνον ...

Δευτέρα, 17 Μαΐου 2010

Το σκουπιδο-τσογλάνι ο ... προμηθεύς και τα ... ζωάκια του ... 3

   Ομιλών περί ... σφοδρώς αποκρυπτομένων, υπό "Των Σκουπιδιών Ουρανού και Γης"γνώσεων, ανεφέρθην προσφάτως και εις τον ... άγιον της ... Εκκλησίας "μας" ... Χριστόφορον ή ... κρίστοφερ ...
   Εκείσε ανεφέρθην εις την ... διασταύρωσιν πιθήκου μετά κυνός, εις την οποίαν πρωτίστως επεδόθη ο τσογλανο-προμηθεύς ...
   Η εν λόγω διασταύρωσις ... απέφερεν ... "άνθρωπον" μετά σώματος πιθήκου, κεφαλής, δε, και ουράς κυνός ...
   Οι μη ... ειδώντες, εξ υμών, ως ... απιστοι Θωμάδες, έναν έστω εξ αυτών ... αδυνατούν, να πιστεύσουν, ότι πρόκειται περί Α-ληθείας !
   Όμως, ακόμη και εάν δεν ήκουσαν τι, εις τον περίγυρόν του ο καθ' είς, ως άνω οράς, ώ Αναγνώστα, υφίστανται εισέτι μεταξύ ημών και άνθρωποι φέροντες ... ουράν κυνός ...
   Χιλιάδες έτη κατόπιν της ... κατασκευής των ...
   Υφίστανται και εν Ελλάδι ; ...
   ΝΑΙ ! 
   Ο οδηγός μηχανήματος εκφορτωτού εκ της Θήβας, η ... γύφτισα εκ της Πόλεως του Αγρινίου, η ... δίμετρη από την ... Νιό, ήτις επιβιώνει μεταξύ των γύφτων εις την ... Σάντα Μπάρμπαρα ..., κλπ, κλπ, ...
   Ώχ ...

Αι ... ημέτεραι ... μυστικαί υπηρεσίαι ... δικαιούνται ; ...

   Ερώτησις ... ποντίου τινός : Εφ' όσον ξέναι μυστικαί υπηρεσίαι και ... εντόπιοι ... μασώνοι χρηματοδοτούν τους ... αντιεξουσιαστάς, εις τους οποίους και δίδουν, συχνώς πως, διαταγήν αιματοκυλίσεως και πυρπολήσεως των Αθηνών, αι ... ημέτεραι ... μυστικαί υπηρεσίαι δικαιούνται, όπως πυρπολήσουν και αιματοκυλίσουν τας εν λόγω ξένας μυστικάς υπηρεσίας και τας ... μασωνικάς στοάς ; ...
   Ή ... επέλεξαν την εκ του ... μακρόθεν παρακολούθησιν του ... θεάτρου ; ...
   Ή ανήκουν και αυταί εις τας ... μασωνικάς στοάς ; ...
   Ή, μήπως, ουδόλως υφίστανται ... ημέτεραι μυστικαί υπηρεσίαι, δεδομένου όντος του γεγονότος, ότι ... "πράσινα" και "γαλάζια" κλιμάκια αυτών ... συναγωνίζωνται ποίος θα ... υπηρετήση ... αποτελεσματικώτερον τα σχέδια των ξένων ; ...
   "Με το αζημίωτο" ...                                            
   ΣΙΧΑΜΑ-ΤΣΕΚ ...

Κυριακή, 16 Μαΐου 2010

Το σκουπιδο-τσογλάνι ο ... προμηθεύς και τα ... ζωάκια του ... 2

 
  Η ... αγιογραφία ταύτη του 17ου Αιώνος
ευρίσκεται εν τω Βυζαντινώ Μουσείω Αθηνών,
παραπλεύρως του Πολεμικού Μουσείου,
επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.
(Εν τω θυρωρείω πωλείται η εικών
εις μορφήν κάρτας Ταχυδρομείου)
                                        
