Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2009

Υφίσταται παλαιά ΔΙΑ-ΘΗΚΗ και ποία αυτή ;

   Μετά βεβαιότητος υφίσταται !
   Μετά βεβαιότητος δεν αποτελεί την παλαιάν ΔΙΑ-ΘΗΚΗΝ, το συνοθύλευμα παλαιών και νεωτέρων κειμένων το οποίον και εις την εποχήν ημών καλείται ... "παλαιά διαθήκη" ...
   Η ΘΗΚΗ ΤΟΥ ΔΙΟΣ να περιέχη τον ... υγειονομικόν κώδικα κατά της ... λέπρας ; ...
   Άπαγε της βλασφημίας ...
   Ως προς τους Έλληνας Ανθρώπους, ΤΑ ΕΠΗ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ αποτελούν την "ΠΑΛΑΙΑΝ ΔΙΑΘΗΚΗΝ" !
   (τα επεξεργασθέντα υπό του Αριστοτέλους και παραδοθέντα εις τον, μαθητήν του, Αλέξανδρον τον Μέγα, επειδή είχον προσθέσει ... ένιοι και γελοιότητας εις τα εν λόγω κείμενα του ΔΙΟΣ) 
   Ως προς τα σκουπιδο-πλαστουργήματα του τσογλανο-προμηθεάκου και του αρχι-σκουπιδο-κρόνου, αδιάφορον εστί εις ημάς τους Έλληνας τι αποτελεί "παλαιόν" και τι "νέον" ...
   Αληθώς, εις το σκουπιδο-ισραήλ κυκλοφορεί ελευθέρως και ... διδάσκεται η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑ-ΘΗΚΗ ; ...
   Εάν όχι, τότε τίνος λόγου ένεκεν ωφείλουν οι Ελληνόπαιδες να διδάσκωνται την σκουπιδο-ιστορίαν του σκουπιδο-ισραήλ ; ...
   Αι άθλιαι κατασκευαί περί συμβολικών εκφράσεων, κλπ, περιβεβλημέναι του ... κύρους θεολόγων τινών (σκουπιδο-κρυπτο-εβραίων άρα γε ;) πείθουν τα παιδία, αλλά εξοργίζουν τους Έλληνας ...
   ...

Η νέα ... Ατλαντίς πλησίον της παλαιάς ...

   Η ανάγνωσις της ειδήσεως επιφέρει λύπην εις πάνταν Άνθρωπον ! 
   "Υπέρ του πολέμου εναντίον του Ιράν, οι περισσότεροι πολίται των η.π.α." ! ...
   (Τύπος και ιστοσελίδαι, 20-10-2009)
   Ανεξαρτήτως του γεγονότος, ότι αι σκέψεις των Πολιτών διαμορφώνονται υπό "Των Σκουπιδιών του Πλανήτου" και ανεξαρτήτως του, επίσης, γεγονότος, ότι πολλάκις αι δημοσκοπήσεις αποτελούν ... ψευδή δημιουργήματα των εταιρειών δημοσκοπήσεως, απάντων ιδιοκτησίας ... εβραίων, οι Πολίται, οι μη εμποδίζοντες τας κτηνωδίας των ηγετών των, έχουν ευθύνην !
   Το αληθές όνομα του Κράτους η.π.α. "Νέα Ατλαντίς" εστί !

   Ως γνωστόν η ... παλαιά Ατλαντίς ευρίσκεται εις τον ... πάτον του Ατλαντικού Ωκεανού ! ...
   Εκεί την οδήγησεν η ... σατανική ηγεσία της !
   Εκεί, πλησίον της παλαιάς, θα ευρεθή και η .. νέα Ατλαντίς !
   Άς γνωρίζουν τούτο οι κάτοικοι της ... νέας Ατλαντίδος !
   Οι ελπίζοντες εις ... έλεος, κακώς ελπίζουν ...
   Όσον έλεος επέδειξαν και επιδεικνύουν αι η.π.α. ή γ.π.α. (υπό των εβραίων), τόσον, επακριβώς, έλεος θα ... απολαύσουν και εκείνοι ...
   ...

Ο ... "ήλιος" του ΠΑΣΟΚ !

   Άπαντες οι επί της επιφανείας του πλανήτου διαβιώντες, Άνθρωποι και ... άνθρωποι, πρωτίστως, δε, οι Έλληνες και οι λοιποί νεο-Έλληνες, γνωρίζωμεν αρίστως τα περί του ΗΛΙΟΥ !
   Προς τούτο και η ύπαρξις χρωμάτων εν Ελλάδι, τα οποία σπανίζουν επί του λοιπού Πλανήτου !
   Ποιηταί και συνθέται έργων μουσικής απέδωσαν τον ΗΛΙΟΝ, δια τρόπου λεπτού και χαρίεντος !
   Ο ΗΛΙΟΣ  ΕΣΤΙ Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΗΜΩΝ  !
   Ωστόσον, ο ... "ήλιος" του ΠΑΣΟΚ αποδίδεται δια πρασίνου χρώματος (το οποίον αποτελεί χρώμα του ... κακού, εάν λάβωμεν σοβαρώς υπ' όψιν γνωστόν ... πράκτορα του ΝΑΤΟ και, εσχάτως, εκδότην βιβλίων και ... τήλε βιβλιοπώλην) !
   Τέλος, αι υποτιθέμεναι ακτίναι του εν λόγω "ηλίου" ομοιάζουν περισσότερον προς ... ρουλεμάν και ουχί προς τας ακτίνας του εξ ουρανού ΗΛΙΟΥ !
   Τίνος "ηλίου", λοιπόν, απεικόνισις εστί το σύμβολον του ΠΑΣΟΚ ;
   Μήπως, του "ηλίου" των Ταρτάρων ; ...

Η ... εκλογή ... Βουλευτών !

   Εκλογαί εισίν η διαδικασία, καθ' ήν οι κτηνοποιηθέντες (τέως Άνθρωποι και νυν ... άνθρωποι) εκλέγουν (ως άρχοντας αυτών) τινάς εκ των κτηνών (λεπρών ή χαζάρων πιθηκο-σκύλων) !
   (Ενίοτε, δε, και ... κρυπτο-αλβανών και ... κρυπτο-βουλγάρων ! Τέλος, μόλον ότι ... σπανίως, και φανερών ... μικρών βουλγάρων ...)
   ...

Τα καταστήματα καθαριότητος ενδυμάτων !

   Ως γνωστόν τοις πάσι, οι νεο-Έλληνες την ημέραν της εβδομάδος, ήτις καλείται ( ... άγνωστον τίνος λόγου ένεκεν ...) Σάββατον, προβαίνουν εις τας εργασίας εκείνας, τας οποίας αδυνατούν, όπως επιτελέσουν διαρκούντων των λοιπών ημερών της εβδομάδος, αι οποίαι και ονομάζωνται εργάσιμοι.
   Εις την εν λόγω πρακτικήν ετέθη εμπόδιον τι !
   Η διοίκησις, προφανώς, των καταστημάτων καθαριότητος (ήτοι των Καθαριστηρίων, ως ονομάζωνται) ητήθη και εκατόρθωσεν την υπό του Κράτους "μας" καθιέρωσιν της ημέρας του Σαββάτου ως αργίας, ως προς τα "Καθαριστήρια" !
   Ούτω πως, ο Πολίτης αδυνατεί, όπως επιμεληθεί της ανάγκης του περί παραδώσεως ή παραλαβής των ενδυμάτων του, διαρκούσης της ημέρας του Σαββάτου, και τυρρανάται, πράττων τούτο, τας εργασίμους ημέρας.
   Εάν οι ιδιοκτήται των εν λόγω καταστημάτων και, πρωτίστως, η Διοίκησις του ... συνδικαλιστικού αυτών οργάνου, επεθύμουν την κατάκτησιν ... πενθημέρου εργασίας, ηδύναντο, όπως αιτηθώσιν την καθιέρωσιν ως αργίας π.χ. της ημέρας της Δευτέρας.
   Ούτω πως, και πενθήμερον εργασίαν θα είχον ... κατακτήσει και ο Πολίτης θα διευκολύνετο εις την ανάγκην παραδώσεως και παραλαβής των ενδυμασιών του εις το κατάστημα καθαριότητος !
   Προς τι, λοιπόν, η καθιέρωσις του Σαββάτου ως αργίας ; ...
   Μήπως, ένεκεν του λόγου, ότι η ημέρα του Σαββάτου ήτο αφιερωμένη, ακόμη και διαρκούσης της εποχής της νεωτάτης αρχαίας Ελλάδος, εις την λατρείαν του ... γαϊδάρου, ήτοι του, πατέρα του σατανά, του αρχι-σκουπιδιού του ... κρόνου ; ...  !!! 
   Μπά ... !
   Συνωμοσίαι ...


  

Πότε εκκινεί το Νέον Έτος ;

   Διαρκούσης της νεωτάτης αρχαίας Ελλάδος (ήτοι εν τω μεταξύ των  8ου και 4ου προ Ιησού αιώνων), το νέον έτος εκκίνει περί το τέλος του μηνός Αυγούστου και την αρχήν του μηνός Σεπτεμβρίου.
   Την αυτήν περίοδον χρόνου εκκινούν και εις την σύγχρονον Ελλάδαν :
-Το "Εκκλησιαστικόν έτος",
-Το "Δικαστικόν έτος",
-Το "Εκπαιδευτικόν έτος", ως και
-Το "Βουλευτικόν έτος".
   Ποίον, λοιπόν, έτος εκκινεί εν τω μέσω του ... Χειμώνος, ήτοι την 1ην Ιανουαρίου εκάστου έτους ; ...
   Ποία ήτο η αιτία και ποίος ο μετακινήσας την αφετηρίαν εκάστου νέου έτους ; ...
   Προς ποίους απευθυνόμενος ο Ιησούς είπεν, ότι "Δεν φθάνει, που δεν αγαπάτε την Αλήθειαν. Δεν αφήνετε και τους άλλους να την πλησιάσουν" ; ...
   ...

Η γλώσσα των Λατίνων !

