Κυριακή, 31 Μαρτίου 2013

Ο εν Ελλάδι ... "παπισμός" ...

   Η ανάρτησις ταύτη αφορά φαινόμενον, το οποίον συχνάκις εμφανίζεται εν Ελλάδι.
   Και ποίον το φαινόμενον τούτο ; 
   Μα, ο ... παπισμός ή "η κατοχή του ... αλαθήτου" ...
   Ο παλαιός Αναγνώστης του Ιστολογίου τούτου θα ενθυμήται την ... απόπειραν διαλόγου μετά ... δαιμονοκατειλλημένου σκατόγερα, όστις ... άνευ επιχειρημάτων ... κατείχεν, μόνον αυτός, άπασαν την αλήθειαν επί εκάστου επιστητού ... και ύβριζεν άπαντας τους ... ασεβείς ως προς το ... αλάθητόν του ...
   Η εν λόγω συμπεριφορά ζώου, ήτοι όντος μη ορώντος πέραν της μύτης του, εμφανίζεται και υπό δεκάδων ... φωστήρων της Ελλάδος και των Ελλήνων ...
   " Όλως τυχαίως" (Χαίρε Σωτήριε Σοφιανόπουλε) η πλειονότης τούτων ... πράκτορες εισίν ... μυστικών και φανερών υπηρεσιών ...
   Είς εκ τούτων, εσχάτως ... ανανήψας εκ του ... πα.θο.κ.ισμού του, διεκδικεί την επί εκάστου θέματος ... αλαθητότηταν, επικρίνων σφοδρώς έκαστον έτερον όστις ομιλεί επί του θέματος ως ... εκτός θέματος όντα ... Πράκτωρ των πρασίνων κλιμακίων από μακρού χρόνου, ίσως έλαβεν νέαν διαταγήν, ίνα ομιλεί και γράφη περί των ΣΚΟΥΠΙΔΟ-εβραίων προς εξουδετέρωσιν π.χ. ... εμού ... Ίσως ...
   Ως γνωστόν αι ... υπερεσίαι, "ημεδαπαί" και αλλοδαπαί, ... απεχθάνωνται την ύπαρξιν ... εν ζωή ... Ανθρώπων μη επιδεχομένων ... έλεγχον ή, έστω, ... έμμεσον καθοδήγησιν ...
   Ο λεγάμενος, λοιπόν, ισχυρίσθη εσχάτως, ότι ό,σοι ομιλούν εναντίον της ... μέρκελ, περίπου "δεν ξέρουν τι τους γίνεται" ...
   Ο ίδιος, επειδή αποτελεί ... σοφόν και ουχί ... πράκτοραν, γνωρίζει την ΜΟΝΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ! Η πηγή απάντων των δεινών οι ... ρότσιλντ, ως τους ονομάζει, εισίν, εν ώ η ... μέρκελ, ... απλώς, εργάζεται υπέρ των συμφερόντων των ρότσιλντ ...
   Τούτο αληθές εστί, αλλά αποτελεί λόγον, ώστε να μην καταφερώμεθα και εναντίον του εκτελεστικού οργάνου ; ...
   Ίνα αντιληφθή ο Αναγνώστης το λάθος του λεγάμενου, άς απαντήση εις την κάτωθι ερώτησιν : Τα ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ οι ... ρούθ-τσάϊλντ εργάζωνται προς ώφελος του διοικητή του Πλανήτου, ήτοι προς ώφελος του ... σατανά ! Αποτελεί λάθος, συμφώνως προς την "θεωρίαν" του λεγάμενου, η αναφορά εις τους ... ρούθ-τσάϊλντ, απλώς ... εκτελεστικά όργανα του σατανά ; ...       
   ΕΠΙΜΥΘΙΟΝ : Πράκτορες, και μη, συμβάλετε εις την πληροφόρησιν των Πολιτών, δι' ό,σων πληροφοριών κατέχει η υπηρεσία, εις ήν εργάζεσθε, και σας δίδει εντολήν δημοσιεύσεώς των, και αφήσατε τας ... ζωώδεις ... πρωτο-καθεδρίας ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.