Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Έ, και ; ... Το εν λόγω ψεύδος, ήδη, οδήγησεν εις απόσπασιν μεγάλου τμήματος της Σερβίας και εις την ίδρυσιν ενός νέου σκουπιδο-Κράτους ... Το αυτό συνέβη μετά του ψεύδους των ... χημικών όπλων του Σαντάμ, κλπ, κλπ ... ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΗ κάποιος ; ... ΟΧΙ ! Διότι το σχέδιον δεν ήτο της ... βλακο-γοτθίας, έστω και εάν οφελείται, αλλά των απανταχού σκουπιδο-εβραίων ...

Το ΕΣΡ λειτουργεί υπό την καθοδήγησιν του μεγαλο-μασώνου λασκαρίδη και της σκουπιδο-στοάς του ! Ό,σα ανέφερες μανταμίτσα του ισραήλ, αποτελούν φληναφήματα ...

Παραθέτεις την είδησιν άνευ έστω και ενός ... επιθέτου, ώ ... ισραηλο-fence ! ... Εάν, όμως, έπραττεν το αυτό π.χ. ο Αχμαντινετζάντ, τότε θα είχες ... ουρλιάξη : αντιδημοκρατικός, τρομοκράτης και έτερα ... παρδαλά ... Και υμάς και το σκουπιδο-ισραήλ θα σας ,,,,,,

Ρέ, τον νεάντερνταλ, της γυφτο-δακο-ρουμανίας ! ... Αναμένεται και έγερσις αξιώσεων επί των Βλάχων της Ελλάδος ; ... Έ, ρέ, ... Ποντιακή που θα πέση ! ...

Βέβαιον εστί, ότι μόνον ο εν λόγω εξήγαγεν έν εκατομμύριον ; ... Ή δια του τρόπου τούτου ... απηλλάγη η σύζυγος του γυφτο-εβραίου σκατο-φιλόσοφου ; ...

ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ : ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ ! 1

   Αντιγράφω εις συνεχείας, ώ Αναγνώστα, το μικράς εκτάσεως κείμενον του Λουκιανού "ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ", του Οίκου εκδόσεως βιβλίων "Γεωργιάδης" και δια αποδόσεως του αρχαίου κειμένου εις την νεοελληνικήν υπό του ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ (το πρωτότυπον κείμενον εις την νεοελληνικήν γράφεται εις το πολυτονικόν σύστημα) :

   1. Ότι ουδέν είναι γλυκύτερον της πατρίδος έχει λεχθή προ πολλού. Αλλ' 'οχι μόνον γλυκύτερον, αλλά και σεπτότερον και ιερώτερον δεν υπάρχει τίποτε άλλο.  
   Διότι όλων, όσα οι άνθρωποι νομίζουν σεβαστά και ιερά, η Πατρίς είναι η αιτία, η οποία και μας εδίδαξε και μας ανέθρεψεν εις την πίστιν και τον σεβασμόν αυτών
   Οι περισσότεροι εκ των ανθρώπων θαυμάζουν τα μεγέθη, τας λαμπρότητας, και τας πολυτελείς οικοδομάς των πόλεων, αλλά τας Πατρίδας αγαπούν όλοι
   Και δεν υπάρχει κανείς και εκ των πλέον τερπομένων εις τα ταξείδια και τα θεάματα, όστις να παρεσύρθη τόσον εις τον θαυμασμόν του δι' όσα είδεν εις ξένας χώρας, ώστε να λησμονήση την Πατρίδαν του.
   2. Εκείνος δε ο οποίος υπερηφανεύεται διότι είνε πολίτης ευδαίμονος πόλεως, μου φαίνεται ότι αγνοεί ποίον σεβασμόν πρέπει να απονέμη εις την Πατρίδαν του. Εγώ τουλάχιστον τέρπομαι να τιμώ και αυτό το όνομα της Πατρίδος μου
   Διότι όταν συγκρίνωμεν διαφόρους πόλεις μεταξύ των, πρέπει να εξετάζωμεν το μέγεθος, το κάλλος και την αφθονίαν των χρησίμων πραγμάτων. 
   Αλλ' όταν πρόκειται περί εκλογής, ουδείς θα προτιμήση αντί της Πατρίδος του άλλην πόλιν ως λαμπροτέραν, αλλά θα ηύχετο μεν να ήτο και η Πατρίς του ομοία με τας πλουσιωτέρας, προτιμά όμως αυτήν οιαδήποτε και άν είνε.

Τα ... αρχι-ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ της Ανθρωπότητος, οι ... ρούθ-τσάϊλντ ...

Εάν δεν το βουλώσουν τα ζωο-μογγολο-εβραιο-τουρκικά ερπετό-σκυλα, δεν πρόκειται η ΕΛΛΑΣ, να είδη ... προκοπήν ! Εάν γνωρίζει τις έτερον τρόπον, ίνα "βουλώση" τα εξ Ανατολών μπουλντόκ των σκουπιδο-εβραίων πέραν του ΠΟΛΕΜΟΥ, άς τον καταθέση ! Διότι οι κρυπτο-αλβανο-κοσσοβάρικες πουστιές του καθηκο-πάγκαλου, ότι προτιμά την ... διπλωματίαν, γνωρίζωμεν τώρα, ότι ήσαν προκάλυμμα ... ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ! Ποίος δεν επιθυμεί ΠΟΛΕΜΟΝ εναντίον προκλητικών και λυσσασμένων γειτόνων ; ... Οι ... κλέπται, οι Προδόται, τα καθάρματα, οι απατεώναι, εν ολίγοις τα πάσης φύσεως ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ! Ά, ναι ! Και οι βλακο-μαλάκαι ...

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Μόλον ότι αργήσατε πολύ, ... "Κάλιο αργά, παρά ποτέ" ...

Άντε και γαμήσου, ώ ... διεθνής ... πουτανο-cia ! ...

Βρέ Ούγκο ! Οι ιατροί εσού εσυμβούλεψαν εσέ, όπως υπάγης εις Βραζιλίαν ! Οι εκ Ρωσίας ιατροί επληροφόρησαν εσέ, ότι η πρώτη εν Κούβα εγχείρησις δεν ήτο η πρέπουσα ! Μόλον τούτο εσύ ουδέναν ακούς ! Αγνοείς, ότι ο φίλος εσού φιντέλ αποτελεί ... κρυπτο-εβραίον ; ... Μην προκαλής την Μοίραν εσού !

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

Βασικά Ψεύδη (1-3) ... εβραιο-ερπετό-σκυλων και βαρβάρων ζώων !


   Κατόπιν της αναδημοσιεύσεως εκ του BBC των στοιχείων του κειμένου "ΒΑΣΙΚΑ ΨΕΥΔΗ 1", επαναδημοσιεύω και τας 3 αναρτήσεις, ώστε ίσως είδωμεν την δημοσιοποίησιν και εκ του εν λόγω Σταθμού της σκουπιδο-πουστρο-αγγλίας των στοιχείων των επομένων δύο αναρτήσεων !

Βρέ, τον ΗΛΙΟΝ ...

Αλλά, ώ BBC, γιατί κατόπιν λοιδοριών, ψευδών και συκοφαντιών ... 2,5 ετών ; ... Τώρα ενεθυμήθης, ότι υφίσταται Οργανισμός μετρών τας ώρας εργασίας απάντων των Λαών ; ... Λοιπόν, δεν συγκινούμεθα, ούτε συγχωρώμεν το σκουπιδο-μέϋφερ ... ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ! ...

  Ήκουσα, ώ Αναγνώστα, εκ της εκπομπής των "ΕΙΔΗΣΕΩΝ", Τήλε Οπτικού Σταθμού τινός, ότι το BBC της σκουπιδο-πουστρο-αγγλίας ανέφερεν, ότι συμφώνως προς τας μετρήσεις του διεθνούς Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως (Ο.Ο.Σ.Α.) οι Έλληνες εργάζωνται πολύ περισσώτερον εκ των Γερμανών, παρουσιάσαντες τα στοιχεία της αναρτήσεως εμού υπό τον τίτλον "Βασικά Ψεύδη κατά των Ελλήνων 1 !
 

Τα κλεφτρόνια και απατεώναι, οι ... σίναι, δεν ασχολούνται μετά των ... 800 εκατομμυρίων πεινασμένων σινών ... Η Δικαιοσύνη δεν περιλαμβάνεται εις τον ... πολιτισμόν των, ούτε και η αλληλεγγύη, ούτε και η φιλανθρωπία ...

Ανυπεράσπιστος εστί ο πιστός Λαός της Ρωσίας, έναντι των ερπετών της σκουπιδο-ατλαντίδος και των εκτελεστικών των οργάνων, των πανούργων-ραδιούργων-και αδίστακτων ... μπουλντόκ των, των σκυλο-τσετσένων ...

Είθε, να δημιουργηθή Κράτος Κούρδων ! Κατόπιν ... 2.000 ετών ! ... ΣΚΟΥΠΙΔΟ-ζωο-μογγολο-εβραιό-τουρκε ! Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΛΛΑΣ μετά βεβαιότητος θα βοηθούσε εις την ίδρυσιν Κράτους Καρδούχων εκ των περιοχών των 3 Κρατών, εντός των οποίων διαβιούν οι Καρδούχοι !

Αυτό το καθήκι, το οποίον εδήλωσε, ότι "Ο θάνατος ενός Ιρανού επιστήμονα είναι καλή είδηση" ... Χριστιανός ; ... Όχι δα ! Σιωνιστικό καθήκι, ναί ! Χριστιανός ουδέποτε ! Βεβαίως αι γαμημέναι πολιτείαι αμερικής παράγουν πολλά ... πρωτοφανή ... φρούτα, ως τους ... χριστιανο-σιωνιστάς ... ΣΚΟΥΠΙΔΙ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Εις το ... Χαζερ-μπαϊτζάν ...

