Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2010

Άνω των 5.000.000 οι λαθρομετανάσται, νομιμοποιηθέντες και μη !

   Ότε, προ ολίγων μηνών, έγραφον, ότι οι λαθρομετανάσται έφθασαν εις τον αριθμόν των 5.000.000, πολλοί έσπευσαν και εχαρακτήρισαν ... υπερβολικόν τον εν λόγω αριθμόν ...
   Μόλον ότι, δε, επαρέθετον στοιχεία ικανά, όπως οδηγήσουν εις τον αριθμόν τούτον !
   Ως π.χ. ότι μόνον τα εισελθόντα παρανόμως εν Ελλάδι αλβανικά ζώα έφθασαν οπωσδήποτε τον αριθμόν του 1.000.000 και ίσως τον αριθμόν 1.500.000 ... Τα οποία, διαρκούσης της 20ετούς πλέον παραμονής των ενθάδε, εδημιούργησαν οικογενείας, αποκτήσαντες και 2-3 τέκνα εκάστη οικογένεια ...
   Εάν προσθέσωμεν τους εξ Αφρικής ελθόντας νιγηριανούς ...
   Ομοίως τους σομαλούς ...
   Τους εκ της Ασίας πακιστανούς ...
   μπαγκλαντεσιανούς ...
   αφγανιστανούς ...
   κούρδους ...
   ινδούς ...
   φιλιππινέζας/ους ...
   ταϋλανδέζας/ους ...
   σίνας ή κινέζους ... 
   ρώσους και ρωσίδας ...
   ουκρανούς και ουκρανέζας ...
   Και όσους προσετέθησαν εκ της Ευρώπης πολωνούς ...
   τσέχους ...
   ρουμάνους ...
   βουλγάρους ...
   Πόσοι υποθέτετε, νεοέλληνες φουκαράδες, ότι έφθασαν οι εισβολείς-λαθρομετανάσται ; ...
   Κατόπιν και του ως άνω δημοσιεύματος, αφορώντος την εισβολήν μόνον των τελευταίων 8 μηνών του 2010, μην αμφιβάλετε, ότι έφθασαν περί τα ... 6.000.000 ... !!!
   Ετράπη η μικρά ΕΛΛΑΣ εις ... μεγάλην ...
   Δίχως να αντιληφθή τούτο ...
   Εκ των 11.000.000 Ελλήνων κατοίκων ...
   Έφθασεν τους ... 17.000.000 κατοίκους ...
   Εξ απάντων των ... φυλών του σκουπιδο-ισραήλ ...
   Χάϊντε μπρέ, και εις ανώτερα ...
   (Ως θα έλεγον οι μογγολο-τούρκοι)
   Αλί και, τρις, αλί !

Οι ... κουτό-φραγγοι, όμως, τι ... ανεζήτουν εκεί ; ...

   Εκτός εάν επισκέφθησαν τα Πομακοχώρια της Θράκης ...
   Εξ ... αγάπης και ενδιαφέροντος ...
   Προς τας ... απανταχού του Πλανήτου ... μειονότητας ...
   Οπότε, βέβαιος ειμί, ότι επεσκέφθησαν ...
   Και τους Έλληνας της Βορείου Ηπείρου ...
   Και τους Έλληνας του υπό την κατοχήν των μογγολο-εβραιο-τούρκων Ευξείνου Πόντου ...
   Και τους Έλληνας των τσογλανο-σκοπίων ...
   Και τους Έλληνας της σκυλο-βουλγαρίας ...
   Και τους Έλληνας της Νοτίου καραγκιοζο-ιταλίας ή Μεγάλης Ελλάδος ...
   Και τους Έλληνας της νεαντερταλίου γυφτο-ρουμανίας ...
   Και τους Έλληνας της ...
   Και τους Έλληνας της ...
   Και τους Έλληνας της ...
   Επειδή βέβαιος ειμί, ότι ουδεμία εκ των ως άνω μειονοτήτων επεσκέφθησαν ...
   Απάντων Ελληνικών ...
   Συνάγω το συμπέρασμα, ότι είχον, κρυφίως, ίδιον ... συμφέρον επί των Πομάκων ...
   Ένεκεν, δε, του συμπεράσματος τούτου λέγω προς τους κουτό-φραγγους ...
   Άει σιχτίρ ορντάν, κοπουκλεμέδαι ...
   (Ως είπον, ούτως ή άλλως, προς εκείνους και οι εκ-μογγολο-τουρκισθέντες Πομάκοι)

Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2010

Λοιπόν, υπουργάρα ... Mey-Mara-κη, ... τώρα αντελήφθην την αιτία της υπ' εσού μειώσεως της θητείας των κληρωτών εν Ελλάδι ...

   Εύγε ...
   Ελληναρά ...
   Εις ποίον αριθμόν έφθασαν οι κληρωτοί της Ελλάδος ; ...
   20.000, 30.000 ; ...
   ΣΚΟΥΠΙΔΙ !
   ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ.-

"Αυτά δεν μας τάλεγες", ... βαρεμένε ... "όνομα και πράμα" ...

   Το ... νανοειδούς υφής εν λόγω όν της δημοσιογραφίας ...
   Απέκρυπτεν την εν ... χαζαρική σκουπιδο-εβραϊκή σοβιετία ...
   Μαθήτευσιν εκείνου ...
   Και ... εζάλισεν αρκούντως τα .... μας ...
   Εκ του ... σκουπιδο-εβραϊκών συμφερόντων ...
   Σκουπιδο-κάναλου ...
   ΕΞΤΡΑ 3 ...
   Εκείνο το 3 τι σημαίνει ; ...
   Ότι θα λάβετε το ... 3ον, το μακρύτερον ; ...
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.-

Το εν Χιλή ... σώου περί απεγκλωβισμού των εργατών ορυχείου ...

   Μόλον ότι, ώ Αναγνώστα, το ωφελιμώτερον κείμενον περί του εν λόγω θέματος έγραψεν εις το Ιστολόγιον εκείνου ο εργδημεργ, ωφέλιμοι εισίν και αι ως άνω πληροφορίαι του "ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗ". 
   Ιδίως, προς εκ των υστέρων εννόησιν της συμπεριφοράς του Προέδρου της Χιλής και του αρμοδίου Υπουργού ...

Καλώς τα παιδιά ...


