Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010

Η ΘΕΣΙΣ και η ΕΥΘΥΝΗ εκάστου μέλους του Λαού !

   Ο Λαός, ώ Αναγνώστα, συνιστά μίαν άλυσον, ήτοι σειράν κρίκων, συνδεδεμένων προς αλλήλους εις συνεχές και εύκαμπτον σύνολον. 
   Έκαστος άνθρωπος συνάπτεται, ως κρίκος, προς ετέρους ανθρώπους (συγχρόνους, προγενεστέρους ή επομένους) και τούτοι προς έτερα. Και ούτω καθ' εξής, επ' αόριστον.
   Άλλαις λέξεσιν, έκαστος άνθρωπος έχει εν τω Λαώ ωρισμένην τινά θέσιν, η οποία μεταβάλλεται συμφώνως προς τους τρεις Σταθμούς, τους υπό της Ανθρωπότητος συμβατικώς αποκληθέντας παρελθόν, παρόν και μέλλον.
   Και εν ώ χρόνω το παρελθόν και το παρόν αποτελούν, εν μέρει ή εν τω συνόλω των, είς τινας ή και εις άπαντας, γνωστά γεγονότα, ουδείς δύναται, πλην τυχαίως ή κατ' αποκάλυψιν θεοπνεύστως, να προείπη, το ποία θα είναι η συμβολή ή συμμετοχή ανθρώπου τινός εν τη γενέσει ή εξελίξει γεγονότος τινός.
   Ως είπεν ο Ισοκράτης, εις τον Λόγον του "Προς Δημόνικον", "Κοινή γαρ η τύχη και το μέλλον αόρατον".
   Συνεπώς προς τα ως άνω, ποίον κρίκον αποτελείς εσύ ;
   Εις τι συνέβαλες έως χθες ; ...
   Εις τι συμβάλλεις σήμερον ; ...
   Εις τι θα συμβάλης αύριον ; ...
   Ώ Αναγνώστα ; ...

Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010

Το ηναλωθέν υπό των ... δημοκρατικών της Ελλάδος ... κουτόχορτον 6

    Η πολιτική Διαθήκη του ..............
"Εις τον αγαπητόν μου ............ θέλω, να είπω : 
Αγάπα την αγαπητήν μικράν Πατρίδαν εσού 
εξ όλης καρδίας.
Υπηρέτησε ταύτην και τον αγαπητόν Λαόν εσού
μετά ενδομύχου και ειλικρινούς αγάπης και πίστεως.
Το αυτό άς κάμουν και οι αγαπητοί αδελφοί εσού.
Έχε θάρρος, αλλ' έχε και υπομονήν, 
μη σπεύδης ποτέ υπέρ το μέτρον.
Άφησε καλύτερα, 
να περάση η νύκτα,
πριν πάρης την απόφασιν εσού.
Μην οργίζεσαι 
και μην αφήνης τον ήλιον, 
να δύση επί της οργής εσού.
Έσο ήρεμος 
την διάνοιαν και την σκέψιν
και μην λησμονήσης ποτέ,
ότι "κυβερνάς" επί λαού μεσημβρινού,
του οποίου η οργή και το ευέξαπτον
ακαριαίως αναφλέγωνται
και ο οποίος εις τοιαύτην στιγμήν
δύναται, να είπη και να πράξη πολλά,
τα οποία την επομένην στιγμήν λησμονεί πάλιν.
Ένεκεν τούτου, 
μην θυμώνης ποτέ
και μην λησμονής, 
ότι συχνάκις είναι καλύτερον
να υποφέρη ο "Κυβερνήτης" ο ίδιος,
έστω και ηθικώς,
παρά να υποφέρη ο Λαός και ο Τόπος.
Επίσης, τα συμφέροντα του Λαού και του Τόπου
να προηγώνται παντός ετέρου συμφέροντος.
Ενθυμού τούτο αείποτε, 
αγαπητέ εις εμέ .....................
και ο Θεός εν τη απεράντω 
χάριτί Του και αγαθότητι
θα ευλογήση εσέ
και θα βοηθήση εσέ
εις το βαρύν έργον εσού
και το πλήρες ευθυνών αξίωμα εσού.
Δώσε εις τα τέκνα εσού καλήν, 
υγιάν και Ελληνικήν ανατροφήν.
Οφείλουν, 
να είναι Έλληνες
και τίποτε άλλο".-

 
   Τίνος ηγέτου της Ελλάδος ήτο το, επίσης, σοφόν τούτο κείμενον, ήτοι η Πολιτική Διαθήκη ; 
   Του ... εθνάρχου ... ελευθερίου βενιζέλου ή μπενύ σελόν ; ...
   Του ... μαύρου καβαλάρη ... νικολάου πλαστήρα ; ...
   Του ... ζορμπά ; ...
   Του ... κονδύλη ; ...
   Του ... δικτάτορος, φιλο-σκοπιανού, ... φιλο-αλβανού και ... σιωνιστού θεοδώρου παγκάλου ; ...
   Του ... γεωργίου παπανδρέου ή ζετκίν ή καψαλί ή παπατζή ; ...
   Του ... ανδρέα παπανδρέου ή ζετκίν ή καψαλί προς τον υιόν του ... Τζέφ ; ...
   Του ... κώστα σημ-ίτη ή λεπρού ή κινέζου ; ...
   Του ... αβάπτιστου ή τζέφ παπανδρέου ή ζετκίν ή καψαλί ; ... 
   Ουχί, ώ Αναγνώστα, ουδείς εκ των ως άνω αφήκεν την ως άνω Πολιτικήν Διαθήκην εις τον υιόν του !
   Και η εν λόγω Πολιτική Διαθήκη και το Σημείωμα επί του γραφείου του (της προηγουμένης αναρτήσεως) ανήκον εις τον ... Βασιλέαν Γεώργιον τον Α΄ !!! ...  
   Εάν, ώ Αναγνώστα, εδίδετο εις εσέ η ελευθερία επιλογής Ηγέτου, τίναν θα επέλεγες ; ...
   Τα ως άνω ... δημοφιλή σκουπίδια ή τον εν λόγω βασιλέαν
   Μετά βεβαιότητος υπήρξαν και ανάξιοι ή ανίκανοι Βασιλείς !
   Αλλά, μήπως η ... μάργκαρετ ή η μιμή του αντρίκου ντελ πάσο ήσαν ... καλύτεραι της ... φρίκης ;  
   Συνεπώς ; ...
   Συνεπώς, ώ Αναγνώστα, το πρόβλημα της Ελλάδος δεν ήτο ο θεσμός της (κακής) Βασιλείας και του (καλού) Κοινοβουλευτισμού, αλλά της δημιουργίας Λαού και Ηγεσίας ... ανθεκτικών εις τα ξένα και ανθ-Ελληνικά σκουπίδια του Πλανήτου.- 

Το ηναλωθέν υπό των ... δημοκρατικών της Ελλάδος ... κουτόχορτον 2 (Ε)

   Επαναδημοσιεύω το κάτωθι κείμενον, λόγω και της επομένης αναρτήσεως εντός της οποίας θα εύρετε και την απάντησιν του ερωτήματος "Τίνος ηγέτου ήτο το εν λόγω σοφόν σημείωμα" ; ... 