Είθε, να έχουν ! Και είθε, να τα χρησιμοποιήσουν εναντίον των ψυχανώμαλων στρατιωτών σας, εναντίον του σκουπιδο-ισραήλ και εναντίον των ζωο-μογγολο-εβραιο-τούρκων !

Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2012

Ο κ. ... Μέτς ... !!!

   Είχον και άλλοτε αναφερθεί, ώ Αναγνώστα, εις την προσπάθειαν, εκ μέρους των σκουπιδο-εβραίων, ... αποκρύψεως της καταγωγής των.
   Η προσπάθεια ταύτη περιλαμβάνει την από 2-3 αιώνων, ήτοι ολίγας δεκαετίας προ της λεγομένης "επαναστάσεως" του 1821, τροπήν των σκουπιδο-επωνύμων των εις ... Ελληνοποιημένα, ενίοτε και ... Ελληνικά ... Ως και την πρόσληψιν ονομάτων Ελλήνων, και, δη, αρχαίων Ελλήνων !!! ... Π.χ. ... Πλάτων, Ηρακλής, Δημοσθένης, Διομήδης, Περικλής, Σωκράτης, Αριστοτέλης, Δημόκριτος, Αχιλλέας (και ουχί ... Αχιλλεύς), κλπ, κλπ ...
   Την προσπάθειαν ταύτην συνεχίζουν σήμερον σχεδόν άπαντες οι δημοσιο-γράφοι, οι οποίοι π.χ. ουδέποτε αναγράφουν το επώνυμον του ξένου, ως γράφεται τούτο εις την βαρβαρικήν διάλεκτον εκείνου, αλλά ως ... προφέρεται τούτο και δια της αλφαβήτου ημών των Ελλήνων  ... Και τούτο, ίνα μη αντιληφθή ο υποψιασμένος, πλέον, νεοέλλην την ... καταγωγήν ουχί του ξένου, αλλά ενίων ... ιθαγενών, φερόντων ακριβώς το αυτό επώνυμον μετά του ξένου !  
   Την παρατήρησιν ταύτην είχον αναφέρει εις ανάρτησιν σχετικήν προς τσογλανο-μαλάκαν των γαμημένων πολιτειών αμερικής, φέροντα το επώνυμον ... Βρύζας, το οποίον, όμως, τα δημοσιο-γραφικά ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ανέγραφον αείποτε ως ... Μπράϊζα ... 
   Ούτω πως ουδείς υποψιάζετο ούτε την καταγωγήν του εν λόγω τσογλανο-μαλάκα, αλλά ούτε και των νεοελλήνων, των φερόντων το αυτό επώνυμον ...
   Και πάλιν σημειώνω, ότι τούτο ουδόλως σημαίνει, ότι έκαστος Βρύζας διαβιών εν Ελλάδι αποτελεί συνειδητόν εβραίον και πιστόν του διαβόλου ! Και εις την περίπτωσιν ταύτην, όμως, η γνώσις της καταγωγής τινός, ίσως βοηθήση ημάς εις την εξήγησιν ενίοτε της συμπεριφοράς τούτου ... 
   Τας εν λόγω σκέψεις ενεθυμήθην μελετών το ως άνω κείμενον, εν τω οποίω αναφέρεται και το ονοματεπώνυμον ετέρου τσογλανο-μαλάκα των γαμημένων πολιτειών αμερικής, ήτοι του ... Ματθαίου Νίμιτς, ως τον αναγράφουν οι σκουπιδο-δημοσιο-γράφοι ... 
   Η αναγραφή του επωνύμου του εις την βαρβαρικήν διάλεκτον εκείνου, ήτοι ως ...Ni-metz, οδήγησεν εμέ εις την εννόησιν της καταγωγής του ονόματος της περιοχής των Αθηνών ... Μέτς ...
   Όνομα το οποίον ουδεμίαν σχέσιν έχει μετά Ελλήνων και Ελληνικότητος, αλλά καθιερώθη από μακρού χρόνου και ένιοι αισθάνωνται και ... υπερήφανοι ονομάζοντες την περιοχήν ταύτην τοιουτοτρόπως ...
   Τα αυτά ισχύουν και περί του κακοήχου ... γιουσουρούμ, του επίσης κακοηχεστάτου ... μπραχάμι (εκ του ... αμπραχάμ), το οποίον να καλείτε μετά του νέου ονόματός του (Άγιος Δημήτριος), ως και του ... χαϊδάρι (εκ του ... τουρκο-ζωώδους ... χαϊδαρίν) ...
   Ίνα μην ομιλήσω περί της ολιγωρίας του ... Ελληνοπρεπούς Κράτους "μας", ίνα τρέψη τα ... τουρκο-μπαρόκ ονόματα εις Ελληνικά ... 
   τουρκο-βούνια, τουρκο-λίμανον, πασα-λιμάνι (... εν έτει 2012 μ. Χ....) !

Ουδέποτε ... εγκληματική οργάνωσις, ήτοι ... συμμορία, παραδίδει τα όπλα της και εγκαταλείπει τας ... ληστείας ! Ή ΕΞΟΝΤΩΝΕΤΑΙ ή ... συνεχίζει τας ... ληστείας ... Εάν αποτελεί συμμορίαν ... διεθνήν ή τοπικήν ή ... μεικτήν, ... αδιάφορον εστί ! Η ΕΞΟΝΤΩΣΙΣ ΤΗΣ ... ενδιαφέρει ...

Ώστε, το ... "ισλάμ" ενοχλείται σφόδρα εκ της υπάρξεως και Χριστιανών επί του Πλανήτου ! Εκ του σκουπιδο-εβραϊσμού δεν ενοχλείται ; ... Ή η ... πουτανό-γρια του σκουπιδο-ισραήλ ακόμη ... ταίζει τον ... προφήτη των ; ...

Ώστε, θα υιοθετήσετε τον τρόπον αντιμετωπίσεως των "οικονομικών" προβλημάτων, τον οποίον είχεν επιλέξει η Ισλανδία ! Κατόπιν ... 1.270 ... αυτοκτονιών, ώ .... ΠΟΥΤΑΝΟ-ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ; ... Και ... κατόπιν ... στραγγαλισμού της Οικονομίας, ώ ΠΟΥΣΤΡΑΚΙΑ ; ... Και ... κατόπιν... αφαιμάξεως και του τελευταίου ευρώ των Πολιτών, ώ ΠΡΟΔΟΤΙΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΟ-ΚΛΕΦΤΡΟΝΙΑ ; ...

Ώστε, το ... φύλον ... συνιστά ... ασθένεια, ήτις και χρήζει ... θεραπείας ; ... ΣΚΟΥΠΙΔΟ-ΕΡΠΕΤΑ ! Ευτελίσατε σχεδόν άπαντα τα συνιστώντα την έννοιαν του Ανθρώπου ! ΘΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΟΜΩΣ ! ...

Ουχί, τοιαύτα λυσσασμένα ερπετά και πιθηκό-σκυλα δεν υφίστανται έτερα επί του Πλανήτου άπαντος ! Την ... Τετάρτην, της Δευτέρας ούσης αργίας ... Να μην προλάβη ο Πολίτης ! ΣΚΟΥΠΙΔΟ-ΠΟΥΤΑΝΟ-ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ! ΓΑΜΩ το πα.θο.κ. σας, την σκουπιδο-μασωνική στοά σας, το σκουπιδο-ισραήλ σας, την μάνα σας ! ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

ΕΥΓΕ ! Και εις τον ΕΛΛΗΝΑΝ ΤΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ Τσολακίδην και εις άπαντας τους συνετελεστάς. Είθε να ακολουθήσουν και έτεροι, κυρίως εν Αθήναις, όπου και ο μεγάλος αριθμός των καταναλωτών ... 20.000 τόνοι γαιώμηλα αποθηκευμένα εις το Νευροκόπι Δράμας και οι σκουπιδο-εβραίοι των Μεγαλο-Παντοπωλείων πωλούν γαιώμηλα ... Αιγύπτου ! Η Ελληνική ψυχή, όμως, θα εύρη την οδόν της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ! 520 Οικογένειαι της μικράς πόλεως της Κατερίνης, αναλογούν προς άνω των 50.000 οικογενείας των Αθηνών ! Άμ έπος, άμ έργον ... (Χαίρε και 'σύ Νικόλαε-τέρενς Κουϊκ-ίδη, όστις και ανέδειξες το γεγονός, εκ του Κόντρα Κανάλι ...)

Παραδίνονται οι πρώτοι 24 τόνοι πατάτες
22.02.12
Image
Αύριο, Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012, από τις 9:00 το πρωί θα βρίσκεται στην Κατερίνη ο παραγωγός από το Νευροκόπι για να παραδώσει τους 24 τόνους πατάτες που παρήγγειλαν οι 530 οικογένειες της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Ν. Πιερίας. Η παράδοση του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί στο χώρο πάρκινγκ του δικαστικού μεγάρου στην οδό Φλέμινγκ.
Όλοι όσοι έχουν παραγγείλει πατάτες και έχουν επιβεβαιώσει την παραγγελία τους, μέχρι σήμερα το βράδυ, θα λάβουν SMS από την ομάδα, με την ακριβή ώρα προσέλευσης, για τον κάθε ένα από τους παραλήπτες. Παρακαλούνται όλοι να προσέλθουν την ώρα που θα αναφέρεται στο γραπτό μήνυμα, έτσι ώστε να αποφευχθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση. Επίσης παρακαλούνται όλα τα μέλη να έχουν μαζί τους το ακριβές χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην προσωπική παραγγελία του καθενός.
  • Οι παραγγελίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί έχουν διαγραφεί.
  • Η διαδικασία υποβολής νέων παραγγελιών θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα, αφού πραγματοποιηθεί η πρώτη διανομή.
Χωρίς τη δική σας συμβολή, η δράση αυτή δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Αποδείξατε τη δύναμη που έχει ο καταναλωτής: Συμμετέχει, αντιδρά, επιλέγει, και τελικά ορίζει τους κανόνες.
Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. 
 
