Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Οι ΑΠΑΤΕΩΝΑΙ-εβραίοι και οι χούφτεν-χάφτεν ... 2

   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, τας επομένας αναρτήσεις ετέρων Ιστολογίων και είτα ένια σχόλια εμού :
   Ώστε, ώ Αναγνώστα, ... τα ... χρήματα ημών ... επιθυμητά εισίν υπό των σκουπιδο-εβραίων γαλλίας και γερμανίας και των χούφτεν-χάφτεν ...
   Αλλά να φύγωμεν εκ της Ευρωζώνης ...
   Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ έχει χ...... την ευρωζώνη υμών ... και την σκουπιδο-εβραϊκήν ένωσιν υμών ...
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.-    

Απατεών ο Ευεργέτης ;

   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, το επόμενον κείμενον και είτα ένια σχόλια εμού :
                                                                                                             
   Ώστε, ώ Αναγνώστα, ακόμη και το Εκκλησιαστικόν Όργανον των βαρβάρων, ... όργανον μουσικής των Ελλήνων εστί !
   Οι βάρβαροι, άνευ των ΕΛΛΗΝΩΝ, θα ήσαν ακόμη ... ζώα !
   Ώστε, ο σκουπιδο-εβραίος ΑΠΑΤΕΩΝ  εστί.-
   Ώστε, ο ΕΛΛΗΝ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ εστί  !
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.-

Η ... σκουπιδο-βρετανία 13

   Ίσως ένιοι, ώ Αναγνώστα, σκέπτωνται, ότι τα υπ' εμού γραφόμενα εις το Ιστολόγιον τούτο δεν αποτελούν στερεάς γνώσεις ...
   Π.χ. αποκαλώ ... "ντυμένους" τους κατοίκους του ηνωμένου βασιλείου βαρβάρων !   
   Τίνος λόγου ένεκεν, παρέθεσα εις παλαιωτέραν ανάρτησιν εμού. 
   Ωστόσον, αληθές εστί το υπ' εμού παρατεθέν ; 
   Λοιπόν, άς ρίψωμεν έν βλέμμα επί του κάτωθι κειμένου ...

   Ώστε, ώ Αναγνώστα, εν τη εκδόσει, του μηνιαίου εντύπου "ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ", υπό τον τίτλον "ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ", αναγράφεται : "Περί των Κελτών αυτών, των οποίων την γλώσσαν και σήμερον ακόμη ομιλούν περί τα δύο εκατομμύρια Άγγλων (Ουαλλών, Ιρλανδών και Σκώτων), πρέπει να γίνη ευρύτερος λόγος. Οι Έλληνες και οι Λατίνοι ομιλούν περί αυτών, ως περί ανθρώπων υψηλοσώμων, με ωραίαν κατατομήν και με κυανούς οφθαλμούς. Ούτοι ήσαν ενδεδυμένοι με χιτώνας και περισκελίδας εξ υφάσματος (εξ ού και το όνομα "βρεταννός", όπερ σημαίνει ενδεδυμένος και το οποίον εδόθη εις τους κατακτήσαντας την Αλβιόναν Κέλτας) ..."
    Ώστε, ώ Αναγνώστα, εις τους κατακτητάς της Αλβιώνος Κέλτας εδόθη αρχικώς το όνομα μπρίτις, σημαίνον τον ... ντυμένον ...
   Αλλά εκ τίνων τοις εδόθη το εν λόγω επίθετον ; ...
   Ασφαλώς, εκ των κατακτηθέντων ...
   Οι οποίοι, όμως, προκειμένου να αποκαλέσουν τούτους (... περιφρονητικώς πως) ... ντυμένους, εξυπακούεται, ότι οι ίδοι ήσαν γυμνοί ...
   Την Αλήθειαν ταύτην, ώ Αναγνώστα, δύνασαι, ίνα διαπιστώσης, εις την ταινίαν κινηματογράφου περί του ... Αγίου Γεωργίου και του ... δράκου, τον οποίον εν ώ άπαντες πιστεύωσιν, ότι εσκότωσεν, εκείνος ... δεν εσκότωσεν ... Εις την εν λόγω ταινίαν ... ντυμένοι μάχωνται εναντίον γυμνών, οίτινες είχον ... ζωγραφισμένον το σώμα των και οίτινες ελέγωντο ... Πίκται ...
   Λοιπόν, ώ Αναγνώστα, ο συντάσσων το Ιστολόγιον τούτο δεν αναγράφει ... ανοησίας, ίνα διέλθη ... ευχαρίστως τον χρόνον του ...
   Αλλά, έχων σημαντικώτερον όραμα εν τω Νου, μεταφέρει εις τους συνανθρώπους του Γνώσεις.
   Γνώσεις ωφελίμους εις εκείνους.-

Άπασαι αι Α-λήθειαι ; ...

   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, το επόμενον δημοσίευμα και είτα ένια σχόλια εμού :

   Ώστε, ώ Αναγνώστα, ο ... Λεωνίδας Κύρκος εις συνέντευξιν (εις τας δυσμάς του βίου του ών), ... εστόλισεν δια επιθέτων ουδόλως κολακευτικών  ... αστέρες του κομμουνισμού= σιωνισμού των ετών 1940-1950, ως ο ... Μάρκος Βαφειάδης, ο Μπαρ-τζώτας, ο Στρίγγ-ος, ο Μήτσος Βλαντ-άς, κλπ !
   Είπεν ο εν λόγω απάσας τας Αληθείας, τας οποίας γνωρίζει ;
   Η, μήπως, είπεν μόνον τας πλέον ανωδύνους ; ...
   ...

Αλί σας, ψυχές καταραμένες !

(ή προς σκουπιδο-σατανο-ιαπετό, τσογλανο-προμηθέα,
βλακο-άτλαντα και λοιπά ... ανθυπο-σκουπιδάκια)

   "Ποτέ τον Ουρανό να δήτε,
μην ελπίζετε :
στον άλλο όχτο έρχομαι
να σας πάω,
στα αιώνια σκοτάδια,
στις φλόγες και στον πάγο".

(Δάντης, Θεία Κωμωδία,
Κόλαση, Άσμα III, 
στίχοι 84-87, 
Οίκος εκδόσεως βιβλίων
ΤΥΠΩΘΗΤΩ) 

(Ο τίτλος του βιβλίου,
εν τω πρωτοτύπω, 
Inferno εστί !
Όπερ ερμηνεύεται,
τη Αληθεία,
ως καταχθόνια,
σατανικά
και, συνεπώς,
... κάτω κόσμος
ή ... Τάρταρα !)
 

Τρίτη, 30 Μαρτίου 2010

Τί να κάνωμεν ; 5

   Εάν θέλωμεν οι Έλληνες, να επανιδρύσωμεν το Κράτος, ίνα καταστήσωμεν τούτο ΕΛΛΑΔΑΝ, αντί της ... εβραιάδας ήτις υφίσταται, τότε δέον εστί, όπως :
   1) Εκτελέσωμεν, ομού άπαντας, τους Προδίδοντας σήμερον Πολιτικούς, τους Προδώσαντας χθές και τους συνεργάτας των εκ πάσης ομάδος της ηγεσίας του Κράτους "μας" !
   2) Δημεύσωμεν τας περιουσίας των !
   3) Δημεύσωμεν τας περιουσίας των Πολιτικών Κομμάτων, φανεράς και ... κρυφάς, εντός και ... εκτός ΕΛΛΑΔΟΣ !
   4) Δημεύσωμεν τας εν ελβετία καταθέσεις ... ελλήνων !
   5) Κατασχέσωμεν τας εν Ελλάδι περιουσίας ιδιοκτησίας γερμανών και βρετανών, έναντι των εκ του παρελθόντος ωφειλομένων εις ημάς εν γένει αποζημιώσεων !
   6) Αναζητήσωμεν και Κατασχέσωμεν τας επί άπαντος του Πλανήτου ευρισκομένας καταθέσεις, έτερα περιουσιακά αντικείμενα (π.χ. ... Πύργος εν ιταλία, νήσος εν μεξικώ, φάρμα 250.000 στρεμμάτων εν αργεντινή, πλοία, κλπ, κλπ, κλπ) και δικαιώματα (Μετοχαί, συμμετοχαί εις εταιρείας, κλπ) οιουδήποτε διατελέσαντος ... Πολιτικός ... "μας"  !
   7) Εκχωρήσωμεν, αμέσως, δια τροποιήσεως του τελευταίου Νόμου περί Προϋπολογισμού του Κράτους "μας", τα Αληθώς ωφειλόμενα, εις τα εβραιόσκυλα των τραπεζών, εκ των ως άνω απαιτήσεων ημών, ίνα μηδενίσωμεν το χρέος των Πολιτικών "μας" !
   8) Εκλέξωμεν, ως ηγέτην του Κράτους, ΕΛΛΗΝΑΝ !
   9) Ενισχύσωμεν, αμερίστως, τούτον εις το, επαχθές, έργον του !
   Δια των ως άνω πρώτων Πράξεων, του ΕΛΛΗΝΟΣ Κυβερνήτου, μηδενίζεται το χρέος των σκουπιδο-κρυπτο-εβραίων Πολιτικών "μας", αναλαμβάνει τας τύχας του Κράτους, το πρώτον, ΕΛΛΗΝ και, είτα, προσκαλεί εις ό,σους πυρριχίους επιθυμεί ο ... πισινός των τα σκουπίδια και τα εκτελεστικά των όργανα, ήτοι τους βαρβάρους !
   ΤΑΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΝΩ.-

Κεκλεισμένων των θυρών ; ...

   Υφίσταται, ώ Αναγνώστα, πιθανότης, όπως ημέραν τινά και άμα τη αφυπνίσει ημών αντικρίσωμεν τα καταστήματα ...ιδρύματος ... τραπεζικού ... κλειστά ; ...

Κυριακή, 28 Μαρτίου 2010

Τα ... πιθηκό-σκυλα και οι ... χούφτεν-χάφτεν ...

   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, το κείμενον των προηγουμένων αναρτήσεων ολόκληρον. 
   Μελέτησον επισταμένως, ώ Αναγνώστα, το εν λόγω κείμενον (μεγένθυνον τούτο δια του "ποντικού", προς ευκολωτέραν ανάγνωσιν).
   Δια της μελέτης του κειμένου τούτου, θα λυθώσιν πολλαί απορίαι εσού !
   Ως π.χ. "Μα, δεν υφίστανται ... λογικοί γερμανοί ;" ...
   Βεβαίως και υφίστανται !
   Ανακάλυψον τούτους !
   Σύμμαχοι εσού εισίν !
   Ως και άπαντες οι Λαοί, οι αγνοώντες την έκτασιν της παν-ουργίας του ... σατανά ή διαβόλου ή ιαπετού ή ιάφεθ ή γιαχβέ ή άδωνι ή πάν-α ή άτον ή χάτον ...
  ΘΑΡΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ !
                                                                             
   Μελέτησον επισταμένως το εν λόγω κείμενον, ώ Αναγνώστα !
   Τουτέστιν, μην αρκείσαι εις μίαν, επιπολαίαν, ανάγνωσιν !
   Αποστήθισον γνώσεις και επιχειρήματα !
   Πρωτίστως, εσύ ο οποίος διαβιείς εις την Χώραν των χούφτεν-χάφτεν !
   ΘΑΡΡΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΙΣ, Αδελφοί εμού !
 

Τί να κάνωμεν ; 4

   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, έτερον σημείον του κειμένου των δύο προηγουμένων αναρτήσεων και είτα ένια σχόλια εμού :
  Ώστε, ώ Αναγνώστα, συμφώνως και προς τον εν λόγω έγκριτον δημοσιογράφον, προϋπόθεσιν μίας νέας πορείας της ΕΛΛΑΔΟΣ αποτελεί ... "η επανακατάληψις του κράτους, το οποίο οι δυνάμεις της "εσωτερικής κατοχής", το χρησιμοποιούν εναντίον του έθνους. Και η απόδοση σκληρής δικαιοσύνης χωρίς "στιγμιαία" και "αμνηστίες" αυτή τη φορά. ... Ή αυτοί ή εμείς !" ...
   Τι έτερον προτείνω εγώ, ώ Αναγνώστα, από μηνών δια του Ιστολογίου εμού τούτου και από ετών προφορικώς εις διαφόρους συμπολίτας ημών ; ...
   Αντελήφθης, ώ εργδημεργ και ... λοιποί ; ....                                  

Πρόεδρος Ε.Ε ... γελοίον υποκείμενον ...

   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, το κείμενον της προηγουμένης αναρτήσεως, αλλά εστιάζων εις ετέραν παράγραφον, και είτα ένια σχόλια εμού :
                                                      
   Αιφνιδίως πως, ώ Αναγνώστα, ενεφανίσθη εις την Πολιτικήν Σκηνήν της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, επί το ορθώτερον ... εβραϊκής ενώσεως, ο ... Ρομπέϋ ...
   Και, δη, ως ... Πρόεδρος ...
   Τον εν λόγω "εστόλισεν", ως του ήξιζεν, ο αναφερόμενος βουλευτής εκ της σκουπιδο-βρετανίας ...
   Κατουρημένη πατσαβούρα ...
   Εμφάνισις χαμηλοβάθμου υπαλλήλου ... τραπέζης ...
   Επικίνδυνος ως προς τα Κράτη και τα Έθνη ...
   Κατόπιν των εν λόγω ... στολιδιών, εάν ο ... Πρόεδρας ... 500.000.000 ανθρώπων διέθετεν Προσωπικότηταν, μετά βεβαιότητος ώφειλεν, ίνα παραιτηθή εκ του υψηλού Αξιώματος, το οποίον του ανετέθη !
  Ο εν λόγω, όμως, το πτύσιμον το οποίον εδέχθη, ... εβάπτισεν ... βροχήν ... και συνεχίζη, ίνα παριστά τον ... Πρόεδραν ...
  Την εν λόγω ... αρετήν διαθέτουν, συνήθως, τα ... εβραϊκά σκουπίδια του Πλανήτου ...
   Αποτελεί ο ... Πρόεδρας μέλος της σκουπιδο-φυλής ; ...
   Εκείνος γνωρίζει ...
   Αλλά το επώνυμον τούτου (Ρομπέϋ) ομοιάζει αρκούντως μετά του επωνύμου ... νεο-Ελλήνων τινών, ήτοι του ... Ρούμπος ...
   Το επώνυμον Ρούμπος προέρχεται, ως παραφθορά και διάθεσις αποκρύψεως, εκ του Ραμμπί ή Ραββί ή ραβίνος ...
   (Βάϊ, βάϊ, βάϊ, ως θα έλεγον διαπορούντες και θαυμάζοντες οι, εξάδελφοι υμών, μογγόλοι-τούρκοι)
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.-Πρωθυπουργός "μας" ή εχθρός ; 4

   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, την κάτωθι δημοσίευσιν και είτα ένια σχόλια εμού :
                                                      
   Ώστε, ώ Αναγνώστα, συμφώνως και προς το εν λόγω δημοσίευμα (πατώντες επί του κειμένου το "ποντίκι" το κείμενον μεγενθύνεται και η ανάγνωσις τούτου ευχάριστος εστί), "ο δικός μας πρωθυπουργός ... διογκώνοντας επίτηδες τους αριθμούς ...και έδωσε έτσι το έναυσμα στις ...." !!!
   Τι έτερον αναμένεις, ώ Αναγνώστα, ίνα πεισθής, ότι Κυβερνά εχθρός εσέ και την Χώραν και τον Λαόν ημών των ΕΛΛΗΝΩΝ ;
   ...

Σάββατο, 27 Μαρτίου 2010

Πρωθυπουργός "μας" ή εχθρός ; 3

   "Δεν είναι μικρό πράγμα, να συμφωνήσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο.. Την στιγμή αυτή παρατηρούμε την παγκόσμια διακυβέρνηση εν τη γενέσει της" !!!
   (19-12-2009 Διάσκεψις του ο.η.ε., εν Κοπεγχάγη δανίας, περί της κλιματικής αλλαγής) 
   Ώστε, ώ Αναγνώστα, το εν λόγω εβραϊκό κωλοσφούγγι ... παρατηρεί την ... γέννεσι της "Παγκοσμίου Διακυβερνήσεως" (υπό των σκουπιδο-εβραίων εννοείται) ...
   Ουδόλως ασχολείται μετά της, τοπικής, Διακυβερνήσεως και, δη, της ... καταραμένης ΕΛΛΑΔΟΣ ...
   Προς ποίαν κατεύθυνσιν βαδίζει η ΕΛΛΑΣ μετά ... τοιούτου Πρωθυπουργού ; ...
   Ακόμη δεν αντελήφθης, ώ Αναγνώστα, ότι πρόκειται περί εχθρού ; ...
   ...

Προς ... βοσκούς ... 1

   "Ποιμένες άγραυλοι
κάκ' ελέγχεα
γαστέρες οίον"
(Ησίοδος,"ΘΕΟΓΟΝΙΑ",στίχος 26) 

"Βοσκοί της υπαίθρου,
ελεγχόμενοι υπό του κακού,
σαπιο-κοιλιές"

   Αρχαιόθεν εστέ θλιβερά ντροπιάσματα και σαπιο-κοιλιές ...
   Συμφώνως και προς το λεγόμενον εις την εποχήν ημών, χυδαίως πως,  "ό,τι φάμε, ότι πιούμε κι' ότι αρπάξει ο κ... μας" (ο δικός σας, εννοείται, ώ ... σοδομίται) ...
   Εμείνατε ... σταθεροί εις τας αρχαίας ... αρετάς ημών ...
   Μόλον ότι ετράπητε εις ... βοσκούς ανθρώπων ...
   Τη αδεία Tου ...
   Απωλέσατε και την ευκαιρείαν ταύτην προς μετανόησιν ...
   ΔΙΚΑΙΑ Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ ΥΜΩΝ.-
     


Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2010

ΕΥΓΕ

   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, την επομένην ανάρτησιν ετέρου Ιστολογίου και είτα ένια σχόλια εμού :
                                                            
   Εύγε εις τους Διαχειριστάς των περιπτέρων της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης !
   Όμως, αναμένωμεν και ετέρας αναλόγους Αποφάσεις, υμών αλλά και ετέρων Κοινωνικών Τάξεων, έναντι και ετέρων συμφερόντων ... γερμανικών και λοιπών προϊόντων ...
    ...

Γονείς εστέ ή εχθροί των τέκνων υμών ;

   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, την επομένην ανάρτησιν ετέρου Ιστολογίου και είτα ένια σχόλια εμού :
                                                        
   Ώστε, ώ Αναγνώστα, ασκουμένη ... Δικηγόρος μετά συνθηκών απασχολήσεως :
-Ωράριον 8 π.μ. έως 6 μ.μ. (ήτοι ... 10 ώραι εργασίας) !
-Εξωτερικαί εργασίαι !
-Ψυχή τε και σώματι ... αφοσίωσις προς την εργασίαν !  
  (Πάλιν καλώς ... Δεν της εζητήθη, ίνα δείξη ... στήθος ...)
  Και άπαντα ταύτα, έναντι ... 450 ευρώ μηνιαίως !
  Και άπαντα ταύτα, κατόπιν των συμβουλών προς επιτυχίαν εν τη ζωή της ... μαμάς της ...
   Επί τέλους, ΑΦΗΣΑΤΕ ΗΣΥΧΑ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΥΜΩΝ !
   ΕΚΕΙΝΑ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΑΥΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑΝ ΤΩΝ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΕΣΕΙΣ, ΟΙ ΘΛΙΒΕΡΟΙ ΓΟΝΕΙΣ !
   ΨΥΧΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ, ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ, ΕΤΕΡΟΥ ΤΕΚΝΑ ΕΙΣΙΝ !
   ΜΗΝ ΤΥΡΡΑΝΗΤΕ, ΛΟΙΠΟΝ, ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ !
   ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΝΕΠΙΣΤΕΥΘΗ ΕΙΣ ΕΣΑΣ ΜΟΝΟΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ !
   ΜΟΝΟΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΣΤΕ !
   ...

Οι ... Πολιτικοί "μας" ...

   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, την επομένην ανάρτησιν ετέρου Ιστολογίου και είτα ένια σχόλια εμού :
                                                              
   Ώστε, ώ Αναγνώστα, χρήματα δεν υφίστανται μόνον ως προς τας εκδηλώσεις μνήμης και ανυψώσεως του Εθνικού Φρονήματος του λαού και του απανταχού του Πλανήτου Ελληνισμού !
   Εν ώ χρόνω, υφίστανται χρήματα προς επιχορήγησιν εκδηλώσεων του ... εχθρού ημών των Ελλήνων !
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.-
   ΠΡΟΔΟΤΑΙ.-
   ΘΑ ΑΜΟΙΦΘΗΤΕ ΑΝΑΛΟΓΩΣ.-

Ποδόσφαιρον=Εργαλείον των Πολιτικών "μας" ...

   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, την επομένην ανάρτησιν ετέρου Ιστολογίου και είτα ένια σχόλια εμού :
    Ώστε, ώ Αναγνώστα, ηργάζετο, προς τήρησιν της Τάξεως εις τον εν λόγω αγώναν ποδοσφαίρου, η γυνή ταύτη χάριν αμοιβής εκ ... 35 ευρώ ...
   Και αποκτηνωμένα όντα, μην ... φοβήσθε την Αλήθειαν, παρ' ολίγον να καταστήσουν εκείνην ... ανάπηρον !
   Τίνος λόγου ένεκεν ένιοι ασχολείσθε, ως μη ωφείλατε, μετά του ... ποδοσφαίρου ; ...
   Δεν αντελήφθητε εισέτι, ότι το ποδόσφαιρον εργαλείον εστί των σκουπιδο-κρυπτο-εβραίων Πολιτικών "μας" ; ...
   Τίνος λόγου ένεκεν οι εν λόγω Πολιτικοί "μας" ανέχωνται και προωθούν τας εν λόγω εκδηλώσεις των ... φιλάθλων ; ...
   Ίνα μην ρίπτουν οι εν λόγω νεαροί ... χειροβομβίδας εις τας  οικίας των Πολιτικών, ανόητοι ...
   ΠΑΥΣΑΤΕ, ΟΠΩΣ ΒΟΗΘΗΤΕ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΝ ΔΙ' ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟΥ !
   ΑΠΑΓΚΙΣΤΡΩΣΑΤΕ ΤΑ ΑΝΟΗΤΑ ΟΝΤΑ ΕΞ ΑΥΤΟΥ
   ΠΡΟΣΔΕΣΑΤΕ ΤΟΥΤΑ ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ "ΜΑΣ" !

Το θράσος της ... σκουπιδο-ελβετίας ...

   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, την επομένην ανάρτησιν ετέρου Ιστολογίου και είτα ένια σχόλια εμού :   Ώστε, ώ Αναγνώστα, συμφώνως προς τον ως άνω εκπρόσωπον τραπέζης της ... ελβετίας, τουτέστιν τραπέζης των σκουπιδο-εβραίων, "Η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει" !
   Ουδέποτε το εν λόγω ή έτερα σκουπίδια θα απαντήσουν εις το ερώτημα, "Πως δυνατόν εστί, να χρεοκοπήση μία χώρα, ότε εις τα θησαυροφυλάκια των τραπεζών μόνον της εν λόγω σκουπιδο-χώρας ... αναπαύωνται τόσα δισεκατομμύρια ευρώ, ό,σα και το πιεστικόν εξωτερικόν χρέος των σκουπιδο-κρυπτο-εβραίων Πολιτικών-Κυβερνητών της χώρας" ; ...
   Ποσά, τα οποία λαθραίως εξήχθησαν εκ της χώρας και, συνεπώς προς τούτο, οφείλει οιαδήποτε Κυβέρνησις ΕΛΛΗΝΩΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ, όπως κατάσχη και αναζητήση την επιστροφήν των εις την ΕΛΛΑΔΑΝ ή την αποπληρωμήν εκ τούτων του χρέους των σκουπιδο-κρυπτο-εβραίων Πολιτικών-Κυβερνητών της χώρας ...

Πέμπτη, 25 Μαρτίου 2010

Και εις έτη πολλά !

   Χρόνια πολλά, Αδελφοί εμού !


   Ελληνοπρεπή και Χριστιανικά ! 
   Ουχί φουκαριάρικα και ασεβή !


ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ !

ΖΗΤΩ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ
ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ !

ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΑ
ΚΑΙ ΩΣΤΟΣΟΝ ΑΝΘΕΧΟΝΤΑ !

ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ, 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ !

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΝ ΕΙΣΕΤΙ
(οποία εντροπή ...)
ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ,
ΤΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ,
ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ,
ΤΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ,
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ !

ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΣ,
ΑΠΟΔΗΜΩΝ εις γερμανίαν
και ετέρας χώρας της Ευρώπης, εις γ.π.α.,
εις σκουπιδο-αυστραλίαν 
και εις άπανταν τον Πλανήτην !

Επιδείξατε, Αδελφοί
ΘΑΡΡΟΣ 
ΚΑΙ ΠΙΣΤΙΝ 
ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ
ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ !

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010

Προς Έλληνας μετανάστας εν χούφτεν-χάφτεν ...

   Επληροφορήθην, όλως εσχάτως, ότι οι εν γερμανία χούφτεν-χάφτεν διέκοψαν, πλέον, ακόμη και τας εξόδους των εις Ταβέρνας της πατρίδος των, ιδιοκτησίας Ελλήνων ...
  "Ευφυείς" άνθρωποι οι χούφτεν-χάφτεν πράττουν, ό,τι επιθυμούν τα ανθ-Ελληνικά εβραϊκά σκουπίδια της σκουπιδο-βαυαρίας ...
   Η προτροπή εμού ταύτη ως πρόσχημα μόνον λαμβάνει την απαισίαν ταύτην συμπεριφοράν των χούφτεν-χάφτεν.
   Υφίσταντο, ήδη προ της εκσπάσεως της επιθέσεως εναντίον της ΕΛΛΑΔΟΣ εκ μέρους των εβραϊκών σκουπιδιών της σκουπιδο-βαυαρίας, αι συνθήκαι αι οποίαι καθίστων απαραίτητον την εγκατάλειψιν της βλακο-γερμανίας ...
   Τα εβραϊκά σκουπίδια του Πλανήτου, υπακούοντα εις τας διαταγάς του αφέντη των, ήτοι του σκουπιδο-σατανά (ήτοι του αλήτη ιαπετού ή ιάφεθ ή γιαχβέ ή άδωνι ή πάνα ή άτον ή χάτον) προγραμμάτισαν την εξόντωσιν μεγάλου τμήματος της Ανθρωπότητος και την υποδούλωσιν των λοιπών εις τον σατανάν, ώστε το εν λόγω Σκουπίδι του Σύμπαντος να ελέγχη πλήρως άπανταν τον Πλανήτην εις την επερχομένην σύγκρουσιν μετά των Δυνάμεων του Θεού και επί της επιφανείας του Πλανήτου. Διότι εν τω Ουρανώ, ήτοι εντός του Ηλιακού Συστήματος, έλαβεν το ... ποντιακόν βερύκοκον ...
   Συνεπώς προς ταύτα, τίνος λόγου ένεκεν μένετε μεταξύ των σκουπιδο-εβραίων της βαυαρίας και των βλακο-γότθων ;
   Πωλήσατε άπαντα τα εκείσε αποκτηθέντα περιουσιακά αντικείμενα, πρωτίστως τας BMW και Mercedes, και επιστρέψατε εις την Πατρίδαν !
   Η Πατρίς ημών πτωχή εστί, εν συγκρίσει μετά της βλακο-γερμανίας, αλλά από πότε ο πλούτος αποτελεί το ύψιστον αγαθόν των Ελλήνων ;
   Από πότε ο πλούτος φέρει την ευτυχίαν εις τον άνθρωπον ;
   Οι Πατέρες και οι Πάπποι υμών ήσαν ουχί πτωχοί, αλλά πάμπτωχοι. Ήσαν, όμως, ευτυχέστεροι απ' όσον είσθε εσείς.
Εσπούδαζαν κι' εκείνοι τα τέκνα των. Μετά πολλών δυσκολιών, αλλά τα εσπούδαζαν. 
   Επί τέλους, τίνος λόγου ένεκεν πρέπει, να λάβουν πτυχίον Πανεπιστημίου άπαντα τα τέκνα υμών ; Ερωτήσατε τα τέκνα υμών, εάν επιθυμούν το τοιούτον ; ...
   Επιστρέψατε, Αδελφοί εμού, εις τα Χωρία υμών. Η Γή δύναται, να θρέψη την οικογένειαν υμών, άνευ οιουδήποτε ετέρου επαγγέλματος
   Υπερβάλλω ; Προ ολίγων ετών εσυνήντησα, και δή εις νήσον των Ιονίων, γέροντα, ιδιοκτήτην αμπελώνος εκτάσεως 5 στρεμμάτων. Γνώριμος εμού εζήτησεν, ίνα αγοράση τον εν λόγω αμπελώναν. Ηρνείτο πεισμόνως την πώλησιν. Τελικώς εκάμφθη, πιθανώς τη προτροπή των δύο τέκνων του. Κατόπιν της αγοραπωλησίας ηρώτησα τον γέροντα, σχετικώς προς την πείσμοναν αρχικώς άρνησίν του, ίνα πωλήση τον αμπελώναν. 
   Η απάντησις ουδόλως εξέπληξεν εμέ, γεννηθέντα και αυξηθέντα εν χωρίω : "Απ' αυτό το αμπέλι έζησα την οικογένειά μου, σπούδασα σε Πανεπιστήμιο τα δυό παιδιά μου 
και τα βοήθησα και εις την εκκίνησιν της επαγγελματικής των σταδιοδρομίας" !!!
   ΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΝΙΑ !
   ΕΛΘΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑΝ ΕΣΟΥ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΒΡΩΜΙΖΟΥΝ ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ !
   Η ΠΑΤΡΙΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ !
   ΚΑΙ ΕΣΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑΝ !
   Η μετανάστευσις αποτελούσε "Πρόγραμμα εκδιώξεως" των Ελλήνων, εκ της Πατρίδος εις τας χώρας των βαρβάρων  ...
   Δώσε τέλος, Αδελφέ, εις το ανθ-Ελληνικόν τούτο πρόγραμμα !
 

Κυριακή, 21 Μαρτίου 2010

Ο ΑΠΑΤΕΩΝ-εβραίος και οι ... χούφτεν-χάφτεν ... 1

Η ανάρτησις ταύτη αφιερούται εις τους Έλληνας
μετανάστας εν βλακο-γερμανία, οι οποίοι
ανά εκάστην ημέραν προσβάλλωνται,
εις τους χώρους εργασίας των,
υπό των σκουπιδο-εβραίων
της σκουπιδο-βαυαρίας,
αλλά και υπό των χούφτεν-χάφτεν !

   Ενθυμείσαι, ώ Αναγνώστα, ότι προ ενός μηνός περίπου Σκουπιδο-εβραίοι και βλακο-γότθοι της Χώρας των χούφτεν-χάφτεν, από κοινού, απεκάλεσαν την ΕΛΛΑΔΑΝ και τους ΕΛΛΗΝΑΣ ... απατεώνας !
   Η αιτία της εν λόγω, γελοίας και προσχηματικής, λεκτικής επιθέσεως ήτο η αποκάλυψις, ότι αι Κυβερνήσεις της ΕΛΛΑΔΟΣ των τελευταίων 15 ετών, αι μεν του λεπρού Πρωθυπουργού "μας" επλαστογράφησαν τα οικονομικά στοιχεία του Κράτους "μας", ώστε να εισέλθη τούτο εις την ΟΝΕ, αι δε λοιπαί εσυνέχισαν τας πλαστογραφίας, ίνα καλύψωσιν την αρχικήν πλαστογραφίαν !
   Άς δεχθώ, ότι πρόκειται περί Αληθών γεγονότων.
   Ερώτησις 1η :
   Ποίος επλαστογράφησεν ; Αι Κυβερνήσεις ή ο Λαός ; 
   Μετά βεβαιότητος αι Κυβερνήσεις ! 
   Ερώτησις 2α :     
   Την αυτήν ... απάτην μετήλθεν και η Ιταλία !
   Επετέθησαν και εις τον Λαόν της Ιταλίας ; ...
   Ουχί ...
   Τότε, τίνος λόγου ένεκεν επετέθησαν μόνον εναντίον της Ελλάδος και, δη, εναντίον του Λαού και ουχί της Κυβερνήσεως ; ... 
   Διότι το μίσος των στρέφεται κατά της ΕΛΛΑΔΟΣ, του Λαού της και των Ελλήνων και ουχί κατά των ... ομοφύλων των ιταλών και των, επίσης ομοφύλων των, Κυβερνητών της ΕΛΛΑΔΟΣ ...
   Ο αλησμόνητος φίλος εμού, περί του οποίου όρα την δευτέραν ανάρτησιν του Ιστολογίου τούτου, εδιηγήθη προς εμέ την κάτωθι διδακτικήν ιστορίαν.
   Προ πολλών δεκαετιών (δεν ενθυμούμαι, εάν επρόκειτο περί της δεκαετίας 1950-1960) τον επεσκέφθη νεοέλληνας τις, μηχανικός και πιθανώτατα ... κρυπτο-εβραίος, εκπροσωπών την εταιρείαν του σκουπιδο-εβραίου ... έκτωρα ζήμενς, και του ανέφερεν το πρόβλημα, το οποίον αντιμετώπιζεν : Εάν θελήσωμεν, να  εγκαταστήσωμεν έναν φωτεινόν σηματοδότην εις την Πλατείαν Λέντζου του Παγκρατίου, τότε πρέπει, να μεταφέρωμεν εκ του Κέντρου των Αθηνών εις την εν λόγω πλατείαν, υπογείως, έν καλώδιον, το οποίον θα ενώνη το Κέντρον μετά της εν λόγω Πλατείας. Εάν, όμως, θελήσωμεν, ίνα εγκαταστήσωμεν φωτεινόν σηματοδότην και εις επομένην Πλατείαν, πρέπει, να πράξωμεν το αυτό. Νέον καλώδιον εκ του Κέντρου προς την νέαν Πλατείαν. Εν κατακλείδι, όσους φωτεινούς σηματοδότας εγκαταστήσωμεν εις τας Αθήνας, τόσα καλώδια θα χρειασθώμεν ! Τούτο, όμως, και οικονομικώς ασύμφορον εστί, αλλά και τεχνικώς αδύνατον. Διότι χιλιάδαι φωτεινοί σηματοδόται απαιτούν χιλιάδας καλωδίων υπογείως και, συνεπώς, χρειαζώμεθα υπογείας στοάς διαμέτρου ... εκατοντάδων μέτρων, προς τοποθέτησιν εκείσε των καλωδίων τούτων !
   Φαντάσου, ώ Αναγνώστα, στοαί ποίας διαμέτρου θα εχρειάζωντο σήμερον, οπότε και ετοποθετήθη φωτεινός σηματοδότης εις πάσαν οδόν των Αθηνών ...
   Ο φίλος εμού απήντησεν προς εκείνον τον ... παλιάνθρωπον : "Αυτό είναι το πρόβλημά σου ; Σιγά το πρόβλημα." ! Άδραξεν λευκόν φύλλον χάρτου και, επιτοπίως, έλυσεν το πρόβλημα !!!
   Περιχαρής ο ... εκπρόσωπος του σκουπιδο-εβραίου ... έκτωρα ζημενς έλαβεν την λύσιν του προβλήματος και ... εξηφανίσθη ...
   Η λύσις του εν λόγω προβλήματος, εάν ο φίλος εμού δεν ήτο ΕΛΛΗΝ, θα όδευεν πρώτον εις τον Οργανισμόν Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (προς κατοχύρωσιν της ... Ευρεσιτεχνίας) και εν συνεχεία θα επωλείτο προς ... αρκετά εκατομμύρια δραχμών της εποχής εκείνης !
   Όμως, την έδωσεν, ως να έδιδεν έν τσιγάρον, εις τον σκουπιδο-εβραίον ... έκτωραν ζήμενς ...
   Ο οποίος την μετέτρεψεν εις πηγήν τεραστίου πλούτου !
   Επί ήμισυ αιώναν ο σκουπιδο-εβραίος και οι επίγονοί του έκλεψαν και κλέπτουν την γνώσιν του φίλου εμού, άνευ καταβολής αμοιβής, έστω και ενός ... γυφτο-μάρκου ! 
   Πως εμεγαλύνθη η σκουπιδο-εταιρεία του σκουπιδο-εβραίου ;
   Ώς μεγαλύνωνται οικονομικώς οι εβραίοι : ... κλέπτοντες ... την εργασίαν και την γνώσιν των ΕΛΛΗΝΩΝ ...
   Πόσα ήσαν τα έσοδα της εν λόγω σκουπιδο-εταιρείας, εκ της εν λόγω δραστηριότητος, τα τελευταία 50 έτη ; ...
   Ποίος, λοιπόν, ο ΑΠΑΤΕΩΝ ; ...
   Ο σκουπιδο-εβραίος ...
   Και τι εστί ΕΛΛΗΝ, αείποτε ; ... 
   ΔΩΡΗΤΗΣ ...
   Βεβαίως, εκ της εν λόγω ευρεσιτεχνίας ωφελήθησαν και συνεχίζουν, να ωφελούνται και οι χούφτεν-χάφτεν ... Επί 50 έτη περίπου ηργάσθησαν και εργάζωνται χιλιάδαι εξ αυτών εις την γραμμήν παραγωγής φωτεινών σηματοδοτών της σκουπιδο-εταιρείας του σκουπιδο-εβραίου ...
   (Άει σιχτίρ ορντάν, ως θα έλεγον εξ οργής και οι εξάδελφοι υμών μογγόλοι-τούρκοι)
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ και βλακο-τσιράκια.-

Πολιτισμός ... holy bible ...

   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, την επομένην ανάρτησιν ετέρου Ιστολογίου και είτα ένια σχόλια εμού : 
   Ώστε, ώ Αναγνώστα, τα εβραϊκά σκουπίδια της ... σκυλο-μοσσάντ (και των ... υποκαταστημάτων της) εφόνευσαν εκ δόλου (και ουχί εις Πόλεμον) ακόμη έναν εχθρόν των ...
   Ώστε, ώ Αναγνώστα, τα εβραϊκά σκουπίδια της σκυλο-μοσσάντ (και των ... υποκαταστημάτων της) εισβάλλουν εντός ξένων κρατών και φονεύουν, οιονδήποτε εχθρόν των ...
   Δικαιούνται, ώ Αναγνώστα, να πράξουν και πράττουν ομοίως και αι Μυστικαί Υπηρεσίαι της Πατρίδος ημών των Ελλήνων ; ... Ήτοι, εξόντωσαν και εξοντώνουν εχθρούς ημών ; ...
   Δεδομένου, δε, ότι οι σκουπιδο-εβραίοι αποτελούν τον αρχαίον εχθρόν ημών των Ελλήνων (τούτο δεν αρνούνται ούτε και τα εν λόγω εβραϊκά ζώα), αι Μυστικαί Υπηρεσίαι της Πατρίδος ημών των Ελλήνων δικαιούνται, όπως εξοντώνουν εβραϊκά σκουπίδια, ήτοι κρυπτο-εβραίους Προδότας ; ...

Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

Ποίος ο ... αρχηγός της "17 Νοέμβρη" ; ...

   "Μετά τούτων και μεθ' εκείνων" ασχολούμενοι, ελησμονήσαμεν το ερώτημα και το πρόβλημα, του ποίος ήτο ο ... αρχηγός της ανθ-Ελληνικής τρομοκρατικής οργανώσεως "17 Νοέμβρη", η οποία κατέστρεψεν την προοπτικήν αναπτύξεως της οικονομίας της χώρας και, συνεπώς, της ισχύος της και της ευμαρείας του Λαού της ...
   Το ερώτημα και η απαίτησις περί ανευρέσεώς του και προσαγωγής του εις την Δικαιοσύνην ευρίσκεται πάντοτε εις την σκέψιν των Ελλήνων ...
   Ποίος, λοιπόν, ήτο ο ... αρχηγός ; ...
   Φέρει επώνυμον πασίγνωστων Πολιτικών "μας" ; ...
   Σκουπιδο-κρυπτο-εβραίων εννοείται ; ...
   Και, δή, ... δημοκρατών, προοδευτικών και σοσιαλιστών ; ...
   Εν ώ χρόνω εκείνος δεν μετέχει της Κομματικής Πολιτικής δραστηριότητος ; ...
   Τίνος λόγου ένεκεν "πρέπει", να ψοφήση εν τη οικία του και ουχί εν τη Φυλακή ;
   Αλί και τρίς αλί !

Χούφτεν-χάφτεν : Μισθοφόροι εστέ ...

   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, την επομένην ανάρτησιν ετέρου Ιστολογίου και είτα ένια σχόλια εμού :                                                                                                                
    Ώστε, ώ Αναγνώστα, συμφώνως προς την εν λόγω γοτθικήν ... ανθυποκωλότριχαν ημών των Ελλήνων, οι κάτοικοι της Ελλάδος εις την εποχήν ημών αποτελούνται εκ των υπολειμμάτων των σλαύων, των φράγκων, των σέρβων, των καταλανών, των οθωμανών και των αλβανών !
   Απάντησις 1η : Εάν τα ό,σα αναφέρεις, ώ ανθυποκωλότριχα, αληθή εισίν, τότε εντός των συνόρων του Κράτους της εποχής ημών υπό το ΑΓΙΟΝ όνομα ΕΛΛΑΣ δεν έπρεπεν, να υφίστανται ... Έλληνες ... Όμως, η υπόθεσις ταύτη προϋποθέτει ... γενοκτονίαν τινά εις βάρος των Ελλήνων ... Ομολογείς, ώ ανθυποκωλότριχα, ότι ο ... μισθοφορικός στρατός του βάρβαρου γότθου και συμπατριώτη σου σκουπιδο-αλάριχου κατέσφαξεν άπαντας τους Έλληνας της εποχής του ; Ή τους περισσοτέρους έστω ;
   Απάντησις 2α : Άς είδωμεν, ώ Αναγνώστα, το επόμενον κείμενον και είτα δίδωμεν την εν λόγω δευτέραν απάντησιν :
                                                    
                                                        
   Ώστε, ώ ανθυποκωλότριχα ημών των Ελλήνων, οι Στρατιώται της συγχρόνου Ελλάδος, οι αναφερόμενοι εις το σημειούμενον κείμενον, απέδειξαν, ότι διαθέτουν τας Αρετάς των Ελλήνων : Γενναιότηταν, Αγάπην προς την Πατρίδαν, Υπακοήν εις το Καθήκον !
   Τα εν λόγω βαρβαρικά στίφη, και της αρχαιότητος και της εποχής ημών, εκ των οποίων βεβαιώνεις, ότι κατάγωνται οι Έλληνες της σήμερον, διαθέτουν τας εν λόγω Αρετάς ; ...
   Τέλος, ο στρατός της δικής σου πατρίδος, ώ ανθυποκωλότριχα ημών των Ελλήνων, διαθέτει τας εν λόγω Αρετάς ; 
   Ερωτώ, επειδή, οσάκις μετέχει εις διεθνείς αποστολάς, μόνον περί βασανισμού ... αιχμαλώτων ή αμάχων ... φημίζεται ...
   Απάντησις 3η : Άς είδωμεν, ώ Αναγνώστα, και το επόμενον κείμενον και δίδωμεν και την τελευταίαν απάντησιν :
                                                  
                                                      
   Ώστε, ώ ανθυποκωλότριχα ημών των Ελλήνων και βλαμένε βάρβαρε γότθε, και ο συμπατριώτης εσού γκαίμπελς "επίστευεν", τα ό,σα αναφέρεις εις το άρθρον εσού (γραφέν κατόπιν παραγγελίας του υπουργείου εξωτερικών της βαρβαρικής πατρίδος εσού, ως είχεν συμβεί και μετά του σκουπιδο-φαλμεράυερ) ...
   Ομολόγησεν, όμως, βλάκα, και την ομολογίαν εκείνη ανευρίσκωμεν εις το ημερόλιόν του, ότι έκανε λάθος : "Ίσως υπάρχει ακόμη ένα ίχνος της παλαιάς Ελληνικής καταγωγής σ'αυτούς" ...
   Αντελήφθης, ώ ανθυποκωλότριχα ημών των Ελλήνων και φθηνόν ενεργούμενον των σκουπιδο-εβραίων και της πατρίδος εσού ; ...
   ΜΙΣΘΟ-ΦΟΡΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ είσθε, εκ της αρχαιότητος έως και σήμερον.-

Πρωθυπουργός "μας" ή εχθρός μας ; 2

   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, την επομένην ανάρτησιν ετέρου Ιστολογίου και είτα ένια σχόλια εμού :
                                                        

   Ώστε, ώ Αναγνώστα, ο ... παριστών τον Έλληναν Προδότης Πρωθυπουργός "μας" εκάλεσεν προς προστασίαν του Κατασκόπους εκ της ετέρας σκουπιδο-πατρίδος του, της μόνης αληθούς πατρίδος του ...
   Εκτός από ... μαλάκας, είναι και ... μαλάκας το όν ...
   Εάν οι Έλληνες αποφασίσωμεν την ... αμοιβήν εσού συμφώνως προς τας Προδοσίας εσού, τα εν λόγω ... μπουλντόγκ θα ... προστατεύσουν εσέ ; ...
   "Κούνια που σε κούναγε" ... εβραϊκόν κωλοσφούγγιον ...
   ΣΚΟΥΠΙΔΙ.-

Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2010

ΧΑΙΡΕ ΝΥΜΦΗ ΑΝΥΠΑΝΔΡΕ !

   "Τη Υπερμάχω Στρατηγώ τα νικητήρια ..." !
   Χαίρετε και εσείς Αδελφοί εμού !
 

Αστεροειδής ή (συγνώμην) ... ποντιακή ; ...

   Θέτω εις την διάθεσιν εσού, ώ Αναγνώστα, την επομένην ανάρτησιν ετέρου Ιστολογίου και είτα ένια σχόλια εμού :
   Ώστε, ώ Αναγνώστα, "τα έκαναν επάνω τους" και "τρέχουν και δεν φτάνουν" ...
   Ομιλούν πότε περί αστεροειδούς, πότε περί κομήτου και πότε περί της "τρικυμίας εν τω κρανίω των" ...
   Εμφανές εστί, ότι ... τρομοκρατημένοι εισίν ...
   Τίνος λόγου ένεκεν ; ...
   Επαναλαμβανόμενον συχνάκις, διαρκούσης της τελευταίας 20ετίας (1990-2010), το εν λόγω ψεύδος, ουδέποτε επαληθεύθη ...
   Μήπως έτερον τι οράτε και φοβείσθε, Σκουπίδια ; ...
   Εξ ουρανού κατέρχωνται και έτερα τινά ...
   Αλλά και ΕΤΕΡΟΙ ΤΙΝΕΣ ...
   Προς επαλήθευσιν της βεβαιότητος εμού ταύτης, άς είδωμεν και το επόμενον κείμενον εκ της Καινής ΔΙΑ-ΘΗΚΗΣ :
   Αντιλαμβανώμεθα τον τρόμον υμών ...
   Άς προσέχατε ...
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.-                                                         

Αι Εκλογικαί ... εβραϊκαί ... πουστιαί

   Το θέμα της αναρτήσεως εμού ταύτης, ώ Αναγνώστα, εκ των σημαντικωτέρων εστί, εις πάσαν Χώραν και συνεπώς και εις την Πατρίδαν ημών των Ελλήνων !
   Το θέμα εν άλλαις λέξεσιν ονομάζεται "Περιφρόνησις κραυγαλέα της ψήφου του Λαού" !
   Άς είδωμεν, όμως την επομένην ανάρτησιν ετέρου Ιστολογίου και είτα ένια σχόλια εμού :
   Εκ του συνδυασμού, ώ Αναγνώστα, των αναφερομένων εις τας δύο ως άνω σελίδας, συνάγωνται τα κάτωθι ακλόνητα στοιχεία, ως προς τας Εθνικάς Εκλογάς της 6ης Οκτωμβρίου 2009 μ.Χ. :

Εγγεγραμμένοι                9.933.385     Ψηφόροι
Εψήφισεν το 70,92 %    7.044.756          "
Απείχεν το 29,08 %        2.888.628          "
Άκυρα το 2,04 %               143.658      Ψήφοι
Λευκά το 0,60 %                 42.479           "
----------------------------------------------------------------------------------
Έλαβον : ΚΟΜΜΑ      ΨΗΦΟΙ      Ψευδές            Αληθές
                                                            Ποσοστόν       Ποσοστόν
                                                            επί τοις %      επί τοις %
----------------------------------------------------------------------------------
                ΠΑ.ΣΟ.Κ.     3.012.373        43,92                30,33
                 Ν.Δ.               2.295.967        33,48                23,12
                 Κ.Κ.Ε.            517.154          7,54                   5,17
                 ΛΑ.Ο.Σ.          386.152         5,63                    3,90
                 ΣΥ.ΡΙΖ.Α.      315.627          4,60                    3,18
                 κλπ 
                 κλπ 
                 κλπ
                 κλπ
                 (περιορίζομαι εις τα εν τη Βουλή εισελθόντα κόμματα)
                 -------------------------------------------------------------------
   Συνεπώς προς τα ως άνω, οι ΑΛΗΘΕΙΣ εκλογικοί ΑΡΙΘΜΟΙ εισίν οι κάτωθι, ώ Αναγνώστα

 ΣΕΙΡΑ    "ΚΟΜΜΑ"               ΨΗΦΟΙ        ΠΟΣΟΣΤΟΝ %
---------------------------------------------------------------------------------
1ον          ΑΠΕΧΟΝΤΕΣ-          3.074.765                30,95
                ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ
2ον          ΠΑ.ΣΟ.Κ.                   3.012.373               30,33
3ον          Ν.Δ.                              2.295.967               23,12
4ον          Κ.Κ.Ε.                            517.154                 5,17
5ον          ΛΑ.Ο.Σ.                         386.152                  3,90
6ον          ΣΥ.ΡΙΖ.Α.                      315.627                 3,18
             
   Ώστε, ώ Αναγνώστα, 1ον Κόμμα εις τας εν λόγω Εθνικάς Εκλογάς ανακηρύσσεται το ... Κόμμα, όσων ... πτύουν το ... Πολιτικόν Σύστημα της Πατρίδος ημών των Ελλήνων !
   Συμφώνως, όμως, προς την εβραϊκήν ... συνταγματικήν ... πουστιάν ετέρα ... αρίθμησις επικρατεί, η ... εβραϊκή ...
   Της αναρτήσεως ταύτης σκοπόν αποτελεί η κατάδειξις προς εσέ, ώ Αναγνώστα, της απατεωνιάς των συνταγματολόγων, απάντων ... εβραίων ...  και των κρυπτο-εβραίων μαθητών των, ήτοι των Πολιτικών της ΕΛΛΑΔΟΣ ...
   ΕΠΙΜΥΘΙΟΝ : Ουδεμίαν αξίαν αποδίδωσιν, ώ Αναγνώστα, εις την ψήφον εσού οι φανεροί και κρυφοί σκουπιδο-εβραίοι, κλπ, οι οποίοι ποδηγετούν απάντων των εις την Πατρίδαν ημών των Ελλήνων συμβαινόντων ...
   Δια του 30,33 % των ψηφισάντων το ΠΑ.ΣΟ.Κ. το εβραϊκόν κωλοσφούγγιον, ήτοι ο αβάπτιστος ή τζέφρυ Παπανδρέου ή ζετκίν ή καψαλί, κυβερνά εσέ και την Πατρίδαν ημών των Ελλήνων και ουχί εκείνου του σκουπιδο-εβραίου ...
   Ά πα, πα, πα ... δημοκρατία ...