   Εις το γραφείον του ευρέθη σημείωμα, χειρόγραφον, μετά του κάτωθι περιεχομένου !

   "Όταν είσαι λησμονημένος ή παραμελημένος ή σκοπίμως εκμηδενισμένος και μειδιάς εσωτερικώς υπερήφανος δια την ύβριν

                                                                 ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΝΙΚΗ

   Όταν η καλωσύνη σου κακολογήται, όταν αι επιθυμίαι σου πολεμούνται, η καλαισθησία σου προσβάλλεται, η συμβουλή σου περιφρονήται, αι γνώμαι σου γελοιοποιούνται, συ δε δέχεσαι όλα αυτά με σιγήν υπομονής και αγάπης
                                                               ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΝΙΚΗ

   Όταν είσαι ευχαριστημένος με οιανδήποτε τροφήν, με οιονδήποτε ένδυμα, οιονδήποτε κλίμα, οιανδήποτε συναναστροφήν, οιανδήποτε μοναξιάν, οιανδήποτε διακοπήν

                                                              ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΝΙΚΗ

   Όταν υπομένης πάσαν αταξίαν, πάσαν ανωμαλίαν, πάσαν απροσεξίαν εις χρόνον και τόπον, πάσαν ενόχλησιν
                                                              ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΝΙΚΗ

   Όταν ημπορής να αντιμετωπίζης την κενήν ανοησίαν, τον παραλογισμόν, την διανοητικήν αναισθησίαν και υπομένης όλα αυτά, όπως τα υπέμεινεν ο Ιησούς
                                                              ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΝΙΚΗ

   Όταν ποτέ δεν αρέσκεσαι να περιαυτολογής ή να απαριθμής τα ιδικά σου καλά έργα ή επιδιώκης επιμόνως επαίνους, όταν δύνασαι αληθώς να αρέσκεσαι να είσαι άγνωστος
                                                             ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΝΙΚΗ

   Τίνος ηγέτου της Ελλάδος ήτο το εν λόγω σοφόν Σημείωμα ; 

   Του ... εθνάρχου ... ελευθερίου βενιζέλου ή μπενύ σελόν ; ...
   Του ... μαύρου καβαλάρη ... νικολάου πλαστήρα ; ...
   Του ... ζορμπά ; ...
   Του ... κονδύλη ; ...
   Του ... δικτάτορος, φιλο-σκοπιανού, ... φιλο-αλβανού και ... σιωνιστού θεοδώρου παγκάλου ; ...
   Του ... γεωργίου παπανδρέου ή ζετκίν ή καψαλί ή παπατζή ; ...
   Του ... ανδρέα παπανδρέου ή ζετκίν ή καψαλί ; ...
   Του ... κώστα σημ-ίτη ή λεπρού ή κινέζου ; ...
   Του ... αβάπτιστου ή τζέφ παπανδρέου ή ζετκίν ή καψαλί ; ...

Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010

Τηλεγραφική ιστορία ... 50.000 ετών ...

Η ανάρτησις αφιερούται
εις τον προκαλέσαντα ταύτην
εργδημεργ.
   Κατόπιν διαλόγου μετά του εργδημεργ, διεξαχθέντος ένεκεν της αναρτήσεως της αφορώσης τους ... εν Αθήναις ΜΠΑΡΤ και ΧΙΡΣΤ, προχωρώ εις την σύνταξιν του κειμένου τούτου.
   Το περιεχόμενον του κειμένου τούτου θα ήτο ο ... Πίναξ Περιεχομένων ενός βιβλίου, το οποίον ουδόλως σκοπεύω, όπως συντάξω, ένεκεν ετέρων υποχρεώσεων, αλλά και ιεραρχίσεως των σκοπών της εν γένει δραστηριότητος εμού.  
   Άς το πράξη έτερος !
   Μετά βεβαιότητος θα προσφέρη εις τους νεοέλληνας γνώσεις ωφελίμους.

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
   Η κάθοδος του Κρόνου, περί το 50.000 π.Χ., επί του Πλανήτου.
   Η δημιουργία ενός σημαντικού πολιτισμού, ονομασθέντος "Χρυσή Εποχή", επί τη βάσει των εντολών τας οποίας είχεν λάβει υπό των Δυνάμεων του Θεού του Σύμπαντος προ της καθόδου του.
   Ο Έλλην Άνθρωπος, ως κατ' εικόναν και ομοίωσιν του Θεού δημιουργηθείς, ήτο ο αποκλειστικός δημιουργός εκείνου του Πολιτισμού.
   Κέντρον εκείνου του πολιτισμού ήτο η περιοχή, η οποία αργότερον ωνομάσθη Μεγάλη Ελλάς.
   Η πτώσις της υψηλής συνειδητότητος εκ μέρους των θεοτήτων και κυρίως εκ μέρους του ιδίου του Αρχηγού της Αποστολής, ήτοι του κρόνου, ως αποτέλεσμα και της αργοπορίας εις την επιστροφήν απάντων εις Ουρανόν.
   Η μύχια επιθυμία του σκουπιδο-κρόνου, πλέον, όπως μείνη εσαεί επί του Πλανήτου, ως ... θεός τούτου ...
   Η, ... σατανικής εμπνεύσεως, πλάσις τεράτων, τα οποία θα εξόντωνον τους ... Έλληνας Ανθρώπους ...
   Η εξόντωσις απάντων των Ελλήνων Ανθρώπων, φερόντων ψυχήν και, συνεπώς συμμάχων του Θεού του Σύμπαντος.
   Η κάθοδος των Δυνάμεων του Θεού (και ουχί ... εξωγηίνων), υπό τον Δίαν περί το 25.000 π.Χ., ο Πόλεμος μεταξύ των και η καταστροφή του κρόνου. Η φυλάκισις τούτου και των τεράτων του εντός των ορίων των κασσιτερίδων νήσων.
   Η ... αντικατάστασις των Ελλήνων Ανθρώπων δια των ζωωδών πλαστουργημάτων, τη επιμελεία του τσογλανο-προμηθέως.
   Η κλοπή εκ της Αθηνάς, υπό του τσογλανο-προμηθέως, του δοχείου ψυχών, ίνα τρέψη τα ... ζώα του εις ... ανθρώπους, ήτοι εις ... ζώα ... ομιλούντα ...
   Ο Αχιλλεύς αφαιρεί το δοχείον ψυχών εκ του τσογλανο-προμηθέως και παύει η ... παραγωγή ζωωμόρφων ... ανθρώπων.
   Η ... επανάστασις των υπολειμμάτων του σκουπιδο-κρόνου, υπό την ηγεσίαν του ιαπετού ή άδωνι ή πάνα ή ιάφεθ ή ιεπταί ή ιαχβέ ή σατανά ή άτον ή χάτον, κλπ, και των τέκνων τούτου τσογλανο-προμηθέως, κλπ.
   Η καταβύθισις της ατλανίδος υπό των Ελλήνων Αθηναίων και της Αιγηίδος υπό των ατλαντίων, διαρκούντος του επιθετικού πολέμου των ατλαντίων εναντίον της Ευρώπης και της Βορείου Αφρικής.
   Η αναχώρησις κατόπιν τούτου των υπό τον Δίαν Δυνάμεων του Θεού και η επιστροφή των εις τον Ουρανόν.
   Η ... αργή τροπή των ανθρωπομόρφων ζώων εις ... σχεδόν ανθρώπους, δια των συνεχών βιολογικών επεμβάσεων της συμμορίας του σατανά επ' αυτών.
   Η πολλαπλή παραβίασις, εκ μέρους του σατανά-πανός, της Συμφωνίας μετά του Διός, ιδίως κατόπιν του 1935 και η προσπάθεια τούτου όπως τρέψη εκ νέου εις ... θηρία της ζούγκλας τα ... εξανθρωπισθέντα ζώα ...
   Η επικειμένη επέμβασις των Δυνάμεων του Θεού του Σύμπαντος, ώστε ο Πλανήτης να επανέλθη εις την οδόν του Θεού, εκ της οδού του σατανά-πανός.
   (Ουχί, δεν αποτελούν τα ως άνω πλήρην ... Πίνακαν Περιεχομένων, αλλά ικανόν όπως ωφελήση τους νεοέλληνας εις τον σχηματισμόν στερεάς γνώσεως επί του ποίοι εισίν και ποίος ο σκοπός της επί του Πλανήτου ελεύσεώς των) 

Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2010

Ο κρυπτο-εβραίος της ... κούβας δεν αποτελεί ... ήρωαν.-

   Αδίκως επιχειρείς, Αγαπητέ Κομίνη ...                                         
   Ο κρυπτο-εβραίος ... φιντέλ κάστρο ουδόλως αποτελεί ... ήρωαν, ως προς ημάς τους Έλληνας !
   Εάν τον θεωρούν οι ... κουβανέζοι ήρωαν (σφόδρα αμφιβάλλω), δικό των το πρόβλημα ...
   Έσωσε, μεν, εκ της εθνικοποιήσεως, την επιχείρησιν πούρων και τσιγάρων της οικογενείας του, κατέστρεψεν, δε, και καταστρέφει τον Λαόν της κούβας ...
   Το φουκαροειδές ...
   Ο ... κρυπτο-εβραίος ...

"Ομπρός, να σηκώσουμε τον Ήλιο πάνω από την Ελλάδα" !

Χαίρε Άγγελε Σικελιανέ,
εκλεκτόν τέκνον της Ελλάδος !  

                                                               

Κυριακή, 20 Ιουνίου 2010

Βρε τον γ.γ. του ανθελληνικού νατο ...   Ρας ...
   Μώϋσεν ...
   και τα δύο .. σκουπιδο-εβραϊκά εισίν ...

Οι ... κρυπτο-εβραίοι, κλπ, πολιτικοί "μας" 30

   Και περί ποίου εγράφη εις την εφημερίδαν "ΤΟ ΠΑΡΟΝ", ότι, διαρκούσης της θητείας του μόνον εις το Υπουργείον Εθνικής Αμύνης, έκλεψεν περί το 1 τρις δραχμάς, ήτοι περί τα 3 δις ευρώ ;
   Αλλά, εάν έπραξεν τούτο εις το εν λόγω Υπουργείον, τι έπραξεν εις έτερα δύο ... ζουμερά Υπουργεία, ήτοι εις το Δημοσίων Έργων και εις το Εμπορίου ή ... Ανάπτυξης ; ... 
   Να προσθέσωμεν εις τα 3 δις ευρώ εκ του Υπουργείου Αμύνης και έτερα 5 δις ευρώ εκ των ετέρων δύο Υπουργείων ; ...
   Σύνολον ... καζαντήματος ... 8 δις ευρώ !!!
   Και επειδή τα βρώμικα χρήματα ουδόλως ... στασιμο-πληθωριάζωνται, σήμερον η περιουσία του εν λόγω ίσως υπερβαίνει τα ... 10 δις ευρώ ... !!!
   Άπαντα εις ακίνητα και καταθέσεις ; ...
   Ουχί, βεβαίως ...
   Μετοχαί εις τυροκομείον φίλου τινός ...
   Μετοχαί εις μεγάλην αλυσίδαν καλλυντικών ...
   Ιδιοκτησία επί πλοίων, ομού μετά συνεργατών εκ της Πολιτικής ζωής του τόπου ...
   Εταιρείαι εις απάσας τας ... πολιτισμένας Χώρας ...
   Μετοχαί εις ξένα χρηματιστήρια ...
   Ηργάσθη ... σκληρώς το εβραϊκόν κωλοσφούγγιον ... 
   Μόνος του δύναται, ίνα εξοφλήση το ... χρέος του Κράτους "μας" ...
   "Που λέει ο λόγος" ...

Φρίκη εκ ... στρατιωτών του Ιησού !

   Καλά, η παλαιά Αδελφότης της Μονής Εσφιγμένου αποτελείται από κακούς ανθρώπους, ... αιρετικούς, σχισματικούς και έτερα ... ομοειδή ...
   Δεν μνημονεύουν και τον μέγαν ... βαρθολομαίον ...
   Υμείς, οι μοναχοί, όμως, της νέας Αδελφότητος, να επιτεθείτε εναντίον των μοναχών της παλαιάς Αδελφότητος μετά ... λοστών, σιδηροβεργών και ροπάλων ; ... 
   Δίκην ... χούλιγκαν του ... ολυμπιακού ; ...
   Προς δόξαν του ... σατανά ...
   Στρατιώτες όντες του Ιησού ...
   Αλί και, τρις, αλί !

Η απογοήτευσις εκ των Πολιτικών και η ελπίς εκ των Στρατιωτικών !

   Η ως άνω δημοσκόπησις αποτελεί έν επί πλέον ελπιδοφόρον γεγονός, ως προς ημάς τους Έλληνας.
   Αρκεί η δημοσκόπησις να απηχή την Α-λήθειαν ...
   Τέλος, η δημοσκόπησις ταύτη, εφ' όσον Α-ληθής εστί, ουδόλως ισοδυναμεί προς ... μωροφιλόδοξον ... λοχίαν τινά ...  
   Εννοείτε ...
   Αρκετά εχάσαμεν και εκ των Στρατιωτικών "μας", εις το παρελθόν ...
   Και εκ των Πολιτικών "μας", του παρελθόντος και του παρόντος ...

Οι ... κριπτο-εβραίοι ...μετεωρολόγοι ...