   Ο ως άνω ... άγιος, της ... εν Χριστώ Εκκλησίας, αποτελεί τυπικόν δείγμα της ... διασταυρώσεως πιθήκου μετά κυνός (σώμα πιθήκου, κεφάλι και ουρά σκύλου), εις την οποίαν διασταύρωσιν ... πολύ ενδιέτριψεν το τσογλάνι ο προμηθεάκος ...       
   Ουδόλως, δε, αποτελεί ... έκπληξιν, το γεγονός της αυξημένης λατρείας του εν λόγω ... αγίου υπό της ... παπικής εκκλησίας και ετέρων δογμάτων των ... δυτικών, εξ ού και η συχνή χρήσις του ονόματος Χριστόφορος ή κρίστοφερ ...
   Και τι είπομεν, ότι έκλεψεν ο τσογλανο-προμηθεύς εκ των θεοτήτων, ίνα δώση τούτο εις τοιούτους ... "ανθρώπους"  ; ...
   Το πύρ !
   Ναι, αλλά τι είδους πυρ έκλεψεν ; ...
   Ότε ορά τις, εξ ουρανού ως Ουράνιος ή και "ουράνιος" (ήτοι ως όν σατανικόν) και ουχί ως άνθρωπος, Έλληναν, ώ Αναγνώστα, εκείνο το οποίον ορά, αποτελεί μίαν ... φλόγαν ...
   Διότι η ψυχή του Έλληνος, αποτελούσα ικανήν ποσότηταν ενεργείας, ούτω πως εμφανίζεται ...
   Ώστε, το τσογλάνι ο προμηθεύς έκλεψεν, εκ των θεοτήτων, "το δοχείον με τις ψυχές" ...
   Άλλως, πως θα ήτο δυνατόν, να ομιλή ο ... ως άνω ... "άνθρωπος" ; ...
   ΤΣΟΓΛΑΝΙ, προμηθεάκο ...
   Εις την Ελλάδαν του 2010 λογίζεσαι εισέτι ως ... Έλλην, ... ήρως ... και ... ευεργέτης των ... "ανθρώπων" ...
   Συντόμως, όμως, άπαντες θα πληροφορηθούν, ότι είσαι ... ανθ-Έλλην, ... ήρως του κώλ...,  ... ευργέτης των ... ανθρωπομόρφων ζώων, δια των οποίων ηθέλησεν ο αρχι-σκουπιδο-σατανάς κρόνος, να αντικαταστήση τους Έλληνας Ανθρώπους, τους οποίους είχατε εξοντώσει, δια ετέρων ανθρωποφάγων ζώων, τα οποία ... εδημιουργήσατε, ... και ... υιός του σατανά, εφ' όσον αποτελείς ... υιόν του ιαπετού ή άδωνι ή πάνα ή άτον ή χάτον ή σετ ή γιαχβέ ή ιάφεθ ή ιεπταί, κλπ, κλπ ...
   Ειδικός, λοιπόν, επί των ζώων ...
   ΤΟΙΟΥΤΟΣ ΘΑ ... ΜΕΙΝΗΣ.-

Πάντοτε ο ... εβραίος ... έμπροσθεν ημών ...

   Διαρκούντος του Αγώνος Ανεξαρτησίας, ώ Αναγνώστα, εζητήθη, υπό των γυφτο-μογγολο-τούρκων, ... πολλάκις ... ειρήνη ... εκ του Στρατηγού, της Στερεάς Ελλάδος, Γεωργίου Καραϊσκάκη !
   Τόσον εφοβούντο την αντιμετώπισιν εκείνου ...
   Ότε, λοιπόν, του εζητήθη και πάλιν, να τον επισκεφθή αντιπροσωπεία των σκουπιδο-μογγολο-τούρκων, ίνα συζητήσουν περί ... ειρήνης, ο Στρατηγός της Στερεάς Ελλάδος έδωσε την κάτωθι απάντησιν :
        "Άντε, σκατότουρκε. Άντε εβραίε απεσταλμένε από τους γύφτους. Έλα, ν' ακούσης τα κέρατά σας-γαμώ την πίστη σας και τον μουχαμέτη σας, να τον χέσω και αυτόν, και τον Βεζίρη σας τον εβραίο την πουτάνα" !!!
   Συνεπώς προ τούτο, και επί της ονομαζομένης ... οθωμανικής αυτοκρατορίας οι ... σκουπιδο-εβραίοι ετυρρανούσαν τους κατοίκους της Ελλάδος !!!
   Οι ... φανεροί σκουπιδο-εβραίοι ήσαν ... απεσταλμένοι των γυφτο-τούρκων εις τας συνομιλίας περί ... ειρήνης, διότι οι γυφτο-τούρκοι ... εφοβούντο και να τον ... πλησιάσουν τον Στρατηγόν ...
   Οι ... φανεροί σκουπιδο-εβραίοι κατείχον, συνήθως, και το αξίωμα του βεζύρη, ήτοι του ... πρωθυπουργού της οθωμανικής αυτοκρατορίας ... 
   Σημείωσε, ώ Αναγνώστα, ότι εις τους διαδρόμους της Βουλής υφίσταντο, έως και προ ολίγων ετών, κάδρα επί των τοίχων άτινα περιείχαν ομοίας προς την ως άνω ... αθυροστόμους ρήσεις του Στρατηγού ...
   Αλλά, ως φαίνεται, πολύ ... ευγενής Πολιτικός "μας" εσκέφθη, ότι πρόκειται περί ... απολιτίστων ρήσεων και, συνεπώς, ... εξόρισεν τα εν λόγω κάδρα εις το κτίριον της Γερουσίας, αρχικώς, και εις το επί της οδού Λένορμαν τέως ... καπνεργοστάσιον κατόπιν, όπου και ... "ετάφησαν" ...