   Επισκέπτεσθε, ίνα ... εκπαιδευθείτε, και την ζωο-αλβανίαν ; ...
   Το ... μαρόκον ; ...
   Το ... σκουπιδο-ισραήλ ; ...
   Την ... νεαντερτάλειον ... γυφτο-ρουμανίαν ; ...
   Άει σιχτίρ, ορντάν, κοπουκλεμέδαι ...
   Ως θα έλεγον οι εξάδελφοι υμών ... μογγολο-εβραιο-πιθηκο-σκυλο-τούρκοι ...

Οι ... μογγολο-εβραιο-τούρκοι και ο ... Πολιτισμός ...

   Γνωστόν εστί, το ποία η σχέσις των βαρβάρων μογγόλων μετά του ... Πολιτισμού ...
   Έτερον εστί το σημαντικόν ερώτημα ...
   Οι ... δημοσιογράφοι της Ελλάδος ...
   Ότε αναφέρωνται εις τον ως άνω σέρβον ...
   Αναφέρωνται και εις την αλλαγήν της Θρησκεύματός του ; ...
   Επειδή, πρώτην φοράν διαβάζω περί του γεγονότος τούτου ...

Αι ... πολιτισμέναι ... γαμημέναι πολιτείαι αμερικής 27


   Α-ληθώς !
   Περί ... κτηνών πρόκειται ...
   Αλλά δεν πταίνε τα σκουπιδο-εβραιο-πιθηκό-σκυλα ...
   Και τα εκτελεστικά των όργανα, οι ηλίθιοι σκύθες ...
   Ο ... Θουκυδίδης πταίει ...
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ !
   ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ.-

Δεν λέγουν μόνον, αλλά και πράττουν ...


   Δεν συνηθίζουν, ώ ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗ, να λέγουν μόνον ...
   Αλλά επί πλέον ... πράττουν ...
   Και ό,σον ημείς μόνον θα αντιλέγωμεν ...
   Και ουδέν θα ... αντιπράττωμεν ...
   Εκείνοι θα ... κερδίζουν ...
   Απλούν εστί ... 

Ποία η έκπληξις ; ...


   Το εν λόγω σκουπιδο-εβραϊκόν κωλ.σφούγγιον ...
   Οδήγησεν τεχνηέντως την Πατρίδαν ημών και ουχί εκείνου ...
   Εις το Διεθνές εβραϊκόν Ταμείον ...
   Και τον λαόν της Ελλάδος εις την πείναν ...
   Και δεν θα πράξη μίαν τοιαύτην μικράν προδοσίαν ...

   Εξ ετέρου, και οι μογγολο-τούρκοι έδωσαν σύνταξιν ...
   Εις τον τελευταίον απόγονον του Αθανασίου Διάκου ... 
 
  Σκουπιδο-παπατζή ή ζετκίν ή καψαλί ...
  Η ... ποντιακή αναμένει εσέ ...
  πουστράκι ...

Να απαντήση, εάν πρόκειται περί κρυπτο-εβραίου της Θεσσαλονίκης ...

   Ουδόλως χρειαζώμεθα το ... βήμα του εκ Θεσσαλονίκης αβδελά (;) ...
   Εάν, ενίοτε, παρουσιάζη θέματα ενδιαφέροντα και "πατριωτικά", ουδόλως σημαίνει, ότι πρόκειται περί ΄Ελληνος το Γένος ...
   Γνωστόν εστί, ότι, οι κρυπτο-εβραίοι της δημοσιογραφίας, της πολιτικής, της Εκκλησίας, κλπ, περιλαμβάνουν και όντα ... "πατριωτικά" ως ο άνω ...
   Ενθυμούμαι το υπ' αυτού, σχετικώς πρόσφατον, λεχθέν, προς τον Καθηγητήν Γουδήν απευθυνθέν (ο οποίος είχεν αναφέρει ως πταίκτας ενίων κακώς κειμένων τους εβραίους) : Αφήστε τους εβραίους ...     
   Τούτα έχω, να είπω περί του εν λόγω ...
   Φίλε του "ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗ" ...
   Ό,σον περί των σκουπιδο-εβραίων ...
   Θα τους αφήσω ...
   Αφού πρώτα τους γ...ήσω ...

Αι ... πολιτισμέναι ... γαμημέναι πολιτείαι αμερικής 26

   Μήπως και τούτο εκ του ... Θουκυδίδου έμαθον ; ...
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.-

Να στέλνωμεν εις την πατρίδαν των προς δίκην, όσους πακιστανούς βιάζουν εν Ελλάδι ...

   Εκτός εάν το να βιάζουν Χριστιανούς, κορίστια και ...αγοράκια, αποτελεί ... θεάρεστον έργον ...
   Σκουπίδια εβραιο-πιθηκό-σκυλοι της Ελλάδος ...
   Θα υποστήτε τον ... βιασμόν ...
   Της ... Ποντιακής ...  
   Επειδή τούτο αξίζετε ...
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.- 

Τα επώνυμα ενίων νεοελλήνων ...

   Ώστε, δεν επρόλαβεν ο ... Σαρ-λής ; ...
   Πόθεν, όμως, κατάγεται το επώνυμον τούτου ; ...
   Εάν σου είπω, ώ Αναγνώστα, ότι το επώνυμον τούτο ολόκληρον ...
   Sara Lee-ς εστί ... 
   Θα σημαίνει, ότι ... ομιλώ ευκόλως πως, ως ίσως θα έλεγες ο τέρενς ...
   Και ουχί, ότι πρόκειται περί κρυπτο-εβραίου, του οποίου ο πρόγονος ... εξελλήνισεν το επώνυμόν του, συρράπτων όνομα και επώνυμον εις έν όλον ...
   Σειρά ολόκληρος οι ... Λή εν Ελλάδι ... 
   Σαρ-λής ...
   Σαρα-λιώτης ... 
   Καρ-λής ...
   Χούκ-λης ... (η ... Μαρία της ... δημοσιογραφίας) ...
   Τσόκ-λης ... (πατήρ γλύπτης και θυγάτριον δημοσιογράφος της ερτ ... βουλευτής "μας") ...
   Μπαρ-λής (ή ... Μπάρ-λος) ...
   Υ.Γ. Πόσους κρυπτο-εβραίους, μετά ... εξελληνισμένων επωνύμων, ... φιλοξενεί η Κέρκυρα ;
   Ώχ ... 

Οι ... πλουτοκράται της Ελλάδος 9


   Ώστε, ώ Αναγνώστα, οι ... Πλουτοκράται της Ελλάδος ... Προδόται εισίν !
   Ως το φουκαροειδές, ο ... Μηνάς ...
   Ο οποίος ήλλαξεν (επί τω ... αριστοκρατικώτερον ή επί τω ... εβραϊκώτερον ;) το Μηνάς εις ... Μίνως ...
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.-

Άξιος ο εν Ουρανοίς μισθός εσού, Μακαριστέ Χριστόδουλε !