Για τους άπιστους Θωμάδες
20.02.12
Image
Μόλις μια μέρα μετά την ανακοίνωση της δράσης μας "2,5 Ευρώ το δεκάκιλο" 
Οι παρακάτω αράδες είναι αφιερωμένες σε όλους εκείνους, οι οποίοι συνεχίζουν να πιστεύουν, πως "ότι κι αν κάνουμε, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτε".
Λάθος! Τα πάντα μπορούν να αλλάξουν και να ανατραπούν. Αρκεί να ενωθούμε, να γίνουμε ένα, να αντισταθούμε!
Σήμερα, 20.02.2012 ελληνική αλυσίδα Super Market της Β. Ελλάδας η οποία δραστηριοποιείται και στο Ν.  Πιερίας, έβγαλε σε προσφορά πατάτες Νευροκοπίου προς 0,34 Ευρώ το κιλό! Δηλαδή, από 7 ευρώ κατέβασε την τιμή σε 3,4 Ευρώ το δεκάκιλο.
Κατάλαβες φίλε; Λίγες ώρες μετά και οι μεγάλοι άρχισαν να ...«κλάνουν πατάτες». Και αυτή ήταν μόνο η αρχή!
Τυχαίο; Δε νομίζω! 
 
«2,5 € το δεκάκιλο»
19.02.12
Image 
Πολίτες της Πιερίας οργανώνονται για να χτυπήσουν τα Super Market και τους μεσάζοντες.  Παρήγγειλαν 20 τόνους πατάτες, προς 2,5 Ευρώ τα 10 κιλά,
απευθείας από τον παραγωγό.
Ετοιμάζονται να παραγγείλουν ρύζι και όσπρια με στόχο να αναδείξουν την αισχροκέρδεια σε βάρος του απροστάτευτου πολίτη.
Πείτε την άποψή σας και συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο στη δεξιά στήλη.
Φίλες και φίλοι,
Πριν λίγες μέρες, αγρότες από τη Δράμα μοίρασαν 10 τόνους πατάτες Νευροκοπίου μπροστά στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Οι παραγωγοί διαμαρτύρονταν για την εξαιρετικά χαμηλή τιμή με την οποία αγοράζουν την πατάτα τους οι έμποροι. Επιπλέον, κατήγγειλαν ότι το 70% της παραγωγής τους παραμένει αδιάθετο, ενώ την ίδια στιγμή εισάγονται στην Ελλάδα πατάτες από την Αίγυπτο.
Ήταν μια πρωτοβουλία η οποία, για ευνόητους λόγους, έγινε δεκτή από τους πολίτες και προβλήθηκε επαρκώς από τα ΜΜΕ, και ειδικά από την ιδιωτική τηλεόραση, η οποία τον τελευταίο καιρό δεν χάνει ευκαιρία να κάνει θέμα των οκτώ τον δοκιμαζόμενο πολίτη, που στέκεται στην ουρά, είτε για ένα πιάτο φαγητό ή για ένα σακί δωρεάν πατάτες.
Τώρα, όλοι γνωρίζουμε, πως οι αγρότες στο Νευροκόπι της Δράμας έχουν πρόβλημα με τη σοδειά τους. Ε, και λοιπόν, αυτό ήταν; Ποιος θα βοηθήσει αυτούς τους συμπολίτες μας; Ο υπουργός, ο βουλευτής, ο δήμαρχος, η επιτροπή …ανταγωνισμού; Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι απλοί πολίτες;
Εμείς, τα μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Ν. Πιερίας, επειδή πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε αλλαγή στην κοινωνία πρέπει να ξεκινήσει από τη βάση της, δηλαδή από εμάς τους απλούς πολίτες, λάβαμε την παρακάτω πρωτοβουλία και ξεκινώντας από την τοπική κοινωνία της Πιερίας, κάνουμε την αρχή και ζητάμε να την στηρίξετε.
Η πρωτοβουλία μας «2,5 € το δεκάκιλο»

Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012

Τα ... σατανιστικά=ΜΑΣΩΝΙΚΑ ΣΚΟΥΠΙΙΔΑ του ε.σ.ρ., ... λαυρεντίδης και σια!ΤΑ ΚΟΥΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΣΡ

Συντάχθηκε απο τον/την Makelaris Στις .

laskaridis
   Πρόκειται για την πιο ελεεινή πυραμίδα λογοκρισίας της χώρας. Κρατικοδίαιτων ινστρούχτορων διακομματικής φασιστικής αντίληψης και απομεινάρι μακαρθισμού που λεκιάζει ακόμα περισσότερο την κυβέρνηση του ξενόφερτου Παπαδήμιου.
Το ΜΑΚΕΛΕΙΟ έχει δηλώσει δημόσια ότι θα τους κυνηγήσει με όποιο τρόπο βρει. Όχι μόνον δικαστικά. Αλλά και με άλλες μεθόδους. Θέλουν δεν θέλουν ή θα βάλουν μυαλό και θα μας αφήσουν να μιλάμε ελεύθερα ή θα τους γονατίσουμε. Και έχουμε την δύναμη. Τον κόσμο. Τον λαό.
Θέλουμε όλοι να συνταχθείτε μαζί μας. Οι εχθροί της αλήθειας είναι και εχθροί του λαού. Ήδη μας έχουν δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα έκφρασης. Θέλουν το απόλυτο φίμωμα. Είναι παρελκόμενα ξένων συμφερόντων.
demiri-esr
   Το ΚΟΝΤΡΑ δεν αντέχει άλλα πρόστιμα. Είναι πια κοινό μυστικό.
Το ΕΣΡ πάει να μας κλείσει. Καταλαβαίνουμε το κανάλι αλλά καταλαβαίνουμε και το πάθος του κόσμου να ενημερώνεται χωρίς εξαρτήσεις.
   Αυτά τα υποκείμενα θα λογοδοτήσουν. Όχι σε μας. Στο κόσμο. Που δεν έχει να πληρώσει την ΔΕΗ, τον ΟΤΕ, τα καθημερινά του.
   Ειλικρινά εδώ και πολύ καιρό αυτά τα μάπετ σόου είναι απέναντι μας. Το κρίμα στο λαιμό τους. Δεν έχουν καταλάβει ακόμα με πόσους τα έχουν βάλει.

Σχόλια  

+1 #32 ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ 23-02-2012 10:54
Στέφανε μην λυγίσεις είμαστε όλοι μαζί σας.Με όλους τους δημοσιογράφους που τολμάνε να λένε την αλήθεια.Ο,τι χρειαστείτε από εμάς τους τηλεθεατές σας ή τους αναγνώστες σας θα το έχετε.Προσωπικά θεωρώ οτι θα έπρεπε ήδη να έχει ξεινήσει ένα μεγάλο κίνημα αντίστασης,διότι η χώρα είναι υπό κατοχή !!!
Δεν θέλω να γράψω κάτι άλλο προς το παρόν.Σε περίπτωση που οργανωθεί κάτι θα σας παρακαλούσα να με ενημερώσετε.
ΜΧ.
Παράθεση
+2 #31 ΑΡΗΣ 23-02-2012 04:42
ΟΝΟΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.... ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΕΚΕΙ, ΝΑΦΕΡΘΟΥΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΧΡΕΟΣ !!! ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΑ !!!!
Παράθεση
+2 #30 ΓΙΩΡΓΟΣ 23-02-2012 01:23
ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΡΕΜΑΛΙΑ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ; ΟΛΑ ΤΑ ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ ΝΑ ΜΙΛΑΝΕ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΟΣΟΥΣ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΛΑΟ. ΑΙΣΧΟΣ!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΦΙΜΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΤΟΣ ΤΟΝ ΠΑΓΚΑΛΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΝΑ ΧΑΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥ. ΔΡΟΜΟ ΡΕ!!!!! ΕΞΩ ΑΠΟ ΕΔΩ ΑΛΗΤΕΣ.
Υ.Σ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΡΑ ΑΡΧΙΖΕΙ
Παράθεση
+3 #29 Γιώργος Κανελλάκης 22-02-2012 23:53
Αν μάσαγε όλος ο Κοσμάκης επί τουρκοκρατίας, θα είμαστε χανουμάκια
Δε έχεις δικαίωμα να κολλήσεις.
Προχώρα μπροστά και όλοι μας, μαζί σου και με όποιον άλλο τολμάει.
Με εκτίμηση ΓΘΚ
Παράθεση
+2 #28 alfatolis 22-02-2012 23:46
ΕΝΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΝΑ ΤΑΡΑΚΟΥΝΙΣΗΣ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ !!! ΜΙΑ ΒΡΕΓΜΕΝΗ ΣΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΝΤΟΥΣ ΜΑΥΡΟΥΣ!!!!!ΑΠΩ ΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΤΑΙΖΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΥ ΧΟΝΤΡΟ.
Παράθεση
+2 #27 ΚΩΣΤΑΣ 22-02-2012 23:44
ΣΤΕΦΑΝΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΕΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΟΥ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΤΟΥ Ε.Α.Μ ΤΟ 44 ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ... ΟΤΑΝ Ο ΛΑΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΥΡΑΝΙΑ ΔΙΑΛΕΓΕΙ΄Η ΤΙΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ Η ΤΑ ΟΠΛΑ. ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟ.
Παράθεση
-3 #26 ΤΥΞΥΘΚΘΙ 22-02-2012 22:15
,ΞΚΞΚ.ΙΛΚ.
Παράθεση
+6 #25 Εύη Σ. 22-02-2012 21:43
Απο που ξεφυτρωσαν όλοι αυτοι η πορνογεροι!!?? θελουμε τα πλήρη στοιχεία τους για να αποφασίσουμε αν θελουμε τα μούτρα τους να μας βάζουν όρια για το πως ο δημοσιογράφος θα μας μεταφέρει τα γεγονότα !
Παράθεση
+4 #24 THOMAS 22-02-2012 20:02
ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ ΣΤΕΦΑΝΕ // ΜΗ ΜΑΣΑΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΠΡΟΣΚΥΛΑ //
Παράθεση
+6 #23 Ευστάθιος Σταθάκος 22-02-2012 20:01
Στέφανε μην κάνεις πίσω σου δίνω εγώ το δικαίωμα να τα λες έξω από τα δόντια. Και μη
νομήσης ότι είναι εγωιστικό το σου δίνω εγώ την άδεια όχι γιατί είμαι ο Λαός που σε αγκαλιάζει
και σε προστατεύει γιατί είσαι η ελπίδα μας ο ίσκιος μας η αγάπη μας.
Παράθεση

ΕΥΓΕ ! Λίγη, ακόμη, υπομονή παλληκάρι μου ! Είμεθα πολλοί και θα συναντηθώμεν συντόμως !

