Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2013

Ο ... άνανδρος και εκ δόλου ... φόνος του ... ανδρέα παπανδρέου, ο "Χρυσός του Περού", η Πριγκήπισσα του ηνωμένου βασιλείου βαρβάρων Νταϊάνα ... και το ... ερπετόν ... "Σίνης ο πιτυοκάμπτης", επιβιώσας εν Ελλάδι κατόπιν του Β΄ Π.Π. υπό το όνομα ... Τριαντάφυλλος Οικονομίδης, εκ Φαρσάλων, χρηματίσας και ... Προσωπικός Φρουρός Βασιλέως και Διαδόχου, ήτοι Παύλου και Κωνσταντίνου ... 1 (E)


   Είχον υποσχεθεί, εις παλαιωτέραν ανάρτησιν, περί της υποθέσεως "Χρυσός του Περού", ότι θα επανέλθω επί του θέματος τούτου, του οποίου μία πτυχή συναφής εστί προς τον θάνατον, ορθώτερον ... δολοφονίαν, του ... Ανδρέα Παπανδρέου ! Αλλά και ετέρων προσωπικοτήτων της εποχής !

 Η ως άνω σελίς περιλαμβάνεται εις την εν Αριζόνα γαμημένων πολιτειών Αμερικής εκδιδομένην ... εφημερίδαν, του ... σατανά-διαβόλου-πανός-αδώνιδος-ιαπετού-ιαχβέ-γιαχβέ-ιάφεθ-άτον-χάτον-κλπ, υπό τον τίτλον "CONTACT".
   Η υπόθεσις "Χρυσός του Περού", όλως περιληπτικώς, έχει ως εξής : Προ 2-3 αιώνων ελειτούργει εις το Περού Ορυχείον Χρυσού. Επιθυμών την σύναψιν δανείου, προς αύξησιν των εργασιών του, εζήτησε εκ του Κράτους το δάνειον. Το Κράτος, όμως, του Περού ήτο (ως και σήμερον) πτωχόν Κράτος και δεν ηδυνήθη, ίνα ανταποκριθή εις το αίτημα της επιχειρήσεως του ορυχείου, αίτημα συνιστάμενον εις σημαντικόν ποσόν. Προκειμένου, όμως, να βοηθήση την επιχείρησιν, εζήτησεν εκ τραπεζών των γαμημένων πολιτειών Αμερικής, εκ των οποίων ελάμβανεν το ίδιον το Κράτος δάνεια, ίνα χρηματοδοτήσουν εκείναι το αίτημα της επιχειρήσεως του ορυχείου. Εις την εποχήν ημών λέγωμεν "δάνειον εκ τραπέζης του εξωτερικού". Συνήθης πρακτική των τραπεζών και των επιχειρήσεων. Τότε, όμως, ήτο δυσχερής έως αδύνατος η σύναψις τοιούτων δανείων. Και, ώ του ... ΣΚΟΥΠΙΔΟ-εβραϊκού θαύματος ! Ευρέθη τράπεζα=ΣΚΟΥΠΙΔΟ-εβραϊκόν μπορντέλον εκ ... Νέας Υόρκης, ήτις εδέχθη, όπως χρηματοδοτήση την επιχείρησιν του ορυχείου ! Αλλά υπό ... δύο ... όρους : Ο πρώτος όρος συνίστατο εις την εκ μέρους του Κράτους του Περού ... Εγγύησιν περί επιστροφής του δανείου (μετά των ... τόκων) ! Συνήθης πρακτική σήμερον ... Ο δεύτερος όρος συνίστατο εις την υποχρέωσιν της επιχειρήσεως, όπως στείλη εις την εν Νέα Υόρκη εδρεύουσαν τράπεζαν τα ... αποθέματα χρυσού, τα οποία κατείχεν η επιχείρησις του ορυχείου ! Τούτο, δε, ως ... Εγγύησις (και ... πάλιν), ότι η επιχείρησις ήτο εν λειτουργεία και βιώσιμος ! ... Χρυσός ο οποίος θα επεστρέφετο εις την επιχείρησιν κατόπιν της εξοφλήσεως του δανείου ! ... Μη υποπτευομένη η επιχείρησις του Περού, τι ακριβώς συμαίνει ΣΚΟΥΠΙΔΟ-εβραίος, υπέγραψεν την Σύμβασιν δανειοδοτήσεως μετά της εν Νέα Υόρκη γαμημένων πολιτειών Αμερικής εδρευούσης τραπέζης, την οποίαν Σύμβασιν υπέγραψεν ως Εγγυητής και το Κράτος του Περού. Κατόπιν της υπογραφής η επιχείρησις του ορυχείου έστειλεν και τα αποθέματά της εις την Νέαν Υόρκην ! Και ... ανέμενεν την αποστολήν των ... δολλαρίων ... Μόλον ότι, όμως, παρήλθον ... 2-3 αιώνες έκτοτε, ακόμη αναμένει ! Οι ... ΣΚΟΥΠΙΔΟ-εβραίοι της Νέας Υόρκης ενεθυλάκωσαν τον χρυσόν και ουδέποτε έστειλαν το ποσόν του δανείου ! Τι θα εφοβούντο ; ... Τον ... στρατόν του Περού ; ... Ως εικός, η επιχείρησις του Περού οδηγήθη εις πτώχευσιν, εφ' όσον εστερήθη και των αποθεμάτων της, τα οποία, εάν κατείχεν, θα εχρησιμοποιούντο προς λήψιν "δανείου κινήσεως" ! ... Κατόπιν, λοιπόν, 2-3 αιώνων οι απόγονοι και νόμιμοι κληρονόμοι των ιδιοκτητών του ορυχείου εκείνου υπέβαλον Αγωγήν, εις Δικαστήριον των γαμημένων πολιτειών Αμερικής, εναντίον της τραπέζης των ΣΚΟΥΠΙΔΟ-εβραίων της Νέας Υόρκης ! Η Απόφασις του Δικαστηρίου εδικαίωσεν τους νομίμους κληρονόμους των ιδιοκτητών του ορυχείου, καταδικάσασα την τράπεζαν των ΣΚΟΥΠΙΔΟ-εβραίων, ίνα καταβάλουν εις τους νομίμους κληρονόμους ποσόν ... χρυσών δολαρίων ύψους 1.000 (τα μηδενικά κατόπιν του 1. φθάνουν τας ... 3-4 σειράς εν τη Αποφάσει) !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.