Το ηναλωθέν υπό των ... δημοκρατικών της Ελλάδος ... κουτόχορτον 2

   Εις το γραφείον του ευρέθη σημείωμα, χειρόγραφον, μετά του κάτωθι περιεχομένου !

   "Όταν είσαι λησμονημένος ή παραμελημένος ή σκοπίμως εκμηδενισμένος και μειδιάς εσωτερικώς υπερήφανος δια την ύβριν
                                                                 ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΝΙΚΗ

   Όταν η καλωσύνη σου κακολογήται, όταν αι επιθυμίαι σου πολεμούνται, η καλαισθησία σου προσβάλλεται, η συμβουλή σου περιφρονήται, αι γνώμαι σου γελοιοποιούνται, συ δε δέχεσαι όλα αυτά με σιγήν υπομονής και αγάπης
                                                               ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΝΙΚΗ

   Όταν είσαι ευχαριστημένος με οιανδήποτε τροφήν, με οιονδήποτε ένδυμα, οιονδήποτε κλίμα, οιανδήποτε συναναστροφήν, οιανδήποτε μοναξιάν, οιανδήποτε διακοπήν
                                                              ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΝΙΚΗ

   Όταν υπομένης πάσαν αταξίαν, πάσαν ανωμαλίαν, πάσαν απροσεξίαν εις χρόνον και τόπον, πάσαν ενόχλησιν
                                                              ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΝΙΚΗ

   Όταν ημπορής να αντιμετωπίζης την κενήν ανοησίαν, τον παραλογισμόν, την διανοητικήν αναισθησίαν και υπομένης όλα αυτά, όπως τα υπέμεινεν ο Ιησούς
                                                              ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΝΙΚΗ

   Όταν ποτέ δεν αρέσκεσαι να περιαυτολογής ή να απαριθμής τα ιδικά σου καλά έργα ή επιδιώκης επιμόνως επαίνους, όταν δύνασαι αληθώς να αρέσκεσαι να είσαι άγνωστος
                                                             ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΝΙΚΗ

   Τίνος ηγέτου της Ελλάδος ήτο το εν λόγω σοφόν Σημείωμα ; 

   Του ... εθνάρχου ... ελευθερίου βενιζέλου ή μπενύ σελόν ; ...
   Του ... μαύρου καβαλάρη ... νικολάου πλαστήρα ; ...
   Του ... ζορμπά ; ...
   Του ... κονδύλη ; ...
   Του ... δικτάτορος, φιλο-σκοπιανού, ... φιλο-αλβανού και ... σιωνιστού θεοδώρου παγκάλου ; ...
   Του ... γεωργίου παπανδρέου ή ζετκίν ή καψαλί ή παπατζή ; ...
   Του ... ανδρέα παπανδρέου ή ζετκίν ή καψαλί ; ...
   Του ... κώστα σημ-ίτη ή λεπρού ή κινέζου ; ...
   Του ... αβάπτιστου ή τζέφ παπανδρέου ή ζετκίν ή καψαλί ; ...

Το ηναλωθέν ... κουτόχορτον υπό των ... δημοκρατικών της Ελλάδος 1

   Η ως άνω ανάρτησις ετέρου ιστολογίου, ώ Αναγνώστα, εστάθη αφορμή, όπως σκεφθώ την σύνταξιν σειράς κειμένων υπό τον ως άνω τίτλον.
   Κείμενα αυτογνωσίας ...
   Κείμενα Α-ληθείας ...
   Κείμενα, συνεπώς, ωφέλιμα εις τον της σήμερον Πολίτην της Ελλάδος, καλούμενον όπως ... δράση, επί σκοπώ ανακτήσεως της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του !                                                  
   Ως προς το κείμενον της ως άνω αναρτήσεως, συμφωνώ μετά του συντάκτου του κειμένου.
   Εκάλεσεν, όμως, ο εν λόγω συντάκτης, τον Αλευρομάγειρον εις ... απολογίαν ενώπιον των ... αστέρων ημών των ... δημοκρατικών της Ελλάδος (άπαντες οι άλλοι, ως φαίνεται, αποτελούν ... φασίστας, κλπ) ... Νικολάου Πλαστήρα και ... Ζορμπά ...   
   Τούτων δοθέντων, εκ της επομένης αναρτήσεως εμού, ομοίου περιεχομένου, θα προβώ εις ... αναδίφησιν της ... ιστορίας και, συνεπώς, εις την αναδίφησιν των τερατωδών ψευδών δια των οποίων ... εγαλουχήθησαν γενεαί και γενεαί ανθρώπων ... 