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

Συμβόλαια αγορών-πωλήσεων ακινήτων εντός του έτους 2011 ! Ο Πίναξ αναδημοσιεύεται εκ του εντύπου των Δικηγόρων Αθηνών "ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ".


Ώστε, και η ... σύγχρονος ΕΛΛΑΣ εφευρίσκει, ουχί, δε, μόνον η αρχαία ! Τας ανακαλύψεις, όμως, ... απολαμβάνουν οι ... εχθροί της ... Τούτο μέλλει, όπως διακοπή λίαν συντόμως ! Και εις τους αιώνας των αιώνων ...Ο άγνωστος Έλληνας εφευρέτης των τηλεκατευθυνόμενων πυραύλων !

Ευάγγελος Αρτέμης: ένας άγνωστος Έλληνας εφευρέτης. Ο Αρτέμης ήταν ένας μηχανικός που δούλευε σαν πολίτης στο Πολεμικό Ναυτικό προπολεμικά και ανέπτυξε τους τηλεκατευθυνόμενους πυραύλους κάθε είδους. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος στην Γαλλία και την Αυστρία και εργάστηκε στην Γαλλία, την Αγγλία και την Γερμανία. Σύμφωνα με τον Αρτέμη η ιδέα του ήρθε όταν μελετούσε τους Γερμανικούς βομβαρδισμούς του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αφού ανέπτυξε συστήματα τηλεχειρισμού άρχισε το 1933 να εργάζεται στο Πολεμικό Ναυτικό με κρατική υποστήριξη.

Τα πρωτότυπα δοκιμάσθηκαν με επιτυχία στην Σαλαμίνα το καλοκαίρι του 1938.

Έκτοτε αγνοείτε η τύχη τους. Ο ίδιος έλεγε ότι δοθήκανε σε “ξένη δύναμη” και αρνήθηκε οποιαδήποτε περαιτέρω ανάπτυξη των ιδεών του.

Στην φωτογραφία επάνω βλέπεται την άδεια του Αρτέμη για την είσοδο του στο Α.Ζ.Φλεβών, όπου επέβλεπε και κατηύθυνε τα πειράματα. Αργότερα τον δίκασαν για “κατασκοπεία” επειδή . έμπαινε στην απαγορευμένη ζώνη !!!


   Δείτε σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας “Τα Νεα“:

Μεταπολεμικά το 1950 έφτιαξε μια βιοτεχνία στην Χαλκίδα και έφτιαχνε ένα χρώμα-primer για καράβια.

Αυτό μπορούσε να κατασκευασθεί με υλικά που υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα.

Ήταν το τέλειο χρώμα-primer γιατί το περνούσες μόνο μια φορά και για την διάρκεια της ζωής του πλοίου δεν χρειαζόταν άλλο βάψιμο και το κυριότερο δεν έπιανε φύκια και στρείδια που μειώνουν την ταχύτητα και είναι το μόνιμο πρόβλημα των πλοίων.

Φυσικά δεν θα τον αφήνανε, έτσι τον κατέστρεψε κάποια εθνική μας τράπεζα. Φήμες μην ακούτε, δεν κάνουν τέτοια πράγματα οι τράπεζες μας, πα πα πα !

Το Αντιαεροπορικό Άρτεμις 30 δημιούργημα και εφέυρεση τυο Γ. Γκιόλβα το θυμάστε ; Αν είχε προωθηθεί όπως έπρεπε με μερικά τέτοια σκόρπια στον Ελληνικό χώρο δεν θα περνούσε ούτε κουνούπι εναέρια.

Που κατέληξε ;

Στο Ισραήλ λένε οι γνωρίζοντες με τις ευλογίες του τοτε “εθνάρχη” Κ.Καραμανλή, περίεργο, πα πα πα κουτσομπόληδες !

Το 1968 φτιάχνει το σκάφος Hannibal με το τελειότερο υδροδυναμικό σχήμα στον πλανήτη.

Φτιάχνονται κάπου 5 δοκιμαστικές τορπιλάκατοι με κόντρα πλακέ θαλάσσης μήκους 25 μέτρων. Είχαν Γερμανική μηχανή που ήταν τοποθετημένη κάτω από το επίπεδο της θάλασσας.

Επίσης δεν είχαν τορπίλες, αλλά 4 ΠΑΟ (πυροβόλα άνευ οπισθοδρομήσεως) των 105 mm, προσέξτε Ελληνικής κατασκευής, με την βοήθεια της ΧΡΩΠΕΙ.

Το σκάφος ήταν STEALTH δηλαδή αόρατο στα ραντάρ. Έπλεε με 60 μίλια σε φουρτούνα και έβαλε με τα ΠΑΟ με ηλεκτρομηχανικό σύστημα σταθεροποιήσεως.

Επειδή κατάλαβε ότι θα το πουλούσαν και αυτό δεν έδωσε τα σχέδια. Υπολόγιζε ότι με 25 -50 τέτοια σκάφη (κωμικού κόστους για το δημόσιο), αν τολμούσε να περάσει ο Τουρκικός στόλος σε λίγη ώρα ολόκληρος θα ήταν στον βυθό, η και όποιος άλλος στόλος !

Θυμηθείτε stealth, 60 μίλια με φουρτούνα και αρκετές βολές ΠΑΟ το λεπτό, σε λίγα λεπτά οι επίδοξοι εισβολείς, θα κάνανε παρέα στα σφουγγάρια.

Σας κάνει εντύπωση ότι και αυτό θάφτηκε ;

Γιατί ;

Αφού ασχολείστε με την πολιτική και ψηφίζετε πολιτικούς που σας πουλάνε στεγνά και προσπαθείτε να “περνάτε καλά”, βλέπετε mundial κλπ, ε μην έχετε παράπονο για αυτά που έρχονται.

Το ΔΝΤ είναι το λιγότερο. Μπορούσα να σας γράψω και άλλα, ποιο το όφελος ; Θα καταλάβετε ; Η θα φλυαρείτε μόνο ;

Τέλος πάντων ο Αρτέμης πέθανε στις 12 Μαΐου 1980 από μαρασμό, από τις συνεχείς διαρρήξεις του σπιτιού του, από …;..

Ας είναι αιώνια η μνήμη του.

πηγη

Να είσθε ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ και ουχί ... δημοσιο-σχεσίται !

Αυτό της πρέπει, αρχικώς, της βλακο-γοτθίας (και των σκουπιδο-εβραίων κυβερνητών της), ήτις βλακο-γοτθία εξαρτάται εκ των εξαγωγών της ! ... Εάν, δε, συντόμως, μιμηθούν ημάς οι ιταλοί, οι ισπανοί και οι πορτογάλοι, τότε θ' αρχίσουν αι ... ομαδικαί απολύσεις και εις την βλακο-γοτθίαν ! ... Αντελήφθητε τώρα, υμείς του defencenet ; ...

"Καλά κάνει" η σκυλο-βουλγαρία ! Να θυμάται, όμως, ότι δεν θα κυβερνούν την Ελλάδαν επί πολύν χρόνον ακόμη οι κρυπτο-εβραίοι εκ βουλγαρίας ... Και τότε, θα δοκιμάσουν την ... Ποντιακήν ... ΔΕΝ θα την σώσουν, ούτε η σκουπιδο-αγλλία, ούτε αι γαμημέναι πολιτείαι αμερικής, ούτε το ερπετο-ισραήλ, ούτε οι ερπετο-εβραίοι της ... Ρωσίας !

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

Ώστε, η ... χάννα, σύζυγος του τραγουδιστή ... Νταλάρα, του πρόσφατου σκατο-φιλόσοφου του γυφτο-εβραϊσμού, έστειλεν το 1 εκ ευρώ εις την ελβετίαν ; ... Ρέ, τον ... τραγουδιστήν της φτωχο-εβραίλας ...

ΕΥΓΕ Τσάβες ! Είθε να εμιμούντο εσέ οι ΠΡΟΔΟΤΑΙ κυβερνήται της Ελλάδος ! ...

Ωμίλησεν-έκλασεν και ο βουλευτής του κωλο-κράτους των ... 4 πασιφανών μειονοτήτων και των σκουπιδο-εβραίων ιδιοκτητών της, των οποίων και αποτελεί Κέντρον ... Βασιλείας .... ΣΚΟΥΠΙΔΙ !

