Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

Τι υπαγορεύει ο Όρκος του Ιπποκράτους ; (ΕΕ)

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2009

  Ορκίζομαι
εις τον θεόν Απόλλωναν,
τον ιατρόν,
και εις τον θεόν Ασκληπιόν
και εις την Υγείαν
και εις την Πανάκειαν,
επικαλούμενος και την μαρτυρίαν
απάντων των θεών,
ότι
θα εκτελέσω,
συμφώνως προς την δύναμιν
και την κρίσιν εμού,
τον όρκον τούτον
και την συμφωνίαν ταύτην !
-Να αντιμετωπίζω τον διδάσκαλον εμού
εις την Ιατρικήν Τέχνην,
ως ίσον
μετά των Γονέων εμού
και κοινωνόν του βίου εμού !
-Όταν χρειάζεται χρήματα,
να μοιράζομαι μεθ' εκείνου
τα χρήματα εμού !
-Να αντιμετωπίζω την οικογένειάν του
ως αδελφούς εμού
και να διδάσκω προς αυτούς
την Ιατρικήν Τέχνην,
εάν επιθυμούν,
να την μάθουν,
άνευ διδάκτρων
ή ετέρας συμφωνίας !
-Να μεταδίδω τους Κανόνας Ηθικής,
την προφορικήν διδασκαλίαν
και απάσας τας ετέρας γνώσεις
της Ιατρικής Τέχνης
προς τους υιούς του
και προς τους μαθητάς του εκείνους,
οίτινες έλαβαν τον ιατρικόν όρκον,
αλλά εις ουδέναν έτερον !
-Να ποιώ χρήσιν της θεραπείας,
προς βοήθειαν και μόνον των ασθενών,
συμφώνως προς την δύναμιν και την κρίσιν εμού,
ουδέποτε, όμως, προς βλάβην
ή αδικίαν τινός !
-Ουδέποτε θα δίδω θανατηφόρον φάρμακον,
εις οιονδήποτε ζητήσει τούτο,
ούτε θα προβώ
εις τοιαύτην υπόδειξιν προς αυτόν !
-Ομοίως, ουδέποτε θα εμπιστευθώ
εις έγγυον γυναίκαν
μέσον προκλήσεως αποβολής του τέκνου !
-Θα διατηρώ αγνήν και άσπιλον
και την ζωήν εμού
και την Τέχνην εμού !
-Δεν θα ποιούμαι χρήσιν του νυστερίου,
επί όσων πάσχουν εκ λιθιάσεως,
αλλά θα παραχωρώ την εργασίαν ταύτην,
εις τους ειδικούς της Τέχνης !
-Εις όσας οικίας εισέρχομαι,
θα εισέρχομαι επί σκοπώ βοηθείας των ασθενών
και θα απόσχω εξ οιασδήποτε
εσκεμένης βλάβης και φθοράς,
ιδίως εκ γεννετησίων πράξεων,
επί ανδρών και γυναικών,
επί ελευθέρων και δούλων !
-Και ό,σα τυχόν ορώ και ακούω,
διαρκούσης της θεραπείας
ή πέραν των επαγγελματικών ασχολιών εμού,
εις τον ανά ημέραν βίον,
εκείνα τα οποία δεν πρέπει,
να μαθευτούν εκτός της οικίας,
δεν θα κοινοποιήσω,
εκλαμβάνοντας ταύτα ως μυστικά.
-Εάν τηρώ τον όρκον τούτο
και δεν παραβώ τας εντολάς του,
άς χαίρω πάντοτε υπολήψεως,
μεταξύ των ανθρώπων,
ως προς την ζωήν και την Τέχνην εμού !
-Εάν, όμως, παραβώ τούτον
και καταστώ επίορκος,
άς πάθω τα αντίθετα ! 
!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.