   Εις την εκπομπήν ειδήσεων της (ιδιοκτησίας του Κράτους) ΕΤ1, την 25ην Δεκεμβρίου του έτους 2006 μετά Χριστόν, μετεδόθη και η κάτωθι Δήλωσις του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, της εποχής εκείνης, ήτοι του Μακαριστού Χριστοδούλου : "Η λατινική γλώσσα ήταν του χύδην όχλου (στην αρχαία Ρώμη ηννόει) !
   Εις την δήλωσιν εκείνην προέβη, ορών, ομού μετά του τήλε οπτικού φακού, επιγραφάς, γραφείσας εις την Γλώσσαν ημών των Ελλήνων, ευρισκομένας εις υπογείους χώρους του ... Βατικανού !
   ...

Ο ... Πούτιν και ο χίτλερ !

   Ως γνωστόν εστί, εις τους παροικούντας τας Αθήνας (ουχί, δε, τα ... πορδο-σόλυμα), η ταυτότης του Ανθρώπου, ήτοι το ποίος εστί, συνάγεται εις ενίας καταστάσεις (ως ότε ο Άνθρωπος εκάει, είτε ένεκεν απεχθούς και ειδεχθούς φόνου είτε ένεκεν πυρκαϊάς) άνευ, δε, ουδενός σφάλματος, μόνον εκ της οδοντοστοιχίας του καυθέντος !
   Ως γνωστόν, δε, το πτώμα του χίτλερ και της ερωμένης του, οίτινες και ... ηυτοκτόνησαν (ως θρασυτάτως και ψευδώς ανέφερον οι ... ιστορικοί επί 65 έτη), ανηύρον, καυθέντα υποτίθεται (ώστε να μην ... αναγνωρισθώσιν), τα στρατεύματα της Ενώσεως των Σοβιέτ, ότε εισήλθον εντός του Βερολίνου και της Καγγελαρίας, έλαβον, δε, τούτα μεθ' εαυτών και, εν συνεχεία, μετέφερον εις την Μόσχαν.   
   Τούτων των δύο γεγονότων δοθέντων, ένεκεν τίνος λόγου ο, ... καλός άνθρωπος, πιστός ορθόδοξος και φιλέλλην, ... Πούτιν δεν προτείνει, όπως δοθή εις, διεθνήν, Επιτροπήν επιστημόνων, της οδοντιατρικής επιστήμης (αποτελουμένην εκ μη ... εβραίων και κρυπτο-εβραίων επιστημόνων), το πτώμα του χίτλερ και της ερωμένης του, προς ενδελεχήν εξέτασιν της οδοντοστοιχίας των, ώστε να πληροφορηθή η Ανθρωπότης, περί της Αληθείας, ήτοι περί του εάν το πτώμα ανήκει εις τον χίτλερ και την ερωμένην του ή ανήκει εις ... έτερους καυθέντας ανθρώπους ; ...
   Επειδή διαδίδεται (υπό του τότε, εν έτει 1952, προσωπικού φρουρού του βασιλέως της Ελλάδος Παύλου και του μικρού 
διαδόχου του Κωνσταντίνου), ότι το σκουπίδι εκείνο (ο χίτλερ, ο μπάσταρδος του εν Βιέννη ρότσιλντ) απέθανεν διαρκούντος του έτους εκείνου, εις, δε, την κηδείαν του παρέστησαν άπαντες οι ηγέται του σκουπιδο-σιωνισμού, αποδίδοντες φόρον τιμής εις εκείνον όστις εβοήθησεν αυτούς, αποτελεσματικώς, εις την ίδρυσιν ... κράτους σκουπιδο-ισραήλ ... 
     

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2009

Τα ... Εξάρχεια και αι θυγατρικαί του ...

   Περί το έτος 1985 επεχείρησα και πάλιν (κατόπιν 7-8 ετέρων προσπαθειών, απασών ... αποτυχημένων), όπως εξασκηθώ εις την εκμάθησιν της διαλέκτου (ως γνωστόν, Γλώσσα υφίσταται μόνον μία επί του Πλανήτου, ήτοι η Γλώσσα ημών των Ελλήνων) των βαρβάρων άγγλων, ήτοι μίας εκ των πολλών φυλών της σκυθίας.
   Ως σχολείον εκπαιδεύσεως εμού, επί του εξόχως ... δυσχερούς τούτου εγχειρήματος (έτρεφον απέχθειαν ως προς την εν λόγω διάλεκτον, ανεξήγητον εις εμέ τότε), επέλεξα "Φροντιστήριον" 
τοποθετημένον εντός κεντρικωτάτου σημείου της πόλεως των Αθηνών.      
   Εις το Τμήμα, εις το οποίον ενετάχθην, ωρίσθη, υπό του διευθύνοντος προφανώς το "Φροντιστήριον", ως διδάσκαλος της διαλέκτου ... κοκκινοτρίχης βάρβαρος, εκ του ... ηνωμένου βασιλείου βαρβάρων, διάγων περί το 25ον έως το 27ον έτος της ηλικίας του.
   Προσεπάθησεν και, συντόμως, επέτυχεν την, εκ μέρους των μαθητών του, απόσπασιν της εμπιστοσύνης και συμπαθείας προς εκείνον.
   Μετ' ού πολύ χρόνου επρότεινεν, προς ημάς τους μαθητάς του, όπως εξέλθωμεν άπαντες ομού, ήτοι εκείνος και ημείς, νύκταν τινά εις καφέ-μπάρ.
   Εδέχθημεν, περισσότερον ίνα ευρεθώμεν οι μαθηταί άπαντες ομού εκτός φροντιστηρίου (προς αστεϊσμούς, συνάψεις σχέσεων φιλίας και  ... στενωτέρων  μετά των συμμαθητών ετέρου φύλου, κλπ) και ολιγώτερον ίνα συναντήσωμεν εκείνον διαρκούσης της νυκτός.
   Και που επρότεινεν εις ημάς, όπως συναντηθώμεν ;
   Εις τα ... Εξάρχεια !
   Εσυναντήθημεν την ωρισθείσαν ημέραν και ώραν εις καφέ-μπάρ, γνωστότατον, της περιοχής. Εντός του καταστήματος και πλησίον της εισόδου τούτου ανέμενεν ημάς ο ... καθηγητής της διαλέκτου (διατηρώ ζωηράς αμφιβολίας, περί του εάν διέθετεν πτυχίον ... Πανεπιστημίου τινός).
   Κατόπιν του χαιρετισμού απάντων προς αλλήλους, ο ... καθηγητής επρότεινεν, όπως κατευθυνθώμεν εις το βάθος του καταστήματος, όπου και εις ειδικώς διαμορφωθέντα χώρον, λόγω του πλήθους της ομηγύρεως, ανέμενεν ημάς είς ... φίλος του ... καθηγητού.
   Και ποίος ήτο ο ... φίλος του ... καθηγητού ;
   Πασίγνωστος ... αναρχικός, εκ των ηγετών, της Πλατείας Εξαρχείων !
   Ουδέποτε, εκ των υστέρων και εντός των ολίγων μηνών αντοχής εκ μέρους εμού του βασανιστηρίου εκείνου, υπέπεσεν εις την αντίληψιν εμού και ... ετέρα πρόσκλησις. Ίσως, ουδέναν ανηύρον κατάλληλον προς απορρόφησιν ... ως υποψηφίου ... αναρχικού ! Ίσως, τέλος, να διείδον εις εμέ ... κίνδυνον και να ενήργησαν κατόπιν "διακριτικώς" ...
   Επιμύθιον : εντός των Εξαρχείων δραστηριοποιούνται, από μακρού χρόνου, αι μυστικαί υπηρεσίαι του ηνωμένου βασιλείου βαρβάρων (ήτοι, η ΜΙ-σκ...), των γαμημένων πολιτειών Αμερικής (ήτοι, η γνωστοτάτη επί του Πλανήτου σκουπιδο-CIA) και του διεθνούς σκουπιδο-σιωνισμού (ήτοι, η σκυλο-μοσσάντ και έτεραι τιναί) !

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2009

Αι ιδιωτικαί τηλεοπτικαί ... εταιρείαι

   Προ 2 ή 3 ετών ... Πολιτικός της Πατρίδος (ημών των Ελλήνων και ουχί "Των Σκουπιδιών του Πλανήτου" και των λοιπών βαρβάρων, οίτινες διαβιούν "ανάμεσά μας", ως θα έλεγεν και γνωστός ... πράκτωρ του ΝΑΤΟ), ύπανδρος ούσα μετά ... εβραίου εκ της πόλεως Καστοριά, εδήλωσεν, ότι ώφειλεν, όπως καθιερωθή η ... διάλεκτος των, βαρβάρων της σκυθίας, άγγλων, σαξώνων και νορμανδών, ως ... δευτέρα επίσημος Γλώσσα της Πατρίδος ημών !
   Ως εικός, αντέδρασαν εντόνως, εκ των νεο-Ελλήνων, οι Έλληνες
και ουδεμία συνέχεια εδόθη εις το γεγονός εκείνο.
   Μην απατάσθε, ώ Έλληνες !
   Δια της πλαγίας οδού, την τέχνην της οποίας γνωρίζουσιν, ...  επαρκώς, οι εχθροί ημών, επέτυχον, σχεδόν, την εφαρμογήν του υποπρογράμματος εκείνου (διότι περί τοιούτου επρόκειτο, και δη του Προγράμματος καταργήσεως της επικινδύνου, ως προς εκείνους, Γλώσσης των προγόνων ημών) ! 
   Χάριν παραδείγματος, η πλειονότης, πλέον, των διαφημίσεων του Ο.Τ.Ε., της κοσμοτέ και πολλών ιδιωτικών εταιρειών περιέχουν περισσοτέρας λέξεις της διαλέκτου των άγγλων, παρά της Γλώσσης των Ελλήνων !
   Άπαντες, δε,  γνωρίζετε, ότι εν τη Πατρίδι ημών υφίστανται δεκάδαι εταιρείαι, εκπέμπουσαι τηλεοπτικόν σήμα επί της ατμοσφαίρας.
   Και ποία τα διακριτικά σήματα υπό τα οποία εκπέμπουν αι εν λόγω εταιρείαι ;
   Mega
   Ant1
   Star
   Alpha
   Alter
   Blue Sky
   Sky (δια της αλφαβήτου ημών ΣΚΑΙ)
   High t.v.
   Telecity (μετονομασθέν, κατόπιν εις Τηλεάστυ)
   EXTRA
   m
   nine
   ...
   ...
   Ουδεμία (!) εταιρεία εκπέμπει υπό Ελληνικόν όνομα !
   Όλως ... τυχαίον εστί το γεγονός τούτο ; 
   Ή, μήπως, υφίσταται, ως όρος (μη ... κοινοποιούμενος), προς ίδρυσιν εταιρείας εκπομπής τηλεοπτικού σήματος, η απαγόρευσις χρήσεως, εν τω τίτλω αυτής, της Γλώσσης ημών ; ...
   Σημείωσις : Το αυτό συνέβη και μετά ικανού αριθμού εντύπων, ημερησίως και εβδομαδιαίως εκδιδομένων :
espresso
press time
Real
VETO.
   Δύναται, όπως εκδοθούν δύο έντυπα ευρείας κυκλοφορίας, εν ιταλία και γερμανία, υπό τίτλον, εις την Γλώσσαν ... ημών των Ελλήνων, ... "Ποντιακόν Βερύκοκον" ; ...
   Εάν τούτο αδύνατον εστί, δια ποίαν αιτίαν συμβαίνει το αντίθετον (ήτοι η έκδοσις εντύπων ευρείας κυκλοφορίας υπό τίτλον αγγλικόν, ιταλικόν, γερμανικόν) εν Ελλάδι ; ...
   Προειδοποίησις προς άπαντας τους εμπλεκομένους εις το εν λόγω υποπρόγραμμα : Η ... ποντιακή ... τσούζει ...

Κίνημα επαν-Ελληνίσεως και εξουδετέρωσίς του !

   Ως γνωστόν, εις τους παροικούντας τας Αθήνας (ουχί, δε, τα ...  πορδο-σόλυμα), αλλά και ετέρας ... τοποθεσίας (ως το ... λάγκλεϋ, το σκουπιδο-λονδίνον, η βασιλεία και η γενεύη της ελβετίας, κλπ, κλπ), εν τη Πατρίδι ημών των Ελλήνων εδημιουργήθη  (διαρκούσης της τελευταίας εικοσαετίας) έν κίνημα ευγενών Ανθρώπων (ουχί, δε, φουκαράδων ή ... πρακτόρων ή πωληθέντων έναντι πινακίου φακής ή έναντι ευειδούς πορνιδίου και οικίας πολυτελούς εντός των βορείων προαστείων της πόλεως των Αθηνών ή ...), του οποίου κεντρικός σκοπός ήτο η εκ νέου επικράτησις, εν τη Πατρίδι ημών, των Αρχών και Αξιών, αίτιναι εκόσμουν την Ελλάδαν των προγόνων ημών της νεωτάτης αρχαιότητος, ήτοι του 8ου έως και 4ου προ Ιησού αιώνος.
   Την δημιουργίαν του εν λόγω κινήματος αντιμετώπισαν οι εχθροί ημών των Ελλήνων μετά μεγίστης προσοχής και ... φόβου.
Κατόπιν σκέψεως, απεφασίσθη, όπως δοθή "απάντησις", παλαιάς χρήσεως και ... έξυπνος (και ο σατανάς τους έξυπνος εστί, ουχί, όμως, και ... ευφυής) .
   Και ποία ήτο η "απάντησις" ταύτη ;    
   Η εφαρμογή του, ρητού της τέχνης του πολέμου πρωτίστως και κατόπιν του εμπορίου, ... "διαλέγουμε πριν από σας, για εσάς"... !
   Τουτέστιν : Ανέλαβεν Πολιτικός της Ελλάδος , είτε δι' ευθείας  ... αναθέσεως είτε δια ... πλαγίας προτροπής, την εξουδετέρωσιν του κινήματος τούτου και την μετατροπήν του, οσημέραι, εις έτερον τι, ήσσονος ακτινοβολίας ; ...
   Και ήσσονος επικινδυνότητος, ως προς τους εχθρούς ημών των Ελλήνων και τα σχέδιά των εναντίον της Πατρίδος ημών ; ...
    

Επωφελή εις τους Έλληνας Συγγράμματα 2.

   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, και τίτλους ετέρων βιβλίων, πάνυ επωφελών μετά βεβαιότητος !


   

Το σκουπίδι του Σύμπαντος, ο ... ιαπετός !

   Τα αναφερθέντα εν τω κειμένω της προηγουμένης αναρτήσεως, υπό τον τίτλον "Το τσογλάνι ο ... προμηθεύς !", ισχύουν εν πολλοίς και ως προς τον, ... γαμψομύτην, ιαπετόν ...
   Ουδέποτε, διαδραμόντων των τελευταίων αιώνων, ανέφερεν τις τι, περί του ποία οντότης αποτελεί τον ... σατανάν ή ... διάβολον ...   
   Μόνον ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ έδωσεν προς τον Λαόν της Ελλάδος μίαν αμυδράν ακτίδαν φωτός επί του ... ακανθώδους τούτου θέματος, υπομνήσας παλαιάν παροιμίαν : "Πάμε κατά ισραήλ, δηλαδή κατά διαβόλου" !
   Της παροιμίας ταύτης δοθείσης, το εξαγόμενον εξ αυτής συμπέρασμα οδηγεί ημάς εις τον ... γιαχβέ !
   Εφ' όσον το ισραήλ ισοδυναμεί με τον διάβολον, τούτο συνεπάγεται, ότι ο ... "θεός" του ισραήλ (ήτοι ο γιαχβέ) συνιστά τον διάβολον !
   Συνεπώς προς ταύτα, αυτός αποτελεί Το Σκουπίδι του Σύμπαντος.-

Το τσογλάνι, ο ... προμηθεύς !

   Επί πολλούς αιώνας, αλλά πρωτίστως διαρκούντος του 20ού αιώνος (δεδομένου ότι εντεύθεν του 1900 μ. Χ. επλήθυναν εν Ελλάδι οι μορφωθέντες άνθρωποι), επεκράτησεν η γνώμη, ότι ο προμηθεάκος ήτο ο ... προστάτης και ο ... ευεργέτης των ανθρώπων ...
   Συχνάκις επαναλαμβάνετο το ... παραμύθι, ότι αυτός έδωσε το ... πύρ εις τους ανθρώπους ...
   Έως και εις τα σωζώμενα έργα θεάτρου των αρχαίων Ελλήνων (όλως ... τυχαίως, "εσώθησαν", μόνον εκείνα τα οποία δίδουν εις αυτόν την εικόναν του ... αξιολύπητου, του αδικηθέντος και εν γένει του ... φουκαρά ...) επαινείται ...
   Υπουργεία και Υπηρεσίαι του Κράτους "μας" αντικατέστησαν, σταδιακώς, τον όρο "Εφοδιασμός" δια του όρου "προμήθεια" ... 
   Έως ότου, προ δέκα περίπου ετών καθηγητής τις κατήλθεν εκ της σουηδίας (όπου και εχρίσθη καθηγητής), αφού επ' ολίγον ... μετεστάθμευσεν εις καλιφόρνιαν των γ.π.α., και εγκατεστάθη εις τας παρυφάς του ... Ολύμπου ! Συνεγείρας, δε, αφελείς, αλλά και ετέρους πονηρούς ανθ-Έλληνας, ίδρυσεν και επέβαλεν την ανά έκαστον έτος διεξαγωγήν εορτής υπό τον τίτλον "προμήθεια" ...
Τούτο, δε, επί του ... Ολύμπου, ήτοι της επί της Γης έδρας του ΔΙΟΣ, εναντίον του οποίου τόσον θρασυτάτως συμπεριεφέρθη !  
   Εάν ο ... προμηθεάκος ήτο ... ευεργέτης των ανθρώπων και ... Ελληναράς, τίνος λόγου ένεκεν τιμούν τούτον οι εβραίοι και ο ροκφέλερ, ως αποδεικνύεται εις το κείμενον εμού υπό τον τίτλον "προμηθεάκος και ... ροκφέλερ ..." ; ...
   Έ, ρε αποκαθηλώσεις, αι οποίαι έρχωνται ...
   ...  

Ναζι-στής και Έλλην ; 1

   Άπαγε της βλασφημίας !
   Ακόμη και εκείνοι, οι οποίοι, αδαείς όντες περί του ποίοι ήσαν οι ναζί, εστοιχίσθησαν υπό οργανώσεις πολιτικάς, διαδίδουσας  γνώμας και ... σοφίας των ναζί ("πως λέμε αλβανός λογοτέχνης"), ώφειλον, όπως ερωτήσωσιν τους ιδρυτάς των ως άνω οργανώσεων, αλλά και εαυτούς : Δεν επιφέρει εις ημάς τους Έλληνας εντροπήν η ίδρυσις και στήριξις, υφ' ημών των ιδίων, οργανώσεων προσιδιαζουσών προς τους εχθρούς ημών των Ελλήνων ; ...
   Υφίσταται χρεία υπομνήσεως προς τους νεωτέρους, περί του ποίοι ήσαν οι ναζί και του τι έπραξαν εις βάρος της Πατρίδος ημών ; ...
   Έως και αι ταινίαι Κινηματογράφου, των ετών 1960-1980  ομιλώσιν περί της κτηνώδους δραστηριότητος των εν λόγω ...  ζώων, ότε κατείχον την Πατρίδαν ημών ! 
   Ταινίαι αι οποίαι προβάλλωνται και σήμερον υπό των εταιρειών πωλήσεως τήλε οπτικού σήματος !
   ...

Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2009

Λεξικόν Ωφέλιμον εις Έλληνας

   Αγαθόν. (όρα και λ. Φρόνιμος)
   Αίσθησις. (Ο Πυθαγόρας, ο Εμπεδοκλής, ο Ξενοφάνης ... θεωρούσαν, ότι αι αισθήσεις είναι απατηλαί", ΑΠΑΝΤΑ ΞΕΝΟΦΑΝΗ.
   Αμύητος. Σωκράτης : Κοίτα ολόγυρα και πρόσεξε, μήπως ακούει κάποιος από τους αμύητους. Τούτοι είναι, όσοι δεν πιστεύουν, πως υπάρχει κάτι άλλο, εκτός απ' ό,τι θα μπορούσαν, να πιάσουν σφικτά με τα χέρια τους, ενώ δεν αποδέχονται γεγονότα και δημιουργίες και κάθε τι αόρατο ως μέρος του κόσμου της ουσίας. Θεαίτητος : Μιλάς, βέβαια, Σωκράτη, για αντίτυπους (... κλωνοποιημένους !!!) ανθρώπους. Σωκράτης : Είναι εντελώς ακαλιέργητοι, παιδί μου", Πλάτωνος "Θεαίτητος", 155 ε.
   Ανδρεία. (όρα και λ. Φιλόδοξος)
   Ανόητος. (όρα και φράσιν "Γνώθι σ' εαυτόν") 
   Απάτη. (όρα και λ. Αισθήσεις)
   Απραξία. (όρα και λ. Καλοπέρασις)
   Αρρώστεια. (όρα και λ. Αφροσύνη)
   Ατάραχος. (όρα και λ. Σκώμμα)
   Άφοβος. (όρα και λ. Σκώμμα)
   Αφροσύνη. "Μήπως δεν συμφωνείς, ότι η αφροσύνη είναι η μεγαλύτερη και σοβαρότερη απ' όλες τις αρρώστειες και καταστροφική για όσους την έχουν, και δεν θεωρείς τον άφρονα άνθρωπο αυτοκαταστροφικό ; Ή δεν παραδέχεσαι, πως εκείνος που βλάπτει έναν άνθρωπο και του προξενεί ένα σωρό κακά, δεν μπορεί παρά να είναι και ο πιο μεγάλος εχθρός και αντίπαλός του ;", ΔΙΩΝ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ.
   Βωμός. " ... στο κέντρο ο βωμός, παντού ανθοστόλιστος, κι' όλο το σπίτι ν' αντηχεί τραγούδια και ευφροσύνη ...", ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ, Άπαντα.
   Γέννησις. "Τι γεννηθήκαμε όλοι και από τη γη κι, απ' το νερό", ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ, Άπαντα.
   Γεωμετρία. "Η ενασχόλησι με την επιφάνεια ονομάζεται γεωμετρία", ΠΛΑΤΩΝ, "Πολιτεία", " ... η γεωμετρία παίζει σημαντικό ρόλο όχι μόνο στους ανθρώπους, αλλά ακόμη και εις τους θεούς", ΠΛΑΤΩΝ, "Γοργίας".
   Γεωργία. "Και σωστά ομίλησε, εκείνος ο οποίος είπεν, ότι η Γεωργία είναι των άλλων τεχνών μητέρα και τροφός. Διότι, εάν η Γεωργία πηγαίνει καλά, καλά πηγαίνουν και οι άλλες τέχνες. Όπου, αντιθέτως, η γη κατ' ανάγκην μείνει χέρσα, εκεί σχεδόν σβήνουν και οι άλλες τέχνες, στεριανές και θαλασσινές", ΞΕΝΟΦΩΝ, "Οκονομικός".
   Γή. (όρα και λ. νερό) (" ... γή και νερό είναι, ό,σα αυξάνωνται και γίνονται ...", ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ, Άπαντα.
   Γνώθι σ' αυτόν. "Γιατί ουδείς ανόητος και κακός γνωρίζει τον εαυτόν του. Διαφορετικά, δεν θα όριζεν ο Απόλλων ως πρώτο καθήκον το Γνώθι σ' αυτόν, θεωρώντας 'οτι είναι το πιό δύσκολο για τον καθένα", ΔΙΩΝ Ο ΧΡΥΘΣΟΣΤΟΜΟΣ.
   Γνώσις. "Πως, όμως, φθάνει τέτοια γνώσι από τους θεούς στον άνθρωπο ; Αυτό διευκρινίζεται στο τρίτο βιβλίο των "Νόμων" του Πλάτωνος".
   Δούλος. (όρα και λ. Καλοπέραση)
   Δύναμις. (όρα και λ. Εξουσία. Επίσης, λ. Καρτερία)
   Εκτίμησις. (όρα και λ. Φιλόδοξος)
   Έμπνευσις. (όρα και λ. Γνώσις)
   Εξουσία. "Όλοι οι άνθρωποι, από φυσικού τους, χαίρονται, όταν βλέπουν, να τιμάται η φρόνηση από εκείνους, οι οποίοι κατέχουν την μεγαλυτέραν εξουσίαν και δύναμιν", ΔΙΩΝ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ.
   Ετοιμόλογος. "Ο Ξενοφάνης, λοιπόν, είπεν σε κάποιον, ο οποίος εδιηγείτο, ότι είχε δεί χέλια ζωντανά μέσα σε ζεστό νερό : Έ, τότε, άς τα ψήσουμε σε κρύο", ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ, Άπαντα.
   "Ευθεία τριών Ναών". "Πόσο μεγάλη είναι η πιθανότητα, να κείτονται τυχαία σε ορεινό έδαφος τρεις Ναοί πάνω σε μία ευθεία γραμμή ; Αυτό θα μπορούσε, βέβαια, να συμβή σε δύο ή τρεις περιπτώσεις. Στην Αττική και την Βοιωτία, μόνον, υφίστανται ... 35 όμοιαι ευθείαι τριων Ναών".
   Ευκολωτέρα Λύσις. Οι "ευφυείς" επιστήμονες της εποχής μας κόλλησαν στην Αρχή της "ευκολώτερης λύσης" ή "της απλής δυνατότητος". Αυτό το σχήμα τους απαγορεύει κάθε άλλο τρόπο σκέψεως.
   Ευφυία. (όρα και λ. Καρτερία)
   Ηδονή. (όρα και λ. Καλοπέρασις)
   Ήλιος. "Ο Ξενοφάνης (αναφέρει ότι) ο ήλιος χρήσιμος εστί, ως προς την γέννησιν και οργάνωσιν του κόσμου και των ζώντων οργανισμών του, αλλά η σελήνη άχρηστος εστί", ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ, Άπαντα.
   Ήρως. (Συμφώνως προς τον Τροφώνιον) " Ένας συνδυασμός θεότητος και Ανθρώπου, ως προς το ήμισυ Άνθρωπος και ως προς το έτερον ήμισυ θεότης ...", ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ, Νεκρικοί Διάλογοι.
   Θεός. " Είς Θεός μοναδικός, μέγιστος μεταξύ θεοτήτων και Ανθρώπων, ούτε όμοιος ως προς το σώμα, ούτε ως προς την σκέψιν. Και ολόκληρος ορά, ολόκληρος νοεί και ολόκληρος ακούει. Και άνευ κόπου τινός, δια της δυνάμεως του νου μόνον, κινεί τα πάντα. Πάντοτε εν τη αυτή θέσει μένει, άνευ οιασδήποτε κινήσεως, ούτε οφείλει άλλοτε εδώ και άλλοτε πέρα, να πηγαίνη", ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ. "Η ουσία του Θεού (λέγει ο Ξενοφάνης, ότι είναι) εις σχήμα σφαίρας ...), ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ, Άπαντα.
   Κακός. (όρα και φρ. Γνώθι σ'αυτόν)
   Καλοπέρασις. (όρα και λ. Τρυφηλότης) " ... ο Αλέξανδρος ... και ουδέναν εθεώρει άξιον, όπως συναγωνιστή εκείνον εις την δόξαν ! Ούτε τον βασιλέαν της περσίας, ούτε της σκυθίας, ούτε της ινδίας ! Και ουδένα μεταξύ των Ελλήνων, ούτε Άνθρωπον ούτε πόλιν ! Επειδή αντελήφθη, ότι άπαντες κατεστράφησαν, ως προς την ψυχήν, εκ της καλοπεράσεως και της απραξίας, δούλοι όντες του κέρδους και της ηδονής !", ΔΙΩΝ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ.   
   Καρτερία. (όρα και λ/ξεις Φιλόδοξος, Υπομονή) " ... εκφράζων θαυμασμόν και επαινών τον Αλέξανδρον το ελάχιστον όσον και τον Διογένην, επειδή, μόλον ότο εξουσίαζεν τόσον πολλούς Ανθρώπους και μόλον ότι ήτο ο ισχυρώτερος εκ των συγχρόνων του, ουδόλως περιεφρόνει την συναναστροφήν πτωχού μεν Ανθρώπου, προικισμένου, δε, μετά ευφυίας και δυνάμεως προς υπομονήν", ΔΙΩΝ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ.
   Καταστροφή. (όρα και λ. Αφροσύνη)
   Κέρδος. (όρα και λ. Καλοπέρασις)
   Κρασί. "Ούτε στην κούπα πρώτα κρασί χύνοντας κανείς ν' ανακατεύει, αλλά νερό και στο νερό πάνω κρασί", ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ, Άπαντα.
 
       
  
  

  

Άγγ.Σικελιανός-Μίκης Θεοδωράκης : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΕΜΒΑΤΗΡΙΟΝ !

   Έν εκ των αριστουργημάτων της Τέχνης της Ποιήσεως και 
της Τέχνης της Μουσικής, αποτελεί, το, διαμορφωθέν εν τη συγχρόνω Ελλάδα, έργον τούτο !
   Άπαντες οι Έλληνες, αλλά και ό,σοι εκ των νεο-ελλήνων πάλλωνται εκ του ιδεώδους του Ελληνισμού, οφείλουν, να διαθέτωσιν το έργον τούτο, αλλά και να το διαδίδουν εις ετέρους !
   Εάν το Κράτος ΕΛΛΑΣ το εκυβέρνων οι Έλληνες, τότε το εν λόγω έργον θα επαρουσιάζετο και εις το Ωδείον Ηρώδου του Αττικού και εις το αρχαίον Θέατρον της Επιδαύρου, ώστε να τέρπωνται οι Έλληνες και νεο-έλληνες.
   Και να μορφώνονται οι βάρβαροι, οι οποίοι επισκέπτωνται την Ελλάδαν, διαρκούντος του Θέρους !
   ...
   

Κ.Παλαμά : Ο ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ !
"Γιάφκα" εχθρών εντός Υπουργείου ;

   Διαδίδεται, ότι εντός σημαντικωτάτου Υπουργείου της Πατρίδος ημών των Ελλήνων (τοποθετημένου εκτός του κέντρου της πόλεως των Αθηνών), και, δη, εις τους, εκτεταμένους, υπογείους χώρους αυτού, υφίσταται, εγκατεστημένη εκείσε από μακρού χρόνου, ... "γιάφκα" των εχθρών ημών !!!
   Τα εκεί, δε, εδρεύοντα σκουπίδια απευθύνθησαν (προ ολίγων ετών) εις τον Υπουργόν, ο οποίος εσχεδίαζεν την εφαρμογήν ωφελίμων, ως προς την Πατρίδαν, προγραμμάτων, και, εις απειλητικόν τόνον, του είπον : "Πρόσεξε ! Μην βρεθεί το πτώμα σου από την μία πλευρά της Εθνικής Οδού Αθηνών-.......... (κατήγετο εκ της επαρχίας ο εν λόγω Υπουργός) και τα πτώματα των μελών της οικογενείας σου από την άλλη πλευρά. Θα κάνεις, ότι σου λέμε και όχι ότι σου κατέβει" !!!
   Ηκολούθησεν, μετ' ού πολύ, η αποχώρησις του εν λόγω Υπουργού εκ του Αξιώματός τούτου, αλλά και εκ της ενασχολήσεως μετά των κοινών...
   Αποτελεί Αλήθειαν το εν λόγω περιστατικόν ;
   Βεβαίως, από του 1947 είχεν δηλώσει ο, Πολιτικός της εποχής εκείνης, Καφαντάρης, ότι δεν είμεθα ελεύθερον κράτος, αλλά υπό ... κατοχήν !!!
   Όμως, το εν λόγω περιστατικόν, εάν αποτελεί Αλήθειαν, συνιστά και επιφέρει εντροπήν εις τους νεο-Έλληνας, οι οποίοι οφείλουν, να εκδιώξουν εκ της Ιεράς Ελλάδος "Τα Σκουπίδια του Πλανήτου" και τας "γιάφκας" των.-

Τα σκουπίδια οι κρυπτο-εβραίοι 1

   Εφ' όσον οι εβραίοι δεν διώκωνται εν Ελλάδι, όσοι εξ αυτών κρύπτουν την καταγωγήν των, υπό Ελληνοποιημένον επώνυμον και υπό Χριστιανικόν βαπτιστικόν όνομα, ... κακόν σκοπόν εναντίον ημών των Ελλήνων και των νεοελλήνων θα έχουν ...
   Ένεκεν τούτου, αποτελούν ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ και η μοίρα των, συντόμως πως, θα ταυτισθή μετά των ... λοιπών σκουπιδιών ...
   ...

Διώκωνται οι εβραίοι εν Ελλάδι ; ... 1

   ΟΥΧΙ  !

Ποίος ο ... σατανάς ή ΔΙΑ-βολος ;

   Ως εδήλωσεν ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, "Πάμε κατά ισραήλ, δηλαδή κατά διαβόλου" !
   Η εν λόγω φράσις, όμως, αποτελεί παροιμίαν, και, δή, παλαιάν, την οποίαν απλώς υπενθύμισεν εκείνος προς τους νεοέλληνας, εκ της μνήμης των οποίων αφηρέθη υπό των ... ενδιαφερομένων, δια της εξαφανίσεως των συγγραμμάτων εις τα οποία ανεγράφετο ...

   Δια της μεθόδου, της επιστήμης των Μαθηματικών, ήτις καλείται "εις άτοπον απαγωγή", οδηγούμεθα εις την παραδοχήν, ότι σατανάς (ή διάβολος) εστί ο ... "θεός" των ισραηλιτών, ήτοι ο γιαχβέ !
   Βάϊ, βάϊ, βάϊ !
   (ως θα έλεγον, οδυρόμενοι, οι ... στρατιώται αυτού μογγόλοι-τούρκοι)
   ...

Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009

Το Ίδρυμα ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ ...  

   Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ αποτελεί δείγμα εξόχου Πατριώτου και Έλληνος !
   "Τα Σκουπίδια του Πλανήτου", όμως, επεδίωξαν την ακύρωσιν του έργου του, την αποσιώπησιν των συγγραμμάτων του, αλλά και αυτής ταύτης της υπάρξεώς του !
   Ούτω πως, οι νεο-Έλληνες, ενώ ήκουσαν (όλως αορίστως) περί Παλαμά, ουδέν, ειδικώτερον, ... γνωρίζουν περί τούτου (πλήν, ίσως, του Ποιήματός του ... "Ο δωδεκάλογος του γύφτου" ...)  !!! 
   Σοβαρώς συνετέλεσεν εις την εξαφάνισιν του έργου του Κωστή Παλαμά τό ... " Ίδρυμα Κωστή Παλαμά", εδρεύον επί της αρχής της οδού Ασκληπιού, εις το κέντρον της Πόλεως των Αθηνών, όπου και ευρίσκετο η οικία του Εθνικού Συγγραφέως ημών των Ελλήνων της συγχρόνου Ελλάδος !!!
   Το εν λόγω ίδρυμα ώφειλεν, όπως διαδώση, παντί τρόπω, το έργον του Εθνικού Συγγραφέως ημών των Ελλήνων ! 
   Αντ' αυτού, συνετέλεσεν, δια της "αδρανείας" τούτου, εις την πλήρην διάδοσιν του έργου γνωστού κρυπτο-εβραίου ... σοδομίτη, εκ της Αλεξανδρείας της Αιγύπτου καταγομένου, ο οποίος, εις τον εγκέφαλον των αδαών κατήντησεν, να θεωρείται ως ο ... εθνικός συγγραφεύς των Ελλήνων ...
   Ο επιθυμών την απόκτησιν ενός τμήματος μόνον του έργου του Παλαμά οφείλει, όπως καταβάλη το ποσόν τουλάχιστον των ... 300,00 ευρώ, διότι υποχρεούται, να αγοράση και τους ... 16 τόμους ολοκλήρου του έργου του ... !!!
   Η υπόθεσις ταύτη ενθυμίζει την, ανάλογον, υπόθεσιν γνωστοτάτου φιλ-Έλληνος, εκ χώρας βαρβάρων της Ευρώπης, ο οποίος συνέγραψεν δημοφιλή και πασίγνωστα εις τον πλανήτην έργα, αλλά και κείμενα εναντίον των ... εχθρών ημών (αλλά και εχθρών απάσης της Ανθρωπότητος) !
   Και τι έπραξαν "Τα Σκουπίδια του Πλανήτου", προς ακύρωσιν του έργου του και αποσιώπησιν των εναντίον των κειμένων ;
   Συνέβαλαν, δια ... πρωτοβουλίας οργάνων αυτών, εις την ίδρυσιν ... ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ επ' ονόματί του, δήθεν προς τιμήν του !
   Σταδιακώς εξηφάνισαν τα εναντίον των κείμενά του και ίδρυσαν υποκαταστήματα, εντός των χωρών της Ευρώπης πρωτίστως, προς εκμάθησιν ... της γλώσσης του εν λόγω σημαντικού Συγγραφέως
...
   Εις τα εν λόγω υποκαταστήματα, ενώ οι γονείς εγγράφουν τα τέκνα των εις το ... ίδρυμα, αποκλειστικώς προς εκμάθησιν της γλώσσης, οι πανούργοι εχθροί ημών συλλέγουν και αποθηκεύουν πληροφορίας ... προσωπικών δεδομένων, ως περί των ιδιοτήτων του χαρακτήρος των μαθητών, πληροφορίας τας οποίας θα ανασύρουν ότε και εάν οι μαθηταί, κατόπιν της παρελεύσεως ενίων ετών, επιδιώξουν, όπως αποκτήσουν αξιώματα του Κράτους ημών ... !!! 
   Δια ποίον λόγον οι νεο-Έλληνες πρέπει, να αγνοούν, ότι ο Εθνικός Συγγραφεύς των συνέγραψεν και έργον υπό τον τίτλον "΄Υμνος εις την Αθηνάν" ; ...
   ...
 

   ΖΗΤΩ Ο, ΕΛΛΗΝ, ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ !

Τα ζώα της αλβανίας 1.-

   Έλλην της Βορείου Ηπείρου, της κατεχομένης υπό των εν λόγω ζώων (ένεκεν της σκουπιδο-ιταλίας, όμως, και ουχί της των ιδίων  ... γενναιότητος), εξελέγη Βουλευτής και κατόπιν εδιορίσθη Υπουργός της Κυβερνήσεως της, εκ βαρβάρων σκυθών της Κασπίας, χώρας αυτής !
   Αλλά διαδίδεται, ότι, επειδή δεν ελησμόνησεν την προέλευσίν του (ως Έλληνος), εξυλοκοπήθη βαναύσως (υπό εισβαλόντων εις την ... οικίαν του πρακτόρων της σκουπιδο-αλβανίας), οι οποίοι, κατόπιν, εβίασαν (έμπροσθέν του), διαδοχικώς, τόσον την σύζυγόν του, όσον και την θυγατέραν του !!!
   Ως εικός, ... εξηφανίσθη και εκ της πολιτικής ζωής αυτής της χώρας, εκ θρασυτάτων και βαρβάρων σκυθών της Κασπίας ...
   Πρόκειται περί Αληθείας ;
   Εάν ναί, τι έπραξαν οι τότε κυβερνώντες την ΕΛΛΑΔΑΝ (ουχί, δε, την ... φουφουτίαν) ; ...
   Σημείωσις : Η ΕΛΛΑΣ διαθέτει περί τα 400 αερόπλοια  πολέμου και η σκουπιδο-αλβανία ... ούτε έν ...
   Ουχί, οι Πολιτικοί της Ελλάδος ... δεν αποτελούν μέλη της φυλής των εχθρών ημών και των λοιπών βαρβάρων ... !
   Συμπέρασμα ασφαλές : Οι Πολιτικοί της Ελλάδος  ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ την Ελλάδαν και τους Έλληνας ! 

Τα ζωάκια της μογγολίας

   Εις την, μηνιαίως εκδιδομένην (εν Κομοτηνή), εφημερίδαν υπό τον τίτλον "ΖΑΓΑΛΙΣΑ" (ασχολουμένην πρωτίστως μετά θεμάτων αφορώντων τους Πομάκους της Θράκης), εδημοσιεύθη, εις το υπ' αριθμόν 26 φύλλον (της 1ης Φεβρουαρίου 2009), κείμενον υπό τον τίτλον "Ο Προφήτης μας ΜΩΑΜΕΘ και οι ΤΟΥΡΚΟΙ" !
   Εντός του κειμένου τούτου περιλαμβάνεται και το κάτωθι απόσπασμα εκ των διδασκαλιών του Μωάμεθ : "ΔΕΝ ΘΑ ΕΛΘΗ Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ, ΕΑΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ, ΔΕΝ ΝΙΚΗΘΟΥΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΙΤΡΙΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΠΑΤΗΜΕΝΕΣ ΜΥΤΕΣ ΚΑΙ ... ΖΩΩΔΗ ΕΚΦΡΑΣΙΝ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ..." !
   ...

28η Οκτωμβρίου 1940

   Το σημαντικώτερον συμπέρασμα εκ της εποποϊίας των Ελλήνων, εναντίον των βαρβάρων ιταλών και γερμανών, εις τον Πόλεμον του 1940 και του 1941, αποτελεί η κάτωθι καταχώρησις του, ... ... εβραίου-ναζί (και ουχί γότθου, βησιγότθου, οστρογότθου, αλανού, κλπ), Ιωσήφ Γκαίμπελς εις το ημερολόγιόν του : "8 Απριλίου 1941 (Τρίτη) χθές : προχωρούμε αργώς εις την Ελλάδα ... Οι Έλληνες είναι γενναίοι μαχηταί ... Ίσως υπάρχει ακόμη ένα ίχνος της παλαιάς Ελληνικής καταγωγής σ' αυτούς" !   (ΚΩΣΤΑΣ ΠΛΕΥΡΗΣ : ΓΚΑΙΜΠΕΛΣ, Αποκαλύψεις από το ημερολόγιόν του για τον πόλεμον του 1940-41. Η αλήθεια για την "αντίσταση". Έκδοσις 2α 1994).
   Κατόπιν, λοιπόν, του Έπους των Ελλήνων των ετών 1940-1941, οι εχθροί ημών (άπαντες γνωρίζετε ... ποίοι εισίν) εσκέφθησαν μετά πανουργίας και αντελήφθησαν, ότι ο πόλεμος μετά των Ελλήνων ... "κάνει τζίζ" και εις την εποχήν ημών !
   Προέκριναν, δε, προς εξυπηρέτησιν των σχεδίων των την ... Προδοσίαν !!!
    Ήτοι, την προώθησιν εις τον θώκον απάντων των σημαντικών αξιωμάτων του Κράτους "ΕΛΛΑΣ" κρυπτο-εβραίων, κρυπτο-βουλγάρων και κρυπτο-αλβανών, ώστε να επιτελέσουν τα αντιανθρώπινα και ανθ-Ελληνικά σχέδιά των, άνευ αντιστάσεως του Λαού, ο οποίος, αλί και τρίς αλί, τους ... ψηφίζει, αγνοών την καταγωγήν των εκ της φυλής των εχθρών και εκ των φυλών των βαρβάρων ... !  
  
ΖΗΤΩ Η ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ !
 ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940-1941 !      

Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2009

Αθήναι-Καβάλα-Αθήναι

   Εταξείδευσα, προσφάτως, εξ Αθηνών προς Καβάλαν, δι' αεροπλοίου, και επέστρεψα κατόπιν τριών ημερών.
   Δεν εφοδιάσθην μετά εισιτηρίου προ μηνός, ώστε αι εταιρείαι να διαθέτωσιν Ταμείον, επί έναν μήναν, εκ χρημάτων ... εμού !  
   Κατέβαλον το εξωφρενικόν ποσόν των ... 300 ευρώ !
   Ταξειδεύσας δι' ελικοφόρων αεροπλοίων μικρού μεγέθους ...
   Μετά βεβαιότητος, το εισιτήριον ΑΘΗΝΑΙ-τελ αβίβ-ΑΘΗΝΑΙ θα πωλείται έναντι ολιγωτέρων χρημάτων ...
   Εξ ετέρου, γνωστόν εστί εις το Πανελλήνιον, ότι το εισιτήριον ΑΘΗΝΑΙ-λονδίνον-ΑΘΗΝΑΙ πωλείται προς 120 ευρώ, προκειμένου περί ταξειδίου εις μεταμεσονυκτίους ώρας και προς ολιγώτερον των 300 ευρώ προκειμένου περί ταξειδίου εις ώρας της πρωίας !
   Επιμύθιον : ταξειδεύετε προς το σκουπιδο-λονδίνον και ουχί προς την αφαντάστου ωραιότητος πόλιν της Καβάλας ...
   Ουχί !
   Η χώρα ουδαμώς κυβερνάται υπό Προδοτών ...
   

Ράτσα ... καταραμένη 2 ...

"Δεν αντέχω.
Και τα σταυροδρόμια που ήξερα
έγιναν αδιέξοδα.
Σελδζούκοι ροπαλοφόροι
καραδοκούν.
Χαγάνοι ορνεοκέφαλοι
βυσσοδομούν.
Σκυλοκοίτες και νεκρόσιτοι κι' ερεβομανείς
κοπροκρατούν το μέλλον" !
(Οδυσσεύς Ελύτης, "Το Άξιον Εστί")
Βάϊ, Βάϊ, Βάϊ !!!
Τι εννοεί, ώ Αδελφοί, ο Ποιητής ;
Τα περί αντοχής και αδιεξόδου εννοήσιμα...
Ως και τα περί σελζδούκων τούρκων ...
Ποίοι, όμως, οι ... ορνεοκέφαλοι χαγάνοι ; ...
Ποίοι οι σκυλοκοίται ; ...
Ποίοι οι νεκρόσιτοι ; ...
Ποίοι οι ερεβομανείς ; ...
Οίτινες, δε, ... κοπροκρατούν
το μέλλον ; ...

Ράτσα ... καταραμένη 1 ...

   "Ράτσα καταραμένη
κι' απ' τον Ουρανό διωγμένη,
την τόσην αναίδειαν πως μπορείτε ;
Διατί αντιστέκεσθε
εις την Θέλησιν,
εις της οποίας τους σκοπούς
άσκοπος εστί
η αντίστασις υμών
και ήτις τόσας φοράς
εφόρτωσεν μετά πόνου υμάς ;
Τι ωφελεί,
εις την Μοίραν να εναντιώνεσθε ;
Ο Κέρβερος υμών,
ασφαλώς ενθυμείσθε,
ακόμη γδαρμένη μουσούδαν
και κοιλίαν διαθέτει" ...
(Δάντης, "Κόλασις", Άσμα ΙΧ).
Ώ, λά, λά !!!
Ποίους εννοεί, Αφελφοί εμού, ο Δάντης ;
Ποίοι διωχθένται εκ του Ουρανού εισίν ;
Ποίοι εισίν οι αναιδείς ;
Ποίοι αντιστέκωνται
εις την θέλησιν του Θεού ;
Ποίοι εναντιώνονται εις την Μοίραν ;
Τίνος ήτο ο Κέρβερος, λοιπόν ;
Ποίοι εξωρίσθησαν εντός του κάτω Κόσμου ;
Ποίοι, έκτοτε, ζουν εντός του Κάτω Κόσμου,
ήτοι εις τα έγκατα της Γης ;

Είσαι φρόνιμος ;

   "Οι φρόνιμοι, όμως, εν πρώτοις οφείλουν, να υμνούν τον Θεόν, μετά ευλαβών μύθων και λόγων καθαρών. Και, κατόπιν των σπονδών, να δεηθούν δύναμιν, ώστε να ενεργούν δικαίως ..., έ, τότε δεν συνιστά κακήν πράξιν, το να πίη τις τόσον οίνον, ώστε να δύναται, να εύρη την οικίαν του άνευ ... συνοδού" !
   (ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ, Άπαντα").
   Αλήθεια, πόσοι ενθυμείσθε, εις τας εορτάς και τας χαρμοσύνους στιγμάς της ζωής υμών, πρωτίστως, να υμνήσετε τον Θεόν ; ...
   Ή ο Θεός υπάρχει μόνον εις τας δυσκόλους στιγμάς της ζωής υμών (Χριστέ μου, βοήθησέ με !) ; ...
   Αλήθεια, πόσοι εξ υμών αιτείσθε (εκ του Θεού), παροχήν δυνάμεως, ώστε να ενεργείτε δικαίως εις τον ανά ημέραν βίον ; ...
   Αλήθεια, πόσοι εξ υμών ενθυμείσθε, ότι, πλην του εννοικίου, της δεη, του οτε, της κοσμοτέ, της φόρθνετ, της γκόμενας, της εφορίας και του τεβε, υπάρχει και ... Θεός ; ...
   ...

Το πρώτιστον καθήκον του Ανθρώπου

   "Εξ ώρας πολλής, προσπαθώ, να είπω προς εσέ, αλλά δεν επιθυμής, όπως ακούσης εμέ : Εσύ είσαι ο πλέον άσπονδος εχθρός και αντίπαλος του εαυτού σου, ό,σον μένεις κακός και ανόητος !
   Και τούτος είναι ο Άνθρωπος, τον οποίον αγνοείς περισσότερον παντός ετέρου !
   Επειδή ουδείς ανόητος και κακός γνωρίζει τον εαυτόν του !
   Άλλως, δεν θα ώριζεν ο Απόλλων ως πρώτο καθήκον, του Ανθρώπου, το "Γνώθι σ' αυτόν", θεωρών ότι το πλέον δυσχερές εις τον πάσα έναν εστί" !
   (ΔΙΩΝ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, "Διάλογος Αλεξάνδρου και Διογένη").
   ...
  

Προς ... "καλοπερασάκηδες" το Ανάγνωσμα

   "Ο Αλέξανδρος ουδέναν εθεώρει ως άξιον, ίνα συναγωνισθή εκείνον εις την δόξαν ! 
   Ούτε τον βασιλέαν της περσίας, ούτε τον βασιλέαν της σκυθίας, ούτε τον βασιλέαν της ινδίας !
   Διότι εννόησεν, ότι άπαντες είχον καταστραφεί, ως προς την ψυχήν, είτε εκ της ευμαρίας είτε εκ της απραξίας, δούλοι όντες του κέρδους και της ηδονής" !
   ( ΔΙΩΝ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, "Διάλογος Αλεξάνδρου και Διογένη").
   Λοιπόν, φουκαροειδή ; ...
   Σύμφωνοι !
   Αποκτήσατε "καλό διαμέρισμα"/μονοκατοικία, 2ην οικίαν εις τας εξοχάς, ταξειδεύετε (χάριν ... τουρισμού ...) έως και την Γουαδελούπη, αποκτήσατε "σένιο" αυτοκίνητον όχημα,  οικογένεια, τέκνα, "όνομα" εντός της κοινωνίας, καταθέσεις εις τραπέζια κολυββιστών εντός και εκτός Ελλάδος, ξανθή και γαλανομάτα (εκ Ρωσίας ή ουκρανίας) γκόμενα (ήτις, ... γκόου γουίδ μεν ...) !
   Τι έτερον ; ...

  

Προς τι η εγκατάλειψις των αγροτών ;

   "Και ορθώς ωμίλησεν, όστις είπεν, ότι η γεωργία των άλλων τεχνών μητέρα και τροφός εστί.
   Επειδή, εάν η γεωργία βαίνει καλώς, καλώς βαίνουν και αι άλλαι εργασίαι.
   Αντιθέτως, ό,που η Γή μείνει χέρσα, εκεί σβήνουν και αι άλλαι εργασίαι, της ξηράς και της θαλάσσης " !
   (Ξενοφών, "Οικονομικός")
   Ώστε, προς τούτο κυνηγούν τους αγρότας ; ...
   Ίνα λιμοκτονήσουν τους λαούς ; ...
   Τα Σκουπίδια ! ...

Αισώπου Μύθοι 1

   Ο ΗΡΑΚΛΗΣ εβάδιζεν επί οδού  μικρού πλάτους και, βλέπων επί του εδάφους αντικείμενον ομοιάζων προς μήλον, εδοκίμασεν, όπως θραύση τούτο.
   Μετά εκπλήξεως, είδεν το μήλον, να διπλασιάζει τον όγκον αυτού !
   Εκνευρισθείς, ήρχισεν, να πατή τούτο δια των ποδών του και, κατόπιν, να κτυπά τούτο δια ροπάλου.
   Το μήλον, όμως, εφούσκωσεν τόσον, ώστε "έφραξεν" την οδόν και ήτο αδύνατος, πλέον, εις τον ΗΡΑΚΛΗΝ η προσπέλασις.
   Πλήρης θυμού, έριψεν χαμαί το ρόπαλον και ητένιζεν το θέαμα, εν απορία διατελών.
   Εις εκείνην την στιγμήν εφανερώθη η ΑΘΗΝΑ και του λέγει : "Σταμάτα, βρε Αδελφέ !  Το αντικείμενον τούτο (το μήλον) την  φιλονεικίαν και την έριδαν συμβολίζει  ! Εάν αφήσης τούτο, άνευ ενοχλήσεώς του, μένει ό,σο ήτο αρχικώς. Εάν, όμως, το πολεμήσης, αυξάνεται δια του τρόπου, τον οποίον αντίκρυσες" !
   Υ. Γ. 1. Ηλίου φαεινώτερον εστί, ότι δυνατόν εστί, "οι καυγάδες και οι τσαμπουκάδες" αιτία μεγάλης συμφοράς ν' αποβούν.
   Υ. Γ. 2. Εις εκείνους οίτινες προσποιούνται, ότι δεν εννούν : Οι τούρκοι, οι οποίοι γνωρίζουν επαρκώς τους νεοέλληνας, λέγουν :
"Του ρωμηού τούρχεται ύστερα (ήτοι, κατόπιν ... εορτής ...) η γνώση" ... !

Περί ενδύσεως ... γυναικών το Ανάγνωσμα

   Έως και το τέλος της δεκαετίας 1960-1970, εντός κάθε συνοικίας των μεγάλων πόλεων ευρίσκετο και έν ... πορνείον ! Αλλά και εντός των μικρών πόλεων, είτε εις την άκραν αυτών, ευρίσκετο πορνείον.
   Προ, λοιπόν, της αναλήψεως "εργασίας", αι πόρναι συνωθούντο εις τα σκαλιά της εισόδου ή έξωθεν της θύρας του πορνείου και "χασκογελούσαν", αντήλλασσαν πειράγματα, παρατηρούσαν (με κάποια θλίψη και νοσταλγία τας Κυρίας, αι οποίαι διήρχοντο έξωθεν του πορνείου) και, ... προκλητικώς και λάγνως, τους διερχομένους Κυρίους. 
   Τα ενδύματα ήσαν ... ανάλογα της "εργασίας" των !
   Πολύχρωμα φορέματα, αποκαλυπτικά ... των μηρών, κυρίως, δε, του ... στήθους ...
   Αι μικραί κορασίδαι, διερχόμεναι, πολλάκις έως την ενηλικίωσίν των, έξωθεν του πορνείου (αλλά εκ του ... έναντι πεζοδρομίου), (προσθέσατε και τας προτροπάς της Μητρός των και της Προμάμης των, οπωσδήποτε και το ... άγριο βλέμμα του Πατρός, εις οιανδήποτε προσπάθειαν ... παρασπονδίας), εγνώριζον καλώς, ποία ενδύματα ουδέποτε επιτρέπεται, να ενδυθούν ...
   Την εκδίωξιν των πορνείων εκ των συνοικιών ηκολούθησεν η "υποβοήθησις" των Κυριών (υπό τινων ... "ανθρώπων" και υπό των δαιμόνων), εις το να  λησμονήσουν, το "ποία ενδύματα ουδέποτε επιτρέπεται, να ενδυθούν" ...
   Εις το έργον τούτο (μετά βεβαιότητος του Σατανά) συνέβαλεν και η έξοδος της Γυναικός εκ της ... οικίας ...
   Ώ, ναί ! Προς ... εργασίαν (εξ ού και οι άνδρες των  κατέστησαν ... πλουτοκράται ...).
   Φυσικώ τω λόγω, κάποτε αι Κυρίαι ήρχισαν, να λησμονούν και τας προτροπάς προς τας κορασίδας ...
   Ως προς την προμάμην ...
   Μα την αφήνουν, να πεθάνη (εκ της ... εγκαταλείψεως) εις ετέραν οικίαν, τας προτροπάς της θα ακούνε ; ...
   Αποτέλεσμα : Εν έτει 2009 μ. Χ., αι νεοελληνίδαι, ενώ ενδύωνται ... αποκαλυπτικώτερον από τας πόρνας του 1970, εξακολουθούν, να σκέπτωνται, ότι ... Κυρίαι εισίν ... 

Διαπιστώσεις

Δεσμώται οι Άνθρωποι !
Μύρια τα δεσμά των !
Κρυφίως
(και ... υπομονετικώς)
υφαίνοντο,
επί χιλιετίας (!),
υπό των
"Σκουπιδιών του Πλανήτου",

καθοδηγουμένων
υπό των "Σκουπιδιών του Ουρανού".
Αδύνατον εστί, πλέον,
εις τον Άνθρωπον,
όπως απεμπλακή των δεσμών τούτων,
άνευ της, τελεσφόρου,
συνδρομής
του Δημιουργού του !

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2009

Τα ... ενδογήινα σκουπίδιαΜα, υπάρχωσιν όντα φέροντα τοιαύτην κεφαλήν ; ...
Ακούω, να αναρωτάται ο δύσπιστος και αμφισβητίας αναγνώστης ...
Μετά βεβαιότητος !
Περιγράφωνται εις το έργον του
Παυσανίου "Ελλάδος περιήγησις",
και, δή, εις τα ... Βοιωτικά" !


Η ... μετανάστευσις φοινίκων και σκυθών ...
   Ώστε, η πολυθρύλητος μετανάστευσις των λαών (ουχί, δε, ... εθνών) αφορούσε την μετανάστευσιν, εκ της Ηπείρου της Ασίας (ήτοι, της ... καθ' ημάς Ανατολής, ως θα έλεγον οι κρυπτο-εβραίοι της Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά και έτεροι ... πνευματικοί άνθρωποι) των σκουπιδο-φοινίκων και των, βαρβάρων, σκυθών !!! 
   Ώστε, οι σκύθαι δεν εξηφανίσθησαν εκ της ιστορίας ένεκεν ολοσκ..... τινός, αλλά ματανάστευσαν εις την Ήπειρον της Ευρώπης και, εκείθεν (ότε ... επέστη ο καιρός), εις την Ήπειρον της Αμερικής !!!
   Ώστε, οι κάτοικοι της Ευρώπης και των γ.π.α. της σήμερον προέρχονται εκ των σκουπιδο-φοινίκων και των βαρβάρων σκυθών !!!
   Βάϊ, βάϊ, βάϊ ...

Τα σκουπίδια ..., αι μελαναί σκιαί !


Ο ... γάϊδαρος ... (ο αρχι-σκουπιδο-κρόνος).-


Αληθώς !
Πρόκειται περί παναρχαίας εορτής !
Προς τιμήν του αρχι-σκουπιδο-κρόνου !
Του ... πατρός του ... σατανά !
Ως ονομάζει αυτόν η Καινή ΔΙΑ-ΘΗΚΗ,
άνευ αναφοράς εις το όνομά του !
Ο ... γάϊδαρος ήτο,  
και εξακολουθεί, να είναι,
το ... σύμβολον εκείνου !
Επιτυχές σύμβολον !!!
Διότι η ... "γαϊδουριά"
ήτο χαρακτηριστική ιδιότης εκείνου.-

   Σημείωσις : Ένεκεν του συμβολισμού τούτου, ο γάϊδαρος ωρίσθη (υπό των ιδρυτών του) ως σύμβολον ενός εκ των δύο Πολιτικών Κομμάτων των γ.π.α. ! Του ετέρου Πολιτικού Κόμματος σύμβολον ωρίσθη ο ... ελέφας (παραπέμπων εις τεραστίαν και ζωώδην δύναμιν, μετά ... μικρωτάτου και ανεπαρκούς  ... εγκεφάλου ...) !!!
   ... 

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

Το ερπετόν του σκουπιδο-κρόνου

   Ωμίλησεν, σχεδόν, περί απάντων των θεμάτων το ερπετόν του σκουπιδο-κρόνου (υπό μορφήν ... ανθρώπου και, δη, ... έλληνος  ...), εκ Θεσσαλονίκης ορμώμενον.
   Ομίλησεν περί δαιμόνων, αλλά και περί ασυνήθων και ζωομόρφων οντοτήτων.
   Περί τούτων ο Λαός της Ελλάδος ουδέν εγνώριζεν, ένεκεν της αγνοίας, της επιβληθείσης υπό "Των Σκουπιδιών τ' ουρανού", προστησάντων, και περί τούτου του έργου, "Τα Σκουπίδια της Γής".
   Ουδέποτε, όμως, ωμίλησεν, μετά λεπτομερειών, ως έπραξεν περί των ζωομόρφων οντοτήτων, και περί των ... ερπετών !
   Ακροθιγώς ανεφέρθη εις τα απαίσια αυτά ζώα και , ότε του εδόθη εντολή, έπαυσεν και τας αναφοράς ταύτας ... 
   Τεράστια εις μέγεθος, είτε ... πτερόεντα είτε έρποντα, τα οποία κατεβρόχθιζον τους Έλληνας Ανθρώπους, ώστε να μην διαβιούν επί της επιφανείας του Πλανήτου σύμμαχοι του Θεού, τους οποίους αντικατέστησεν ο αρχι-σατανάς, ο σκουπιδο-κρόνος, (πατέρα του σατανά τον ωνομάζει έν εκ των τεσσάρων Ευαγγελίων της Καινής Διαθήκης), δια ... ζωομόρφων οντοτήτων !
   Όντα ως οι κένταυροι (ως προς το ήμισυ άνθρωπος, ως προς το έτερον ήμισυ ... άλογον ...), οι οφιοειδείς (ως προς την κεφαλήν ... όφις, ως προς το κυρίως σώμα άνθρωπος, ως προς την κεφαλήν και το πρόσωπον άνθρωπος, κάτωθεν της μέσης ... 100 όφεις ...), οι λεοντόμορφοι (ως προς το πρόσωπον και το κυρίως σώμα ... λέων, ως προς το ... στήθος ... γυνή-άνθρωπος ...), η διασταύρωσις πιθήκου και σκύλου (ως προς το πρόσωπον και την ... ουράν ... κύνες ..., ως προς το κυρίως σώμα ... πίθηκοι, γορίλες, κλπ, ...) (ίδε ... άγιος Χριστο-φόρος ...), κλπ, κλπ, κλπ.
   Περί των οφιοειδών, της διασταυρώσεως πιθήκου μετά κυνός και περί ... ετέρων τινών θεμάτων, σιγήν  ... ιχθύος κρατεί το ερπετόν του σκουπιδο-κρόνου ...
   Εάν, όμως, παρατηρήσετε τας λεπτομερείας του προσώπου αυτού, θα αντιληφθείτε, ότι πρόκειται περί ... ερπετού ..., το οποίον ... ζεί ανάμεσά μας ..., ως άνθρωπος ... (δεν δύναται, να ανοίξη το στόμα αυτού ως ο άνθρωπος, ήτοι διάπλατα, αλλά μόνον ως είς ... όφις ... Επίσης, ότε ομιλεί περί ... Ελλάδος και ... Ελληνισμού, έκδηλος εστί η ... αμηχανία αυτού ..., ήτοι ως να μην πιστεύη εις ό,σα λέγη ...).
   Ελπίζει το ερπετόν, ότι θα βοηθήση, και, δη, αποτελεσματικώς, εις την ίδρυσιν ... κράτους ... "Ελλάς" ..., υπό την ... διοίκησιν του αφέντη αυτού, ήτοι του σκουπιδο-κρόνου ...
   Αλλά, ώ ... ερπετόν ..., ήδη το σκουπιδο-κράτος υπό το όνομα η.π.α. ωνομάζεται, υπό των μασόνων και των εβραίων, από της ιδρύσεως , δε, αυτού  ... νέα ... ατλαντίς ...
   Εσύ πρόκειται, να βοηθήσης εις την ίδρυσιν και ετέρας ...  ατλαντίδος ; ... 
   Όνειρα ... ερπετών του σκουπιδο-κρόνου ... 
   Να προσέχης, ώ ερπετόν, διότι η ... ποντιακή ... τσούζει ...
   Η χρήσις, τέλος, υπό του ... ερπετού της βοηθείας προσώπων της Θρησκείας ημών, ήτοι μοναχών, ιερέων, κλπ, ως και της αντιστοίχου ορολογίας, αποσκοπεί εις την εξαπάτησιν των τηλεθεατών και την εξασφάλισιν ... συμμάχων, ουδόλως, δε, δηλεί ... πίστιν αυτού εις τον Έλληναν Ιησούν.-

Ε.Ο.Κ.Α.-Σπύρος ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗΣ

Την 16ην Οκτωμβρίου 1958,
υπέκυψεν ... ανακρινόμενος
 υπό των σκουπιδιών
της βρετανίας,
ήτοι των πικτών, των σκώτων, των σαξώνων,
των άγγλων, των νορμανδών, των ουαλών
και ετέρων κτηνών.
Συνελήφθη, δε,
κατόπιν ... προδοσίας
 ... κουκουλοφόρου τινός ...
(Νικολάου Κ. ΧΑΜΠΙΑΟΥΡΗ,
"ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ")ΖΗΤΩ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗΣ !
ΖΗΤΩ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ !
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΚΝΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΣ !

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2009

Επωφελή εις τους Έλληνας Συγγράμματα 1.

   Η έκδοσις επωφελούς συγγράμματος αποτελεί είδησιν, και, δη, χαρμόσυνον, εις τας Κοινωνίας των Ελλήνων Ανθρώπων.
   Παρατίθενται ένια εκ των σημαντικωτέρων συγγραμμάτων, ανηκόντων εις την επιστήμην της Ιστορίας, τα οποία εξεδόθησαν προ ολίγων ετών : 
   1. "ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ". Το σύγγραμμα εξεδόθη το έτος 1807, εν Βιέννη Αυστρίας, τη χορηγία Ελλήνων ομογενών, και περιλαμβάνει συγγράμματα αρχαίων Ελλήνων Γεωγράφων. Προσφάτως, σχετικώς, εξεδόθη και εν Ελλάδι. Το σύγγραμμα οφείλει, όπως μελετήση πας Έλλην.
   2. Αλεξάνδρου Ι. Δεσποτόπουλου, "Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ". Σημαντικώτατον σύγγραμμα. Συνοπτικόν, εν ταυτώ και πλήρες, περιέχον σημαντικάς γνώσεις περί των γεγονότων του πολέμου της φασιστικής Ιταλίας (μετά της προθύμου βοηθού της  ... αλβανίας) και της ναζιστικής Γερμανίας (μετά των προθύμων βοηθών της ουγγαρίας, ρουμανίας, βουλγαρίας και σερβίας) εναντίον της Ελλάδος τα έτη 1940 και 1941. Αποκαλύπτει, εκτός ετέρων, και την "ολιγωρίαν" στρατηγού του στρατού της Ελλάδος, ένεκεν της οποίας ο στρατός της γερμανίας, ανέτως πως, εισήλθεν εις την Ελλάδαν και επέτυχεν την κατάκτησιν. Ο εν λόγω στρατηγός κατήγετο εκ της βουλγαρίας και ανήκεν εις την φυλήν των ασπόνδων εχθρών ημών των Ελλήνων... Επίσης, παραθέτει τους διθυράμβους των βαρβάρων της εποχής εκείνης υπέρ της Ελλάδος και των Ελλήνων. Διθυράμβους τους οποίους εν συνεχεία ελησμόνησαν, ως κουτοπόνηρα φουκαροειδή ...    
   3. Ι.Π.Παπακυριακόπουλου, "ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΚΑΙ ΙΤΑΛΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΙ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ". Το σύγγραμμα περιέχει την αγόρευσιν του συγγραφέως, ως Εισαγγελέως, εν έτει 1946, ενώπιον του Ειδικού Στρατοδικείου Εγκληματιών Πολέμων. Σημαντικώτατον σύγγραμμα, ενθυμίζον εις τους νεωτέρους, ότι διεξήχθη Δίκη εις Αθήνας εναντίον του Ραβάλι (ιταλού) και του Κάλτσεφ (βουλγάρου), εν τη αιθούση της Παλαιάς Βουλής, εις 4 συνεδριάσεις (6ης, 7ης, 8ης και 9ης Μαίου 1946), ως εγκληματιών πολέμου.
   4. Κωνσταντίνου Ι. Δεσποτόπουλου, "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ". Ευσύνοπτα κείμενα του τέως Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών και τέως Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών. Πολλαί γνώσεις παρατίθενται επί των θεμάτων ιστορίας και πολιτισμού, τα οποία διεξέρχεται.-