   Ώστε, ΜΟΝΟΣ του ήτο ικανός, όπως ανατρέψη τα σχέδια εντοπίων και ξένων "Σκουπιδιών του Πλανήτου" ...
   Ευχαριστώμεν εσέ, διότι, εκτός πολλών ετέρων, ενεθύμησες εις ημάς την, τεχνηέντως ... λησμονηθείσαν, παροιμίαν "Πάμε κατά ισραήλ, δηλαδή κατά διαβόλου" !
   Εφόνευσαν εσέ "Τα Σκουπίδια του Πλανήτου" δια του ... ιού του Καρκίνου του ήπατος ...
   Και θα πληρώσουν και ως προς το έγκλημα τούτο ...
   Υ.Γ. Ο ... γαμ.κος και κλέπτης της περιουσίας πιστών και Εκκλησίας ... μακαριώτατος της σήμερον μετά τίνων έργων ασχολείται ; ... Ενδιαφέρεται περί της τύχεως του 25ετούς υιού του Νικολάκη ; ...  Τίνος λόγου ένεκεν να ενδιαφέρωμαι εγώ ; ...
Βρε, το ... σημιτόπληκτο ... αρβανιτόσκυλο ...

Θράσος ... πιθήκου και σκύλου ...

   Ήκουσα, ώ Αναγνώστα, ενίους περί την σκουπιδο-κυβέρνησιν του σκουπιδο-πα.θο.κ., ίνα ομιλούν περί ... ανακάμψεως ακόμη και εντός του επομένου έτους, ήτοι του 2011 ... !!! 
   Το θράσος ... απότοκον εστί του ψεύδους και της απάτης ...
   Και τα δύο, δε, τούτα, ήτοι το ψεύδος και η απάτη, αποτελούν ... βασικά εργαλεία της ... συμμορίας των σκουπιδο-εβραίων, εις την προσπάθειάν των όπως επιβληθούν επί των Λαών του Πλανήτου, κυρίως, όμως, επί του Λαού της Ελλάδος, τον μόνον Λαόν τον οποίον φοβούνται και τρέμουν ...
   Το θρασύν τούτο ψεύδος, ώ Αναγνώστα, αποκαλύπτεται και καταρρίπτεται εκ του κάτωθι Νόμου, τον οποίον προσφάτως εψήφισεν η κυβέρνησις του σκουπιδο-πα.θο.κ. !
   Ως φαίνεται, λοιπόν, η σκουπιδο-κυβέρνησις του σκουπιδο-πα.θο.κ. εψήφισεν Νόμον, δια του οποίου διευκολύνωνται οι επαγγελματίαι, κυρίως οι καταστηματάρχαι, όπως καταγγείλουν την μισθωτικήν σύμβασιν, την οποίαν είχον υπογράψει υπό καλυτέρας οικονομικάς συνθήκας. Και τούτο έως ... 31-12-2012 !
   Συνεπώς προς τούτο, ο σκυλο-παπατζής ή ζετκίν ή καψαλί επρογραμμάτισεν την ... πείναν ημών τουλάχιστον έως 31-12-2012 και βλέπωμεν  ...

Οι ... δημοσιογράφοι των ... αθλητικών ειδήσεων εξ ίσου γελοίοι και ανθ-Έλληνες μετά των ...βαρεμένων και πουστρών της δημοσιογραφίας των ... πολιτικών ειδήσεων !

   Ώστε, η εταιρεία των κλωτσοσκουφάδων της κουτο-φραγγίας, η αναφερομένη εις την δημοσιευομένην Απόφασιν του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ονομάζεται ... "Olympique Lyonnais", ήτοι ... Ολυμπιακός της Λυών !
   Τίνος λόγου ένεκεν άπαντες οι δημοσιογράφοι ... αθλητικών ειδήσεων αποκαλούν την εν λόγω ομάδαν ... Λυών ; ...
   Ίνα μην υψωθή, ως θα έλεγεν ο σκουπιδο-αλβανός και σκουπιδο-σιωνιστής του σκουπιδο-πα.θο.κ. πάγκαλος, το φρόνημα των Ελλήνων ; ...
   Λαμβάνουν διαταγήν υπό τινός ;
   Εντρέπωνται εκ του γεγονότος, ότι ομάς κλωτσοσκουφάδων αποκαλείται μετά ονόματος της Ελλάδος, γεγονός τιμητικόν ως προς την Ελλάδαν ; ...
   Θα ήσαν ... ευτυχείς, εάν η εν λόγω ομάς εκαλείτο μετά ... σκουπιδο-εβραϊκού ονόματος ; ...
   Δοθείσης ευκαιρείας ενεθυμήθην τα κάτωθι :
1) Το αυτό έπραττον οι εν λόγω ... σκουπιδο-γράφοι και μετά της ομάδος κλωτσοσκουφάδων της Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, ήτοι τον Απόλλωναν ! Ελαχιστότατοι, δυστυχώς, απεκάλουν και αποκαλλούν την εν λόγω ομάδαν, μετά του ονόματος το οποίον φέρει ... Ηνόχλη το όνομα Απόλλων και τίνας ; ... Είχον λάβει και υπό τίνος διαταγήν οι σκουπιδο-γράφοι των αθλητικών ειδήσεων, ίνα αναγράφουν την ομάδαν ως ... Καλαμαριά ; ...
2) Μεγαλύτερον πρόβλημα είχον οι εν  λόγω σκουπιδο-γράφοι μετά της ομάδος "Απόλλων Αθηνών" ... Πως να αναγράφουν, πλαστογραφώντες, τούτο ; Ήσαν υποχρεωμένοι, λοιπόν, ίνα αναγράφουν την εν λόγω ομάδαν εις τα δημοσιεύματά των μετά του Α-ληθούς ονόματός της, ήτοι Απόλλων ... Προς εντελήν ... απάλειψιν του ονόματος εκ της επικαιρότητος και της συχνάκις αναφοράς του ανά εκάστην ημέραν εσκέφθησαν έτερον τι ένιοι : Εν ώ είχεν καλήν ομάδαν, εφρόντισαν, όπως ... υποβιβασθή εις την .... Β΄ Εθνικήν Κατηγορίαν ... Ούτω πως ... δεν ακούγεται πλέον το όνομα ... Απόλλων ... Συνέβαλεν εις τούτο η ένταξις του τότε Προέδρου της εταιρείας και της ομάδος εις ... παραχριστιανικήν οργάνωσιν ; ...
3) Δεν είχον καλυτέραν μεταχείρησιν έτεραι δύο ομάδαι της Θεσσαλονίκης, ο ΑΡΗΣ και ο ΗΡΑΚΛΗΣ, φέρουσαι ονόματα αρχαίων Ελλήνων θεοτήτων και ηρώων ... Εις το εντελώς ... τίμιον πρωτάθλημα κλωτσοσκουφίου της Ελλάδος, αμφότεραι ... υπεβιβάσθησαν εις την Β΄ Εθνικήν Κατηγορίαν, επίσης, ως ο Απόλλων Αθηνών και ο Απόλλων Καλαμαριάς. Όμως, και αι δύο ομάδαι της Θεσσαλονίκης, είτε λόγω του πλήθους των Φιλάθλων των, είτε λόγω ετέρων ... μυστικών, επανήλθον εις την Α΄ Κατηγορίαν ... Μόλον ότι ο, μεν, ΑΡΗΣ μετεβλήθη εις ... ARIS, ο, δε, ΗΡΑΚΛΗΣ ... "φυτοζωεί" ... 
   Ώστε, σκουπιδο-γράφοι των ... αθλητικών ειδήσεων ...
   Ολυμπιακός της Λυών !
   Και Ολυμπιακός της Μασσαλίας !
   Και ... Κόρινθος της Πόλεως ... Κόρινθος της Βραζιλίας !
   Γελοίοι ... βαρεμένοι και ... χατζηπούστρες ...

Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2010

Βρέ τους φουκαράδες, τους ... Αθηναίους της εποχής ημών ...

   Εθνική Εορτή σήμερον, ώ Αναγνώστα, από τας μεγαλυτέρας της συγχρόνου ιστορίας της Πατρίδος ημών των Ελλήνων !
   Περιηγηθείς την περιοχήν ήτις περικλείει το τέλος της οδού Μιχαλακοπούλου και την αρχήν της οδού Μεσογείων εθλίβην τα μάλα.
   Σειρά ολόκληρος πολυκατοικιών ... άνευ μίας, έστω, Σημαίας ...
   Εις ετέρας πολυκατοικίας υφίστατο μία Σημαία σπανίως δύο ...   
   Εις μίαν, δε, πολυκατοικίαν ουδεμία Σημαία υφίστατο, εν ώ αντιθέτως υφίστατο ... "σημαία" του κλωτσοσκουφάδικου υπό το όνομα "Παναθηναϊκός" ... 
   Επέτυχεν το Πρόγραμμα των "Σκουπιδιών του Πλανήτου" περί απο-Εθνοποιήσεως των Ελλήνων και, κυρίως, των Αθηναίων της σήμερον ...

Κρίμα ! Ανδρέα Αθηναίε ...

   Παρηκολούθησα, ώ Αναγνώστα, χθες, εκ του Σταθμού πωλήσεως τήλε οπτικού σήματος υπό τον αγγλο-σαξωνικόν τίτλον ... High tv, εκπομπήν μετά του ως άνω Καθηγητού Πανεπιστημίου των γ.π.α. και Νομάρχου, τρις, επί Κυβερνήσεων αντρίκου ντελ πάσο.
   Ο εν λόγω, γνωστός ών περί του αισθηματικού τρόπου αντιμετωπίσεως της Ελλάδος, αρχαίας και νέας, εξεδήλωσεν εκ νέου αισθήματα αγάπης προς την προσφιλήν επί του Πλανήτου τούτου Πατρίδαν ημών των Ελλήνων.
   Προέβη, όμως, και εις ατόπημα, μέγα ατόπημα !
   Εδήλωσεν, ρητώς και κατηγορηματικώς, ότι ο νυν πρωθυπουργός δεν αποτελεί Προδότην της Πατρίδος ...
   Απλώς, η καρδία εκείνου δεν κτυπά (ερωτικώς ;) περί την Ελλάδαν ... 
   Δεν αποτελεί Προδότην ο οδηγήσας μεθοδικώς, ως ισχυρίζωνται πλέον πλείστοι όσοι, την Πατρίδαν ημών των Ελλήνων εις την πτώχευσιν ;  
   Δεν αποτελεί Προδότην ο δηλώσας επισήμως και δημοσίως, ότι απωλέσαμεν τμήμα της Εθνικής Κυριαρχίας ημών ; 
   Απαξιώ, ίνα συνεχίσω την παράθεσιν δεκάδων Προδοτικών Πράξεων του σκουπιδο-εβραϊκού τσογλανιού ...
   Το οποίον, μόλον ότι δηλώνει, ... οικογενειακώς, ότι η ΕΛΛΑΣ αποτελεί ... καταραμένην χώραν, δεν ξεκουμπίζεται απ'εδώ ...
   Και δεν αποτελεί ... Προδότην ...
   Κρίμα Ανδρέα Αθηναίε ! 

Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2010

Μετά του εκ ... σκυλο-βουλγαρίας ... μηταφτσίεφ έχει σχέσιν τινά ο κάτωθι υποψήφιος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης ; ...

Σεβασμός εις την διδάσκαλον, αλλά υπό ποίων ; ...

   Σεβασμός εις την διδάσκαλον της Γλώσσης ημών των Ελλήνων Αικατερίνη Βίδα ...
   Η οποία αγωνίζεται σκληρώς εν μέσω των τσογλανιών των Σκοπίων ...
   Αλλά ποίος θα σεβασθή εκείνην ; ...
   Το Υπουργείον Εξωτερικών της Ελλάδος αποτελεί το πλέον ... εβραιοκρατούμενον Υπουργείον της Ελλάδος ...
   Αλί και, τρις, αλί ...

Ώστε παρέχει και ... χαμηλότοκα δάνεια το ... Διεθνές εβραϊκόν Ταμείον ; ...

   Βεβαίως ...
   Εις την σκουπιδο-μογγολο-εβραιο-τουρκίαν ...
   Το σκουπιδο-ισραήλ ...
   Την σκυλο-αλβανίαν ...
   Την πορδήν των σκοπίων ...
   Την σκυλο-βουλγαρίαν ... 
   Εις οιοδήποτε έτερον Κράτος και κρατίδιον ...
   Πλην της Ελλάδος ...