Μην μένης αδρανής !

   Το μεγαλείον των προγόνων, ώ Αναγνώστα, ουδόλως ισοδυναμεί προς μεγαλείον και εσού, εάν μένης ... αδρανής και δεν κινής ... νούν και βραχίονας, επί σκοπώ της προόδου εσού και του Λαού εντός του οποίου συμπεριλαμβάνεσαι !

Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

To σκουπιδο-τσογλάνι ο προμηθεύς και τα ζωάκια του 1

   Η παρούσα ανάρτησις περιείχεν φωτογραφίαν και κείμενον, το οποίον, μόλον ότι "εδημοσιεύθη επιτυχώς" ... ουδαμού ανευρίσκεται ... !
   Ούτε εις τα "δημοσιευθέντα", ούτε εις τα "πρόχειρα" ...
   Δημοσιεύω το γεγονός, χάριν εκείνων οι οποίοι σκέπτωνται, ότι "το διαδίκτυον ... ελεύθερον εστί" ...

Εύγε εις την ΕΤ 3 !

   Εκ των πλέον θλιβερών ημερών η χθεσινή, λόγω της αφίξεως του μογγολο-τούρκου πρωθυπουργίσκου της Χώρας του ...
   Θλιβερά και η εικών απάντων των Σταθμών πωλήσεως τήλε οπτικού σήματος, ιδίως των Σταθμών ιδιοκτησίας του Κράτους "μας" ... 
   Μόνη ευχάριστος έκπληξις εκείνη της ΕΤ 3 !
   Παρουσίασεν, εις την εκπομπήν του καλού και συμπαθούς δημοσιο-γράφου Ιάσωνος Τριανταφυλλίδη (και των συνεργατών του) υπό τον τίτλον "ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ", συνοπτικήν ιστορίαν της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου υπό των ... μογγόλων-τούρκων, τη βοηθεία σκουπιδο-εβραίων της βλακο-γερμανίας ...
   Βεβαίως  ... η Θεσσαλονίκη ... κείται μακράν, ως θα έλεγεν γνωστόν ανθ-Ελληνικόν Πολιτικόν σκουπίδι, και ούτω πως δεν ηνοχλήθη ο ... Πασάς του κώλ....
   Εύγε εις την ΕΤ 3 !
   Και τους συντελεστάς της εν λόγω εκπομπής !  

Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010

Το νέον ... πουστράκιον της σκουπιδο-βρετανίας...

   Εκ των εκλογών εις την Χώραν των ... ντυμένων, αλλά και των γυμνών, προέκυψεν νέον και ... νεαρόν κωλοσφούγγιον ...
   Ήτοι νέος πρωθυπουργός των ...
   Ο οποίος εδήλωσεν προ 2-3 ετών (εκ των σκοπίων, όπου εταξείδευσεν, ίνα παραστή εις αγώναν ποδοσφαίρου μεταξύ της Εθνικής Ομάδος ποδοσφαίρου των σκοπίων και της αντιστοίχου των ντυμένων-γυμνών) το εξής : "Εάν η Ελλάδα αποκαλεί την Μακεδονίαν (εννοεί τα σκόπια) "Πρώην Γιουγκοσλαυϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας", τότε και εμείς να αποκαλούμε την Ελλάδαν ... "Πρώην κτήσιν της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας" !
   Λοιπόν, ώ πουστράκιον, οι Έλληνες  θα απαντήσωμεν και εις τας γελοιότητας εσού, ενός ... ντυμένου ... ή  γυμνού ..., δια του τρόπου των Ελλήνων ...

Τρίτη, 11 Μαΐου 2010

Τα ... μογγολικά ζώα, οι τούρκοι ...

   "Από την μαύρην ημέρα της πρώτης εμφάνισής τους στην Ευρώπη, οι τούρκοι αποδείχθηκαν, στο σύνολό τους, ως ο περισσότερο ... αντιανθρωπιστικός τύπος της ανθρωπότητος.
   Οπουδήποτε πήγαν, μία φαρδιά κηλίδα ακολούθησε το πέρασμά τους.
   Όπου απλώθηκε η κυριαρχία τους, εξαφανίσθηκε ο ... πολιτισμός.
   Αντιπροσωπεύουν παντού τη διακυβέρνηση της βίας, σε αντίθεση με την διακυβέρνηση του δικαίου ...".
    William Glastone (Γλάδστων)
   "The Question of the East" (Το ερωτηματικό της Ανατολής)

   Τι να προσθέσω εγώ, ώ Αναγνώστα ; ...

Δευτέρα, 10 Μαΐου 2010

Η Ανθρωπότης θα ορφανεύση !

   Ο ως άνω ΕργΔημΕργ, αναγορεύσας εμέ ως καθ' ύλην αρμόδιον, θα είχεν τους λόγους του.
   Συνεπώς προς την εν λόγω αναγόρευσιν εμού, καθιστώ γνωστόν εις υμάς, ότι η Γή ουδόλως προορίζεται, όπως καταστραφή !
   Και τούτο, μόλον ότι οι εχθροί ημών των Ελλήνων εργάζωνται, όπως επιτύχουν τούτο ...
   Επίσης, μόλον ότι οι εχθροί ημών ... αρέσκωνται και εις ... μεγάλα λόγια περί των δυνατοτήτων των ...
   Η Ανθρωπότης, όμως, πρόκειται, να καταστραφή ...
   Είτε εκ μεγάλου Πολέμου ...
   Είτε εκ του ύδατος ... του πολύ ύδατος ...
   Εξαρτάται εκ "Των Σκουπιδιών τ' ουρανού" ...
   Σκουπιδο-σατανο-πάνας, τσογλανο-προμηθέας, ανθρωποφάγα-σκύλα εκάτη, κλπ, κλπ, κλπ ...
   Εάν ... λογικευθούν, τότε ίσως, ώ εργδημεργ, δεν θα στερηθής των αγαπημένων εις εσέ προσώπων και πραγμάτων ...
   Εάν πάλιν όχι, τότε άπασα, σχεδόν, η Ανθρωπότης θα απωλέση την ζωήν και ό,τι αγαπά ...
   Εντός της Ανθρωπότητος ΔΙΑ-βιούν πολλοί μετά Αρετών και Αρχών, τας οποίας οι αρχαίοι Πρόγονοι και ο Ιησούς εδίδαξαν, συνεπώς ως καλοί καγαθοί Άνθρωποι ...
   Άπαντες αγαπούν, περίπου ότι αγαπάς και εσύ.
   Εγώ, όμως, αγαπώ, ό,τι αγαπούν άπαντες οι επί του Πλανήτου καλοί καγαθοί Άνθρωποι !
   Συνεπώς προς τούτο, μόνον αδιάφορος περί των εν λόγω απωλειών δεν είμαι ...
   Ενίοτε, όμως, πρέπει, να λαμβάνωνται δυσάρεσται αποφάσεις, προς επίλυσιν χρονιζόντων προβλημάτων, τα οποία δηλητηριάζουν άπασαν την Ανθρωπότηταν επί χιλιετίας !

Κυριακή, 9 Μαΐου 2010

Ματαιο-πονείτε σκουπίδια.-

   Επί 13.000 έτη προσπαθείτε ...
   Και τι επετύχατε ; ...
   Ματαιο-πονείτε ...
   Και θα πονέσετε εκ νέου ...
   Ως είπεν και ο ... δικός σας, ο Δάντης ...                                        
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.-

Τότε ... κράτος, τώρα ... παγκόσμιον κράτος ...