   Ώστε, άπαντα ... φυσικά εξελίσσωνται, ως βεβαιώνουν ημάς οι μετεωρολόγοι, κυρίως των σκουπιδο-κάναλων ...
   Έρευνα τις, όλως μικρά, επί της προελεύσεως των επωνύμων τούτων, αν μη και τα ... πρόσωπα τούτων, δεικνύει, ότι οι πλείονες εξ αυτών αποτελούν μέλη της σκουπιδο-φυλής του Πλανήτου ...
   Την ώρα καθ' ήν θα συμβαίνει ο επόμενος ... κατακλυσμός, εκείνοι θα βεβαιούν τους τήλε θεατάς, ότι ουδέν ... ασυνήθιστον συμβαίνει ...
   ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.-

Η ... σκουπιδο-κατσίκα και τα όργανά της ...

Πάσα διαίρεσις=εβραϊκός δάκτυλος.-

   Ως γνωστόν εστί τοις πάσι, "ουδεμίαν αξίαν έχει, εσχάτως πως, τι λέγεις, αλλά ποίος είσαι εσύ ο λέγων" ... 
   Π.χ. περί ... πατρίδος ομιλεί, εσχάτως, και το εβραϊκόν κωλοσφούγγιον, ο πρωθυπουργίσκος "μας" ...   
   Ουδείς, βεβαίως, πιστεύει, ότι το εννοεί και, συνεπώς, ουδέν αξίζουν, τα ό,σα εκ του στόματος εκείνου εξέρχωνται ... 
   Το αυτό ισχύει και επί ενός εκάστου εξ ημών !
   Π.χ. μεταξύ ημών δραστηριοποιείται και ανήρ, ο οποίος προσφάτως είπεν, εις εκδήλωσιν τινά, ότι "Το καλημαύχι του καλογέρου διέφερεν από το φέσι του τούρκου μόνο στο χρώμα" !
   Γνωρίζων καλώς εγώ, περί του ποίος προέστησεν τον εν λόγω και εις εκπομπήν τινά σταθμού τινός πωλήσεως τήλε οπτικού σήματος, αλλά και εις απάσας τας εκδηλώσεις του, ουδόλως εξεπλάγην ...
   Οι μη γνωρίζωντες, όμως, των περί της ... προστήσεως ταύτης εξεπλάγησαν. 
   Και δικαίως ...
   Το να κρίνωμεν "τα στραβά και τα ανάποδα" της Εκκλησίας "μας" αποτελεί δικαίωμα εκάστου. Είτε πιστού, είτε και μη πιστού. 
    Όμως, η ως άνω φράσις δεικνύει μίσος και απέχθειαν προς την Εκκλησίαν εν γένει και την Θρησκείαν, ουχί, δε, κριτικήν ...
   Επειδή, δε, ομιλεί και περί ... Εθνικής Ενότητος, ο εν λόγω μετά τίνος πρόκειται, να ενωθή ; ...
   Μήπως, μετά των πιστών του αρχι-σατανά κρόνου ή μετά των πιστών της ορθίας σκουπιδο-κατσίκας, ήτοι του ιαπετού ή πανός ή άδωνι ή ιάφεθ ή ιεπταί ή γιαχβέ ή άτον ή χάτον ή ... 
   Και πόσοι εισίν, εν τέλει, οι ως άνω ; ...
   ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΣ ΑΝΕΥ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ, ΟΥΤΕ ΝΑ ΕΝΝΟΗΘΗ ΟΥΤΕ ΝΑ ΣΥΜΒΗ !

Το εβραϊκό σκουπίδι, ο ... μαραντόνα ...

   Παρακολουθών τας αθλητικάς λέει ειδήσεις είδον και ήκουσα έτερον ανήκουστον εκ του "μουντιάλ" !
   Το ως άνω κωλοσφούγγιον και ανθρωποειδές ηρωτήθη υπό δημοσιογράφου περί του τίνος λόγου ένεκεν εναγκαλίζεται, κατόπιν των αγώνων της ομάδος κλωτσοσκουφάδων της αργεντινής, τους παίκτας της ομάδος του και εάν σκέπτεται, ότι τούτο αποτελεί καλήν ... προπονητικήν πρακτικήν ... 
   Η ερώτησις ταύτη αποτελούσε σαφήν αιχμήν εναντίον του, δεδομένου ότι αι γνώσεις του περί της προπονήσεως ομάδος κλωστοσκουφάδων ελάχισται έως ανύπαρκται εισίν ...
   Και τι απήντησεν το εβραϊκό σκουπίδι ; ...
   Αντιληφθείς την αιχμήν προτίμησεν ... "το στρίβειν δια του αρραβώνος". Γούρλωσε τους οφθαλμούς του, ένεκεν δήθεν της απορίας του "για το που το πήγαινε ο δημοσιογράφος" και είπεν : Για να τους ευχαριστήσω, αλλιώς έπρεπε, να πάω στην ... Ελλάδα" ! Υπονοών το σκουπίδι, ότι πούστηδες υφίστανται μόνον εν Ελλάδι, ως προπαγανδίζουν επί 2 αιώνας τα εβραϊκά σκουπίδια του Πλανήτου μέσω των Καθηκητών των Πανεπιστημίων των ...  
   Σημείωσον, ώ Αναγνώστα, ότι το εν λόγω εβραϊκό σκουπίδι ... ετιμήθη υπό της Π.Α.Ε. ... "Ολυμπιακός", εις ειδικήν εκδήλωσιν ποδοσφαιρικήν εντός του γηπέδου ...Καραϊσκάκη υπό του γνωστού ... κόκκαλη ...
   Δεν ώφειλεν τουλάχιστον ευγνωμοσύνην έναντι των τιμησάντων εκείνων ... Ελλήνων ; ...
   Ναι, εάν επρόκειτο περί ... Ελλήνων ...
   Αλλά επρόκειτο περί ... εβραίων ...
   Κρυπτο-εβραίος και ανθ-Έλλην ο τιμήσας ...
   Κρυπτο-εβραίος και ανθ-Έλλην και ο ... τιμηθείς ...
   Το σύνθετον επώνυμον μάρα-ντόνα ουδόλως σημαίνει Μαρία Κυρία, ήτοι Παναγία, αλλά ... μάρα κυρία, εκ του "η σάρα, η μάρα και το κακό συναπάντημα" ...
   Και ταύτα εις την αργεντινήν, όπου ... λουφάζει ευμεγέθης παροικία των σκουπιδιών του Πλανήτου ...
   Η οποία ενίοτε ... ξε-λουφάζει και εν είδει 5ης φάλαγγος βοηθά το σκουπιδο-ισραήλ, ίνα απαγάγει εκ της Χώρας τους Φαλάσας και τους μεταφέρει εις την Α-ληθήν "πατρίδαν" των ... το σκουπιδο-ισραήλ ... 
   Ερώτησις : άρα γε θα ευρεθώσιν δημοσιογράφοι της Ελλάδος, ίνα στολίσουν το εν λόγω ... νανοειδές, ως του αξίζει ; ... 
   Ίδωμεν ...