Οι ... κρυπτοεβραίοι, κλπ, Πολιτικοί "μας" 93

   Ούτε ημείς οι Έλληνες ... αλλάζωμεν γνώμην ...
   Περί εσού ...
   Ώ ... λομβαρδέ ...
   ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ !
   Τον ανθ-Ελληνισμόν εσού ...

Εάν ήθελον οι ... Πολιτικοί "μας" ...

   Εάν πιστεύσωμεν, ώ Αναγνώστα, εις την δήλωσιν του ως άνω Πολιτικού κτήνους ...
   Οι νεοέλληνες, ψηφοφόροι του και μη, καταβάλλουν το ποσόν ... των 150.000.000 ευρώ εξ ιδίων ...
   Προκειμένου να περιθάλπωνται ... δωρεάν τα αλβανο-πακιστανο-σομαλικά κτήνη ...
   Μόλον ότι υποθέτω, ότι το Α-ληθές ποσόν μεγαλύτερον εστί ...
   Θα λάβω υπ' όψιν το εν λόγω ποσόν, ίνα προχωρήσω εις την κάτωθι υπόθεσιν εργασίας ... 
   Εάν ήθελεν το εν  λόγω (αλλά και τα προηγούμενα) Πολιτικόν κτήνος, θα διένειμεν το ως άνω ποσόν ως εξής :
1.000 ευρώ/μήνα χ 12 μήνες =12.000 ευρώ ανά έτος !
150.000.000 ευρώ : 12.000 ευρώ=12.500 δικαιούχοι  !
   Ώστε, ... 12.500 οικογένειαι νεοελλήνων Χριστιανών ...
   Θα ελάμβαναν 12.000 ευρώ ανά έκαστον έτος !
   Συνεπώς προς ταύτα και επειδή τα ως άνω κτήνη ευρίσκωνται εις την Ελλάδαν επί 20 έτη πλέον ...
   20 έτη χ 12.500 δικαιούχοι=250.000 δικαιούχοι !
   Άπασα η, χειμαζομένη δεινώς, Θράκη των 150.000 περίπου Χριστιανών Ελλήνων, οι κάτοικοι του Νομού Γρεβενών και του Νομού Δράμας, ώ Αναγνώστα, θα εχαίρωντο χαράν μεγάλην, εάν ελάμβανον το εν λόγω βοήθημα των 12.000 ευρώ ...
   ΟΥΧΙ !
   Δεν θα λάβουν, δυστυχώς, η Θράκη και οι κάτοικοι των εν λόγω δύο Νομών,   το εν λόγω βοήθημα ...
   Το λαμβάνουν τα ως άνω κτήνη ...
   Γεμίζοντα την σκουπιδο-αλβανίαν μετά νέων και πολυτελών κατοικιών ..
   Συνεπώς προς ταύτα ...
   ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ=ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΠΡΟΔΙΔΟΝΤΑ ... ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.-

Ο ... οίκος του αdon ή άδωνι ή πανός ή σατανά ...

   Ώστε, ... Αντωνιάδης=κρυπτο-εβραίος της Ελλάδος ; ...
   Ούτω πως εξηγείται η προκλητική και θρασυτάτη συμπεριφορά εκείνου του ... Ναυάρχου Αντωνιάδη ...
   Ο οποίος, προ 1 έτους περίπου, εδήλωσεν εκ σκουπιδο-κάναλου τινός, ότι δεν αποτελεί ... Χριστιανόν ...
   Κατόπιν της συνταξιοδοτήσεώς του, βεβαίως, προέβη εις την δήλωσιν εκείνην ...
   Όπως και εις την πλήρους σκουπιδο-μασωνο-εβραϊκής χυδαιότητος δήλωσιν, ότι, εν ώ δεν αποτελεί Χριστιανόν, ωστόσον ενεθυμείτο πάντοτε την ... εβραιοπούλαν ... Μαρίαν, την Μητέραν του Ιησού ...
   Ηπόρει, δε, περί του γεγονότος τούτου ... 
   Εννοών, ό,τι δύναται, όπως εννοή εις χυδαίος σκουπιδο-μασωνο-εβραίος ... 
   Του οποίου ο κ.λος θα ... υποστή την ... Ποντιακήν ...
   ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ.-

Το ... στρουθοκαμηλίζειν ... νεοελληνικόν εστί ; ...

   Ως φαίνεται οι νεοέλληνες ... στρουθοκαμηλίζουν ...
   Άς γίνω σαφής :
   Τα αλβανικά ζώα βιάζουν ...
   Ανήλικα 9 ετών έως ... γιάγιας 90 ετών ...
   Φονεύουν, γέροντες, ανήμπορους και ... αστυνομικούς ...
   Κλέπτουν ...
   Απαγάγουν ...
   Πωλούν ναρκωτικά εις άπασαν την Ελλάδαν ...
   Τρομοκρατούν και περιπαίζουν νεοέλληνας ...
   Εξάγουν τεράστια ποσά χαρτονομισμάτων ανά έκαστον έτος εις την σκουπιδο-αλβανίαν ...
   Ουδέν καταβάλλουν εις την ... Εφορίαν ...
   Ουδέν καταβάλλουν εις τα Ασφαλιστικά Ταμεία ...
   Περιθάλπωνται ... δωρεάν, εις βάρος ... των Ελλήνων ...
   Και, εσχάτως, ... συνταξιοδοτούνται παρανόμως ...
   ΤΙ ΕΤΕΡΟΝ ΘΑ ΕΠΡΑΤΤΟΝ, ΕΑΝ ΗΣΑΝ ΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΣΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ-ΚΑΤΑΚΤΗΤΟΥ ;
   Ώστε ...
   Τα αλβανικά κτήνη ...
   Αλλά και οι λοιποί βάρβαροι ...
   ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΤΡΑΤΟΝ ΚΑΤΟΧΗΣ !
   Τον οποίον αντιμετωπίζεις μετά πλήρους ... αδιαφορίας ...
   Φουκαρά νεοέλληνα ...

Προς ... αντικειμενικούς κριτάς, αλλά και ... παντοτεινούς λάτρεις του ... αντρίκου ντελ πάσο ...