Και γιατί, ώ Πρέσβυ, ανέμενες, ίνα πρώτον διαμαρτυρηθή ο Έλλην μετανάστης και κατόπιν πράξης τούτο ; ... Και, τέλος, γιατί δεν ζήτησες, ίνα ομιλήσης από Τήλε Οπτικού Σταθμού τινός της εν λόγω Χώρας βαρβάρων, ώστε η αντίδρασις εσού να έχη μεγαλυτέραν αποτελεσματικότηταν ; ...

Αείποτε ζωώδεις οι σκύθες και ... κτηνο-κτήνη τα εβραϊκά ερπετό-σκυλα !

Η ... ομιλώσα και ... βαδίζουσα ... σκατομηχανή ... έκλασεν εκ νέου ! Είπεν και έν ψεύδος : Πάντοτε ήσουν υπέρ της απωλείας της κυριαρχίας της Ελλάδος ! Ουδέποτε, όμως, ήσουν υπέρ της απωλείας της κυριαρχίας της ζωο-αλβανίας ή του ζωο-κοσσόβου ... ΘΡΑΣΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙ !

Ότε χάσω την υπομονήν εμού εγώ, και οι λοιποί Έλληνες, τότε ηλίθιε σακάτη δεν σε γλυτώνουν ούτε τα ... Τάρταρα ...

Άντε γαμήσου, ρέ ΣΚΟΥΠΙΔΙ ! Εκβιασταί ήσθε υμείς και ουχί οι φουκαράδαι οι .... δανειζόμενοι ... ΚΑΘΗΚΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙ !

Ο ... απατεών εβραίος και οι χούφτεν-χάφτεν 20 (Ε)

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Στα 600 εκατ. ευρώ τα κέρδη για τους Γερμανούς φορολογούμενους από τον δανεισμό της Ελλάδας
   Ορισμένες φορές οι μεγάλες αλήθειες έρχονται από εκεί που δεν το περιμένεις. Πιο συγκεκριμένα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Διάσωσης Κλάους Ρέγκλινγκ σε συνέντευξη του σήμερα στην γερμανική εφημερίδα Bild καθησύχασε τους Γερμανούς φορολογούμενους  αναφορικά με τα χρήματα που έχει λάβει η Ελλάδα στα πλαίσια του προγράμματος δανεισμού της χώρας μας από την ΕΕ.
Πιο αναλυτικά ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Διάσωσης δήλωσε ότι   “Κανείς δεν παίρνει τίποτα από τον Γερμανό φορολογούμενο. Είναι αντίθετα πιθανό η Γερμανία να έχει κέρδη από τη συνεισφορά της στο ταμείο αυτό. Μόνο στην περίπτωση της Ελλάδας, αυτά θα φθάσουν ως τα 600 εκατ. ευρώ, γιατί οι Έλληνες θα πρέπει... να πληρώσουν ένα είδος επιτοκίου επί της βοήθειας αυτής”.                                                  Αυτά για να μην νοιώθουμε ενοχές για τα χρήματα που λάβαμε, θα τα πληρώσουμε πίσω και με το παραπάνω όπως λέει και ο Κλάους Ρέγκλινγκ. 

Πηγή : defencenet.gr

ΛΑΘΟΣ ! Δεν τα δώσαμε όλα ! Τα ... δώσανε όλα ! ΤΑ ΠΡΟΔΟΤΙΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΟ-ΚΛΕΦΤΡΟΝΙΑ, οι ... κυβερνήται "μας" !

ΤΩΡΑ το θυμήθηκες ΤΣΟΥΛΑ ; ... Αφού πρώτα μας είπες, ότι πρέπει να πονέσωμεν ; ... ΣΚΥΛΑ !

Αποτελεί ΔΙΚΑΙΩΜΑ υμών ! Εκτός εάν ... αφοπλισθή πρότερον υπό της ... διεθνούς σκουπιδο-επιτροπής και της ... διεθνούς σκουπιδο-κοινότητος το σκουπιδο-ισραήλ !

Είθε, ίνα κατακτήσουν οι εν λόγω Αδελφοί την Αυτονομίαν των και την κατόπιν τούτου ΕΝΩΣΙΝ των μετά της Μητρός Πατρίδος ! Αλλά, υποθέτω βασίμως, ότι, εάν δεν λύσωμεν πρότερον το πρόβλημα των ενθάδε ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ, δεν θα καταστή εφικτή ούτε η Αυτονομία ούτε και η Ένωσις.

Πολιτικά Σκουπίδια της ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΣ ...

   Οι Πολιτικοί της Κύπρου ήσαν και είναι, σχεδόν, ομοίας "ποιότητος" μετά των Πολιτικών "μας" !
   Ήτοι ΠΡΟΔΟΤΑΙ !
   Η ανάρτησις, όμως, ταύτη δεν θα ασχοληθή μετά του παρελθόντος, αλλά μετά του παρόντος.
   Κατόπιν, λοιπόν, του ανοίγματος των οδοφραγμάτων και της συνεπεία τούτου εισόδου των Ελλήνων της Κύπρου εις τας κατεχομένας υπό των ζωο-μογγολο-εβραιο-τούρκων περιοχάς, ευρέθημεν και εις την εξής όλως δυσάρεστον κατάστασιν :
   Εισερχόμενοι τελευταίως εις τα κατεχόμενα εδάφη αντίκρυσαν πινακίδας διαφημιστικάς μετά του περιεχομένου "Real estate, Omer, London, tel. ........... " !
   Η ενόχλησίς των ήτο μεγάλη, διότι, ως εικός, η ... κτηματο-μεσιτική ταύτη επιχείρησις πωλεί, προφανώς, ακίνητα Ελλήνων και ουχί τούρκων της Κύπρου ...
   Όμως, κατόπιν επιμόνου ερεύνης Πατριωτικών Ψυχών της Κύπρου, ευρέθη, ότι όπισθεν της ως άνω ... επιχειρήσεως ίσταται ... τέως ... Πρόεδρος της Κύπρου !!!
   Το εν λόγω σκουπίδι ήτο προδότης και ως Πρόεδρος της Νήσου και συνεχίζει το ... έργον του και τώρα ... Το, δε, επώνυμόν του και εν Ελλάδι φέρουν ... κρυπτο-εβραίοι και ... γύφτοι ...
   Ο ... μπίζνεσμαν ...
   Το κρυπτο-εβραιό-σκυλον του κερατά και της πουτάνας ...
   Εύχωμαι προς εκείνον, όπως μην ... ψοφήση ενωρίς, ώστε να ... απολαύση και την ... αμοιβήν των Ελλήνων ...
   ΠΟΥΤΑΝΟ-ΓΕΝΝΗΜΑ !
   ΕΒΡΑΙΟ-ΕΡΠΕΤΟ-ΣΚΥΛΑΣ !

Προς ό,σους υπέθετον, ότι αποτελώ ίσως ... φανατικόν και συκοφάντην ! "Πές τα όλα" ... σαρα-μάρα της ... Νέας Σκουπιδοκρατίας ! ΣΚΟΥΠΙΔΙ ! (Ε)


   Αποκλειστική συνέντευξη στην εβραική Jerusalem Post έδωσε ο Σαμαράς, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
   Ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τον οποίον τα γκάλοπ δείχνουν φαβορί για τη νίκη στις επερχόμενες Εκλογές, είπε πως μία από τις ελάχιστες πολιτικές του Παπανδρέου που υποστήριξε το κόμμα του, ήταν η σύσφιγξη των σχέσεων με το Ισραήλ.

   Ο Σαμαράς υπογράμμισε πως όταν η Ελλάδα αναγνώρισε το Ισραήλ το 1990, εκείνος ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών που είχε υπογράψει σχετικά.
    "Για δεκαετίες το κόμμα μου ήταν υπέρ μιας πιο ισορροπημένης προσέγγισης στη Μέση Ανατολή. Ο Παπανδρέου υιοθέτησε αυτή την πολιτική μας τον τελευταίο χρόνο.
   Η ανάπτυξη δεσμών με το Ισραήλ ήταν από τις λίγες κινήσεις του που υποστηρίξαμε με όλη μας την καρδιά. Μάλιστα, τον ενθαρρύναμε δημοσίως στο Κοινοβούλιο γι'αυτό. Κι όταν το έκανε, τον στηρίξαμε.
   Έχουμε πολλά κοινά με το Ισραήλ και οι ιστορικοί του μέλλοντος θα απορούν γιατί μας πήρε τόσο καιρό να το καταλάβουμε", λέει ο Σαμαράς.
    Τονίζει πως "η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να προσφέρουν μια ζωτική σύνδεση του Ισραήλ με την Ευρώπη". 
   Εύγε, Αντώνη !    
               Είμαστε...συγκλονισμένοι από την περήφανη εξωτερική πολιτική σου !
    Όταν φτάνεις στο σημείο να εκθειάζεις (!!!) τον Τζέφρυ επειδή εκείνος πρώτος έδωσε ΓΗ ΚΑΙ ΥΔΩΡ στα σιωνιστικά αρπακτικά, ε τότε τα λόγια περιττεύουν !
  Άντε λοιπόν να υποσχεθείς κι εσύ πως θα είσαι...καλό και υπάκουο παιδί στους Εβραίους : Πως θα τους βοηθήσεις να εξαγοράσουν τα πάντα στην Ελλάδα για ένα κομμάτι ψωμί (οι περίφημες "επενδύσεις") και βέβαια, να βάλουν χέρι στον ορυκτό μας πλούτο !
    Άντε, προσκύνα τους κι εσύ, δώσε τα διαπιστευτήριά σου στα μεγάλα αφεντικά και ίσως, εκείνοι να σου δώσουν την (παλιο) καρέκλα για αντάλλαγμα !

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

Άμποτε !

