Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2013

Προς Αναγνώστην ! 1 (Και ουχί προς τα, λόγω ... ατιμωρησίας, προκλητικά και θρασύτατα ... κοπρόσκυλα της ευπ) (Ε)

Σάββατο, 27 Απριλίου 2013


   Είπον, ότι δεν θα ασχοληθώ μετά των ... μυστικών κοπρόσκυλων, αλλά κατόπιν εσκέφθην, ότι ένιοι εκ των Αναγνωστών του ιστολογίου τούτου ίσως εδιάβασαν την ανάρτησιν του ... πολύ μάγκα κοπρόσκυλου, οπότε χάριν των Αναγνωστών τούτων ωφείλω, ίνα απαντήσω.
   Και θα απαντήσω, μόλον ότι λακωνικώς, ήτοι τηλεγραφικώς, αφού πρώτερον, όμως, παραθέσω μίαν επεξήγησιν και τέσσαρας μικράς ιστορίας !
   Επεξήγησις : Κοπρόσκυλον ονομάζουν οι ιδιοκτήται ποιμνίων, τον σκύλον όστις ... μόνον τρώγει και ... ουδόλως φροντίζει το κοπάδι, προστατεύων τούτο είτε εκ των λύκων είτε εξ ετέρων ζώων επικινδύνων ως προς το κοπάδι ...
   Ιστορία 1η : Προ ετών Έλλην εκ των γ.π.α. επέστρεψεν εν Ελλάδι. Κατόπιν της επιστροφής του ευρέθη υπάλληλος του γραφείου Υφυπουργού τινός, εκ του Πολιτικού Κόμματος "Νέα Δημοκρατία" προερχομένου. Αργότερον ευρέθη εις έτερον Πολιτικόν Κόμμα, νεοδημιουργηθέν, και ετοποθετήθη υπό του Αρχηγού του εν λόγω Κόμματος εις το γραφείον Βουλευτού τινός.
   Ούτος, λοιπόν, εδιηγήθη εις εμέ το κάτωθι γεγονός. Ότε έζη εις την Νέαν Υόρκην, συνέβη, ίνα αντικρύση, και ο ίδιος και άπαντες οι Έλληνες της περιοχής, "σύνθημα" εις τοίχους, ονομάζουν τους Έλληνας "βρώμικους" ! Το σύνθημα εσβήσθη, αλλά και πάλιν εγράφη την επομένην νύκταν ! Τότε απεφάσισαν, όπως ανεύρουν τον δράστην ! Αφού έσβησαν εκ νέου το σύνθημα, αντί να μεταβούν προς ύπνον, ... εφύλαξαν την περιοχήν ! Αργώς, κατόπιν του μεσονυκτίου, ενεφανίσθη ... νεγράκος τις, όστις και ανέγραψεν εκ νέου το σύνθημα περί ... βρώμικων Ελλήνων ! Ενεφανίσθησαν, τότε, οι Έλληνες και τον ... ΕΦΟΝΕΥΣΑΝ, ρίπτοντες και μικροποσότηταν ... ναρκωτικών πλησίον του, ώστε να φανή εις τας εκείσε Αστυνομικάς Αρχάς, ότι επρόκειτο περί υποθέσεως ... ξεκαθαρίσματος μεταξύ συμμοριών πωλούντων ναρκωτικά ... Όπερ και εν τέλει εσυνέβη, κλεισθείσης υπό της Αστυνομίας του φακέλου της εν λόγω υποθέσεως και τοποθετηθείσης εις το ... Αρχείον ... Του λοιπού ουδέποτε ανέγραψεν τις εις εκείνην την περιοχήν τοιούτον σύνθημα εις βάρος των Ελλήνων ! (Εις το σημείον τούτο να είπω, ότι παρέλκει η συζήτησις, εάν το νεγράκι εξ εαυτού έπραττεν ή ήτο όργανον ετέρων, ήτοι των ΣΚΟΥΠΙΔΟ-εβραίων ... Να μάθουν και τα όργανα των εχθρών ημών των Ελλήνων, ότι δεν θα πράττουν ατιμωρητί εναντίον ημών, ώστε να μην βρίσκουν οι εχθροί ημών ευχερώς ... εκτελεστικά όργανα ...) !    
   Ιστορία :  Προ περίπου 10 ετών ο τότε πρωθυπουργός του ΣΚΟΥΠΙΔΟ-ισραήλ απεφάσισεν την επιστροφήν των εδαφών της Συρίας, τα οποία ο ίδιος, στρατηγός ών παλαιώτερον, είχεν καταλάβει ... Η Απόφασίς του ταύτη εφαίνετο λογική και θα ωφέλει το κράτος, το οποίον διοικούσε. Αλλά οι αληθώς έχοντες την δύναμιν των Αποφάσεων, όπισθεν της ... βουλής, διέταξαν ... 25ετήν πρακτορίσκον των μυστικών υπηρεσιών, ίνα ... θανατώση τον εν λόγω πρωθυπουργόν ... Και όντως τον ... εθανάτωσεν ... (Λεπτομέρεια : Τα εδάφη της Συρίας παραμένουν έως σήμερον εντός του ελέγχου του ΣΚΟΥΠΙΔΟ-ισραήλ ...) !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.