   Ο ως άνω εκατόρθωσεν, δίκην ... ηρακλή πουαρώ, όπως ακυρώση το σχολιαζόμενον έγγραφον, περί του οποίου ανήρτησα 2 ή 3 κείμενα ...
   Έως εδώ, ουδείς ψόγος ! 
   Έκαστος δικαιούται εις εκφοράν γνώμης.
   Επίσης, ίσως και να αποτελή Α-λήθειαν η άποψις, ότι το έγγραφον ... πλαστόν εστί ...
   Αι ... μυστικαί υπηρεσίαι συνηθίζουν το τοιούτον ...
   ΩΣΤΟΣΟΝ !
   Εν ώ επιδεικνύεται υπό του ως άνω τοιαύτη σχολαστικότης, ίνα αποδείξη την πλαστότηταν του εγγράφου, ουδόλως υπεισέρχεται εις το σημαινόμενον, ήτοι εις το ζήτημα ουσίας : ήλθεν, εκ των γ.π.α., ο αντρίκος ντελ πάσο και ίδρυσεν το πα.θο.κ. ... άφραγκος ; ... 
   Εσυγκρότησεν ... κίνημα, άνευ ... φράγκων ; ...
   Ή, μήπως, μετά των φραγκοδίφραγκων, τα οποία εσώρευεν ο ...άκης δια των εράνων μεταξύ των εργατών-μεταναστών εν βλακο-γερμανία ; ...
   Διότι έκαστος σκεπτόμενος Άνθρωπος αμφιβάλλει περί τούτου !
   Η ίδρυσις εν Ελλάδι Πολιτικού Κόμματος, ... εξουσίας, και η ανάληψις ταύτης εντός ... 7 ετών (1975-1981) άνευ τεραστίων ποσών ... αδύνατος εστί ...
   Αι ... γιγαντιαίαι κινητοποιήσεις ανθρώπων και ανθρωπαρίων ...
   Η μεταφορά εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και ανθρωπαρίων από πόλεως εις πόλιν (ώστε ... να φανώμεν πολλοί) και από πόλεως εις χωρίον, και από "τα εξωτερικά", εις το ... εκλογικόν τμήμα ... αδύνατος εστί άνευ τεραστίων ποσών ...
   Τούτο εγνώριζον καλώς και ο ... δαρείος και ο ... ξέρξης ...
   Αι εκστρατείαι των οποίων μόνον, εναντίον της Ελλάδος ...
   ... υπερτερούσαν των ... κινητοποιήσεων του πα.θο.κ. ...
   Πόθεν ηύρεν τόσον χρήμα, προς χρηματοδότησιν των γιγαντιαίων εκείνων κινητοποιήσεων, ο ... αντρίκος ντελ πάσο ; ...
   Προ της αναλήψεως της εξουσίας, εννοείται ...
   Διότι κατόπιν της αναλήψεως ταύτης άπαντες γνωρίζωμεν και το πόθεν και το πόσα ...
   Περί του σημαινομένου, λοιπόν, ουδεμία ... σκέψις τίθεται ... 
   Το ... στρουθοκαμηλίζειν ... νεοελληνικόν εστί ; ...
   Πέραν, δε, του ως άνω ... αντικειμενικού κριτού και των ομοίων του, η Ελλάς ... διαθέτει, δυστυχώς, και έτερον είδος ...
   Ο εν λόγω, και ο προστήσας τούτον ... γερασιμάκος, τι εννοούν ; ...
   Ότι το έγγραφον διέρρευσαν οι σκουπιδο-εβραίοι των γ.π.α., ίνα ... στηρίξουν τον άνθρωπόν των εν Αθήναις ; ...
   Ήτοι τον ... υιόν του ... αντρίκου ντελ πάσο ; ...
   Ευτελίζοντες τον πατέραν ... ενισχύουν τον υιόν ; ...
   ... Ατράντακτος λογική ...
   Αποπροσανατολίζεται ο κόσμος ; ...
   Ή ... στερεώνεται εντός του η πεποίθησις, ότι "κατά μάνα κατά κύρη" ; ...
   Ο Λαός, φουκαρά ενεργούμενον και γερασιμάκο, πιστεύει εις την Εθνικήν Ανεξαρτησίαν, την Λαϊκήν Κυριαρχίαν και την Κοινωνικήν Απελευθέρωσιν !
   Το ερώτημα συνίσταται, εις το εάν επίστευεν εις τας Αρχάς τούτας και ο ... αντρίκος ντελ πάσο ...
   Και δεν επίστευεν ...
   Ως, εκ του αποτελέσματος, απεδείχθη ... 
   Ο ... απατεών ...
   Ο οποίος, αντί να λάβη μεθ' εαυτού τουλάχιστον το 70 % του Λαού (ήτοι του ψηφίσαντος εκείνον 48 % και των μη ψηφισάντων εκείνον, αλλά πιστευόντων εις τας διακηρυχθείσας ως άνω Αρχάς) και να επιδοθή αφ'ένός εις την τιμωρίαν των σιχαμερών κλεπτών και Προδοτών της Νέας Σκουπιδοκρατίας, αφ' ετέρου εις την συγκρότησιν ισχυρού Κράτους, προς απόκρουσιν των εκ των γειτονικών Κρατών επιθέσεων,  προσεποιήθη επί μικρόν διάστημα χρόνου, ότι θα πράξη τα υπεσχηθέντα και κατόπιν επέδειξεν το Α-ληθές πρόσωπον εκείνου εις τον, εμβρόντητον, Ασημάκην Φωτήλαν (τον επί του αεροσκάφους ... απολυθέντα αργότερον) : "Το μέλλον μας, Ασημάκη, βρίσκεται στον λαϊκισμό" !!!
   Ήτοι , ... σεξ και πλιάτσικον ...
   Αλί και, τρις, αλί ...

Ώστε, ... σφαιρικά αντικείμενα ; ...

   Προς στιγμήν εσκέφθην, ότι αναφέρεσθε εις ... κουρσούμια ...
   Αλλά κατόπιν επρόσεξα, ότι αναφέρεσθε εις μέγεθος ... Πλανήτου ...
   Και ... κουρσούμια εις μέγεθος ... Πλανήτου δεν υφίστανται ...
   Ώστε, το ... πρόβλημα είναι, ότι, εν ώ χρόνω πλησιάζουν τον Ήλιον ... δεν καίγωνται ... 
   ΟΥΧΙ !
   Έτερον εστί ... "το πρόβλημα" ...
   Ότι δεν πλησιάζετε αρκούντως τον Ήλιον, υμείς οι γράφοντες τοιαύτας γελοιότητας, ώστε να απαλλαγώμεν υφ' υμών.-

Προς ... πράσινον κλιμάκιον της ... ευπ !

   Διαθέτεις ... αποκάλυψιν τινά περί του ... αβάπτιστου παπανδρέου ή ζετκίν ή καψαλί ; ...
   Περί του ... λαλιώτη ; ...
   Περί της βάσως της γιαχωβούς ; ...
   Περί του ... παππού-λια ; ...
   Φουκαροειδές ...