Πάλιν η Ελλάδα και αι Αθήναι εις την Πρώτην Θέσιν ; ... Και το σκουπιδο-τέλ σκουπιδο-αβίβ ; ... Ά, αυτό έρχεται πρώτον εις τας δολοφονίας παιδιών και γυναικών ...

Προς τους θιασώτας, κρυπτο-εβραίους ή προδότας, της ... φιλίας και ... συμμαχίας Ελλάδος και ... σκουπιδο-ισραήλ !

Είθε και οι Ελλαδίται, να επεσκέπτωντο την ΚΥΠΡΟΝ, αντί της ... μογγολο-εβραιο-ζωο-τουρκίας ! (Ε)

Ώστε, ... αρχηγός των μασώνων ο ... σατανάς, ή διάβολος ή πάν ή ... ή ..., εστί ! Ώστε οι αληθείς ηγέται της μασωνίας ... μισούν τον Θεόν και την Χριστιανικήν Θρησκείαν ! Ώστε μασωνισμός= σατανισμός ! Ώστε οι ηγέται της μασωνίας (και ουχί τα απλά μέλη=κορόϊδα) μισούν τον ... Χριστιανισμόν ! Ουχί τον ... μουσουλμανισμόν ή τον ... βουδισμόν, αλλά τον Χριστιανισμόν ! Ώστε ... πνεύματα=δαίμονες μιλούν εις ό,σους θέλουν, να οδηγήσουν εις την ηγεσίαν των μασώνων ! Ώστε, εν ώ μισούν την Χριστιανικήν Θρησκείαν, φροντίζουν την είσοδον ... μασώνων εις τον κλάδον των ... ιερωμένων της, προφανώς προς εξευτελισμόν της Θρησκείας (παπάδες βιασταί αγοριών και κοριτσιών, κλέπται, πούστραι, κλπ) ! Ώστε η ... παπική εκκλησία και η ... μασωνία αποτελούσαν ... συγκοινωνούντα δοχεία ! Ώστε, οι περισσώτεροι υψηλόβαθμοι καρδινάλιοι του Βατικανού ... και μασώνοι εισίν ! Ώστε, ο, ... φιλοσοφικός αστήρ του ... μαρξισμού, ... χέγκελ ιδέας των ... ιλλουμινάτι (=σκουπιδάτι) εκήρυσσεν ! Ως η μαρξιστική-κομμουνιστική μπούρδα "Θέσις-Αντίθεσις(=σύγκρουσις)-Σύνθεσις", ήτις αποτελεί ... ιδέαν(=πρόγραμμα) των ... ιλλουμινάτι ή σκουπιδάτι ! Ώστε, άπαντες οι ... πάπαι μασώνοι ήσαν και εισίν ! Ώστε, το ... εβραιό-σκυλον της πολωνίας, ο ... πάπας ιωάννης-παύλος ο Β΄, ... κατήργησεν τον αφορισμόν κατά της ... μασωνίας ... ! Ώστε, η μασωνία αποτελεί μίαν ... λατρείαν του ... σέξ !!! Λογικόν, εφ' όσον αρχηγός της ο σκουπιδο-πάν εστί, όστις εις τα όρη της ... Αρκαδίας δεν άφηνεν ... κατσίκαν αγάμητον, εν ώ εις τα χωρία και τας πόλεις ... εβίαζεν ...μικρά αγόρια και κορίτσια, αδιακρίτως, σφάζων ό,σους αντιστέκωντο ... !!! Ώστε, η ... ποδίτσα καλύπτει το ... ιερόν σημείον, ήτοι τον πούτσον και τ' αρχίδια ... !!! Ώστε, ως ... Ανάστασιν οι σκουπιδο-μασώνοι εννοούν την ... ανύψωσιν=στύσιν του πούτσου ... !!! Ώστε, ... 40.000 ... απλοί παπάδες της αιρέσεως των βαπτιστών χριστιανών εν γ.π.α. αποτελούν και ... μασώνους !!! Ώστε, μικρά παιδία ... βιάζωνται εντός των μασωνικών στοών υπό του μασώνου συγγενούς των !!! Ήτοι, υπό του ... παππού, υπό του πατρός, του ... θείου, κλπ ! Το αυτό, δε, συμβαίνει και μετά των ... γυναικών, αι οποίαι βιάζωνται υπό των ... μασώνων εντός των στοών ! Ώστε, ... δαίμονες-πνεύματα υποβάλλουν και επιβάλουν τας βδελυράς των σκέψεις επί των μασώνων ! Ώστε, η μασωνία επιδιώκει την καταστροφήν των Χριστιανών και τον εξευτελισμόν της Χριστιανικής Θρησκείας ! Συνεπώς προς ταύτα, ό,σοι ... μητρα-πολίται, αλλά και μητροπολίται, εισήλθατεν και εις μασωνικήν στοάν "Τι σκατά γυρεύετε εκεί " ; ... Εκτός και εάν είσθε ... ΚΡΥΠΤΟ-ΕΒΡΑΙΟΙ ! Και ... οπωσδήποτε είσθε ! ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ! Τούτου ένεκεν εγκατέλειψεν ο Λαός την Εκκλησίαν, αλλά και την Πίστιν του ! ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ... (Ε)

Καλώς να έλθουν ! Αλλά το δρομολόγιον να επεκταθή : Λευκωσία-Αθήναι-Θεσσαλονίκη και αντιστρόφως ! Είτε ευθέως ενιαίον δρομολόγιον, είτε δια συνδυασμού δρομολογίων ! Διότι τα δύο Κράτη, ΕΛΛΑΣ και ΚΥΠΡΟΣ, μέλλεται, ίνα ενωθώσιν εις έν.-

Πλούσιος ... Λαός ... Το 1/6 του Λαού των γ.π.α. επιβιώνει μέσω των επιδομάτων ! Αλλά εις την Ελλάδαν πρέπει, να ... καταργηθούν τα επιδόματα, ώστε να ... πεθάνουν από πείνα ή να ... αυτοκτονήσουν οι ΕΛΛΗΝΕΣ ! ΘΑ ΣΑΣ ΓΑΜΗΣΩ ΠΟΥΤΑΝΟ-ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΑΜΗΜΕΝΗΣ-ατλαντίδος !

Το 15% του πληθυσμού στις ΗΠΑ ζει με κουπόνια !   Περισσότερα από 46 εκατομμύρια Αμερικανοί, δηλαδή το 15% του πληθυσμού των ΗΠΑ,  ζούν χάρη σε κουπόνια που λάμβαναν για την αγορά τροφίμων, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Γεωργίας την Παρασκευή.
   Πρόκειται για αριθμό ρεκόρ που μάλιστα αυξήθηκε κατά 2,5% από τον Μάιο του 2010. 

   Οι Πολιτείες που χορηγούν τα περισσότερα επιδόματα είναι το Τέξας (3,9 εκατομμύρια), η Καλιφόρνια (3,7 εκατομμύρια), η Φλόριντα και η Νέα Υόρκη (από 3 εκατομμύρια η καθεμία).
   Στην Αλαμπάμα ο αριθμός των ανθρώπων που λαμβάνουν τέτοιου είδους επιδόματα διατροφής αυξήθηκε από τις 800.000 στο 1,7 εκατομμύριο.
   Εν μέρει η αύξηση αυτή οφείλεται στους ανεμοστρόβιλους που έπληξαν την Πολιτεία αυτή προκαλώντας τεράστιες καταστροφές και το θάνατο 210 ανθρώπων.
   Τα κουπόνια αυτά, που κατά μέσο όρο φτάνουν τα 300 δολάρια, χορηγούνται υπό όρους και είναι ανάλογα με τα μέλη της κάθε οικογένειας.

   Τα κουπόνια ανταλλάσσονται στα σούπερ μάρκετ για τρόφιμα, όχι όμως για αλκοόλ ή έτοιμο φαγητό.
   Άντε, και στα δικά μας !

   Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Ώστε, εάν εφαρμοσθή σωστή Αγροτική Πολιτική, η Αγροτική Οικονομία θα προσφέρη περισσώτερα εις την Εθνικήν Οικονομίαν ! Ώστε, το ποσοστόν ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ εις την φυτικήν παραγωγήν ανέρχεται εις ... 99 % !!! Ώστε, η αυτάρκεια εις τα λεμόνια περιορίζεται εις το ... 67 % !!! Ομπρός, λοιπόν ! Αντί να πηγαίνετε εις τας χώρας των βαρβάρων ως μετανάσται, πηγαίνετε εις τα χωρία καταγωγής υμών και φυτεύσατε ... λεμόνια, ώστε να μην αγοράζωμεν εκ της ζωο-μογγολο-εβραιο-τουρκίας ! ... Ώστε, η ΕΛΛΑΣ, ήτις μεταπολεμικώς ανδρώθη δια της ... φασολάδας, τώρα εμφανίζεται εξόχως ελειμματική εις τα όσπρια, 39 % αυτάρκεια !!! Αντί να υπάγητε εις την βλακο-γοτθίαν, επιστρέψατε εις τα Χωρία καταγωγής υμών και σπείρατε όσπρια ! Όχι και να εισάγωμεν ρεβύθια εκ του ... Μεξικού !!!


"ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΘΡΕΨΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑΣ" ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ!

Στοιχεία - κόλαφος της αγροτικής παραγωγής για τους ξενοκίνητους μνημονιολάγνους!

   Τέλος στην φημολογία ότι οι Έλληνες αγρότες δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού έβαλε ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ Τζανέτος Καραμίχας, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτες της φήμες που κυκλοφορούν κάποιοι κύκλοι ότι η ελληνική αγροτική παραγωγή δεν επαρκεί για να θρέψει τον ελληνικό λαό.