   Το έτος 1948, ώ Αναγνώστα, ανεκηρύχθη η ίδρυσις του παρανόμου σκουπιδο-κράτους των εβραίων, ήτοι του σκουπιδο-ισραήλ ...                                                      
   Είχον προηγηθεί ... σκληραί προετοιμασίαι, προς επιτυχήν κατάληξιν του στοχου των : ύπουλος αγορά γης εκ των ... φτωχών και αγραμμάτων Παλαιστινίων, πλήρης ... αλληλο-ισοπέδωσις των ισχυρών κρατών της Ευρώπης εκ του Β΄ Π.Π., προγραμματισμένη εξαθλίωσις των εγκλείστων, μη αληθών εβραίων, εις τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως των Ναζί (ώστε κατόπιν της λήξεως του Πολέμου, να υφίσταται λόγος μεταναστεύσεως των αληθών εβραίων εκ της Ευρώπης εις το νεο-ιδρυθέν σκουπιδο-κρατίδιον), μυστική συμφωνία μετά των αδελφών των ... μπολσεβίκων περί αποστολής 1.000.000 περίπου εβραίων εκ της Σοβιετικής Ενώσεως εις το νεο-ιδρυθέν σκουπιδο-κρατίδιον, κλπ, κλπ, κλπ.
   Είχον ετοιμάσει απάσας τας λεπτομερείας του σχεδίου ... ιδρύσεως του εν λόγω σκουπιδο-κρατιδίου ...
   Έμενεν, όμως, είς εχθρός, ο οποίος θα προέβαλεν ισχυράν αντίστασιν, προς αποτροπήν επιτυχίας του εν λόγω σχεδίου, έχον βάσιμους λόγους προς τούτο ...
   Ποίος ήτο ; ...
   Μα η ΕΛΛΑΣ ...
   Τι προκύπτει εκ του ως άνω δημοσιεύματος του Φιλίου Ιστολογίου, ώ Αναγνώστα ; ...
   Ότι τα σημαντικώτερα ακίνητα του εν λόγω σκουπιδο-κρατιδίου ανήκουν, ακόμη και σήμερον, εις το Ελληνικόν Πατριαρχείον Ιεροσολύμων !!!
   Άπαντα τα κυβερνητικά κτίρια του σκουπιδο-κρατιδίου εκτίσθησαν επί ακινήτων του εν λόγω Πατριαρχείου, τα οποία δια παν-ούργων τρόπων ... απέκτησαν εν τέλει ... Συνήθως, δια της πλήρους συνεργασίας του Κράτους "μας" και της Εκκλησίας "μας" ...
   Αλλά τίνι τρόπω απέκτησεν το Πατριαρχείον την σημαντικήν και μεγάλης εκτάσεως ακίνητον περιουσίαν ; 
   Μήπως, δια αγοράς τούτων ; ...
   ΟΥΧΙ !
   Που να εύρη, εξ άλλου, τόσον πολλά χρήματα ...
   Τότε ; 
   Εκ ... δωρεών, ώ Αναγνώστα !
   Εις την προ της ιδρύσεως του σκουπιδο-κρατιδίου Παλαιστίνην διεβίουν πολλαί ... χιλιάδαι Ελλήνων, μεταναστευσάντων εκείσε ανά τους αιώνας προς άσκησιν επιχειρήσεων, ως συμβαίνει π.χ. σήμερον μετά των Χωρών της Αφρικής.
   Κατόπιν της ιδρύσεως, το έτος 1948, του σκουπιδο-κρατιδίου, άπαντες οι εν λόγω Έλληνες, εδώρισαν την ακίνητον περιουσίαν των εις το Πατριαρχείον και εγκατέλειψαν το νέον, εχθρικόν προς τους Έλληνας, κράτος ...
   Η ΕΛΛΑΣ, λοιπόν, είχεν ισχυρούς λόγους, όπως μη επιτρέψη την ίδρυσιν του εχθρικού κράτους !
   Προς εξουδετέρωσιν, λοιπόν, της Ελλάδος, αφ' ενός την κατέστρεψαν (διαρκούσης της 4ετούς κατοχής εκ των ναζιστικών πιθηκό-σκυλων), αφ' ετέρου την έριψαν εις τον ... εμφύλιον πόλεμον ...
   ΄Ωστε, αντί να ενδιαφέρεται η ΕΛΛΑΣ περί την ίδρυσιν του σκουπιδο-κρατιδίου, εις βάρος των χιλιάδων Ελλήνων της Παλαιστίνης, και να προβάλη οιανδήποτε αντίστασιν, αλληλοεσκοτώνοντο τα τέκνα της και οι σκουπιδο-εβραίοι της Ευρώπης, κατερχόμενοι δια πλοίων εις το άθλιον κρατίδιον, ανεπαύοντο και ανεφοδιάζοντο εις τα ... Κύθηρα ...
   Ούτως πως κατέστη δυνατή η ίδρυσις του σκουπιδο-κρατιδίου ...
   Τα ό,σα υφίσταται η ΕΛΛΑΣ, ώ Αναγνώστα, εκ του 1960 και εντεύθεν, κυρίως, δε, από έτους περίπου, σκοπόν έχουν την ... ίδρυσιν του παγκοσμίου ... εβραϊκού σκουπιδο-κράτους ...
   Αλλά εις την εν λόγω ίδρυσιν μόνον οι Έλληνες θα αντιδρούσαν μετά βεβαιότητος !
   Προς τούτο έπρεπεν, όπως γονατίσουν οικονομικώς ...
   Ώστε να αδυνατούν, ίνα προβάλουν αντίστασιν ...
   ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ, λοιπόν, δια οιουδήποτε τρόπου.-

Ικανοποιημένον εκ της Ελλάδος το σκουπιδο-ισραήλ ...

   Τίνος λόγου ένεκεν ; 
   Μα, επειδή εν τω Κοινοβουλίω της Ελλάδος δεν υφίσταται Πολιτικόν Κόμμα, του οποίου Βουλευταί να ομιλούν, καθ' όν τρόπον ωμίλησεν ο Βουλευτής της βουλγαρίας ...                    
   Αντιθέτως, υφίστανται ... κρυπτο-εβραίοι Βουλευταί, οι οποίοι, θρασυτάτως πως, προτείνουν ... στρατηγικήν συμφωνίαν μετά του εχθρού ημών των Ελλήνων, ήτοι μετά του σκουπιδο-ισραήλ ...
   Προς τούτο, αλλά και εκ πολλών πολλών ετέρων λόγων, ικανοποιημένον εστί το σκουπιδο-ισραήλ εκ της ... επισήμου Ελλάδος ...
   Πρόκειται, να αντιμετωπίση, όμως, συντόμως πως, την ... ανεπίσημον Ελλάδαν ...
   Και τότε, αλοίμονον και εις το σκουπιδο-κρατίδιον ...