Έ, ρε γλέντια ... μπαρμπα-Γιώργο ...

    ... δοκιμαί ... ακροβατικών αεροσκαφών εν τω μέσω της νυκτός ...
   Η ... γελοιότης του ψεύδους ...
   Αλλά, ο φουκαράς ο νεοέλλην ... αντιστέκεται σθεναρώς ...
   Εις την ... απαγόρευσιν του καπνίσματος ...
   Τι θα πράξη ο εν λόγω φουκαράς ...
   Ότε είδη άνωθεν της κεφαλής του ... UFO ; ...
   Στρουθοκάμηλος ο νεοέλλην ; ...

Ξεφτίλα ...


   Γνωστόν εστί, ότι, εάν συμβαίνη κάτι ωφέλιμον προς τον Λαόν εν Ελλάδι, τούτο γίνεται είτε "από σπόντα" είτε εξ ... ετέρας αιτίας και ουχί ένεκεν της επικαλουμένης ...
   Τουτέστιν, η απαγόρευσις του καπνίσματος εντός κλειστών δημοσίων χώρων αποτελεί ωφέλιμον μέτρον !
   Ελήφθη, όμως, πολύ αργώς και εις συγκυρίαν δύσκολον, ήτοι της συρικνώσεως απάντων των μεγεθών της οικονομίας και, φυσικώ τω λόγω, της κατοχής χρημάτων εκ μέρους των Πολιτών.
   Ωστόσον, ουδόλως διαφεύγει εξ εμού το γεγονός, ότι έως την στιγμήν ταύτην ο νεοέλλην μόνον ως προς την εν λόγω απαγόρευσιν τηρεί στάσιν ... οργής και ανυπακοής ...
   Άπαντα τα σημαντικώτερα θέματα διήλθεν ... ατάραχος ...
   Αφαίρεσις τμήματος του μισθού του ...
   Αφαίρεσις τμήματος της συντάξεώς του ...
   Φανερά προοπτική ... σκοπίμου πτωχεύσεως του Κράτους "μας"... και, συνεπώς, καταστροφής ...
   Φρεγάται ... σκουπιδο-μογγολο-εβραιο-τούρκων εις Σούνιον ...
   Υπερπτήσεις νήσων της Ελλάδος υπό πολεμικών αεροπλοίων των ως άνω ...
   Φανερά σύμπραξις του Κράτους "μας" μετά των ως άνω εις Θράκην και εις βάρος της Ελλάδος ...
   Φανερά Εσχάτη Προδοσία του σκουπιδο-πα.θο.κ. ...
   Άπαντα τα καταπίνει ο νεοέλλην ...
   Μόνον περί της απαγορεύσεως του σκληρού ναρκωτικού, ήτοι του σιγαρέτου, τηρεί στάσιν οργής και σταθεράς ανυπακοής ... 

Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2010

Το έντυπον "ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ" και η ... νοσηρή περιέργεια του εργδημεργ ...


   Λοιπόν, ώ εργδημεργ, δεν ικανοποιεί την ... νοσηράν περιέργειαν εσού το νέον τεύχος του εικονιζομένου εντύπου ...
   Ουδεμία αναφορά γίνεται εις την ανατροπήν του, αλητάκου του σκουπιδο-σιωνισμού και πρωθυπουργού, ... παπατζή ή ζετκίν ή καψαλί, εντός του ... Σεπτεμβρίου, ως είχον ... προφητεύσει εις το προηγούμενον τεύχος ...
   Κοινώς, "έκαναν το θέμα γαργάρα" ...
   Ως εποίησαν ... πολλάκις εν τω παρελθόντι ... οι καλοί μασώνοι ...
   Ίσως, πάλιν, δεν υφίστατο ... χώρος, ίνα αναφερθούν εις το εν λόγω θέμα !
   Εκ των 84 σελίδων (των εξωφύλλων συμπεριλαμβανομένων) του εντύπου αι ... 20,5 περιέχουν ... διαφημίσεις ...
   Το 25 % ή το 1/4 του εντύπου περιέχει ... διαφημίσεις ... 
   Εντελώς ... πνευματικόν έντυπον ... 

Ο ... γίγας του ... σέξ και του ... πλιάτσικου ... αντρίκος ντελ πάσο ...


Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010

Οι ... κρυπτοεβραίοι, κλπ, Πολιτικοί "μας" 92

                                                                  
   Ώστε, βουλευτής της ν.δ. ... συμπαθεί και υπερασπίζεται βουλευτήν του ... πα.θο.κ. ; ...
   Και αποτελεί τούτο ... έκπληξιν ; ...
   Κρυπτο-εβραίος της ν.δ. συμπαθεί κρυπτο-εβραίαν του πα.θο.κ. ...
   Το μέλος του ... οίκου των ... νασί ή ναζί ...
   Απόγονοι άπαντες του αρχιδουκός της Νάξου ...
   ιωσήφ νασί ...  
   (θα υπάρξη συνέχεια επ' αυτού του θέματος, ήτοι του οίκου των απογόνων του ... ιωσήφ νασί ....)

Η αρχαία ΕΛΛΑΣ και η νέα Ελλάς, ως προς τας εκλογάς ...


   Α-ληθή εισίν, τα ό,σα ο υπογράφων (το ως άνω κείμενον ετέρου Ιστολογίου) ως Αναγνώστης αναφέρει !
   Κυρίως τα περί αποχής !
   Όμως, η εποχή εκείνη (της αρχαίας Ελλάδος) ... διαφέρει πολύ εκ της εποχής ημών ... 
   Το γεγονός τούτο οφείλει, όπως αποτελή την αφετηρίαν οιασδήποτε Πολιτικής σκέψεως και δράσεως !
   Άλλως θα αποδειχθούν λανθασμέναι και ατελέσφοραι αμφότεραι ... 

Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010

Τα επώνυμα ενίων νεοελλήνων ...