Οι ... κρυπτο-εβραίοι, κλπ, πολιτικοί "μας" 29

   Ώστε, ώ Αναγνώστα, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος ... αβάπτιστος, διαμαρτυρόμενος και ... μαλάκας εστί ...

Οι ... κρυπτο-εβραίοι, κλπ, πολιτικοί "μας" 28

   Ώστε, ... εξέσπασεν το πουστράκι το κρυπτο-εβραϊκόν ...
   Και εξέμεσεν την πούστικην ψυχήν του ... 
   Ο συντηρών στενάς σχέσεις (ξύπνια η πούστρα) και μετά των υπηρεσιών ...
   Και, ένεκεν τούτου, ... αρχηγός και ομάδος βουλευτών ...
   Ρέ, τον απόγονον της ... σπηλιάς ...
   Αλί και, τρις, αλί !

Εναντίον των ... κλεψιμέϊκων και ουχί της Βουλής !

   Η Βουλή ανήκει εις τον Λαόν της Ελλάδος, ώ Αναγνώστα, και ουχί εις τους ... βουλευτάς ...
   Συνεπώς προς τούτο, ουδόλως χρειαζώμεθα ... μπούκα εις ταύτην και καταστροφήν της ...
   Αντιθέτως, χρειαζώμεθα ... μπούκα εις τας οικίας, γραφεία, κλπ, των ... βουλευτών, τα οποία γραφεία και αι οποίαι οικίαι εις τας περισσοτέρας των περιπτώσεων εκ των ... κλεψιμέϊκων απεκτήθησαν ...

Το ηναλωθέν υπό των ... δημοκρατικών της Ελλάδος ... κουτόχορτον 5

   Ώστε, ώ Αναγνώστα, "καμιά μοναρχία στην Ελλάδα δεν είχε τόση μακροημέρευση" ...
   Αι μοναρχίαι, όμως, δεν ήσαν κάτι κακόν ; ...
   Αντιθέτως προς τας ... δημοκρατικάς, εκλεγμένας, και λοιπά κουραφέξαλα, κυβερνήσεις ; ...
   Αι οποίαι και ... επέτυχον την "πτώχευσιν" του Κράτους "μας" ...
   Και τώρα απαιτούν, ίνα πληρώση ο Λαός δια της συντάξεως και του μισθού του ; ...
   Ώστε, η ... αβασίλευτος ... δημοκρατία δεν οδηγεί εις ... δημοκρατικήν, σοσιαλιστικήν, προοδευτικήν και επαναστατικήν εν γένει ευτυχίαν ;...
   Ώστε, το ... δημοκρατικόν αξίωμα "Η βασιλεία αποτελεί κακόν, εν ώ η δημοκρατία καλόν" δεν ισχύει πλέον ; ... 
   Και τώρα τι κάνωμεν ... άνευ βαρβάρων ; ...
   Μην σκεφθής, ώ Αναγνώστα, ότι το σχόλιον τούτο σημαίνει, ότι αποτελώ ... φίλον του θεσμού της Βασιλείας, ως τον εγνωρίσαμεν οι παλαιώτεροι ή, πολύ περισσότερον, του τελευταίου βασιλέως (του ... μαλάκα, ως τον αποκαλούσεν δημοσίως ο αποθανών Λάτσης) και της οικογενείας του ...
   Όμως, ουδόλως θα έλεγον όχι, εις ... Διογενήν Βασιλέαν ...

Ο Δήμος Βερροιέων και οι κρυπτο-σκουπιδο-εβραίοι ...


   Ώστε, ο Δήμος Βερροιέων επελήφθη απάντων των προβλημάτων των Δημοτών, έλυσεν ταύτα και κατόπιν τούτου, ίνα μην μείνη άπρακτος, εσκέφθη την επίλυσιν του ακανθώδους προβλήματος της ... δημιουργίας εργαστηρίου ... πρακτόρων ...     
   Ουδόλως εκπλήσσομαι ...
   Η Πόλις της Βερροίας, ακόμη και σήμερον, φιλοξενεί ευμεγέθη παροικία ... κρυπτο-σκουπιδο-εβραίων και, δη, ακμάζουσα ...
   Η δραστηριοποίησις εκείσε τέκνων του ... διαβόλου, Χαίρε Μακαριστέ Χριστόδουλε, εξηγεί πλήρως, εκτός του ως άνω αναφερομένου γεγονότος, και τα συχνώς συμβαίνοντα εκείσε ... κραυγαλέα και απεχθή εγκλήματα ...

Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2010

Ο πόλεμος εναντίον των αοράτων σατανάδων !

   Συστήνω, ώ Αναγνώστα, το κάτωθι βιβλίον, ως ωφέλιμον εις τους Έλληνας !
   Προς τούτο, θέτω εις την διάθεσιν εσού τον Πίνακαν Περιεχομένων του βιβλίου. 
   Το βιβλίον θα εύρης είτε εις τα βιβλιοπωλεία Χριστιανικών βιβλίων είτε εις έτερα βιβλιοπωλεία βιβλίων Εθνικού και Πατριωτικού περιεχομένου.
   Ό,σοι εξ ημών επιθυμείτε πνευματικόν βίον και ανάτασιν Έλληνος, προμηθευθήτε το εν λόγω βιβλίον και μελετήσατε τούτο σελίδα προς σελίδαν και κεφάλαιον προς κεφάλαιον !
   Θα ευρεθήτε πολλά βήματα εμπρός ...
   ΜΗΝ ΟΛΙΓΩΡΗΣΕΤΕ.-

Οι ... κρυπτο-εβραίοι, κλπ, πολιτικοί "μας" 27

   Εκτός της μητρός του εβραϊκού τσογλανιού υφίσταται και ετέρα ... βοϊδομάτα του πα.σο.κ., της οποίας οι γονείς αποτελούν, επίσης, στελέχη των ... ιεχωβάδων, ήτοι ... σατανισταί ...
   Η οποία προσεπάθησε, ίνα ... μυήση εις τον ... ιεχωβαδισμόν και τον ... αρχηγόν των ... πρασίνων κλιμακίων της ... Ε.Υ.Π. ...

Οι ... κρυπτο-εβραίοι, κλπ, πολιτικοί "μας" 26

   Το κείμενον της ως άνω αναρτήσεως, ώ Αναγνώστα, ενεθύμισεν εις εμέ ... επιστολήν εμού προς τον τότε ... ΑΛΗΤΟΕΧΩΔΕ ...
   Την οποίαν θέτω εις την διάθεσιν εσού, αλλοιωμένην μόνον ως προς τα στοιχεία και την υπογραφήν εμού :
   Εις την επιστολήν ταύτην, ώ Αναγνώστα, ουδείς απήντησεν, ως είχεν εκ του Νόμου υποχρέωσιν.
   Ούτε η ... σάρα, ούτε ο ... κατσάνος ...
   Αλί και, τρις, αλί !                                                                              

Οι ... κρυπτο-εβραίοι, κλπ, πολιτικοί "μας" 25

   Ο οποίος παλιάνθρωπος εδήλωσεν ... αδυναμίαν παραστάσεως εις την κηδείαν του Τάσσου Παπαδόπουλου, λόγω ... προγραμματισμένης εγχειρίσεως ... όνυχος ... Την οποίαν ουδόλως είχεν δημοσίως γνωστοποιήση ... Και, συνεπώς, δικαιούμεθα, να υποθέσωμεν, ότι ήτο ΨΕΥΔΗΣ.             
   Ο οποίος παλιάνθρωπος έως και τα ... τριάντα του (;) ηγωνίζετο προς ίδρυσιν εν Πίνδω ... ρουμανο-βλαχικού κράτους ...
   ΣΚΟΥΠΙΔΙ.-

Οι ... πλουτοκράται της Ελλάδος ... 5

   Ώστε, ώ Αναγνώστα, οι ως άνω ... πλουτοκράται ωνόμασαν την ναυτιλιακήν εταιρείαν των δια του ονόματος, του τιμωρηθέντος υπό του Διός, ... άτλαντος ...
   Προς τι η εν λόγω ονομασία ; ...
   "Εχάθη" το όνομα ... ΠΟΣΕΙΔΩΝ ;
   "Εχάθη" το όνομα ... ΟΔΥΣΣΕΥΣ ;
   "Εχάθη" το όνομα ... ΝΑΥΠΛΙΟΣ ;
   "Εχάθη" το όνομα ... ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ ;
   "Εχάθη" το όνομα ... ΗΡΑΚΛΗΣ ;
   "Εχάθη" το όνομα ... ΙΑΣΩΝ
   "Εχάθη" το όνομα ... ΑΧΙΛΛΕΥΣ ;
   "Εχάθη" το όνομα ... ΝΕΣΤΩΡ ;  
  Ερώτησις 1η : Τίνος λόγου ένεκεν ωνομάσατε την εταιρείαν υμών ... άτλας ; ... 
   Είσθε του αρχι-σατανά ... κρόνου ; ...
  Ερώτησις 2α : Τίνος λόγου ένεκεν ωνομάσατε τον ως άνω υιόν σας ... λεό ; ...
   Είσθε ... εβραίοι ; ...

Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010

Το σκουπίδι ο ... παν ...

   Ενθυμείσαι, εκ προηγουμένης αναρτήσεως εμού, ώ Ανανγνώστα, ποίοι ελέγχουν το κλίμα και το οδηγούν, ό,που επιθυμούν εκείνοι ; ...                                       
   Αναλογίζεσαι, ότι "κάτι δεν παέι καλά" ; ...
   Ετοιμάζεσαι, ψυχικώς, επί των ό,σων προκύψουν ; ...
   Τα οποία, ίσως, πολύ σκληρά θα είναι ; ...

Ο ... Μητροπολίτης Μεσο-γαίας ...

   Άπαντες, οι αναφερόμενοι εις το ως άνω κείμενον, λογικώς ευρέθησαν εις την ως άνω συγκινητικήν, ως προς τους Έλληνας του Πόντου, εκδήλωσιν !
   Π.χ. ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, ως Έλλην του Πόντου.
   Ο ... Μητροπολίτης ... Μεσο-γαίας τίνος λόγου ευρέθη εκείσε ;
   Αποτελεί και εκείνος ... Έλληναν του Πόντου ; ...
   Ή επενδύει και εις τους ευπίστους Έλληνας του Πόντου, προκειμένου να καταστή ο επόμενος ... Αρχιεπίσκοπος ; ...
   Ερώτησις : Μήπως αποτελεί ... κρυπτο-εβραίον του Έβρου ; Ο ... Χατζη-Νικολάου Νικόλαος ; Ο και εξάδελφος του ετέρου Χατζη-Νικολάου της ... "δημοσιο-γραφίας" ; ...   
   Τίνος λόγου ένεκεν ... εγκατέλειψες τας γ.π.α. και ήλθες εις την Ελλάδαν ;
   Δεν υφίστατο έτερος ικανός άνδρας εις την Εκκλησίαν της Ελλάδος και ήλθες εσύ, ίνα σώσης εσύ, δια της καταλήψεως της έδρας της Μεσο-γαίας, την Εκκλησίαν ; ... 
   Ή ήλθες, ίνα βοηθήσης εις την απόφραξιν των από μακρού φραχθεισών πυλών προς τα ... τάρταρα ; ...   

Ατύχημα της ΒΡ ή ... έγκλημα εκ προμελέτης ; ...

   Πρόβλημα, ως προς ημάς τους ΄Ελληνας , ώ Αναγνώστα, δεν αποτελεί ο χαρακτηρισμός, τον οποίον απέδωσεν το ως άνω λυσσασμένον εβραϊκόν σκυλί εις τους πληγέντας ανθρώπους υπό του πετρελαίου "του"...     
   Γνωστή εστί η ... εκτίμησις, την οποίαν ... τρέφουν οι σκουπιδο-εβραίοι έναντι της Ανθρωπότητος ...
   Επί του θέματος τούτου, ενημέρωσεν την Ανθρωπότηταν έως και ο ... ισραηλινός Πυρηνικός Φυσικός Βανούνου ...
   Πρόβλημα αποτελεί, το εάν η μόλυνσις δια εκαντοντάδων χιλιάδων βαρελίων πετρελαίου ανά ημέρα, ακόμη και σήμερον, προεκλήθη εξ ατυχήματος ή ήτο σκόπιμος ... 
   Εις ημάς τους Έλληνας το εν λόγω ... ατύχημα ομοιάζει ως ... εκ προμελέτης πραχθέν ... 
   Ως και ο ... βομβαρδισμός-ανατίναξις υπό της σκυλο-μοσσάντ, εν συνεργασία μετά της σκουπιδο-σία, των διδύμων πύργων της Νέας Υόρκης, καθώς και ετέρου μεγάλου κτιρίου ...
   Θα ρωτούσε τις, ίσως, τίνος λόγου ένεκεν ; 
   Το σκουπίδι ο σατανάς, ήτοι η ορθία κατσίκα ο παν, εφ' όσον δεν δίδεται, εις εκείνον και τα σκουπίδια του, άδεια υπό του Θεού του Σύμπαντος και των Δυνάμεών του, ίνα ... μετακομίσουν εις έτερον Πλανήτην, απήντησεν εις τον Θεόν, ότι "Σύμφωνοι, θα λάβης εκ νέου την Διοίκησιν του Πλανήτου, αλλά Ανθρωπότηταν και Πανίδαν-Χλωρίδαν δεν θα λάβης" ...
   Εννοών, ότι θα καταστρέψη και την Ανθρωπότηταν και την επιφάνειαν του Πλανήτου, ό,σον δύναται, π.χ. δι' ατυχημάτων, αλλά και ενός πυρηνικού πολέμου ...

Κρυπτο-εβραίος και θρασύς κλωτσο-σκουφάς ...

   Υφίστανται κρυπτο-εβραίοι και εις την Πόλιν της Ξάνθης ; ...
   Βεβαίως και υφίστανται ...
   Είς, δε, ωμίλησεν προ ολίγου προκλητικώς πως ...
   Επειδή, ... εστενοχωρήθη εκ της ... κριτικής, η οποία ησκήθη εναντίον της ... Εθνικής ... κλωτσοσκουφάδων ... 
   ΝΑ ΤΟ ΒΟΥΛΩΣΗ, ΤΟ ΑΠΥΛΩΤΟ ...
   Ο κρυπτο-εβραίος ... 
   ΕΠΕΙΔΗ, ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΜΕΛΛΟΝ ... 
   ΘΑ ... ΣΠΑΗ ΠΕΤΡΑΣ, ίνα ... κτίζωνται οικίαι υπέρ των αστέγων και πτωχών ...

Οι ... πλουτοκράται της Ελλάδος ... 4

   Την ως άνω ρήσιν, ώ Αναγνώστα, του Ρήγα Φερραίου ... δεν θα την υπενθυμίζαμεν εις τους ... Πολιτικούς "μας" ...
   Γνωρίζεις τον λόγον ...
   Εις την πλειονότητάν των αποτελούν οι ίδιοι ... ξένους ...
   Το είπεν έως και η λυσσασμένη σκυλίτσα του Βερολίνου ...
   Τι θα έλεγες, όμως, να απευθύναμεν ταύτην εις τους επιχειρηματίας της Πατρίδος ημών των Ελλήνων ; ...
   Π.χ. εις τους ... βαρδι-νο-γιανναίους ; ...
   Εις τον ... κόκκαλην ; ... 
   Εις τον ... λεμόν-πατίτσαν ; ...
   Εις τον ... θεόδωρον παπαλεξόπουλον ; ...
   Εις τον ... δασκαλόπουλον ; ...
   Εις τον ... φιλίππου ; ...
   Εις τον ... βγενόπουλον ; ...
   Εις τον ... θεοχαράκην ; ...
   Εις τον ... μπόμπο-λαν ; ...
   Εις τον ... καλογρίτσαν ; ...
   Εις τον ... μπεν-ρουμπή ; ...
   Εις τον ... λάτσην ; ...
   Εις τον ... σαρα-κάκην ; ...
   Εις τον ... δασκαλαντωνάκην ; ...
   Εις τον ... τσάκον ; ...
   Εις τον ... πατέραν ; ...
   Εις τον ... γουρδομιχάλην ; ...
   Εις τον ... γουλανδρήν ; ...
   Εις τον ... θεόδωρον αγγελόπουλον ; ...
   Εις τον ...
   Εις τον ...
   Αλί και, τρις, αλί !

Τα ... ναύλα προς Κρήτην ...

   Η εν λόγω ιστορία παλαιά εστί ...
   Δια του προσχήματος της εργασίας οδήγησαν εις ... έξοδον εκ της ... Κρήτης του πλέον δυναμικού τμήματος ταύτης ...
   Το οποίον τμήμα, πολλάκις, οδήγησαν και εις ... εκτροπάς, ως π.χ. του ... σκληρού Χωροφύλακος ....
   Ώστε, να μείνουν ολιγώτεροι εις Κρήτην  Έλληνες, αλλά και οι πλέον αμφιβόλου ... Ελληνικότητος ...
   Ούτω πως, θα ήτο ευκολώτερον το ... ανθ-Ελληνικόν έργον των σκουπιδο-εβραίων, ήτοι η τροπή της Μεγαλονήσου εις ... φιλόξενον τόπον, αρχικώς, ως προς τους σκουπιδο-εβραίους ...
   Κατόπιν, δε, πολυετούς σκληράς, επιμόνου και μεθοδικής σκουπιδο-εργασίας {ως π.χ. η ... καταγραφή υπό τινών (;) απάντων των ... αστέγων της Κρήτης (αγνώστου καταγωγής και προελεύσεως), η αιματολογική έρευνα επί τούτων και η εύρεσις στοιχείων ομοίων προς τα αιματολογικά στοιχεία των ... σκουπιδο-εβραίων}, να προκύψη και η απαίτησις όπως κατ' αρχήν ανεξαρτητοποιηθή η Μεγαλόνησος και εν συνεχεία τραπή εις τμήμα του ... μεγάλου σκουπιδο-ισραήλ ...     
   Παν-ούργα τα λυσσασμένα σκυλιά, ήτοι οι σκουπιδο-εβραίοι ; ... 
   Λογικόν ...
   Τέκνα του παν-ός είσίν ...
    Ήτοι του διαβόλου ...
   Χαίρε Μακαριστέ Χριστόδουλε ...
   Άξιος, έστω και μόνον ως προς την θαρραλέαν Δήλωσιν εσού ...
   Ότι "Πάμε κατά ισραήλ, δηλαδή κατά διαβόλου" ...
   Δήλωσις η οποία επέφερεν και την εκ δόλου φόνευσιν εσού ...
   Υπό των σκουπιδο-εβραίων ...
   Δια του ιού του καρκίνου του ήπατος ... 
   ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΑΣ !
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.-

Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

Ο ... δήμαρχος Κερατέας και τα ... κέρατα της Ελλάδος ... 2

   Ώστε, ο εν λόγω Δήμαρχος "Δεν δίνει δεκάρα για το τι συμβαίνει στην Πόλη του και το δείχνει απροκάλυπτα", συμφώνως προς την εν λόγω καταγγελία του Αναγνώστη-κατοίκου της Κερατέας ...
   Δίδει, όμως, πολλάς ... δεκάρας, ώστε να κτισθή μνημείον υπέρ των ναυτών της καραγκιοζο-ιταλίας, βυθισθέντων υπό των ναζι-στικών σκουπιδιών της βλακο-γερμανίας ...
   Ηύρεν χρόνον, ίνα αλληλογραφίση μετά του Προέδρου της καραγκιοζο-ιταλίας, αλλά δεν ευρίσκει χρόνον, ίνα ασχοληθή μετά των προβλημάτων των κατοίκων της Πόλεως, επί της οποίας δημαρχεύει ...  
   "Ποντιακή που θα πέση" ...

Οι ... κρυπτο-εβραίοι, κλπ, πολιτικοί "μας" 24

   Την Πατρίδαν ημών οδήγησεν εις Παγκόσμιον ... ευτελισμόν και ουχί των κουτό-φραγγων ...                                                
   Ούτε κάν του ιδίου Πατρίδα εστί η ΕΛΛΑΣ ...
   Η εν λόγω ... φάτσα πιθηκό-σκυλου, ήτοι χαζάρου εβραίου, επαρασημοφορήθη υπό των ομοφύλλων του και των αναδειξάντων εκείνον ως ... καθηγητήν πανεπιστημίου ... 
   "ΘΑ ΤΑ ΕΙΠΩΜΕΝ" ...
   ΑΠΟΓΟΝΕ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ...
   ΠΡΟΔΟΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.-

Ρατσισταί εις το ... troktiko ; ...

   Τι ... ρατσισταί είσθε εκεί εις το troktiko ...
   Δεν κυβερνά, όμως, ο Παυλόπουλος ...
   Να σας δείξει εσάς τους ... ρατσιστάς ... 
   Οι οποίοι εμφανίζετε τοιαύτας ειδήσεις ...
   Αντί να τας καταχωνιάζετε ...
   Εις το τρίτο ... εβραϊκόν υπόγειον δεξιά ...

Ξένον σώμα η Τ.τ.Ε. ως προς τον Λαόν της Ελλάδος ...

   Εις άπαντα τα ισχυρά κράτη, Ευρώπης και Αμερικής, η ονομαζόμενη ... "Κεντρική Τράπεζα" αποτελεί ιδιοκτησίαν του ... οίκου των ... ρότσιλντ ... 
   Μόνον εις την Ελλάδαν η "Τράπεζα της Ελλάδος" αποτελούσε, έως προ τίνος, ιδιοκτησίαν αποκλειστικώς του κράτους "μας"... 
Τελευταίως απέκτησεν και ετέρους μετόχους, ως μία ... συνήθης Ανώνυμος Εταιρεία ... 
   Ωστόσον, η εν λόγω ... κεντρική τράπεζα "μας" ελέγχεται υπό του κράτους "μας" έστω ή εκ του ... οίκου των ... ρότσιλντ ; ...
   Διοικηταί διοριζόμενοι επισήμως υπό της εκάστοτε κυβερνήσεως ή ανεπισήμως υπό του ως άνω ... οίκου ; ...
   ΞΕΝΟΝ ΣΩΜΑ ...
   Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ...
   ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ...

Μελετάτε τους αρχαίους σοφούς Προγόνους ! 2

   Ρήσεις Δημοκρίτου :
213. Η ανδρεία κάνει τις συμφορές μικρότερες.-
214. Ανδρείος δεν είναι μόνο όποιος υπερισχύει των εχθρών, 
        αλλά και όποιος υπερισχύει των ηδονών. Υφίστανται, δε, και 
        ένιοι, οίτινες κυβερνούν πόλεις, αλλά κυβερνούνται από 
        γυναίκες.-
215. Το θάρρος της γνώμης και η αφοβία της γνώμης αποτελούν 
        επιβράβευσιν της δικαιοσύνης, εν ώ κατάληξιν της αδικίας 
        αποτελεί ο φόβος της συμφοράς.
216. Η Σοφία, μαζί με την αφοβία, αξίζει ό,σο αξίζουν τα πάντα
        καθώς αποτελεί το πολυτιμώτερον αγαθόν απάντων.-   
217. Οι θεοί αγαπούν μόνον ό,σους μισούν την αδικίαν.-        
218. Ο πλούτος ο προερχόμενος εξ έργων κακών εμφανίζει ως 
        πολύ μεγαλυτέρα την εξ αυτών ντροπήν. 
222. Η συγκέντρωση πολλών χρημάτων υπέρ των τέκνων 
        αποτελεί πρόφασιν φιλαργυρίας ...
230. Η ζωή άνευ εορτών αποτελεί μακρύν δρόμον άνευ 
        πανδοχείων.
236. Αποτελεί δύσκολον έργον η μάχη τινός εναντίον της 
        επιθυμίας. Η επικράτησις, όμως, του ανδρός επί της 
        επιθυμίας φανερώνει άνδραν συνετόν.-

Ποίον συναντείς εξερχόμενος της οικίας εσού ; ...

   Η εκπομπή "ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ", του σταθμού πωλήσεως τήλε οπτικού σήματος ΑΛΦΑ, εξέπληξεν, αρχικώς, τους τήλε θεατάς, καθιερώθη, όμως, και συνεχίζει επί τέσσερα έτη, εάν ορθώς θυμούμαι, την παρουσίασιν των υπ' αυτής παρουσιαζομένων υποθέσεων.
   Τη Α-ληθεία οι περισσότεροι εξ ημών ανεμέναμεν την διακοπήν της εκπομπής, ήδη, λόγω ... μη ανευρέσεως νέων υποθέσεων ...  
   Αντιθέτως, η επικρατούσα κατάστασις οδηγεί εις το συμπέρασμα, ότι ... σχεδόν το ήμισυ των Ελλήνων υποφέρει εξ ομοίων προβλημάτων !
   Και εσύ, ώ Αναγνώστα, ποίον συναντείς εξερχόμενος της οικίας εσού ; ...
   Τους πληγωμένους και βαθέως υποφέροντες συμπατριώτας εσού !
   Προς τους οποίους, αντί να φέρεσαι μετά ευγενείας και Αγάπης, φέρεσαι μετά σκληροκαρδίας και γελοιότητος, έτοιμος ίνα υβρίσης, χειροδικίσης, κλπ, επειδή "σου ξύνισε τούτο ή το άλλο" ! 
   Ό,σους συναντείς εξερχόμενος, ανά εκάστην ημέραν, εκ της οικίας εσού αποτελούν εκείνους, τους οποίους, ότε οράς τα προβλήματά των εις την ως άνω εκπομπήν, λυπάσαι και των οποίων τα προβλήματα οδηγούν εσέ, εις το να κλαίς, ως να ήσαν προβλήματα εσού ... !!!  
   Μην ανοηταίνετε ...
   Μην αδικείτε ...    
   Σκέπτεσθε ... 
   Δεν είσθε ... θηρία της ζούγκλας ... παριστώντα τους ... ανθρώπους, ως οι σκουπιδο-εβραίοι και οι βάρβαροι ...
   Αλλά Έλληνες ...

ΓΕΛΟΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ.-

   Ο ευτελισμός των νεοελλήνων, ολίγον προ του τέλους ...  
   Προκειμένου, να δείξη το ... βρακί της ... μητέρα 3 παιδιών, λαμβάνει ως ... αμοιβήν το ποσόν των ...8.000,00 ευρώ ... 
   Ένιαι εξ αυτών, αμειβόμεναι μετά ποσού ασυγκρίτως ... μικρωτέρου, δεικνύουν  ασυγκρίτως ... περισσότερα ...
   ΓΕΛΟΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ.-

Προτιμωτέρα η Πλατεία Συντάγματος !

   Και τούτο, επειδή εις του Γουδή συνετελέσθη μέγα έγκλημα, του κρυπτο-σκουπιδο-εβραίου μπενύ σελόν ή ελευθερίου βενιζέλου εναντίον των ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ αντιπάλων του, εις τας κεφαλάς των οποίων μετεκύλησεν, ως παν-ούργος σκυλο-πίθηκος, τας ευθύνας του ιδίου εκ της καταστροφής της Ιωνίας και του Πόντου (ουχί, δε, της ... μικράς ασίας βρε φουκαροειδή ...) ...