Μην ... αυτοϋποτιμώμεθα ...

   Ώστε, Φίλοι του εν λόγω Ιστολογίου, θα ενοχληθώμεν, και επειδή αι κωλ...θριχαι ημών ... εξέδωσαν ... ταξειδιωτικήν οδηγίαν εναντίον της Πατρίδος ημών των Ελλήνων ; ...
   Βρέ, Φίλοι !
   "Για όνομα του Θεού" ...
   Με το τσογλανοειδές των σκοπίων και τον μπράβο νυκτερινών κέντρων της σκυλο-βουλγαρίας θα ασχολούμεθα ; ...            
   Απείρως σημαντικωτέρους εχθρούς οφείλωμεν, όπως αντιμετωπίσωμεν ...
   Μετά των σκοπίων θα ασχολούμεθα ; ...
   Έν μόνον (εκ των 400 τα οποία διαθέτωμεν) αερόπλοιον αρκεί προς εξουδετέρωσιν των εν λόγω τσογλανοειδών ...
   Μετά της σκυλο-βουλγαρίας θα ασχοληθώμεν ; ...
   Η οποία έφθασεν έως του σημείου, να καταργήση τον στρατόν της ... (εκ λόγων ... οικονομίας ...) ...
   Βασιζομένη εις την ... ακινδυνότηταν της Ελλάδος ...
   Λόγω των κρυπτο-βουλγάρων Πρωθυπουργών της Ελλάδος, ήτοι καρα-μαν-λήδων και παπανδρέου και των μυστικών μετά τούτων, προφανώς, συμφωνιών ...
   Μην ... αυτοϋποτιμώμεθα ...

Αείποτε κέντρον του ανθ-Ελληνισμού !

   Ώστε, ώ Αναγνώστα, σκουπιδο-εβραίοι και λοιπά σκυθικά σκουπίδια ... ηγόρασαν, υπό μη ιδιοκτητών σκουπιδότουρκων και έναντι ... πινακίου εβραϊκής φακής, τας ιδιοκτησίας των Ελλήνων της Κύπρου, τας ευρισκομένας υπό κατοχήν των σκουπιδό-τουρκων ...                                                   
   Κέντρον του ανθ-Ελληνισμού, από αρχαιοτάτων χρόνων, το σκουπιδο-λονδίνον ...
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ, ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ.-

Το Κράτος "μας" "Πάει στοίχημα" ...

   Το κάτωθι κείμενον, ώ Αναγνώστα, εστάλη προς εμέ υπό Φίλης εμού και αναδημοσιεύω πάραυτα. Και τούτο, διότι ευρίσκεται, ήδη, εις το αρχείον εμού, μετά πολλών ετέρων κειμένων, προς αξιοποίησιν, από πολλών μηνών ...

 > >>>> > ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΑ
ΚΟΡΟΙΔΑ.... ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ...

Η Λιάνα Κανέλλη, πριν κάποιες μέρες, έβγαλε στην δημοσιότητα και παρέδωσε στην Βουλή μια λίστα 1.200 ατόμων, οι οποίοι έχουν κερδίσει υπέρογκα ποσά στο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ.
Στον κατάλογο, φέρονται να βρίσκονται πολλοί άνθρωποι του ποδοσφαίρου και μάλιστα, η γνωστή δημοσιογράφος έκανε
ειδική αναφορά στον επικεφαλής της Θύρας Λ7. Ο επικεφαλής της Θύρας Λ7 Τάκης Τ. φέρεται ότι έχει κερδίσει 5,7 εκ.
ευρώ, ενώ επίσης
στη λίστα περιλαμβάνονται παράγοντες του
ποδοσφαίρου, διαιτητές, προπονητές, ποδοσφαιριστές, επιχειρηματίες, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ και άνθρωποι της νύχτας
. Στον κατάλογο, μάλιστα, δεν εμφανίζονται μόνο τα συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά και τα μέλη των οικογενειών τους.
Τα 1.200 αυτά άτομα κέρδισαν συνολικά, από το 2002 έως το 2005, 186 δισεκατομμύρια δραχμές, χάρη σε παρεμβάσεις στο λογισμικό του ΟΠΑΠ, το οποίο ανήκει στην Ιντραλότ του Σωκράτη Κόκκαλη, μετά τη διεξαγωγή των αγώνων, ενώ όπως έγινε γνωστό υπήρξε παίκτης που αποκόμισε οικονομικά οφέλη της τάξης των 900 εκατομμυρίων δραχμών, μέσα σε έναν μόλις χρόνο.
Γυναίκα ατόμου επίσης, που είναι συνεργάτης της Ιντραλότ και έχει άμεση σχέση με τα αθλητικά δρώμενα, κέρδισε μέσα σε μια διετία 11 εκ ευρώ.
Όσον αφορά την έρευνα για παρόμοιες υποθέσεις, αυτή έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 2004!!!
Αφού ανέλαβε το κράτος να καθαρίσει την υπόθεση. κουφάλα Τάκη Τ. .... μην ανησυχείς καθόλου.
                                              *********************************************
   Εκ του εν λόγω κειμένου προκύπτουν ερωτήματα και συμπεράσματα, ήδη, γνωστά εις τον Λαόν της Ελλάδος :
1) Η ως άνω Βουλευτής του κ.κ.ε. έδωσεν εις την Βουλήν τα  
     στοιχεία του σκανδάλου τούτου ! Και τι έπραξεν η Βουλή ;
2) Εάν η Βουλή έπραξεν νομίμως και έπεμψεν τα στοιχεία εις 
    τον αρμόδιον Εισαγγελέαν ασκήσεως ποινικής διώξεως, τι 
    έπραξεν η αρμοδία Εισαγγελεία ;
3) Εάν η Εισαγγελεία, εκ του 2004 και εντεύθεν, διεξήγαγεν 
     έρευναν, ποίον το αποτέλεσμα της ερεύνης επί του μείζονος 
     σημασίας τούτου θέματος ; ...
4) Τα ως άνω στοιχεία, ήδη, εισίν ικανά προς μόρφωσιν γνώμης 
     υπό ανακριτού και εισαγγελέως, προς συλλογήν των 
     αποδείξεων και προς άσκησιν ποινικής διώξεως εναντίον 
     πολλών πολιτών.
5) Υφίσταται Εισαγγελεύς, όστις θα ασκήση ποινικήν δίωξιν 
     εναντίον π.χ. του Κόκκαλη, του Βαρδινογιάννη, του 
     Αγγελόπουλου, κλπ, κλπ ; Ή, μήπως, η ... ξουσία ξιφουλκεί 
      μόνον εναντίον φτωχών και τιμίων Πολιτών ; ... 
6) Οι ως άνω ... 1.200 πολίται τίμιοι εισίν ή συνεργάται εις 
    απάτην και, συνεπώς, άτιμοι και διεφθαρμένοι ; ... 
7) Το Κράτος, συνεργαζόμενον-αποδεχόμενον-καλύπτον 
    την εν λόγω απάτην, αποτελεί Κράτος-Απατεών. Γεγονός 
    όλως λογικόν, ότε αναλογισθή τις, ότι απαρτίζεται, 
    αείποτε, υπό σκουπιδο-κρυπτο-εβραίων, σκουπιδο-
    κρυπτο-αλβανών και σκουπιδο-κρυπτο-βουλγάρων ...
8) "Βαρύν" έργον αναμένει ημάς τους Έλληνας, ώ 
    Αναγνώστα, προς εκκαθάρισιν της Ελλάδος εκ της ... 
    κόπρου απάντων τούτων των σκουπιδιών ... 
9) Βαρύν, αλλά ... ευχάριστον ...   

Μην απολύετε εργαζομένους !

   Το ως άνω κείμενον έστειλεν προς εμέ Φίλη εμού και σπεύδω εις αναδημοσίευσιν τούτου, λόγω της επικαιρότητος, αλλά και της ορθότητος της περιεχομένης σκέψεως !
   Μην δημιουργείτε, λοιπόν, ώ εργοδόται, ... απελπισμένους ανθρώπους ευκόλως πως ...
   Μην απολύετε, ίνα ... κερδίσετε ...
   Οι εργαζόμενοι αποτελούν το μεγαλύτερον κεφάλαιον υμών ...
   Μην αποστρέφετε εξ αυτών το πρόσωπον υμών εις την πρώτην δυσκολίαν ...
   Εύρετε τρόπους υπερκεράσεως της παρούσης ... τεχνητής κρίσεως !
   Συνενώσατε, έστω προσωρινώς, την επιχείρησιν υμών μετά της επιχειρήσεως ετέρου τινός, προς από κοινού αντιμετώπισιν των δυσκολιών !
   Η συνένωσις των επιχειρήσεων αποτελεί λύσιν σοβαράν και των προβλημάτων ρευστότητος, αλλά και των προβλημάτων προοπτικής της επιχειρήσεως !
   ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΕΘΑ ΕΥΦΥΕΙΣ, ΕΥΡΕΤΕ ΛΥΣΕΙΣ !
   ΜΗΝ ΑΠΟΛΥΕΤΕ ΕΠΙΠΟΛΑΙΩΣ !      
   ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΠΕΡΙ ΑΡΙΘΜΩΝ !