   Διεξήχθη, όλως προσφάτως, αγών κλωτσοσκουφίου μεταξύ των ομάδων της Ελλάδος και του σκουπιδο-ισραήλ.
   Μεταξύ των ποδοσφαιριστών του σκουπιδο-ισραήλ υφίστατο και όν φέρον το επώνυμον ... kayal ...
   Ποία η καταγωγή, λέτε, του επωνύμου, το οποίον φέρει ... καλλιτέχνις, ... καγιαλ-όγλου ; ...  
   Και εν ώ εσκεπτόμην τούτο, νάσου και το κάτωθι δημοσίευμα, το οποίον εις νέας ... μελανάς σκέψεις ενέβαλεν εμέ :
   Ώστε, ώ Αναγνώστα, η μογγόλα υπανδρεύθη τον ... Bryza !!! ...
   Όσοι ασχολείσθε, όμως, μετά του κλωτσοσκουφίου, θα έχετε ακούσει το εν λόγω επώνυμον ως επώνυμον ... νεοελλήνου τινός !
Ήτοι, ... Βρύζα-ς ...
   Οι σκ.το-δημοσιογράφοι, βεβαίως, ότε αναφέρωνται εις τον ως άνω ... αμερικάνον, προφέρουν το επώνυμον εκείνου ως ... μπράιζα ...
   Ούτω πως, το ... κουτόχορτον κατέρχεται ευκόλως εις τον οισοφάγον ...   
   Και ούτω πως εξηγείται η ... πατριωτική απραξία πολλών ... νεοελλήνων ...

Ακόμη περί ... προβληματισμού ομιλείτε ; ...   Όσοι είσθε Αναγνώσται του Ιστολογίου εμού, θα γνωρίζετε την ανάρτησιν περί "ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ" !
   Εν ολίγοις, ο κωνσταντίνος σαρα-μαν-λής είχεν υπογράψει, μυστικήν, διακρατικήν ... συμφωνίαν μετά των γ.π.α., δια της οποίας ... παρεχώρησεν το Αιγαίον και τας Νήσους πλησίον της εις την σκουπιδο-μογγολο-εβραιο-τουρκίαν και την Θράκην εις την σκυλο-βουλγαρίαν, την Α-ληθήν γεωγραφικήν ... πατρίδαν του ...
   Της συμφωνίας ταύτης γνώστες εισίν και οι μογγολο-τούρκοι, οι οποίοι προσπαθούν, ίνα ... αποσπάσουν, εκ της .... σκυλο-βουλγαρίας,  και την ... Θράκην ημών ...
   "Δυό γαϊδάροι μαλώναν σε ξένο αχυρώνα" ...
   Τα ως άνω γνωστά εισίν από το 1970 τουλάχιστον ...
   Τώρα θα προβληματισθώμεν ; ...
   Τώρα θα ξυπνήσωμεν ; ...
   Μήπως κομίζετε ... γλαύκας εις ... Αθήνας ; ...

Καλά, οι προβοκάτορες είχον την άδειαν του σκυλο-πρωθυπουργού σας. Οι ... κουτόφραγγοι, όμως, τι ανεζήτουν εκείσε ; ...


   Μήπως ενέγραψαν ... προσημείωσιν ... υποθήκης επί των ... αδελφών των ... κιμμερίων και κιμβρίων, ήτοι των Πομάκων ; ...    Οι ορκισθέντες, ίνα φυλάττουν την Πατρίδαν, ... καλοί άνθρωποι της ... ευπ, έχωσιν γνώσιν ; ...
   Και τι πράττουν ; ... 

Ο ... πολιτισμός των απογόνων του ... σίνη του πιτυοκάμπτη ...

   Αντελήφθης, ... καθηγητά (εις το κάναντα) ... κιτσίκ... ; ...
   Και ... "ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ" της ... καλής ... μασωνίας ; ... 
   Σπουδαίον ... πολιτισμόν ανέπτυξαν οι ... σίναι ...
   Απόδειξις το ως άνω δημοσίευμα ...
   Άει ... σιχτίρ ...
   Προδοτικοί ... όφεις ...
   Εις τον κόρφον της Ελλάδος ...
   Η οποία "σας ταίζει και σας ποτίζει" !
   Αντί να σας ξεσκίζη !

Στεργι-άδης, ως ... σκ.τι-άδης και άπαντα τα επώνυμα εις -άδης ή -ιάδης ...

   Αναδημοσιεύω την ως άνω ανάρτησιν ετέρου Ιστολογίου προς ανάδειξιν της ... ρήσεως του ...σκ.τόψυχου εκείνου στεργιάδη, φίλου του επίσης σκ.τόψυχου ... μπενύ σελόν ή μπεν ζελούν ή ... ελευθερίου βενιζέλου ...
   Εγνώρισεν εκ του σύνεγγυς το σκουπίδι εκείνο τον Πατριωτισμόν και την ευφυίαν των Ελλήνων της Ιωνίας, της Αιολίας και του Πόντου ...
   Δι' ό και εφοβήθη, ότι άμα τη ελεύσει των εις Ελλάδαν θα κατέστρεφον "τα πάντα", ήτοι "το εβραϊκό σκουπιδαριό" των Αθηνών και απάσης της Ελλάδος ...
   Ακόμη και σήμερον ... προσεκτικοί εστέ, ότε συναντείτε νεοέλληναν φέροντα επώνυμον εις -άδης ή -ιάδης ... 

Έτερον εστί το απίστευτον !


   Απίστευτον εστί, ώ Αναγνώστα, ότι ουδείς ευρίσκεται, όπως διακόψη την εμφανήν και κατηγορηματικήν προδοσίαν ...
   Έφθασεν εις το έσχατον σημείον εντροπής η Πατρίς ημών των Ελλήνων ...
   Να προκαλείται υπό του γυφτο-μογγόλου τουρκαλά ...
   Και να ... κρύπτεται ένεκεν, δήθεν, του ... φόβου ...
   Μόλον ότι γνωστόν εστί τοις πάσι, ότι, ότε θυμώση ο Έλλην, ο γυφτο-μογγόλος τούρκος τρέχει και κρύπτεται όπισθεν της εβραϊκής σκυλο-πούστρας, την οποίαν στέλλει προς διαπραγματεύσεις, στοχεύων εις ... νίκην ... "στα χαρτιά" ...  

Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010

Το προδοτικόν σκυλο-πιθηκοειδές, ο ... πρωθυπουργός σας ...


    Αναλογίζεσαι, ώ Αναγνώστα, να επέβαλεν το ... κανίς της βλακο-γερμανίας εις τους ... σάξωνας κατοίκους της την εκμάθησιν της ... τουρκικής ; ...
   Απάσας τας προδοσίας, όμως, μετέρχωνται εν Ελλάδι τα ... σαρα-μαν-λικά και τα παπανδρεϊκά πουστράκια ...
   Αφού κανείς δεν τα ... ξεσκίζει ...
   Εξ εκείνων οίτινες ορκίσθησαν, όπως ... φυλάττουν την Πατρίδαν ...