    Ο αγροτικός κλάδος, όπως εξήγησε ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, είναι ιδιαίτερα δυναμικός και μπορεί να τρέξει ακόμα πιο γοργά εάν υιοθετηθεί και εφαρμοστεί μια σωστή αγροτική πολιτική, που θα κοιτάει μπροστά και δεν θα γυρνάει συνέχεια σε λάθη του παρελθόντος. Στο πλαίσιο αυτό διευκρίνισε, "δεν αποτελεί πολιτική το καλάθι της περιφέρειας, ούτε και ο θεσμός των δημοπρατηρίων", αφού όπως τόνισε αποτελούν πεπαλαιωμένες πρακτικές.

    Βάσει μελέτης το ποσοστό αυτάρκειας της χώρας μας σε μια σειρά βασικών αγροτικών προϊόντων φυτικής και ζωϊκής παραγωγής διαμορφωνόταν κατά μέσο όρο στο 94% το 2010. Στη φυτική παραγωγή, όπως προκύπτει η αυτάρκεια είναι 99% κατά μέσο όρο και διαφοροποιείται μεταξύ επιμέρους κατηγοριών προϊόντων.

    Μία τέτοια περίπτωση είναι τα δημητριακά όπου η αυτάρκεια ανέρχεται στο 82% περίπου, ενώ το μικρότερο ποσοστό εντοπίζεται στο μαλακό στάρι (32%) και το υψηλότερο στο ρύζι (171%).

    Εκεί που η ελληνική αγροτική παραγωγή παρουσιάζει την μεγαλύτερη αυτάρκεια είναι στα εσπεροειδή όπως τα πορτοκάλια (167%) ενώ στα λεμόνια η αυτάρκεια περιορίζεται στο 67% η οποία καλύπτεται με εισαγωγές κυρίως από την Τουρκία και χώρες του νοτίου ημισφαιρίου.

    Στα φρούτα η αυτάρκεια παραμένει υψηλή (128%), ενώ χαμηλή διαπιστώνεται στον κλάδο των οσπρίων (39%). 

   Στη ζωϊκή παραγωγή το ποσοστό αυτάρκειας της Ελληνικής αγροτικής παραγωγής ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 73%.

    Στο κρέας καταγράφεται αυτάρκεια 56%, με το μικρότερο ποσοστό στο βόειο κρέας (30%) και το υψηλότερο στο αιγοπρόβειο (94%).

    Στην κατηγορία των γαλακτοκομικών-τυροκομικών προϊόντων ο μέσος όρος κυμαίνεται στο 80% με την παραγωγή της φέτας
να υπερβαίνει την εγχώρια κατανάλωση (αυτάρκεια 147%).

    Στο μέλι και στα αυγά, καταγράφεται ποσοστό αυτάρκειας 92% και 91% αντίστοιχα. Σε τελική ανάλυση όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ "ακόμα και αν πάμε στη δραχμή οι Έλληνες δε θα πεινάσουμε".
ΠΗΓΗ.

   Να λοιπόν που καταρρίπτεται το παραμυθάκι των εγχώριων εθνοπροδοτών του Μνημονίου, πως τάχα θα...πεινάσουμε αν βγούμε από το τοκογλυφικό Ευρώ!

   Το ερώτημα είναι: ΠΟΙΟΙ ΔΙΕΛΥΣΑΝ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΠΟΥ ΑΡΚΟΥΣΕ ΓΙΑ ΝΑ ΘΡΕΦΕΙ ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ;

Και κυρίως, ποίοι δεν θέλουν την ανάπτυξή της ;

   Αναζητήστε τις απαντήσεις, σε όσους μας μιλάνε συνεχώς για "μονόδρομο", σωτηρία" και άλλα τέτοια...υπερπατριωτικά !

Συμφώνως προς το εν Ελλάδι μπορντέλον του σκουπιδο-ρότσιλντ, ήτοι την τράπεζαν της ... Ελλάδος, αι εισπράξεις εκ των εξαγωγών προϊόντων (εκτός καυσίμων και πλοίων) ηυξήθησαν το 2011 περί το 17,3 % εν σχέσει προς το 2010, αι συνολικαί ανάγκαι χρηματοδοτήσεως της οικονομίας εκ του εξωτερικού εμειώθησαν, εκ των 20,9 δισ ευρώ το 2010 εις 18,4 δισ ευρώ το 2011 και ο καθαρός δανεισμός του τομέα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθε σε 39,4 δισ ευρώ ! Ήτοι, το αναγκαίον προς κίνησιν του Κράτους ποσόν παρέμεινεν εις τα 40 περίπου δισ ευρώ, ως ήτο πάντοτε ... Εννοείται, πρίν τα κωλόχαρτα (ομόλογα) τραπούν εις ληξιπρόθεσμα και απαιτητά χρέη ... ! ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Τι γίνεται ... "εξημερωμένε πίθηκα" των Ταρτάρων ; ... Αρχίσατε, εσύ και τα πολλά φίδια των γαμημένων πολιτειών αμερικής ... "να κλάνετε μέντες" ; ... Καλά, εσείς δεν είχατε προγραμματίσει την ... απομάκρυνσιν της Ελλάδος και την προσκόλλησίν της εις την Ρωσίαν, ομού μετά της Σερβίας ; ... Λησμόνησες τον ... σοφόν του κώλου χάφινγκτον ή χάντιγκτον ή γαμώ και τα ονόματά σας ; ... Τι έλεγεν εκείνος ο ... πρόφετ ; ... Αυτά δεν έλεγεν ; ... Δεν είχεν χωρίσει τον Πλανήτην εις ... Ορδοδόξους Χριστιανούς, Παπικούς Χριστιανούς και Μουσουλμάνους ; ... ΄Ωστε, ομολογείς, ότι ελέγχετε τα ΜΜΕ και την "ελίτ" της Ελλάδος ; ... Δεν το είχαμε αντιληφθεί, ρέ σκυλάραπα ... ΘΑ ΣΕ ΓΑΜΗΣΩ ΚΑΙ ΣΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΦΙΔΙΑ.-

Τίνος λόγου ένεκεν ... πανάξιος ; ... Επειδή ανήκει εις την Νέαν Σκουπιδοκρατίαν ; ... Άντε, μην τ' ακούσετε και 'σείς ! ...

Ώστε, ... 2 ευρώ = ... 1 ... ρούβλι !!! ... Αφιερώνεται εις ό,σους Προδότας ή μαλάκας ομιλούν περί υποχρεωτικής ισοτιμίας 1 ευρώ προς ... 1.500 νέας δραχμάς !!! ...

Άντε γαμήσου, ρέ .... ΠΡΟΙΚΟΘΗΡΑ ! Και ... κλεφτόπουλον ...

Κι' εγώ προτείνω ... 400.000 ψ..... στον Μάνο ! Και από πίσω και από μπρος και πάνω ! ΒΟΥΛΩΣΤΟ ΣΚΟΥΠΙΔΟ-ΚΛΕΦΤΡΟΝΙ ΤΟΥ ΠΟΥΣΤΟ-ΠΟΥΤΑΝΟ-ισραήλ !

Αι τράπεζαι της Ισλανδίας διέγραψαν χρέη νοικοκυριών ύψους ... 85 δισ δολλαρίων !!! Τα ... κολλυβο-σαραφάδικα, όμως, της Ελλάδος αναμένουν ακόμη και τα τελευταία υπερκέρδη των ... ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

Η ΕΛΛΑΣ θα φέρη εις υμάς ... "το τρίτο το μακρύτερο" ! Ετυφλώθητε, όμως, τόσον πολύ εκ της, όλως ... προσωρινής, επιτυχίας υμών, ώστε ... απεβλακώθητε πλήρως ...

ΕΥΓΕ ! Πρωτίστως εις τον Λαόν της Ισλανδίας ! Δευτερευόντως εις τους ολίγους εκείνους Πολιτικούς της, οι οποίοι υπήκουσαν εις τας εντολάς και επιθυμίας του Λαού των και εκλώτσησαν τα ερπετά της ατλαντίδος ...

Είπες και μιά φράση σωστή ... Όχι μόνον η βλακο-γοτθία ... Για ρώτα και τον εν κουτο-φραγγία ... γείτοναν εσού ... σκουπιδο-ρότσιλντ ...

Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2012

Σακάτη ζώον ! Μισείς τους ΕΛΛΗΝΑΣ και τούτου ένεκεν ... γαυγίζεις ! Θα σε ρίξω εις αναξιοπρέπειαν, όμως, συντόμως ... Αντελήφθης, θρασύ ερπετό-σκυλον ; ...

Δεν πάς στα Πατήσια, να ρωτήσης, πως ... μεγάλωσε ο ... 27ετής υιός εσού, άνευ της ... φροντίδος του ... πατρός του ; ... ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙ !

Αλλά, ... τρομοκράτας αποτελούν μόνον οι ... ιρανοί ; .... Έ, ... ισραηλο-fence ; ...

Άντε γαμήσου, καθήκι !

Ότε αναλάβουν οι ΕΛΛΗΝΕΣ την διοίκησιν της Χώρας, τότε θα είδωσιν τα ... βουλγάρικα εβραιό-σκυλα τι εστί ... ποντιακόν βερύκοκον !

Βουλγαρία: Κίνδυνος υπερχείλισης του Στρυμόνα και καταστροφής της οδού Ε-79


Η οδός Ε-79 στην περιοχή του Πιρίν (συνδέει την Ελλάδα με τη Σλοβακία)

Μπλαγκόεβγκραντ.
   Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος υπερχείλισης του ποταμού Στρυμόνα και της καταστροφής του δρόμου E-79, κοντά στο χωριό Σιμιτλί από μεγάλο όγκο χιονιών τα οποία άρχισαν να λιώνουν.
   Τα παραπάνω δήλωσε ο περιφερειακός διοικητής Πιρίν- Μπλαγκόεβγκραντ, Κοσταντίν Χατζηγκάεφ.
   Την επόμενη εβδομάδα, η Διυπουργική Επιτροπή Διαχείρισης Καταστροφών θα λάβει θέση επί του θέματος «Συστήματα Αρδεύσεων» και θα αναλάβει δράση.
   Η επαρχιακή διοίκηση έχει κοινοποιήσει το πρόβλημα αυτό σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Πιθανώς, η επικίνδυνη περιοχή θα πρέπει να ενισχυθεί με δαπάνες οι οποίες θα προκύψουν από  την Διυπουργική Επιτροπή διαχείρισης καταστροφών.
   Όσον αφορά τα φράγματα και τα ποτάμια στην περιοχή του Πιρίν,  στο τέλος της επόμενης εβδομάδας θα υπάρξει μια λεπτομερή έκθεση σχετικά με την κατάσταση όλων των υδάτων.
   Τα τέσσερα μεγάλα φράγματα στην περιοχή του Μπλαγκόεβγκραντ βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση.
--

Ακούτε, ... μασωνο-μαλάκες και μασωνο-καθίκια ; ...


Τουρκία : «Οι τρομοκράτες του PKK, είχαν στα σπίτια εικόνες της Παναγίας»
   «Κοιτάξτε τι βρήκαν στα σπίτια των τρομοκρατών , στην πόλη Άγκρι» (της ανατολικής Τουρκίας), γράφει το τουρκικό κείμενο.
   Σε επιχείρηση της τουρκικής αστυνομίας κατά υπόπτων  οικιών που συνεργάζονται με την τρομοκρατική οργάνωση  του Εργατικού Κουρδικού Κόμματος, συνελήφθησαν 10 ύποπτοι και κατασχέθηκαν από τα σπίτια τους εικόνες της Παρθένου Μαρίας και  του Ζωροαστρισμού.
   Σύμφωνα με την ανακοίνωση της  τουρκικής αστυνομίας, μετά την επίθεση της 12ης Φεβρουαρίου σε Τράπεζα της  Άγκρι - Ağrı,  όπου   συνελήφθησαν τα τέσσερα άτομα τα οποία είχαν πετάξει βόμβες μολότοφ,  σε έρευνα που έγινε στα σπίτια τους, εντοπίστηκαν τα ευρήματα αυτά, τα οποία πιστοποιούν ότι είναι οπαδοί του Χριστιανισμού και του Ζωροαστρισμού.
   Ακτιφχαμπέρ
   Βαλκανικό Περισκόπιο - Ἂρθρα & Σκέψεις- Γιῶργος  Ἐχέδωρος

Οργή Αντισυνταγματάρχη για το Μνημόνιο και τους δυνάστες

Άντε γαμήσου, ρέ καραγκιόζη ... κοζάκε !

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑ: ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΚΑΖΑΚΗ: "ΟΣΟΙ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝ...: Φαίνεται πως τα μαρξιστικά κατάλοιπα και συμπλέγματα δεν θεραπεύονται εύκολα. Πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς τα όσα αισχρά και ΕΘΝΟΠΡΟΔΟ...

... Ασφαλώς ... Να αποκτήσετε και ... πολιτισμένα αδέλφια εντός της ... εβραϊκής ενώσεως της Ευρώπης ! ... ΖΩΑ !

Η ΕΛΛΑΣ αξίζει, όσον αξίζει άπας ο Πλανήτης !

Ώστε, σας απειλούσε το ΔΝΤ, ότι θα γίνετε ... Χώρα της Λατινικής Αμερικής ! Και 'σείς τους αγνοήσατε και όχι μόνον δεν γίνατε Χώρα της Λατινικής Αμερικής, αλλά γίνατε και ... φερέγγυα Χώρα ή ... αξιόπιστος δανειολήπτης ; ... Εμείς, όμως, έχουμε .... Πολιτικούς που .... "αγαπούν πολύ", την Χώραν την οποίαν κυβερνούν ...

Υπουργείον Εξωτερικών : Το πλέον εβραιοκρατούμενον υπουργείον της Ελλάδος ! ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ! ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ !

Έλληνας της Βιέννης κόλαφος για το κράτος.

   Εδώ και 25 χρόνια ζω στη Βιέννη της Αυστρίας. Η κριτική που μας γίνεται από τα ΜΜΕ είναι κάθε άλλο παρά εξοργιστική και ακραία. Πριν από 2 ημέρες ο πρόεδρος του οικονομικού επιμελητηρίου κ. Leitl,έδωσε συνέντευξη σε εβδομαδιαίο περιοδικό με το όνομα Profil,στην οποία αναφέρει, ότι η Ελλάδα καλύτερα να πουλήσει κανένα νησί στους Τούρκους, ώστε να μειωθεί το χρέος μας !
    Η Πρεσβεία,και εκεί θέλω να καταλήξω,είναι παντελώς απούσα και αποφέυγει να απαντήσει στα ασύστολα ψέυδη των Αυστριακών Μέσων Ενημέρωσης. Εδώ και 1 χρόνο,η επίθεση που γίνεται στη χώρα μας από τα εγχώρια μέσα ενημέρωσης, δεν συγκινεί τη Πρεσβεία που απέχει προκλητικά στο να δώσει αποστομωτικές απαντήσεις στους ανθέλληνες

   Το ερώτημα μου είναι σαν Ελληνας , τι στο καλό τους θέλουμε τους διπλωμάτες και γιατί να συνεχίζουν να πληρώνονται τόσο αδρά ( μισθός Πρέσβη 9.000 ευρώ το μήνα και όλα τσάμπα), όταν δεν αντιδρούν σε προσβολές της Πατρίδας μας κωφέυοντας εξοργιστικά και για μένα προδοτικά !    
   Ποιός είναι ο λόγος να πληρώνονται τόσα λεφτά, όταν συμπατριώτες μας στην Ελλάδα και τα παιδιά τους δεν έχουν να φάνε ;
    Τελειώνοντας να σου αναφέρω, ότι εντελώς τυχαία είδα τον κ.Δόλλη στη Βιέννη, που είναι υπουργός Αποδήμου Ελληνισμού.    

   Ούτε τον είδαμε, ούτε τον ακούσαμε να μιλήσει σε συλλόγους της Βιέννης ! Αλήθεια, γιατί ήρθε τότε και μάλιστα έκατσε 2 μέρες ;
    Eυχαριστώ για τη φιλοξενία !

    Αναγνώστης

 http://olympia.gr/2012/02/18/%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B2%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CF%81%CE%AC/

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

Περί Αγροτών και αγροτών ... 2


   Εν ώ χρόνω, εσύ ο άνδρας αγρότης, θα ... ξύνεσαι, δήθεν κουρασμένος εκ της εργασίας εις το χωράφι, η σύζυγος εσού θα κερδίζει τουλάχιστον ... 50 ευρώ/ημέραν, ή 1.500 μηνιαίως, παράγουσα ... ζυμαρικά, τα οποία κόπτονται υπό μηχανημάτων αξίας 100-200 ευρώ ...

Γαμώ τα ΠΡΟΔΟΤΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ "σας" ! ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !

   Η ως άνω εικόνα, ώ Αναγνώστα, αποτελεί το εξωτερικόν και εμπρόσθιον τμήμα της συσκευασίας 25 βελονών ραφής.
   Δια των οποίων εκάστη οικοκυρά ράπτει τα κομβία των ενδυμάτων και ό,τι έτερον απαιτεί ραφήν.
   Η λιανική τιμή ανέρχεται εις 2,5 ευρώ !
   Άς υποθέσωμεν, ότι η χονδρική τιμή φθάνει εις το ήμισυ της λιανικής, ήτοι εις το 1,25 ευρώ !
   Εκ των λέξεων της αγγλο-σαξωνικής διαλέκτου προκύπτει κατασκευή εις ξένην χώραν, ήτις, όμως, ουδαμού αναφέρεται ...
   Το προϊόν αποτελεί είδος ασημάντου τεχνολογίας και μετά βεβαιότητος δύναται, ίνα κατασκευσθή εν Ελλάδι.
   Ωστόσον, δεν κατασκευάζεται εν Ελλάδι !
   Ομοίως, εκατοντάδες είδη δεν κατασκευάζωνται εν Ελλάδι, εν ώ χρόνω τεχνολογικώς δύνανται, ίνα κατασκευασθούν ενθάδε και, δη, άνευ προσφυγής εις υποτιθεμένην ξένην τεχνολογίαν !
   Τίνος λόγου ένεκεν, όμως, δεν κατασκευάζωνται ; ...
   Επειδή ουδείς ιδιώτης εσκέφθη τούτο !
   Και επειδή το Υπουργείον Βιομηχανίας, ήδη ... Αναπτύξεως, ουδόλως ενδιαφέρεται περί της αναπτύξεως ...
   Άλλως θα εκάλει, προ πολλού και ουχί σήμερον, τους βιομηχάνους-βιοτέχνας και θα εζήτα επιτακτικώς εκ τούτων την ίδρυσιν μικρών μονάδων κατασκευής των εν λόγω εκατοντάδων προϊόντων, προς αποτροπήν εξαγωγής συναλλάγματος και προς εξασφάλισιν θέσεως εργασίας εις χιλιάδας ανέργους !
   Μα, αναγκαστικώς να επενδύσουν εις τι ; ...
   Ά, όχι ! Εδώ υφίσταται ευγενές μπορντέλον ...
   Το οποίον ή εντός του ευρώ θα καταστραφή ...
   Είτε εκτός του ευρώ θα καταστραφή, αναγκάζοντας την δραχμή εις ισοτιμίαν μετά του δολλαρίου ... διαβολικήν, ήτοι ... 1.500 δραχμαί=1 δολλάριον ...
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !